Ιατρική εξέταση για εργασία - οι πιο σημαντικές πληροφορίες

Υπηρεσία

Είναι καθήκον του εργοδότη να παραπέμπει τους εργαζόμενους σε ιατρικές εξετάσεις, τα λεγόμενα προληπτικές εξετάσεις τόσο πριν από την έναρξη της εργασίας όσο και κατά τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης. Η αποδοχή εργαζομένου στην εργασία χωρίς τρέχον ιατρικό πιστοποιητικό που να δηλώνει ότι δεν υπάρχουν αντενδείξεις για εργασία σε μια συγκεκριμένη θέση μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες. Τι πρέπει να θυμάμαι πριν υποβληθώ σε ιατρική εξέταση για εργασία;

Ιατρικές εξετάσεις πριν από την έναρξη της εργασίας

Οι αρχικές ιατρικές εξετάσεις υπόκεινται σε:

● άτομα που απασχολούνται βάσει εργασιακής σχέσης,
● νέοι εργαζόμενοι που μεταφέρονται σε χώρους εργασίας,
● άλλοι εργαζόμενοι που μετατίθενται σε θέσεις όπου υπάρχουν επιβλαβείς για την υγεία παράγοντες ή επιβαρυντικές καταστάσεις.

Δεν απαιτούνται προκαταρκτικές εξετάσεις από άτομα που προσλαμβάνονται για εργασία στον ίδιο εργοδότη για την ίδια θέση ή για θέση με τις ίδιες συνθήκες εργασίας, εάν η επόμενη σύμβαση εργασίας συνήφθη εντός 30 ημερών από τη λήξη ή τη λήξη της προηγούμενης σύμβασης με αυτόν τον εργοδότη .

Δεν απαιτούνται από άτομα που προσλαμβάνουν άλλον εργοδότη για μια δεδομένη θέση εάν:

 • παρέχει στους εργοδότες ένα ενημερωμένο ιατρικό πιστοποιητικό που να δηλώνει ότι δεν υπάρχουν αντενδείξεις για εργασία στις συνθήκες εργασίας που περιγράφονται στην παραπομπή για ιατρικές εξετάσεις (το ιατρικό πιστοποιητικό εκδόθηκε μετά τις 31 Μαρτίου 2015) και παραπομπή για εξετάσεις βάσει που εκδόθηκε το ιατρικό πιστοποιητικό. Ο εργοδότης διαπιστώνει ότι οι συνθήκες εργασίας που περιγράφονται στην παραπομπή για ιατρικές εξετάσεις στον προηγούμενο εργοδότη είναι σύμφωνες με τις προτεινόμενες συνθήκες,
 • το διάλειμμα μεταξύ της απασχόλησης με τον προηγούμενο και τον νέο εργοδότη δεν υπερβαίνει τις 30 ημέρες,
 • δεν θα εκτελέσουν ιδιαίτερα επικίνδυνες εργασίες.

Ιατρικές εξετάσεις κατά την εργασία

Οι ιατρικές εξετάσεις για εργασία κατά τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης περιλαμβάνουν τσεκ απ και περιοδικές εξετάσεις.

Δοκιμές ελέγχου

Σύμφωνα με το άρθρο 229 § 2 του Εργατικού Κώδικα, ο εργοδότης υποχρεούται να παραπέμπει όλους τους εργαζόμενους σε περιοδικές εξετάσεις σε περίπτωση αδυναμίας εργασίας τους για περισσότερες από 30 ημέρες, εφόσον αυτή οφείλεται σε ασθένεια. Πραγματοποιούνται τεστ ελέγχου προκειμένου να ελεγχθεί εάν η κατάσταση της υγείας του εργαζομένου του επιτρέπει να συνεχίσει να εργάζεται στην τρέχουσα θέση.

Περιοδικές εξετάσεις

Ο εργαζόμενος υπόκειται σε περιοδικές ιατρικές εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί η ικανότητα εκτέλεσης εργασίας στην τρέχουσα θέση. Εργοδότης που απασχολεί εργαζομένους σε συνθήκες έκθεσης σε ουσίες και καρκινογόνες ουσίες ή ινώδεις σκόνες υποχρεούται να τους παρέχει περιοδικές ιατρικές εξετάσεις για εργασία και:

 • μετά τη διακοπή της εργασίας σε επαφή με άλλες ουσίες, παράγοντες ή σκόνες,
 • μετά τη λήξη της σχέσης εργασίας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος υποβάλει αίτηση για την εν λόγω έρευνα.

Ιατρική εξέταση και COVID-19

Λόγω του κινδύνου του COVID-19, έχουν θεσπιστεί ειδικές διατάξεις για τις ιατρικές εξετάσεις. Οι αλλαγές ισχύουν για τη διενέργεια προληπτικών ιατρικών εξετάσεων των εργαζομένων:

 • αρχικές εξετάσεις και εξετάσεις παρακολούθησης - εάν δεν υπάρχει πρόσβαση σε γιατρό εξουσιοδοτημένο για τη διεξαγωγή αρχικής ή παρακολούθησης εξέτασης (ιατρός εργασίας), η εξέταση αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί από άλλο γιατρό και να εκδοθεί σχετική ιατρική βεβαίωση. Αυτή η εξέταση μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω συστημάτων ΤΠΕ ή συστημάτων επικοινωνίας,
 • περιοδικές δοκιμές - η υποχρέωση διεξαγωγής περιοδικών δοκιμών αναστέλλεται.

Σε περίπτωση που οι ιατρικές εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν πριν από τις 7 Μαρτίου 2021 και λήγουν μετά την ημερομηνία αυτή (π.χ. 24 Μαρτίου φέτος), η ισχύς όλων των προληπτικών εξετάσεων (π.χ. αρχικές εξετάσεις, έλεγχοι και περιοδικές εξετάσεις) παρατείνεται για περίοδο που δεν περισσότερες από 60 ημέρες από την ημερομηνία ανάκλησης της κατάστασης απειλής επιδημίας ή της κατάστασης της επιδημίας Μετά την ανάκληση της κατάστασης απειλής επιδημίας (ή κατάστασης επιδημίας), αυτές οι δοκιμές θα πρέπει να πραγματοποιηθούν εντός 60 ημερών από την ημερομηνία της ακύρωση.

Παραπομπή για ιατρικές εξετάσεις στην εργασία

Οι αρχικές, περιοδικές και ελεγχόμενες ιατρικές εξετάσεις για εργασία πραγματοποιούνται με βάση παραπεμπτικό που εκδίδεται από τον εργοδότη. Θα πρέπει να εκδοθεί σε δύο αντίγραφα - το ένα από αυτά ανήκει στον γιατρό και το άλλο στο άτομο που παραπέμπεται για εξέταση. Καλό είναι ο εργοδότης να έχει αντίγραφα του παραπεμπτικού και να τα φυλάσσει στους προσωπικούς φακέλους του εργαζομένου μαζί με την ιατρική βεβαίωση

Η παραπομπή θα πρέπει να περιλαμβάνει:

 • τη θέση στην οποία πρόκειται να απασχοληθεί το άτομο,
 • πληροφορίες για επικίνδυνους, επιβλαβείς ή ενοχλητικούς παράγοντες που συμβαίνουν στο χώρο εργασίας.

Ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών χωρίς δεσμεύσεις!

Πόσο συχνά να παραπέμπετε έναν εργαζόμενο σε περιοδικές εξετάσεις

Η συχνότητα των περιοδικών εξετάσεων ποικίλλει για κάθε εργαζόμενο και εξαρτάται από την κατάσταση της υγείας και το είδος της θέσης που κατέχει. Ο γιατρός αποφασίζει πόσο συχνά θα στέλνει τους υπαλλήλους για περιοδικούς ελέγχους. Ο γιατρός που διενεργεί προληπτικές εξετάσεις μπορεί να κρίνει απαραίτητο να τις παρατείνει με πρόσθετες εξετάσεις προκειμένου να εκτιμηθεί σωστά η κατάσταση της υγείας του εργαζομένου. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Εργατικού Κώδικα, πραγματοποιούνται περιοδικές και ελεγχόμενες ιατρικές εξετάσεις για εργασία, εφόσον είναι δυνατόν, κατά το ωράριο εργασίας του εργαζομένου. Ο εργαζόμενος διατηρεί το δικαίωμα της αμοιβής για το χρόνο αποτυχίας να εκτελέσει εργασία σε σχέση με τη διεξαγόμενη έρευνα. Εάν πρέπει να μεταβεί σε άλλο μέρος, δικαιούται αμοιβή για την κάλυψη του κόστους του ταξιδιού σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν για τα επαγγελματικά ταξίδια Ο εργοδότης αναλαμβάνει το κόστος των ιατρικών εξετάσεων για εργασία.

Ιατρική αναφορά

Οι αρχικές ιατρικές εξετάσεις για εργασία πραγματοποιούνται από ιατρό της εργασίας με τον οποίο ο εργοδότης έχει συνάψει σύμβαση. Μετά την εξέταση, ο γιατρός εκδίδει απόφαση που αναφέρει:

 • καμία αντένδειξη για αυτήν την εργασία σε μια συγκεκριμένη θέση,
 • την ύπαρξη αντενδείξεων για εργασία σε συγκεκριμένη θέση - στις συνθήκες εργασίας που περιγράφονται στην παραπομπή για ιατρικές εξετάσεις στην εργασία.

Εάν ο ιατρός, κατά τη διεξαγωγή προκαταρκτικών εξετάσεων, διαπιστώσει ότι η εργασία αντενδείκνυται, η σύμβαση δεν μπορεί να συναφθεί. Όταν διαπιστωθούν αντενδείξεις κατά τους ελέγχους και τις περιοδικές εξετάσεις, ο εργοδότης, πρώτα απ' όλα, απαλλάσσει τον εργαζόμενο από την υποχρέωση εκτέλεσης εργασίας και τον μεταθέτει σε άλλη θέση.

Πού να φυλάξετε ιατρικά πιστοποιητικά;

Ο εργοδότης υποχρεούται να διατηρεί ιατρικές βεβαιώσεις στους προσωπικούς φακέλους των εργαζομένων. Η απόφαση που εκδόθηκε βάσει προκαταρκτικής έρευνας θα πρέπει να τηρηθεί στο μέρος «Α» του ατομικού φακέλου. Σε περίπτωση περιοδικών και επακόλουθων εξετάσεων, η ιατρική βεβαίωση τηρείται στο μέρος «Β» του ατομικού φακέλου.

Δικαίωμα προσφυγής κατά ιατρικού πιστοποιητικού

Εάν ο εργαζόμενος ή ο εργοδότης δεν συμφωνούν με το περιεχόμενο του ιατρικού πιστοποιητικού, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για επαναληπτική ιατρική εξέταση εντός 7 ημερών από την έκδοση του πιστοποιητικού. Η αίτηση υποβάλλεται μέσω του γιατρού που εξέδωσε την προηγούμενη βεβαίωση. Η επόμενη εξέταση πραγματοποιείται στο βοεβοδιακό κέντρο ιατρικής εργασίας εντός 14 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Η απόφαση που εκδόθηκε βάσει της επανεξέτασης είναι οριστική και δεν μπορεί να ασκηθεί έφεση.

Ιατρικές εξετάσεις για εργασία - οι συνέπειες της απουσίας τους

Ένας εργοδότης που επιτρέπει σε έναν εργαζόμενο να εργάζεται χωρίς ενημερωμένες προληπτικές εξετάσεις μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο από 1.000 PLN έως 30.000 PLN για παραβίαση των κανονισμών υγείας και ασφάλειας και των δικαιωμάτων των εργαζομένων.