Συλλογή προσωπικών δεδομένων – χαρακτηριστικών

Υπηρεσία

Η έννοια του συστήματος αρχειοθέτησης προσωπικών δεδομένων έχει οριστεί στο άρθρο. 7 σημείο 1 του νόμου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων: οποιοδήποτε σύνολο δομημένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, διαθέσιμο σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια, ανεξάρτητα από το εάν το σύνολο είναι διασκορπισμένο ή λειτουργικά διαιρεμένο. Το χαρακτηριστικό που διακρίνει ένα σύνολο προσωπικών δεδομένων από ένα άλλο σύνολο δεδομένων είναι επομένως η δομή, δηλαδή μια τέτοια διάταξη που καθιστά δυνατή την αναζήτηση συγκεκριμένων δεδομένων σύμφωνα με ένα συγκεκριμένο κριτήριο.

Προκειμένου να ταξινομηθεί οποιοδήποτε σύνολο δεδομένων ως σύνολο κατά την έννοια των διατάξεων του Νόμου για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αρκεί το κριτήριο που επιτρέπει την εύρεση προσωπικών δεδομένων στο σύνολο. Η δυνατότητα αναζήτησης σύμφωνα με οποιοδήποτε προσωπικό κριτήριο (π.χ. όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμός PESEL) ή μη (π.χ. ημερομηνία συμπερίληψης των δεδομένων στο σύστημα αρχειοθέτησης) καθορίζει τη δομημένη φύση του συνόλου δεδομένων και έτσι επιτρέπει το σύνολο να ταξινομηθεί ως σύνολο προσωπικών δεδομένων.

Μόνο ένα δομημένο σύνολο δεδομένων, το οποίο είναι ένα σύνολο προσωπικών δεδομένων, θα πρέπει να υποβάλλεται για εγγραφή στον Γενικό Επιθεωρητή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εκτός εάν κάποιος από τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο. 43 του Νόμου για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εξαιρώντας τους υπευθύνους επεξεργασίας δεδομένων από την υποχρέωση αυτή.

Οι δημοσιεύσεις στον τύπο και τα βιβλία αποτελούν συλλογή προσωπικών δεδομένων;

Οι δημοσιεύσεις στον τύπο και τα βιβλία είναι από τη φύση τους δημοσιεύσεις στις οποίες εμφανίζονται προσωπικά δεδομένα, αλλά ο κρίσιμος παράγοντας εδώ είναι αν έχουμε να κάνουμε με επεξεργασία σε σύστημα αρχειοθέτησης. Δημοσιεύσεις στον τύπο και βιβλία που περιέχουν διαταραγμένα προσωπικά δεδομένα δεν συνιστούν επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και ως εκ τούτου δεν υπόκεινται στις διατάξεις του Νόμου περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Από την άλλη πλευρά, η συλλογή δεδομένων με σκοπό τη δημοσίευσή τους στον τύπο και τα βιβλία υπόκειται στο νόμο, εφόσον για αυτήν χρησιμοποιείται σύνολο προσωπικών δεδομένων. Στην περίπτωση αυτή, η πράξη εφαρμόζεται από την οντότητα που παρέχει τα δεδομένα (διαχειριστής).

Τα προσωπικά δεδομένα υπό μορφή αρχείων αποτελούν σύνολο προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον Νόμο για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων;

Εάν τέτοια αρχεία πληρούν όλα τα στοιχεία του συνόλου που αναφέρονται στον ορισμό του Νόμου, τότε αυτά τα αρχεία θα αποτελούν ένα σύνολο προσωπικών δεδομένων.

Εάν αυτά τα αρχεία έχουν διαθέσιμη δομή σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια, ανεξάρτητα από το εάν είναι διασκορπισμένα ή λειτουργικά διαιρεμένα, θα αποτελούν ένα σύνολο προσωπικών δεδομένων που υπόκεινται στον Νόμο για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων. Ως εκ τούτου, κάθε υλικό που συλλέγεται με τη μορφή αρχείων, συμπεριλαμβανομένων των δικαστηρίων, του εισαγγελέα, της αστυνομίας και άλλου υλικού που περιέχει προσωπικά δεδομένα, μπορεί να θεωρηθεί ως σύνολο δεδομένων.

Μπορεί ένα σύνολο εγγράφων πρόσληψης να ταξινομηθεί ως συλλογή προσωπικών δεδομένων;

Ένα σύνολο προσωπικών δεδομένων είναι κάθε δομημένο σύνολο προσωπικών δεδομένων που διατίθεται σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια, ανεξάρτητα από το εάν το σύνολο είναι διασκορπισμένο ή λειτουργικά διαιρεμένο. Ένα χαρακτηριστικό που διακρίνει ένα σύνολο δεδομένων από ένα άλλο σύνολο δεδομένων είναι η δομημένη φύση του, η οποία επιτρέπει την αναζήτηση συγκεκριμένων δεδομένων χρησιμοποιώντας ένα συγκεκριμένο κριτήριο. Προκειμένου να ταξινομηθεί ένα συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων ως σύνολο κατά την έννοια των διατάξεων του νόμου, αρκεί να υπάρχει ένα κριτήριο αναζήτησης στο σύνολο δεδομένων. Εάν οι συγκεκριμένες αιτήσεις πρόσληψης είναι εύκολο να βρεθούν, για παράδειγμα, με έναν αριθμό αναφοράς ή μια θέση, αυτό καθορίζει τη δομημένη φύση των δεδομένων και, επομένως, μπορεί να χαρακτηριστεί μια τέτοια συλλογή ως συλλογή προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο. 7 σημείο 1 του νόμου περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.