Λανθασμένος χαρακτηρισμός της σύμβασης και εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών

Υπηρεσία

Ένα από τα βασικά καθήκοντα του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι η λειτουργία ελέγχου της διευθέτησης των εισφορών ZUS από εξουσιοδοτημένους πληρωτές. Ως αποτέλεσμα της διενέργειας πολυάριθμων ελέγχων, αποδεικνύεται ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η ZUS αμφισβητεί τη νομιμότητα του συναφθέντος τύπου σύμβασης. Ως εκ τούτου, διατάσσει να χρεωθούν οι ληξιπρόθεσμες εισφορές ZUS ως αποτέλεσμα ανακατάταξης της σύμβασης. Συμβαίνει συχνά μετά από έλεγχο ZUS, τόσο ο εργολάβος όσο και ο εντολέας (εργοδότης) να έχουν πρόβλημα με τη φορολογική ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων εισφορών ZUS. Δεν είναι περίεργο, γιατί η εφορία έχει διαφορετική άποψη και διαφορετική θέση μπορεί να βρεθεί στις δικαστικές αποφάσεις. Τι να κάνετε όταν προκύψει λανθασμένη πιστοποίηση συμβολαίου;

Υποχρέωση υπολογισμού εισφορών ZUS

Όπως αναφέρεται στο άρθ. 36 δευτ. 1 του νόμου για το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης (εφεξής ο νόμος περί κοινωνικής ασφάλισης), κάθε άτομο που καλύπτεται υποχρεωτικά από ασφάλιση συνταξιοδότησης και αναπηρίας υπόκειται σε κοινοποίηση στην κοινωνική ασφάλιση.

Η υποχρέωση αναφοράς σε πρόσωπα κοινωνικής ασφάλισης που απασχολούνται με σύμβαση εργασίας, αλλά και, μεταξύ άλλων, άτομα που παρέχουν υπηρεσίες με βάση συναφθείσες συμβάσεις αστικού δικαίου, άτομα που κάνουν εργασίες στο σπίτι, άτομα που λαμβάνουν αθλητική (διδακτορική) υποτροφία και πολλοί άλλοι ασφαλισμένοι είναι μέλη του εισφοροδότη.

Οι αιτήσεις για κοινωνική ασφάλιση ή ασφάλιση υγείας υποβάλλονται από τον εισφοροπληρωτή εντός 7 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία προκύπτει η υποχρέωση ασφάλισης.

Ανάλυση των συνεισφορών της ZUS ως προς τη χρηματοδότηση

Εάν ο καταβάλλων εισφορών έχει σχέση με σύμβαση εργασίας ή σύμβαση εντολής, η κατανομή των εισφορών που χρηματοδοτούνται από τον εργοδότη/εντολέα και τον εργαζόμενο/ανάδοχο έχει ως εξής.

Διαίρεση της χρηματοδότησης των εισφορών ZUS σε περίπτωση σύμβασης εργασίας και σύμβασης εντολής

Είδος συνεισφοράς

Εργοδότης

Υπάλληλος

Συνταξιοδότηση

9,76%

9,76%

Επικερδής

6,5%

1,5%

Ασθένεια (εθελοντική βάσει της σύμβασης εντολής)

-

2,45%

Ατύχημα

1,67%

-

Υγεία

-

9%

ταμείο εργασίας

2,45%

-

FGŚP

0,1%

-

Αν και οι εισφορές ZUS χρηματοδοτούνται τόσο από τον εργαζόμενο (ανάδοχο) όσο και από τον εργοδότη (πελάτη), είναι υποχρεωμένοι να υπολογίζουν, να λογαριάζουν, να εμφανίζονται στα έγγραφα, να αφαιρούν από τις αποδοχές του εργαζομένου (του αναδόχου) και να πληρώνουν όλες τις εισφορές ZUS για τον εργαζόμενο (ανάδοχο) προς ZUS. , υπάρχει εισφοροπληρωτής (εργοδότης).

Σύμφωνα με το άρθ. 17 δευτ. 1 και δευτερόλεπτο. 2 του Νόμου περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι εισφορές για συνταξιοδότηση, αναπηρία, ασφάλιση ατυχήματος και ασθένειας για τους ασφαλισμένους (με εξαίρεση ορισμένους) υπολογίζονται, διακανονίζονται και μεταφέρονται στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο σύνολό τους από τους καταβάλλοντες εισφορές.

Υπολογίζουν λοιπόν κάποιες από τις εισφορές για συνταξιοδοτική, αναπηρική και ασφάλιση ασθενείας που χρηματοδοτεί ο ασφαλισμένος και αφού τις αφαιρέσουν από τα ταμεία των ασφαλισμένων τις μεταφέρουν στο ίδρυμα.

Από την άλλη, σύμφωνα με το άρθ. 32 του νόμου περί κοινωνικής ασφάλισης σε εισφορές στο Ταμείο Εργασίας, στο Ταμείο Αλληλεγγύης, στο Ταμείο Εγγυημένων Παροχών Υπαλλήλων και στο Ταμείο Γεφυρών Συντάξεων καθώς και στην ασφάλιση υγείας στους τομείς: είσπραξης, αναγκαστικής εκτέλεσης, τόκων υπερημερίας και πρόσθετων τελών, ποινικές διατάξεις , την ασφάλεια όλων των ακινήτων, την κινητή περιουσία και τα μεταβιβάσιμα δικαιώματα του οφειλέτη, την ευθύνη τρίτων και κληρονόμων και την εφαρμογή των ελαφρύνσεων και εξαγορών, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.

Συνεπώς, η υποχρέωση υπολογισμού, εμφάνισης στα παραστατικά και αφαίρεσης και άλλων εισφορών για τον (ασφαλισμένο) εργαζόμενο ή εργολάβο παραμένει υποχρεωτική ευθύνη του εισφοροπληρωτή.

Έκπτωση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης από το εισόδημα

Κατ' αρχήν, αξίζει να τονιστεί ότι βάσει του άρθ. 46 δευτ. 1, καθώς και το άρθ. 47 παράγραφος. 1 σημείο 3 του Νόμου περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο εισφορέας υποχρεούται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, να υπολογίζει, να αφαιρεί από το εισόδημα των ασφαλισμένων, να τακτοποιεί και να καταβάλλει οφειλόμενες εισφορές για κάθε ημερολογιακό μήνα, ενώ η εκκαθάρισή τους είναι να πραγματοποιηθεί έως τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα μετά τον μήνα εκκαθάριση των εισφορών.

Φυσικά εισφορές απλήρωτες στα προαναφερθέντα θα καταστεί ληξιπρόθεσμη. Πώς θα μοιάζει τότε ο διακανονισμός τους;

Όπως αναφέρεται στο άρθ. 26 δευτ. 1 σημείο 2 του νόμου της 26ης Ιουλίου 1991 για το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων (εφεξής ο νόμος PIT), η βάση για τον υπολογισμό του φόρου (φορολογική βάση) είναι το εισόδημα που προσδιορίζεται μετά την αφαίρεση των ποσών των εισφορών που καθορίζονται στον νόμο 13 Οκτωβρίου 1998 για το ασφαλιστικό σύστημα κοινωνικών:

 • καταβάλλεται απευθείας στο φορολογικό έτος για την ασφάλιση συνταξιοδότησης, αναπηρίας, ασθένειας και ατυχήματος του ίδιου του φορολογούμενου·
 • αφαιρείται κατά το φορολογικό έτος από τον φορολογούμενο από τα κεφάλαια του φορολογούμενου (σε περίπτωση φορολογούμενου που αποκτά εισόδημα από συμμετοχή σε συνεταιρισμό γεωργικής παραγωγής ή άλλο συνεταιρισμό που δραστηριοποιείται στη γεωργική παραγωγή, μόνο κατά το μέρος που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 4) του νόμου PIT, δηλαδή από φορολογητέο εισόδημα)

- η έκπτωση δεν ισχύει για εισφορές που έχουν ως βάση το αφορολόγητο εισόδημα (έσοδα) βάσει του Νόμου και εισφορές των οποίων η βάση αξιολόγησης είναι εισόδημα από τις οποίες, βάσει των διατάξεων του Φορολογικού Διατάγματος, εγκαταλείφθηκε η είσπραξη φόρων.

Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα στη διαδικασία αφαίρεσης των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης από το εισόδημα (ή το εισόδημα, εάν ο φορολογούμενος φορολογεί το εισόδημα με εγγεγραμμένο εφάπαξ ποσό) είναι ότι οι εισφορές ZUS μπορούν να αφαιρεθούν από το εισόδημα μόνο εάν:

 1. καταβάλλονται στο φορολογικό έτος για πρόσωπα που ασκούν επιχείρηση και συνεργαζόμενα πρόσωπα ή
 2. αφαιρείται κατά το φορολογικό έτος από τα κεφάλαια του εισφοροπληρωτή σε περίπτωση μεταφοράς εισφορών ZUS μέσω του εισφοροπληρωτή για πρόσωπα που υπόκεινται σε κοινωνική ασφάλιση και ασφάλιση υγείας.

Οι προθέσεις του νομοθέτη κατά την κατασκευή των προαναφερθέντων Κανονισμοί. Οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης για πρόσωπα που ασκούν μια επιχείρηση με διάφορες μορφές και για άτομα που συνεργάζονται μαζί τους μπορούν να αφαιρεθούν από το εισόδημα για ένα δεδομένο φορολογικό έτος, όταν:

 • καταβάλλονται επίσης κυρίως
 • ρυθμίζονται σε ένα δεδομένο φορολογικό έτος (δεν πρόκειται για την καταβολή εισφορών για ένα δεδομένο έτος, αλλά για την αρχή της πληρωμής των εισφορών ZUS, ανεξάρτητα από την περίοδο που αφορούν σε ένα δεδομένο έτος).

Τα παραπάνω σημαίνουν ότι εάν ο επιχειρηματίας καταβάλει ληξιπρόθεσμες εισφορές ZUS το τρέχον έτος, π.χ. για το προηγούμενο έτος, αυτές θα διακανονιστούν (εκπίπτουν) στο τρέχον φορολογικό έτος (δηλαδή στο έτος πληρωμής) και όχι για το προηγούμενο έτος. Αυτό θα καταστήσει δυνατή την έκπτωση της πληρωμής των ληξιπρόθεσμων εισφορών ZUS κατά το έτος πληρωμής, παρά το γεγονός ότι αφορούν το προηγούμενο έτος.

Στη δεύτερη πτυχή, η υπόθεση αφορά εισφορές που αφαιρούνται σε φορολογικό έτος από τα ταμεία του εισφοροπληρωτή, όταν αυτός υπολογίζει και καταβάλλει όλες τις εισφορές ZUS για πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα σε κοινωνική ασφάλιση και ασφάλιση υγείας.

Στην περίπτωση αυτή, ο νομοθέτης επισημαίνει ότι υπόκεινται σε έκπτωση από το εισόδημα:

 • εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που παρακρατούνται από τον πληρωτή από τα ταμεία του φορολογούμενου σε ένα δεδομένο φορολογικό έτος (όχι για ένα δεδομένο φορολογικό έτος).

Ο πληρωτής εισφορών υποχρεούται να τακτοποιήσει λογαριασμούς με τη ZUS και στη συνέχεια να εισπράξει (αφαιρέσει) από τα κεφάλαια του φορολογούμενου (από την αμοιβή) και να πληρώσει όλες τις εισφορές ZUS που οφείλονται για τον εργαζόμενο (ανάδοχο), ανεξάρτητα από το αν χρηματοδοτείται από τον φορολογούμενο ή από τον πληρωτής. Εάν ο καταβάλλων εισφορών καθυστερεί τις πληρωμές του για τον εργαζόμενο (εργολάβος), ωστόσο ο ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα να αφαιρέσει τις εισφορές ZUS για ένα δεδομένο έτος, που αφαιρούνται (εισπράττονται από τις αποδοχές) σε ένα δεδομένο έτος από τα κεφάλαιά του (και δεν καταβάλλονται από τον πληρωτή). ) για κοινωνική ασφάλιση και ασφάλιση υγείας.

Ωστόσο, η κατάσταση είναι ελαφρώς διαφορετική όταν οι εισφορές δεν έχουν αφαιρεθεί από τον εισφοροπληρωτή. Αυτή η πτυχή θα συζητηθεί αργότερα στη δημοσίευση.

Έκπτωση φόρου για εισφορές ασφάλισης υγείας

Παρόμοιοι κανόνες όπως η αφαίρεση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ZUS από το εισόδημα ισχύουν για την έκπτωση της εισφοράς ασφάλισης υγείας από τον φόρο.

Σύμφωνα με το άρθ. 27β παράγραφος. 1 σημείο 1 του νόμου PIT, ο υπολογιζόμενος φόρος (φορολογική κλίμακα, ενιαίος φόρος, εφάπαξ) μειώνεται κατά το ποσό του ασφαλίστρου ασφάλισης υγείας που αναφέρεται στον νόμο της 27ης Αυγούστου 2004 για τις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης που χρηματοδοτούνται από δημόσιους πόρους:

 1. καταβάλλονται κατά το φορολογικό έτος απευθείας από τον φορολογούμενο σύμφωνα με τις διατάξεις για τις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης που χρηματοδοτούνται από δημόσιους πόρους·
 2. εισπράττονται κατά το φορολογικό έτος από τον πληρωτή σύμφωνα με τις διατάξεις για τις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης που χρηματοδοτούνται από δημόσιους πόρους - η μείωση δεν ισχύει για εισφορές, η βάση των οποίων είναι αφορολόγητο εισόδημα (έσοδα) βάσει του νόμου και εισφορές, η βάση του που είναι εισόδημα βάσει του οποίου οι διατάξεις του Φορολογικού Κώδικα εγκαταλείφθηκε η είσπραξη φόρων.

Όπως και πριν, ο φορολογούμενος έχει το δικαίωμα έκπτωσης της εισφοράς ασφάλισης υγείας σε ένα δεδομένο φορολογικό έτος όταν:

 1. το πλήρωσε μόνος του?
 2. εισπράχθηκε από τις αποδοχές του φορολογούμενου από τον εισφορέα, ο οποίος στην περίπτωση αυτή υποχρεούται να τακτοποιήσει, να αφαιρέσει και να καταβάλει την εισφορά ασφάλισης υγείας (και άλλες εισφορές για τον εργαζόμενο ή τον εργολάβο).

Να τονιστεί εδώ ότι οι συνθήκες αλλαγής των προσόντων της προηγουμένως συναφθείσας σύμβασης αποτελούν διαφορετική κατάσταση από τον υπολογισμό και την αφαίρεση των εισφορών ZUS, αλλά και τη μη καταβολή τους. Ο καταβάλλων εισφορά δεν χρέωσε, αφαίρεσε ή πλήρωσε τις οφειλόμενες εισφορές ZUS στο σωστό ποσό. Ποιες είναι οι συνέπειες σε αυτή την περίπτωση;

Λανθασμένος χαρακτηρισμός της σύμβασης - αλλαγή έναντι έκπτωσης εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

Μια πολύ ενδιαφέρουσα κρίση με αριθμό αναφοράς Το I SA / Po 70/20 σε ελαφρώς διαφορετικές συνθήκες εκδόθηκε στις 10 Νοεμβρίου 2020 από το Επαρχιακό Διοικητικό Δικαστήριο στο Πόζναν.

Ο φορολογούμενος απέκτησε έσοδα το 2014 από πνευματικά δικαιώματα. Τακτοποίησε την ετήσια φορολογική δήλωση PIT-37 με βάση τις πληροφορίες PIT-11 που συντάχθηκαν λαμβάνοντας υπόψη την αμοιβή που καθορίζεται στη σύμβαση για συγκεκριμένη εργασία που είχε συναφθεί εκείνη τη στιγμή.

Το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων αποφάσισε ότι η σύμβαση ήταν εσφαλμένα ταξινομημένη και ζήτησε να επαναταξινομηθεί σε σύμβαση εντολής που υπόκειται σε εισφορές.

Τα ευρήματα του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ZUS) που ορίζουν τον εσφαλμένο χαρακτηρισμό της σύμβασης ως σύμβασης συγκεκριμένης εργασίας δείχνουν ότι ο καταβάλλων εισφορά:

 1. παρείχε στον ανάδοχο υπερβολική αμοιβή που έπρεπε να καταβληθεί·
 2. επιβλήθηκε στην εφορία πολύ υψηλός οφειλόμενος φόρος που καταβλήθηκε για την αμοιβή PIT-4R.
 3. δεν χρέωνε, δεν υπολόγισε, δεν παρακρατούσε ή πλήρωσε εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ασφάλισης υγείας που οφείλονται στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ZUS).

Ο φορολογούμενος υπέβαλε διόρθωση στην ετήσια φορολογική δήλωση PIT-37 για το 2014 μαζί με αίτηση για υπερπληρωμή και ζήτησε από τον πληρωτή να υποβάλει διορθώσεις στα στοιχεία PIT-11.

Η εφορία αρνήθηκε να βρει υπερπληρωμή και η υπόθεση μπήκε στον κατάλογο του Επαρχιακού Διοικητικού Δικαστηρίου στο Πόζναν.

Ωστόσο, το δικαστήριο δήλωσε ότι «[...] Ο αιτών (ο ασφαλισμένος) δεν κατέβαλε τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ασφάλισης υγείας που οφείλονται στις αποδοχές που καταβλήθηκαν το 2014 βάσει συμβάσεων που συνήφθησαν με το [...] Γραφείο RR. Οι εισφορές δεν ήταν ούτε εισπράχθηκε ούτε αφαιρέθηκε από τον πληρωτή το 2014, από τα ταμεία του φορολογούμενου - ΕΜ Οι εισφορές αυτές, σύμφωνα με την επιστολή της ZUS, έληξαν στις 31 Οκτωβρίου 2018 και διαγράφηκαν.

Σε πάγια νομολογία διοικητικών δικαστηρίων υποστηρίζεται ότι στο άρθ. 26 δευτ. 1 βαθμός 2 u.p.d.o.f. ο νομοθέτης καθορίζει κυριολεκτικά και κατηγορηματικά τις εισφορές: καταβάλλονται στο φορολογικό έτος, αφαιρούνται στο φορολογικό έτος, πληρώνονται στο φορολογικό έτος, εισπράττονται στο φορολογικό έτος.

Η καταβολή, ο συμψηφισμός, η καταβολή και η είσπραξη της σχετικής εισφοράς σε φορολογικό έτος αποτελεί προϋπόθεση για την έκπτωσή της από τη φορολογική βάση ή φόρο για το φορολογικό έτος που καταβλήθηκε. Εάν η εν λόγω έκπτωση θα μπορούσε να περιλαμβάνει εισφορές που καταβλήθηκαν σε περιόδους διαφορετικές από το φορολογικό έτος, ο νομοθέτης θα χρησιμοποιούσε στις αναλυόμενες διατάξεις τη φράση: καταβλήθηκε, παρακρατήθηκε, καταβλήθηκε, εισπράχθηκε για το φορολογικό έτος ή: σε σχέση με το φορολογικό έτος, το οποίο , ωστόσο, δεν το έπραξε (βλ. την απόφαση του Ανωτάτου Διοικητικού Δικαστηρίου της 9ης Μαρτίου 2016, με αριθμό αναφοράς φακέλου II FSK 35/14, την απόφαση του διοικητικού δικαστηρίου του Voivodeship στο Gdańsk της 11ης Οκτωβρίου 2017, αριθμός αναφοράς I SA / Gd 876/17 - διαθέσιμο στον ιστότοπο www.orzeczenia.nsa.gov. pl). Ως εκ τούτου, οι αρχές αρνήθηκαν νόμιμα να δηλώσουν υπερπληρωμή φόρου εισοδήματος για το 2014.

Τέλος, να σημειωθεί ότι στην απόφαση της 13ης Δεκεμβρίου 2017, φάκ. II ΦΣΚ 3420/15, το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο αποφάσισε ότι όταν η σύμβαση χαρακτηρίστηκε εσφαλμένα, η περίσταση αυτή σε καμία περίπτωση δεν τροποποιεί τα προκύπτοντα από το άρθ. 27β παράγραφος. 1 πόντος 1 λιτ. α και β και σημείο 2 υ.π.δ.ο.φ. η αρχή ότι η έκπτωση ισχύει για εισφορές που έχουν πράγματι καταβληθεί (παρακρατηθεί, καταβληθεί, εισπραχθεί) σε ένα δεδομένο φορολογικό έτος (και όχι για ένα δεδομένο φορολογικό έτος) […]».

Την ίδια θέση εξέφρασε και το Επαρχιακό Διοικητικό Δικαστήριο στο Gorzów Wielkopolski στην απόφαση που εκδόθηκε στις 21 Οκτωβρίου 2020 (αριθμός αναφοράς I SA / Go 308/20).

Τελείως διαφορετική άποψη εκφράζει η εφορία, η οποία υποστηρίζει ότι λόγω του ότι ο καταβάλλων εισφορών θα καταβάλει τις εκκρεμείς εισφορές από τα ταμεία του (χωρίς έκπτωση από την αμοιβή του εργολάβου), ο εργολάβος θα δημιουργήσει φορολογητέο εισόδημα. Επιπλέον, δεν θα μπορεί να αφαιρέσει τις εισφορές ZUS από το εισόδημα που αποκτήθηκε σε ένα δεδομένο έτος.

Ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών χωρίς δεσμεύσεις!

Αξίζει να σημειωθεί ότι και το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο στην απόφασή του της 27ης Οκτωβρίου 2015 (αριθμός αναφοράς II ΦΣΚ 1891/13) ανέφερε ότι η καταβολή ληξιπρόθεσμων εισφορών ZUS εξ ολοκλήρου από τα κεφάλαια του εισφοροδότη (χωρίς αφαίρεση από την αμοιβή του αναδόχου) δεν αλλάζει χαρακτήρα, δηλαδή εξακολουθεί να είναι εισφορά κοινωνικής ασφάλισης. Ως αποτέλεσμα, ο ασφαλισμένος ανάδοχος έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει αυτά τα ασφάλιστρα (το μέρος που του αναλογεί, σύμφωνα με τον πίνακα) από το εισόδημα και τον φόρο κατά το έτος καταβολής τους από τον εισφοροπληρωτή.

Δεδομένου ότι ο φόρος είχε ήδη εισπραχθεί στο παρελθόν και σε υψηλότερο ποσό από ό,τι μετά την αναταξινόμηση της σύμβασης από τη ZUS (η σύμβαση καλυπτόταν από εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ασφάλισης υγείας), ο φορολογούμενος είχε το δικαίωμα να τον εκπέσει για το έτος για το οποίο οφειλόταν φόρος.

Εάν ο ανάδοχος δεν επιστρέψει ληξιπρόθεσμες εισφορές που χρηματοδοτήθηκαν από την πλευρά του στον πληρωτή που τις κατέβαλε ή τις επιστρέψει, τότε με βάση προηγούμενες δικαστικές αποφάσεις δεν υπάρχει υποχρέωση αναγνώρισης φορολογητέου εισοδήματος εκ μέρους του. Επιπλέον, έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει τις εισφορές ZUS που καταβλήθηκαν (το μέρος του) σε ένα δεδομένο έτος: από το εισόδημα - το κοινωνικό μέρος, από το φόρο - το μέρος της υγείας.

Ανακατάταξη της σύμβασης και καταβολή ληξιπρόθεσμων εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε μεταγενέστερη ημερομηνία

Εδώ και αρκετό καιρό, οι δικαστικές αποφάσεις δείχνουν ομοιομορφία ως προς τις συνέπειες στη διευθέτηση των εισφορών ZUS σε περίπτωση διαφωνίας από τη ZUS στη σύμβαση του εργοδότη.

Μία από αυτές τις περιπτώσεις είναι η υπόθεση που έληξε με την απόφαση της 3ης Σεπτεμβρίου 2019 (αριθμός αναφοράς I SA / Bd 430/19) που εκδόθηκε από το Επαρχιακό Διοικητικό Δικαστήριο στο Bydgoszcz.

Ένας φορολογούμενος που ασκεί επιχείρηση έχει συνάψει συγκεκριμένες και αορίστου χρόνου συγκεκριμένες συμβάσεις εργασίας με φυσικά πρόσωπα. Οι εισφορές για αυτές τις συμβάσεις δεν καταβλήθηκαν. Τα άτομα αυτά δεν ήταν υπάλληλοι του επιχειρηματία.

Μετά τον έλεγχο, η ZUS αμφισβήτησε τους προαναφερθέντες συμβάσεις και ζήτησαν αλλαγή των προσόντων τους σε σύμβαση εντολής με πλήρη συνεισφορά (εκτός από εκούσια ασθένεια).

Ο εργοδότης κατέβαλε όλες τις ληξιπρόθεσμες εισφορές ZUS από δικά του κεφάλαια, αλλά δεν ζήτησε εισφορές ZUS από εργολάβους που χρηματοδοτήθηκαν εν μέρει από τον ανάδοχο (κατανομή της χρηματοδότησης των εισφορών ZUS σύμφωνα με τον πίνακα που παρουσιάστηκε προηγουμένως) και είχε αμφιβολίες ως προς την ορθότητα των εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων εισφορών ZUS, οι οποίες προηγουμένως δεν είχαν καθόλου δεδουλευμένες, αφαιρέθηκαν από τους μισθούς και καταβλήθηκαν.

Στην προκειμένη περίπτωση, το Επαρχιακό Διοικητικό Δικαστήριο δήλωσε ότι «[…] οι αρχές που προσδιορίζουν τον τρόπο χρηματοδότησης των εισφορών δεν επηρεάζουν την υποχρέωση καταβολής τους, η οποία, μεταξύ άλλων, στην περίπτωση των εισφορών για ασφαλισμένους υπαλλήλους, βαρύνει μόνο από εισφοροπληρωτές, δηλαδή εργοδότες. Σύμφωνα με το άρθρο. 17 δευτ. 2 και άρθ. 46 δευτ. 1 Η.Π.Α. Αν και έχουν το δικαίωμα να αφαιρέσουν μέρος των εισφορών για συνταξιοδότηση, αναπηρία και ασφάλιση ασθενείας που χρηματοδοτεί ο ασφαλισμένος από το εισόδημα του ασφαλισμένου, μπορούν να το πράξουν μόνο για εκείνους τους μήνες στους οποίους προκύπτει το ανταποδοτικό εισόδημα.

Συνέπεια της μη έγκαιρης είσπραξης των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης από τον πληρωτή από τα επιδόματα που καταβάλλονται στους ασφαλισμένους ήταν η καταβολή αυτών των παροχών σε υψηλότερο ποσό και η είσπραξη προκαταβολής φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων επί του συνολικού εισοδήματος που καταβλήθηκε, δηλ. προκαταβολή σε ποσό υψηλότερο από την προκαταβολή που θα οφειλόταν εάν ο πληρωτής είχε λάβει σωστά υπόψη τις εισφορές προηγουμένως.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο πληρωτής, καταβάλλοντας τις εκκρεμείς εισφορές στο οφειλόμενο μέρος της παροχής που καταβάλλεται στον εργαζόμενο, δεν αποφέρει κανένα οικονομικό όφελος αυξάνοντας τα περιουσιακά στοιχεία των ασφαλισμένων εργαζομένων (οι ίδιοι δεν λαμβάνουν δωρεάν παροχές από τον πληρωτή). […]».

Έχετε μια ερώτηση; Ρωτήστε τον ειδικό μας! Καθημερινές διαδικτυακές συμβουλές! Κάνε μια ερώτηση ΟΜΑΔΑ
wFirma.pl