Ο οφειλέτης είναι εταιρική σχέση αστικού δικαίου - τι στη συνέχεια;

Υπηρεσία

Τι σημαίνει ότι ο οφειλέτης είναι αστική εταιρεία;

Η εταιρική σχέση αστικού δικαίου, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις του αστικού και εμπορικού δικαίου, είναι η ευκολότερη μορφή μεταξύ των εμπορικών εταιρειών όσον αφορά την ίδρυση, οι κανόνες για την είσπραξη απαιτήσεων όταν ο οφειλέτης είναι αστική εταιρεία διαφέρουν σημαντικά από αυτούς που ισχύουν για άλλους τύπους των εταιρειών. Θα ισχύουν οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Η εταιρική σχέση αστικού δικαίου δεν έχει νομική προσωπικότητα, δηλαδή οι εταίροι της εταιρείας με την υπογραφή της σύμβασης οδηγούν στη δημιουργία χωριστών περιουσιακών στοιχείων, τα οποία δεν αποτελούν ιδιοκτησία της εταιρείας, αλλά ανήκουν μόνο σε όλους τους εταίρους της.

Ποια είναι η κοινή περιουσία μιας εταιρικής σχέσης αστικού δικαίου;

Τα ακόλουθα θα πρέπει να θεωρούνται κοινή ιδιοκτησία των εταίρων μιας εταιρικής σχέσης αστικού δικαίου:

  • Όλα όσα συνεισέφεραν οι εταίροι ως εισφορές, π.χ. χρήματα
  • Όλα όσα έχει αποκτήσει η εταιρεία κατά τη διάρκεια της ύπαρξής της, πχ αυτοκίνητα

Τίτλος εκτέλεσης για όλους τους εταίρους της εταιρείας όταν ο οφειλέτης είναι αστική εταιρεία;

Θα πρέπει να δηλωθεί ξεκάθαρα ότι, έχοντας τίτλο εκτέλεσης, έχουμε τη δυνατότητα να διενεργήσουμε την εκτέλεση από τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν αναπτύξει οι εταίροι καθώς και από τα επιμέρους περιουσιακά στοιχεία κάθε εταίρου στην εταιρική σχέση αστικού δικαίου. Μια τέτοια δυνατότητα προκύπτει από το άρθρο 864 ΑΚ. από το οποίο συμπεραίνουμε ότι όλοι οι εταίροι ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για τις υποχρεώσεις της αστικής εταιρείας με όλη τους την περιουσία. Με άλλα λόγια, εάν η εταιρεία σας χρωστάει χρήματα, μπορείτε να διεκδικήσετε τις απαιτήσεις σας όχι μόνο από την κοινή περιουσία όλων των εταίρων, αλλά και από την προσωπική περιουσία μεμονωμένων εταίρων της εταιρικής σχέσης αστικού δικαίου.

Σημαντικό ρόλο έπαιξε επίσης η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου της 28ης Οκτωβρίου 2003 I CK 201/02Ο εταίρος αυτός ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με άλλους εταίρους για τις υποχρεώσεις που προκύπτουν κατά την περίοδο πριν από την ένταξη του εταίρου στην εταιρεία, διότι η πράξη δεν διαφοροποιεί την ευθύνη τους λόγω της στιγμής γέννησης της οφειλής. Το γεγονός ότι ένας εταίρος πλήρωσε το χρέος που προέκυψε κατά την περίοδο που δεν ήταν εταίρος της εταιρείας θα έχει σημασία μόνο σε διακανονισμούς με εταίρους που παρέμειναν στην εταιρεία τη στιγμή που προέκυψε η υποχρέωση.

Ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών χωρίς δεσμεύσεις!

Μπορούμε να μηνύσουμε την ίδια την αστική εταιρεία;

Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι κατά την υποβολή αγωγής, πρέπει να μηνύουμε όλους τους εταίρους της εταιρικής σχέσης αστικού δικαίου σε αυτήν και όχι την ίδια την εταιρεία. Ο εκτελεστός τίτλος που εκδίδεται σε έναν εταίρο ή μόνο σε ορισμένους από τους εταίρους του, επιτρέπει μόνο την εκτέλεση προσωπικής περιουσίας. Εάν ο πιστωτής δεν ασκήσει αγωγή σε όλους τους εταίρους, ισοδυναμεί με αδυναμία λήψης ρήτρας αναγκαστικής εκτέλεσης εναντίον τους. Αυτό οφείλεται στην προαναφερθείσα έλλειψη υποκειμενικότητας μιας εταιρικής σχέσης αστικού δικαίου.

Δύο σημαντικά ζητήματα κατά την επιδίωξη αξιώσεων όταν ο οφειλέτης είναι αστική εταιρεία

  1. Ο πιστωτής (αλλά μόνο ο προσωπικός πιστωτής) εταίρου σε αστική εταιρεία που πέτυχε κατάσχεση των δικαιωμάτων του εταίρου σε περίπτωση αποχώρησης από την εταιρική σχέση ή λύσης της, έχει το δικαίωμα να τερματίσει τη συμμετοχή του στην εταιρική σχέση για 3 μήνες πριν, ακόμα κι αν η εταιρική σχέση συνήφθη για καθορισμένο χρονικό διάστημα

  2. Σε περίπτωση αξιώσεων που σχετίζονται με δραστηριότητες αστικής εταιρείας, ο πιστωτής των εταίρων μπορεί να διανείμει το μελλοντικό κέρδος και τα μελλοντικά δικαιώματα του εταίρου σε περίπτωση αποχώρησης του εταίρου από την εταιρική σχέση ή λύσης του.