Ποιος είναι ο κίνδυνος παραβίασης των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας και των κανονισμών πυροπροστασίας;

Υπηρεσία

Σε κάθε επιχείρηση πρέπει να τηρούνται οι κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία και οι κανονισμοί πυροπροστασίας. Κατά τη θέσπισή τους, ο νομοθέτης έλαβε υπόψη την αναγκαιότητα υλοποίησης έργων που αποσκοπούν στην προστασία της ζωής, της υγείας, της ιδιοκτησίας ή του περιβάλλοντος από κινδύνους, όπως εργατικό ατύχημα ή πυρκαγιά. Ποιες είναι οι συνέπειες τόσο για τους εργοδότες όσο και για τους εργαζόμενους από την παραβίαση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας και των κανονισμών πυροπροστασίας; Ας το ελέγξουμε!

Ποιες υποχρεώσεις απορρέουν από τους κανονισμούς πυροπροστασίας;

Σύμφωνα με το άρθ. 3 του νόμου περί πυροπροστασίας της 24ης Αυγούστου 1991 (Εφημερίδα των Νόμων Αρ. 81, άρθρο 351, εφεξής: πυροπροστασία), ένα φυσικό πρόσωπο, νομικό πρόσωπο, οργανισμός ή ίδρυμα που χρησιμοποιεί το περιβάλλον, το κτίριο, την εγκατάσταση ή την περιοχή, υποχρεούται για την ασφάλειά τους από φωτιά ή άλλους τοπικούς κινδύνους.

Το άρθρο 4 του προαναφερθέντος νόμου επιβάλλει τις ακόλουθες υποχρεώσεις στον ιδιοκτήτη ενός κτιρίου, οικοδομικού αντικειμένου ή γης, ως μέρος της διασφάλισης της πυροπροστασίας:

 • συμμορφώνονται με τις τεχνικές, κατασκευαστικές, εγκαταστάσεις και τεχνολογικές απαιτήσεις πυρκαγιάς·

 • να εξοπλίσει το κτίριο, τη δομή ή την τοποθεσία με τις απαιτούμενες πυροσβεστικές συσκευές και πυροσβεστήρες·

 • διασφαλίζει τη συντήρηση και επισκευή των πυροσβεστικών συσκευών και των πυροσβεστήρων κατά τρόπο που να εγγυάται την αποτελεσματική και αξιόπιστη λειτουργία τους·

 • παρέχει στους ανθρώπους στο κτίριο, στις κατασκευαστικές εγκαταστάσεις ή στις εγκαταστάσεις, ασφάλεια και δυνατότητα εκκένωσης·

 • προετοιμάζει το κτίριο, το αντικείμενο κατασκευής ή την περιοχή για την επιχείρηση διάσωσης·

 • εξοικείωση των εργαζομένων με τους κανονισμούς πυρκαγιάς.

 • καθορίζει τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται σε περίπτωση πυρκαγιάς, φυσικής καταστροφής ή άλλης τοπικής απειλής.

Ποιος είναι η ευθύνη;

Ο ιδιοκτήτης δεν θα είναι πάντα υπεύθυνος για τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς πυροπροστασίας.

Σύμφωνα με το άρθ. 4 δευτ. 1 a uoppoż 1a. την ευθύνη για την εκτέλεση των υποχρεώσεων πυροπροστασίας, σύμφωνα με τα καθήκοντα και τα καθήκοντα που έχουν ανατεθεί σε σχέση με το κτίριο, την κατασκευή ή το οικόπεδο, αναλαμβάνεται - εν όλω ή εν μέρει - από τον διαχειριστή ή τον χρήστη τους, βάσει συναφθέντος αστικού δικαίου συμφωνία για τη θέσπιση διαχείρισης ή χρήσης. Σε περίπτωση που δεν έχει συναφθεί τέτοια συμφωνία, η ευθύνη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων στον τομέα της πυροπροστασίας βαρύνει το πρόσωπο που πραγματικά κατέχει το κτίριο, το κατασκευαστικό αντικείμενο ή την περιοχή.

Απόφαση του Ανωτάτου Διοικητικού Δικαστηρίου της 16ης Νοεμβρίου 2009 (αριθμός πρωτ. ΙΙ ΟΣΚ 1785/08)
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕΗ ευθύνη της οντότητας που κατέχει πραγματικά το κτίριο, το οικοδομικό αντικείμενο ή το οικόπεδο μπορεί να ειπωθεί όταν το κτίριο, το δομικό αντικείμενο ή το οικόπεδο δεν έχει διαχειριστή ή χρήστη, επειδή δεν έχει συναφθεί συμφωνία αστικού δικαίου για την εγκατάσταση διαχείρισης ή χρήσης. Εάν έχει συναφθεί μια τέτοια σύμβαση, την ευθύνη φέρει ο διαχειριστής ή ο χρήστης.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο επιχειρηματίας που είναι ιδιοκτήτης του κτιρίου θα πρέπει να συνάψει κατάλληλη συμφωνία στην οποία τα μέρη θα ορίζουν σαφώς ποιος από αυτούς είναι υπεύθυνος για την πυροπροστασία του κτιρίου.

Παράδειγμα 1.

Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ABC είναι ο ιδιοκτήτης του κτιρίου γραφείων, το οποίο προορίζεται για ενοικίαση χώρων. Η εταιρεία σύναψε συμφωνία για τη σύσταση διοικητικού συμβουλίου με την εταιρεία Zarzadca Sp. ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ.

Σύμφωνα με το άρθ. 4 δευτ. 1α, την ευθύνη για την υλοποίηση των υποχρεώσεων στον τομέα της πυροπροστασίας, σύμφωνα με τα καθήκοντα και τα καθήκοντα που ανατίθενται σε σχέση με το κτίριο, αναλαμβάνει ο διαχειριστής τους.

Παράδειγμα 2.

Ο εργοδότης νοίκιασε από την ABC Sp. z ο. ο. μέρος του κτιρίου. Το κτίριο διαχειρίζεται η εταιρεία Zarzadca Sp. ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ

Ο εργοδότης δεν ευθύνεται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων πυροπροστασίας. Υπεύθυνος για την πυροπροστασία είναι ο διαχειριστής του κτιρίου, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να αναπτύξει και να παρέχει στον εργοδότη οδηγίες πυρασφάλειας. Ο εργοδότης, από την άλλη πλευρά, θα πρέπει να λάβει οδηγία πυρασφάλειας από τον υπεύθυνο του κτιρίου και να εξοικειώσει τους υπαλλήλους του με αυτήν, διότι σύμφωνα με το άρθ. 2071 § 1 του Εργατικού Κώδικα, υποχρεούται, ιδίως, να παρέχει στους εργαζομένους πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες συμπεριφοράς σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλης απειλής που απαιτεί εκκένωση.

Πρέπει να τονιστεί ότι οι οντότητες που αναφέρονται στο άρθ. 4 δευτ. 1α της συζητηθείσας πράξης (ο διαχειριστής, ο χρήστης, το πρόσωπο που πραγματικά κατέχει το κτίριο), η ευθύνη για την εκτέλεση των υποχρεώσεων πυροπροστασίας μπορεί να ανατεθεί μόνο στο βαθμό που αναφέρεται στο άρθρο. 4 δευτ. 1 (απόφαση Ανωτάτου Διοικητικού Δικαστηρίου της 23ης Απριλίου 2015, αριθμ. πρωτ. ΙΙ ΟΣΚ 2302/13).

Η εισαγωγή νέων απαιτήσεων πυροπροστασίας επηρεάζει τα υπάρχοντα κτίρια;

Το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο στην απόφασή του της 20ής Μαρτίου 2013 (αριθμός αναφοράς φακέλου ΙΙ ΟΣΚ 2253/11) ανέφερε ότι Νόμος της 24ης Αυγούστου 1991 για την πυροπροστασία (δηλαδή Εφημερίδα των Νόμων του 2009, Αρ. 178, τεμάχιο1380, όπως τροποποιήθηκε) και ο κανονισμός του Υπουργού Εσωτερικών και Διοίκησης της 7ης Ιουνίου 2010 για την πυροπροστασία κτιρίων, λοιπών κατασκευών και χώρων (Εφημερίδα των Νόμων αρ. 109, σημείο 719) θα μπορούσε να εφαρμοστεί και σε κτίριο που κατασκευάστηκε πριν από την ως άνω ρύθμιση και την έναρξη ισχύος της ως άνω πράξης. Ο νόμος περί πυροπροστασίας δεν ρυθμίζει την εφαρμογή του σε κτίρια που κατασκευάστηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου. Επομένως, θα πρέπει να εφαρμοστεί η αρχή του άμεσου αποτελέσματος του νέου νόμου. Παρόμοιο είναι και με τις διατάξεις του κανονισμού.

Κατά τη γνώμη του Δικαστηρίου, η εφαρμογή των νέων απαιτήσεων πυροπροστασίας σε κτίρια που κατασκευάστηκαν πριν από την έναρξη ισχύος αυτών των διατάξεων δεν παραβιάζει την απαγόρευση του lex retro non agit ή τις αρχές που εκφράζονται στο άρθρο. 5 του πολωνικού Συντάγματος.

Αυτό εξήγησε και το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο η ύπαρξη ενός κτιρίου, το οποίο χτίστηκε υπό τον κανόνα του «παλαιού» νόμου, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει και χρησιμοποιείται υπό τον κανόνα του «νέου» νόμου, είναι ένα συνεχές γεγονός, μια κατάσταση που συνεχίζεται και μετά την έναρξη ισχύος του νέου νόμου. Θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη το σημαντικό δημόσιο συμφέρον για την εισαγωγή νέων, πιο αποτελεσματικών μέτρων πυροπροστασίας για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και ζωής. Ο νομοθέτης πρέπει να μπορεί να προσαρμόζει την πυροπροστασία των υφιστάμενων κτιρίων σε νέα, αποτελεσματικά μέτρα πυροπροστασίας (απόφαση της 31ης Αυγούστου 2012, πρωτ. πρωτ. ΙΙ ΟΣΚ 843/11).

Τι απειλεί τον εργαζόμενο για παραβίαση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας και των κανονισμών πυρκαγιάς;

Με βάση το άρθρο. 108. § 1 και 2 του νόμου της 26ης Ιουνίου 1974 του Εργατικού Κώδικα, για παραβάσεις των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας και των κανονισμών πυρκαγιάς από εργαζόμενο, ο εργοδότης μπορεί να εφαρμόσει:

 • μια επίπληξη?

 • τιμωρία επίπληξης·

 • χρηματική ποινή.

Είναι έγκλημα η παραβίαση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας και των κανονισμών πυροπροστασίας;

Συμπεριφορά που συνιστά παραβίαση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας ή των κανονισμών πυροπροστασίας μπορεί επίσης να συνιστά πλημμέλημα ή ακόμα και έγκλημα.

Στην τέχνη. 82 § 1 του νόμου της 20ης Μαΐου 1971, ο κώδικας μικροαδικημάτων, αδίκημα που συνίσταται στη διενέργεια δραστηριοτήτων που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά, εξάπλωσή της, παρεμπόδιση επιχειρήσεων διάσωσης ή εκκένωσης, για τις οποίες η επιτροπή τιμωρείται με ποινή σύλληψη, πρόστιμο ή επίπληξη.

Άρθρο 82α. § 1 kw η ίδια ποινή για μη τήρηση, σε περίπτωση πυρκαγιάς, της υποχρέωσης που ορίζεται στις διατάξεις για την πυροπροστασία και την Κρατική Πυροσβεστική Υπηρεσία με τη μορφή:

 • να ειδοποιεί αμέσως τα άτομα στην επικίνδυνη ζώνη και το κέντρο ειδοποίησης έκτακτης ανάγκης ή τη μονάδα πυροπροστασίας ή την Αστυνομία·

 • να υποβάλει στην εντολή του υπεύθυνου της επιχείρησης διάσωσης·

 • παρέχοντας την απαραίτητη βοήθεια στον υπεύθυνο της επιχείρησης διάσωσης, κατόπιν αιτήματός του.

Η ποινή φυλάκισης από ένα έως δέκα χρόνια τιμωρείται με τα οριζόμενα στο άρθρ. 163. § 1 Νόμος περί Ποινικού Κώδικα της 6ης Ιουνίου 1997, έγκλημα που συνίσταται στην πρόκληση γεγονότος που απειλεί τη ζωή ή την υγεία πολλών ανθρώπων ή περιουσίας σε μεγάλες διαστάσεις, ιδίως με τη μορφή πυρκαγιάς.

Στην τέχνη. Το 220 § 1 του Ποινικού Κώδικα προβλέπει την ποινική ευθύνη του υπεύθυνου για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία για παράλειψη τήρησης της απορρέουσας υποχρέωσης και συνεπώς έκθεσης του εργαζομένου σε άμεσο κίνδυνο απώλειας ζωής ή σοβαρής βλάβης της υγείας του. Η διάπραξη της πράξης αυτής τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι 3 ετών.

Έλεγχος της Εθνικής Επιθεώρησης Εργασίας - τι επιπτώσεις μπορεί να έχει;

Η Εθνική Επιθεώρηση Εργασίας είναι ένα όργανο που έχει συσταθεί για να επιβλέπει και να ελέγχει τη συμμόρφωση με την εργατική νομοθεσία, ιδίως τις διατάξεις και τις αρχές για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. Οι επιθεωρητές εργασίας δικαιούνται να διενεργούν, χωρίς προειδοποίηση και οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας ή της νύχτας, έλεγχο συμμόρφωσης με τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, ιδίως όσον αφορά την υγεία και ασφάλεια στην εργασία.

Με βάση το άρθρο. 11 του νόμου της 13ης Απριλίου 2007 για την Εθνική Επιθεώρηση Εργασίας (Εφημερίδα των Νόμων Αρ. 89, σημείο 589), σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων και των αρχών της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, ο επιθεωρητής εργασίας εκδίδει αποφάσεις:

 1. να διατάξει την άρση των εντοπισμένων ελλείψεων εντός της καθορισμένης προθεσμίας·

 2. διατάσσει την αναστολή εργασίας ή δραστηριότητας όταν η παράβαση προκαλεί άμεση απειλή για τη ζωή ή την υγεία των εργαζομένων ή άλλων προσώπων που εκτελούν αυτές τις εργασίες ή ασκούν επιχειρηματικές δραστηριότητες· παραπομπή εργαζομένων ή άλλων ατόμων που γίνονται δεκτά στην εργασία κατά παράβαση των ισχυόντων κανονισμών σε άλλη εργασία σε περίπτωση απαγορευμένης, επιβλαβούς ή επικίνδυνης εργασίας, ή εργαζομένων ή άλλων ατόμων που γίνονται δεκτά για εργασία σε επικίνδυνη εργασία, εάν αυτοί οι εργαζόμενοι ή τα άτομα δεν έχουν την κατάλληλη προσόντα; Οι εντολές σε αυτά τα θέματα είναι άμεσα εκτελεστές.

 3. προκειμένου να ανασταλεί η λειτουργία μηχανών και συσκευών σε περίπτωση που η λειτουργία τους προκαλεί άμεση απειλή για τη ζωή ή την υγεία του ανθρώπου· Οι εντολές σε αυτά τα θέματα είναι άμεσα εκτελεστές.

 4. την απαγόρευση της εκτέλεσης εργασίας ή δραστηριότητας σε χώρους όπου η κατάσταση των συνθηκών εργασίας συνιστά άμεση απειλή για την ανθρώπινη ζωή ή υγεία· Οι εντολές σε αυτά τα θέματα είναι άμεσα εκτελεστές.

 5. διατάξει, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία συνιστούν απειλή για τη ζωή ή την υγεία των εργαζομένων ή των φυσικών προσώπων που εκτελούν εργασία σε άλλη βάση εκτός από σχέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων, να παύσει συγκεκριμένη είδος επιχείρησης ή δραστηριότητας·

 6. να διατάξει τον προσδιορισμό, εντός καθορισμένης χρονικής περιόδου, των συνθηκών και των αιτιών του ατυχήματος·

 7. εντολή διεξαγωγής δοκιμών και μετρήσεων επιβλαβών και ενοχλητικών παραγόντων στο εργασιακό περιβάλλον σε περίπτωση παραβίασης του τρόπου λειτουργίας, των μεθόδων, του τύπου ή της συχνότητας αυτών των δοκιμών και μετρήσεων ή ανάγκη επιβεβαίωσης ότι η εργασία εκτελείται σε ειδικές συνθήκες·

 8. παραπομπή γεγονότος ή έκδοση διαταγής, σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων πέραν αυτών που αναφέρονται στα σημεία 1-7, σχετικά με την αφαίρεσή τους, καθώς και τη λήψη συνεπειών κατά του ενόχου.

Οι αποφάσεις του επιθεωρητή εργασίας λαμβάνονται εγγράφως ή με εγγραφή στο ημερολόγιο κατασκευής. Εάν η απόφαση καταστεί τελεσίδικη, η αρμόδια αρχή της Εθνικής Επιθεώρησης Εργασίας θα πρέπει να ενημερωθεί για την εφαρμογή της εντός των προθεσμιών που ορίζονται στην απόφαση.