Δεν υπάρχει NIP του αγοραστή στο τιμολόγιο

Φόρος Υπηρεσίας

Σύμφωνα με την § 5 sec. 1 σημείο 2 του κανονισμού τιμολογίου, το τιμολόγιο που επιβεβαιώνει την πώληση θα πρέπει να περιέχει τους αριθμούς φορολογικού μητρώου του πωλητή και του αγοραστή, με την επιφύλαξη της παραγράφου 10 και 11.

Παρέκκλιση από αυτόν τον κανόνα αναφέρεται στη διάταξη της § 7 του κανονισμού τιμολογίων, σύμφωνα με την οποία τα τιμολόγια που εκδίδονται σε φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα με τη μορφή μεμονωμένων εκμεταλλεύσεων δεν επιτρέπεται να περιέχουν τα δεδομένα του αγοραστή , καθορίζεται στην § 5 sec. 1 σημείο 2. Αυτό σημαίνει ότι μόνο εάν ο αγοραστής των αγαθών ή των υπηρεσιών είναι φυσικό πρόσωπο που δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, το τιμολόγιο που εκδίδεται για ένα τέτοιο πρόσωπο μπορεί να μην περιέχει τον αριθμό NIP του συγκεκριμένου αγοραστή.

Επιπλέον, σύμφωνα με την § 7 ενότητα 2 σημείο 3 των προαναφερθέντων του κανονισμού NIP του αγοραστή δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνεται στα τιμολόγια που τεκμηριώνουν την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας, καλωδίου αερίου, τηλεπικοινωνιών και ραδιοεπικοινωνιών και καθολικών υπηρεσιών που αναφέρονται στο στοιχείο 140-153, 174 και 175 του Παραρτήματος 3 του νόμου περί ΦΠΑ. Η έλλειψη του αριθμού φορολογικού μητρώου του αγοραστή στο τιμολόγιο (εάν το τιμολόγιο δεν τεκμηριώνει την παράδοση των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας) μπορεί να αμφισβητηθεί από τις φορολογικές αρχές και ένα τέτοιο τιμολόγιο μπορεί να θεωρηθεί ελαττωματικό.

Ο αγοραστής αγαθών ή υπηρεσιών που έλαβε ένα τιμολόγιο ή ένα διορθωτικό τιμολόγιο που περιέχει σφάλματα σχετικά με οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τον αγοραστή ή τον πωλητή ή σχετίζεται με τη σήμανση αγαθών ή υπηρεσιών, εκτός από σφάλματα στα είδη τιμολογίου που καθορίζονται στην § 5 εδάφιο. 1 στοιχεία 6-12, μπορεί να εκδώσει ένα τιμολόγιο που ονομάζεται διορθωτικό σημείωμα. Το δικαίωμα αυτό προκύπτει από τη διάταξη της § 15 εδ. 1 του Κανονισμού Τιμολογίων.

Εάν ο αγοραστής δεν θέλει να διορθώσει το λάθος στο τιμολόγιο με διορθωτικό σημείωμα, θα πρέπει να ζητήσει από τον εκδότη του τιμολογίου να εκδώσει διορθωτικό τιμολόγιο. Διορθωτικό τιμολόγιο εκδίδεται όχι μόνο σε περίπτωση αύξησης της τιμής ή λάθους στην τιμή, τον συντελεστή ή το ποσό του φόρου, αλλά και σε περίπτωση λάθους σε οποιοδήποτε στοιχείο του τιμολογίου. Επομένως, εάν το τιμολόγιο δεν περιέχει τον αριθμό φορολογικού μητρώου του αγοραστή, ο πωλητής μπορεί να διορθώσει αυτό το σφάλμα εκδίδοντας διορθωτικό τιμολόγιο.