Είναι υποχρεωτική η ταμειακή μηχανή στο λογιστήριο;

Λογιστικά Γραφεία

Η δραστηριότητα ενός λογιστικού γραφείου μπορεί να καλύπτει μια ποικιλία υπηρεσιών. Στην περίπτωση τέτοιων δραστηριοτήτων, ασχολούμαστε και με τις δύο δραστηριότητες που συνίστανται στην τήρηση φορολογικών βιβλίων, στη συμπλήρωση δηλώσεων και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα του φορολογικού δικαίου. Στο πλαίσιο μιας τόσο ευρείας εμβέλειας, αξίζει να εξεταστεί αν η ταμειακή μηχανή σε λογιστικό γραφείο είναι υποχρεωτική; Απαντήστε στο παρακάτω άρθρο!

Ταμειακή μηχανή κατά την παροχή υπηρεσιών σε φυσικά πρόσωπα

Η γενική υποχρέωση κατοχής φορολογικής ταμειακής μηχανής προκύπτει άμεσα από το άρθ. 111 δευτ. 1 του νόμου περί ΦΠΑ. Η διάταξη αυτή ορίζει ότι φορολογούμενος που πωλεί σε φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα ή σε κατ' αποκοπή αγρότες τηρεί τα βιβλία του κύκλου εργασιών με τη χρήση ταμειακής μηχανής.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό, ο φορολογούμενος υποχρεούται να εκδίδει και να εκδίδει φορολογικά παραστατικά.

Υπό το πρίσμα των παραπάνω ρυθμίσεων, η ταμειακή μηχανή σε λογιστικό γραφείο είναι απαραίτητη κατά την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες. Αν όμως ο πελάτης είναι φυσικό πρόσωπο, νομικό πρόσωπο ή οργανική μονάδα χωρίς νομική προσωπικότητα, το λογιστήριο δεν εκδίδει απόδειξη, αλλά τιμολόγιο. Σε αυτή την περίπτωση δεν χρειάζεται να έχετε ταμειακή μηχανή.

Δυνατότητα εκμετάλλευσης της απαλλαγής από την υποχρέωση κατοχής ταμειακής μηχανής

Αξίζει να τονιστεί ότι οι πολωνικοί φορολογικοί κανονισμοί προβλέπουν τη δυνατότητα να επωφεληθείτε από την απαλλαγή από την υποχρέωση κατοχής ταμειακής μηχανής. Το θέμα αυτό έχει ρυθμιστεί στον Κανονισμό του Υπουργού Οικονομικών για τις εξαιρέσεις από την υποχρέωση τήρησης αρχείων με τη χρήση ταμειακών μηχανών.

Ωστόσο, πριν προχωρήσουμε σε πιθανές λύσεις στον τομέα αυτό, θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην περίπτωση παροχής ορισμένων κατηγοριών υπηρεσιών, ο φορολογούμενος πρέπει να χρησιμοποιεί πάντα ταμειακή μηχανή και δεν δικαιούται την απαλλαγή. Όπως αναφέρεται στην § 4 sec. 1 πόντος 2 λιτ. η) του Κανονισμού, οι απαλλαγές από την υποχρέωση εγγραφής δεν ισχύουν για την παροχή φορολογικών συμβουλευτικών υπηρεσιών. Μόνο κατ' εξαίρεση, σύμφωνα με την § 4 εδ. 3 σημείο 2 του κανονισμού, οι υπηρεσίες αυτές μπορούν να επωφελούνται από την εξαίρεση όταν παρέχονται με τη χρήση μέσων επικοινωνίας εξ αποστάσεως.

Κατά συνέπεια, όταν το λογιστικό γραφείο παρέχει, μεταξύ άλλων, φορολογικές συμβουλευτικές υπηρεσίες για τους πελάτες της, είναι υποχρεωτική η χρήση ταμειακής μηχανής. Η υποχρέωση αυτή προκύπτει και για όλες τις άλλες πωλήσεις υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, προέκυψε αμφιβολία ως προς τον τρόπο επιλεξιμότητας των υπηρεσιών που σχετίζονται με λογιστικές και λογιστικές υπηρεσίες που παρέχονται από λογιστικά γραφεία. Συγκεκριμένα, αφορά δραστηριότητες όπως: τήρηση λογιστικών βιβλίων, φορολογικών και λοιπών στοιχείων για φορολογικούς σκοπούς, σύνταξη δηλώσεων, καθώς και συμπλήρωση των ανωτέρω έγγραφα.

Οι φορολογούμενοι αναρωτήθηκαν αν και στην περίπτωση των προαναφερόμενων υπηρεσιών, δεν είναι δυνατή η εκμετάλλευση της απαλλαγής από την υποχρέωση ύπαρξης ταμειακής μηχανής σε λογιστικό γραφείο. Τα λογιστικά γραφεία που παρέχουν φορολογικές συμβουλευτικές υπηρεσίες πρέπει να χρησιμοποιούν ταμειακή μηχανή όταν παρέχουν υπηρεσίες σε φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα. Αμφιβολίες, ωστόσο, αφορούν την κατάσταση όταν το λογιστήριο παρέχει υπηρεσίες στον τομέα της τήρησης στοιχείων και της συμπλήρωσης φορολογικών δηλώσεων.

Γενική ερμηνεία του Υπουργείου Οικονομικών στον τομέα των υπηρεσιών που σχετίζονται με λογιστικές και λογιστικές υπηρεσίες

Οι αμφιβολίες που παρουσιάστηκαν διευκρινίστηκαν μόνο στη γενική ερμηνεία του Υπουργείου Οικονομικών με αριθμ. ΠΤ3.8101.2.2015.AEW.16.

Στην επιστολή αυτή, το Υπουργείο Οικονομικών ανέφερε ξεκάθαρα ότι μόνο δραστηριότητες συνίστανται στην παροχή συμβουλών, γνωμοδοτήσεων και εξηγήσεων σε φορείς, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τους, σχετικά με τις φορολογικές και τελωνειακές τους υποχρεώσεις και σε θέματα διοικητικής επιβολής που σχετίζονται με αυτές τις αρμοδιότητες.

Από την άλλη πλευρά, οι δραστηριότητες που συνίστανται στην τήρηση φορολογικών βιβλίων και στοιχείων είναι ουσιαστικά παρόμοιες με τις επαγγελματικές δραστηριότητες των προσώπων που δικαιούνται να παρέχουν υπηρεσίες τήρησης βιβλίων, δηλαδή λογιστικές δραστηριότητες και δραστηριότητες που συνίστανται στην προετοιμασία φορολογικών δηλώσεων και δηλώσεων είναι σε μεγάλο βαθμό τεχνικές, μη νόμιμες , στη φύση. Επομένως, δεν αποτελούν συμβουλή.

Από την παραπάνω ερμηνεία προκύπτει ότι ένα λογιστικό γραφείο που παρέχει μόνο λογιστικές και καταχωριστικές υπηρεσίες μπορεί, σε κάποιο βαθμό, να επωφεληθεί από την απαλλαγή από την υποχρέωση κατοχής ταμειακής μηχανής. Λογιστικό γραφείο που παρέχει υπηρεσίες που συνίστανται στην τήρηση λογιστικών βιβλίων και στη συμπλήρωση φορολογικών δηλώσεων μπορεί να εξαιρείται από την υποχρέωση κατοχής ταμειακής μηχανής.

Ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών χωρίς δεσμεύσεις!

Ταμειακή μηχανή στο λογιστήριο - υποκειμενική απαλλαγή

Ο συζητούμενος κανονισμός προβλέπει δύο είδη εξαιρέσεων: υποκειμενικές και αντικειμενικές. Ωστόσο, στο πλαίσιο του θέματος που μας ενδιαφέρει, μόνο η υποκειμενική εξαίρεση που ορίζεται στην § 3 του κανονισμού θα μπορεί να εφαρμοστεί από το λογιστήριο.

Η διάταξη αυτή προβλέπει ότι οι φορολογούμενοι των οποίων ο κύκλος εργασιών για φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και κατ' αποκοπή αγρότες δεν υπερέβαινε τις 20.000 PLN το προηγούμενο φορολογικό έτος και σε περίπτωση φορολογουμένων που άρχισαν την παροχή κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, αποδεσμεύονται από την υποχρέωση εγγραφής σε δεδομένο φορολογικό έτος αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών σε φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και κατ' αποκοπή αγρότες, εάν ο κύκλος εργασιών στον λογαριασμό αυτό δεν υπερέβαινε, ανάλογα με την περίοδο εκτέλεσης αυτών δραστηριότητες του προηγούμενου φορολογικού έτους, το ποσό των 20.000 PLN.

Κατά συνέπεια, μέχρι να μην ξεπεραστεί η αξία των παρεχόμενων υπηρεσιών, η ταμειακή μηχανή στο λογιστήριο δεν είναι υποχρεωτική.

Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου κατά τη διάρκεια του έτους, η απαλλαγή λήγει μετά από δύο μήνες μετά τον μήνα κατά τον οποίο ο φορολογούμενος υπερέβη τον κύκλο εργασιών για φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και αγρότες κατ' αποκοπή ποσού 20.000 PLN.

Παράδειγμα 1.

Το λογιστήριο παρέχει υπηρεσίες τήρησης βιβλίων, συμπλήρωσης φορολογικών δηλώσεων και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε σχέση με την εφαρμογή φορολογικών κανονισμών. Στην περίπτωση αυτή, ανεξάρτητα από τον όγκο των πωλήσεων υπηρεσιών σε φυσικά πρόσωπα ή κατ' αποκοπή αγρότες, το λογιστήριο υποχρεούται να χρησιμοποιεί ταμειακή μηχανή για όλες τις πωλήσεις.

Παράδειγμα 2.

Το λογιστήριο παρέχει υπηρεσίες συμπλήρωσης φορολογικών δηλώσεων και υπολογισμού εισοδήματος σε ιδιώτες ενοικιαστές. Σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να επωφεληθεί από την υποκειμενική εξαίρεση και εάν δεν ξεπεραστεί το όριο των 20.000 PLN εντός ενός έτους, δεν είναι απαραίτητο να έχει ταμειακή μηχανή. Ένα λογιστικό γραφείο που εκτελεί μόνο λογιστικές και καταγραφικές δραστηριότητες μπορεί να επωφεληθεί από την υποκειμενική εξαίρεση στον τομέα της ταμειακής μηχανής. Η εξαίρεση αυτή βασίζεται στη μη υπέρβαση της αξίας των υπηρεσιών που παρέχονται σε φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα και σε κατ' αποκοπή αγρότες. Αξίζει να σημειωθεί ότι το όριο των 20.000 PLN δεν περιλαμβάνει την αξία των υπηρεσιών που παρέχονται στους επιχειρηματίες. Το θέμα της ύπαρξης ταμειακής μηχανής από λογιστικό γραφείο καθορίζεται από το εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ανάλογα με το ποιες συγκεκριμένες υπηρεσίες έχουμε να κάνουμε από το γραφείο, οι υποχρεώσεις του γραφείου θα είναι διαφορετικές στο πλαίσιο των διατάξεων για την ταμειακή μηχανή.