Η μερική αποπληρωμή του χρέους διακόπτει την παραγραφή;

Υπηρεσία

Η μερική εξόφληση της οφειλής (π.χ. δόση) είναι η αναγνώριση της απαίτησης από τον οφειλέτη. Αναγνώριση μπορεί να είναι και η υποβολή από τον οφειλέτη δήλωσης με την οποία παραδέχεται ότι γνωρίζει την οφειλή. Αυτό μπορεί να είναι, για παράδειγμα, συμβιβασμός του υπολοίπου, αίτημα του οφειλέτη προς τον πιστωτή να κατανείμει το χρέος σε δόσεις ή αίτημα για αναβολή της ημερομηνίας πληρωμής.

Μερική αποπληρωμή και περιορισμός του χρέους

Με την καταβολή ενός συγκεκριμένου χρηματικού ποσού, ο οφειλέτης παραδέχεται ότι οφείλει στον πιστωτή ένα ορισμένο ποσό και έτσι επιβεβαιώνει την ύπαρξη και τη νομιμότητα του χρέους προς τον εαυτό του. Ο πιστωτής μπορεί να αντιληφθεί μια τέτοια μερική πληρωμή ως δραστηριότητα εκ μέρους του οφειλέτη με στόχο την πλήρη ικανοποίηση. Μια τέτοια διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο. 123 § 1 ΑΚ είναι η διακοπή της παραγραφής της αξίωσης. Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι η παραγραφή ισχύει για απαιτήσεις ιδιοκτησίας. Το δικαίωμα ιδιοκτησίας, το δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δικαιωμάτων, ορισμένες αξιώσεις ακίνητης περιουσίας δεν υπόκεινται σε παραγραφή.

Η παραγραφή διακόπτεται μόνο όταν ο οφειλέτης αναγνωρίσει την οφειλή του πριν από τη λήξη της παραγραφής. Το άρθρο 123 του Αστικού Κώδικα ορίζει πότε διακόπτεται η παραγραφή, δηλαδή με την εκτέλεση οποιασδήποτε ενέργειας ενώπιον δικαστηρίου ή άλλου οργάνου που έχει οριστεί για την εκδίκαση υποθέσεων ή την εκτέλεση αξιώσεων συγκεκριμένου τύπου, ή ενώπιον διαιτητικού δικαστηρίου, που αναλαμβάνεται απευθείας με σκοπό την επιδίωξη ή να δημιουργήσει ή να ικανοποιήσει ή να εξασφαλίσει μια αξίωση. με την αναγνώριση της αξίωσης από το πρόσωπο κατά του οποίου έχει δικαίωμα η αξίωση.

Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι σε μια κατάσταση όπου διεξάγεται αγωγή, ο οφειλέτης πρέπει να εγείρει την ένσταση παραγραφής του χρέους, αλλά είναι ευθύνη του οφειλέτη να αποδείξει ότι ο οφειλέτης έχει αποπληρώσει εν μέρει το χρέος. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να τηρούνται όλα τα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι έχει ληφθεί μέρος της οφειλής, π.χ. επιβεβαίωση παραλαβής εμβάσματος, απόδειξη πληρωμής.

Παράδειγμα 1.

Η Marek, που διευθύνει μια επιχείρηση, πούλησε τα αγαθά σε μια συγκεκριμένη εταιρεία για το ποσό των 45.000 PLN με ημερομηνία λήξης στις 4 Ιανουαρίου 2016. Στις 4 Ιανουαρίου 2018, η διετής παραγραφή της αξίωσης για πληρωμή κατά της εταιρείας θα είχε λήξει (2 έτη απαίτησης του επιχειρηματία βάσει της σύμβασης πώλησης) αν δεν είχε συμβεί το γεγονός ότι στις 12 Δεκεμβρίου 2017 η Marek έλαβε επιστολή συγγνώμης για μη έγκαιρη εξόφληση του τιμολογίου και έμβασμα για 5.000 ζλότι. Η κατάσταση αυτή διέκοψε την παραγραφή και η προθεσμία επαναλαμβάνεται (άλλα 2 έτη) από την ημερομηνία υποβολής της επιστολής της εταιρείας, υπογεγραμμένης από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που δεν δικαιούνται να την εκπροσωπήσουν. Η αποδοχή οφειλής με απολογία και μερική εξόφληση της οφειλής ισοδυναμεί με διακοπή της παραγραφής.