Μπορεί ένα άτομο που δεν έχει επιχείρηση να εκδώσει τιμολόγιο ΦΠΑ;

Φόρος Υπηρεσίας

Τα φυσικά πρόσωπα μπορούν να ασκούν ορισμένες δραστηριότητες έναντι αμοιβής βάσει διαφόρων έννομων σχέσεων. Η δραστηριότητα ενός φυσικού προσώπου δεν χρειάζεται πάντα να βασίζεται στην οικονομική δραστηριότητα. Η βάση για την καταβολή της αμοιβής μπορεί να είναι, για παράδειγμα, μια σύμβαση εντολής ή μια σύμβαση για συγκεκριμένη εργασία. Συχνά όμως συμβαίνει ο παραγγελέας (αγοραστής) να ζητά τιμολόγιο ΦΠΑ. Επομένως, θα πρέπει να αναρωτηθείτε εάν ένα άτομο που δεν έχει επιχείρηση μπορεί να εκδώσει τιμολόγιο ΦΠΑ;

Κατάλογος οντοτήτων που εξουσιοδοτούνται να εκδίδουν τιμολόγιο ΦΠΑ

Για να απαντήσετε σωστά στην ερώτηση που τίθεται στον τίτλο, θα πρέπει πρώτα να αναλύσετε ποιες οντότητες δικαιούνται να εκδίδουν τιμολόγιο. Ως προς αυτό, θα πρέπει να αναφερθούμε στις διατάξεις του νόμου περί ΦΠΑ.

Σύμφωνα με το άρθ. 106β παράγραφος. 1 του νόμου περί ΦΠΑ, σε περίπτωση άσκησης φορολογητέων δραστηριοτήτων, οι φορολογούμενοι υποχρεούνται να εκδίδουν τιμολόγιο για αυτόν τον λογαριασμό. Όπως μπορείτε να δείτε, ένα τιμολόγιο μπορεί να εκδοθεί από μια οντότητα που έχει την ιδιότητα του φορολογούμενου ΦΠΑ.

Σύμφωνα με το άρθ. 15 δευτ. 1 του νόμου περί ΦΠΑ, φορολογούμενοι είναι τα νομικά πρόσωπα, οι οργανικές μονάδες χωρίς νομική προσωπικότητα και τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν αυτοτελώς οικονομική δραστηριότητα της παρ. 2, ανεξάρτητα από το σκοπό ή το αποτέλεσμα αυτής της δραστηριότητας.

Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο. 15 δευτ. 2 του νόμου περί ΦΠΑ, η οικονομική δραστηριότητα καλύπτει όλες τις δραστηριότητες παραγωγών, εμπόρων ή παρόχων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των φορέων που αποκτούν φυσικούς πόρους και των αγροτών, καθώς και τις δραστηριότητες των ελεύθερων επαγγελματιών. Περιλαμβάνει, ειδικότερα, δραστηριότητες που συνίστανται στη χρήση αγαθών ή άυλων περιουσιακών στοιχείων σε συνεχή βάση για εμπορικούς σκοπούς.

Κατά την ανάλυση του παρουσιαζόμενου ορισμού, μπορούμε να υποδείξουμε ότι η ιδιότητα του φορολογούμενου ΦΠΑ εξαρτάται από τις ουσιαστικές και όχι τυπικές συνθήκες. Δεν είναι απαραίτητο να εγγραφείτε στο CEIDG ή στο έντυπο VAT-R για σκοπούς ΦΠΑ στην εφορία για να αποκτήσετε την ιδιότητα του φορολογούμενου ΦΠΑ.

Ένα δεδομένο φυσικό πρόσωπο καθίσταται φορολογούμενος ΦΠΑ ως αποτέλεσμα της απλής χρήσης αγαθών ή άυλων περιουσιακών στοιχείων σε συνεχή βάση για εμπορικούς σκοπούς. Η οντότητα που είναι εξουσιοδοτημένη να εκδίδει τιμολόγιο είναι φορολογούμενος κατά την έννοια του νόμου περί ΦΠΑ. Για την απόκτηση αυτού του καθεστώτος, ωστόσο, δεν είναι απαραίτητη η επίσημη εγγραφή μιας επιχείρησης. Αυτό το καθεστώς αποκτάται όταν πληρούνται οι ουσιώδεις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον νόμο περί ΦΠΑ.

Φορείς που δεν είναι υπόχρεοι ΦΠΑ

Από τον ορισμό που παρουσιάστηκε προκύπτει ότι η προϋπόθεση για την αναγνώριση ενός φυσικού προσώπου ως υπόχρεου ΦΠΑ είναι η ανεξάρτητη άσκηση οικονομικής δραστηριότητας.

Στο σημείο αυτό όμως πρέπει να επισημάνουμε ότι δεν αντιμετωπίζεται αυτόματα κάθε αυτοτελής δραστηριότητα ως οικονομική δραστηριότητα, στο άρθ. 15 δευτ. 3 και παράγραφος 3α του νόμου περί ΦΠΑ ανέφερε ότι για την ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα που αναφέρεται στην παράγρ. 1, οι ακόλουθες δραστηριότητες δεν λαμβάνονται υπόψη:

  • για τα οποία τα έσοδα αναγράφονται στο άρθ. 12 δευτ. 1-6 του νόμου PIT (αφορά κυρίως σύμβαση εργασίας).

  • για τα οποία τα έσοδα αναγράφονται στο άρθ. 13 σημεία 2-9 του νόμου PIT (συμβάσεις αστικού δικαίου όπως σύμβαση εντολής και σύμβαση ειδικής εργασίας), εάν, λόγω της εκτέλεσης αυτών των δραστηριοτήτων, τα άτομα αυτά σχετίζονται με το πρόσωπο που διατάσσει την εκτέλεση αυτών των δραστηριοτήτων με νομικά δεσμούς που δημιουργούν τη νομική σχέση μεταξύ του εντολέα και εκτελούν τις παραγγελθείσες δραστηριότητες όσον αφορά τους όρους της εκτέλεσής τους, την αμοιβή και την ευθύνη του εντολέα να εκτελέσει αυτές τις δραστηριότητες έναντι τρίτων·

  • υπηρεσίες δημιουργών και ερμηνευτών κατά την έννοια των διατάξεων για τα πνευματικά δικαιώματα και τα συγγενικά δικαιώματα, που αμείβονται με τη μορφή τελών για τη μεταβίβαση ή την αδειοδότηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή των δικαιωμάτων καλλιτεχνικής απόδοσης ή την απόδοσή τους, συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής μέσω οργανισμού συλλογικής διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων ή συναφών δικαιώματα.

Έτσι, για παράδειγμα, ένα φυσικό πρόσωπο που εκτελεί μια συγκεκριμένη εργασία βάσει σύμβασης εντολής, αν και ενεργεί ανεξάρτητα στον τομέα αυτό και μπορεί να χρησιμοποιεί ορισμένα είδη για κερδοσκοπικούς σκοπούς σε συνεχή βάση, δεν είναι φορολογούμενος ΦΠΑ. Συνεπώς, στο πλαίσιο της δραστηριότητάς της δεν δικαιούται να εκδώσει τιμολόγιο Φ.Π.Α.

Το ίδιο θα ισχύει και για άτομα που εκτελούν συγκεκριμένη εργασία βάσει συγκεκριμένης συγκεκριμένης σύμβασης. Εάν ένα φυσικό πρόσωπο εκτελεί συγκεκριμένη εργασία έναντι αμοιβής βάσει σχέσης αστικού δικαίου, όπως σύμβαση εντολής ή σύμβαση ειδικής εργασίας, τότε δεν είναι φορολογούμενος ΦΠΑ. Κατά συνέπεια δεν δικαιούται να εκδώσει τιμολόγιο ΦΠΑ.

Φυσικό πρόσωπο που δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα μπορεί να εκδώσει τιμολόγιο

Ωστόσο, οι οντότητες που δεν είναι υπόχρεοι ΦΠΑ και δεν μπορούν να εκδώσουν τιμολόγιο, δικαιούνται να εκδώσουν τιμολόγιο.

Σύμφωνα με το άρθ. 87 § 1 του Φορολογικού Διατάγματος, εάν χωριστές διατάξεις δεν προβλέπουν υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου, οι φορολογούμενοι που ασκούν επιχείρηση υποχρεούνται, κατόπιν αιτήματος του αγοραστή ή του αποδέκτη της υπηρεσίας, να εκδώσουν τιμολόγιο που να επιβεβαιώνει την πώληση ή την παροχή υπηρεσία.

Αν και η παραπάνω διάταξη ισχύει για τους φορολογούμενους που ασκούν επιχείρηση, πρέπει να θυμόμαστε ότι στην περίπτωση αυτή πρόκειται για επιχείρηση κατά την έννοια του φορολογικού διατάγματος και όχι κατά την έννοια του νόμου περί ΦΠΑ.

Σύμφωνα με το άρθ. 3 σημείο 9 του Διατάγματος, ως οικονομική δραστηριότητα νοείται κάθε επικερδής δραστηριότητα κατά την έννοια του νόμου της 6ης Μαρτίου 2018 - Νόμος περί επιχειρηματιών, συμπεριλαμβανομένης της άσκησης επαγγέλματος ελεύθερου επαγγελματία, καθώς και κάθε άλλη επικερδής δραστηριότητα που ασκείται μόνος του για λογαριασμό και για λογαριασμό κάποιου άλλου, ακόμη και αν άλλες πράξεις δεν κατατάσσουν αυτή τη δραστηριότητα ως οικονομική δραστηριότητα ή ως πρόσωπο που ασκεί τέτοια δραστηριότητα - σε επιχειρηματίες.

Ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών χωρίς δεσμεύσεις!

Όπως μπορείτε να δείτε, ο παρουσιαζόμενος ορισμός είναι πολύ ευρύς και καλύπτει επίσης δραστηριότητες που εκτελούνται ανεξάρτητα, δηλαδή δραστηριότητες βάσει συμβάσεων αστικού δικαίου. Αυτό με τη σειρά του σημαίνει ότι ένα τέτοιο άτομο δεν μπορεί να εκδώσει τιμολόγιο, αλλά μπορεί να εκδώσει τιμολόγιο.

Σύμφωνα με το άρθ. 87 § 3 του φορολογικού διατάγματος, οι φορολογούμενοι που αναφέρονται στην § 1, από τους οποίους ζητήθηκε τιμολόγιο πριν από την παράδοση της υπηρεσίας ή των αγαθών, εκδίδουν τιμολόγιο το αργότερο εντός 7 ημερών από την ημερομηνία της επίδοσης ή της αποδέσμευσης του εμπορεύματα. Ωστόσο, εάν το αίτημα για τιμολόγιο έχει υποβληθεί μετά την παροχή της υπηρεσίας ή την αποδέσμευση των εμπορευμάτων, το τιμολόγιο εκδίδεται εντός 7 ημερών από την ημερομηνία της αίτησης.

Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με τον κανονισμό για την επιβολή τόκων υπερημερίας και παράτασης, καθώς και με το εύρος των πληροφοριών που πρέπει να περιλαμβάνονται στα τιμολόγια, το τιμολόγιο που επιβεβαιώνει την πώληση ή την παροχή της υπηρεσίας πρέπει να περιέχει τουλάχιστον:

  • ονόματα και επώνυμα (όνομα ή επωνυμία εταιρείας) και διευθύνσεις του πωλητή και του αγοραστή ή του αναδόχου και του αποδέκτη της υπηρεσίας·

  • την ημερομηνία έκδοσης και τον αριθμό σειράς του τιμολογίου·

  • προδιαγραφή του είδους και της ποσότητας των παρεχόμενων αγαθών ή υπηρεσιών και των τιμών ανά μονάδα τους·

  • το συνολικό άθροισμα των απαιτήσεων εκφρασμένο σε αριθμούς και λέξεις.

Στα προαναφερθέντα τέχνη. 87 § 4 του Φορολογικού Διατάγματος διαβάζουμε ότι ο φορολογούμενος δεν υποχρεούται να εκδώσει τιμολόγιο εάν το αίτημα υποβληθεί μετά την πάροδο 3 μηνών από την ημερομηνία παράδοσης των αγαθών ή παροχής της υπηρεσίας. Φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα κατά την έννοια του νόμου περί ΦΠΑ δεν εκδίδουν τιμολόγια. Κατόπιν αιτήματος του πληρωτή (πληρωτή), μπορούν να εκδώσουν τιμολόγιο. Το αίτημα για τιμολόγιο πρέπει να υποβληθεί εντός 3 μηνών από την ημερομηνία παράδοσης των αγαθών ή εκτέλεσης της υπηρεσίας. Το ζήτημα της έκδοσης τιμολογίων ΦΠΑ από φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα είναι περίπλοκο επειδή βασίζεται σε δύο διαφορετικούς ορισμούς της οικονομικής δραστηριότητας που περιλαμβάνονται στον νόμο περί ΦΠΑ και στο φορολογικό διάταγμα. Αυτοί οι ορισμοί δεν συμπίπτουν πλήρως, γεγονός που μπορεί να εγείρει αμφιβολίες ως προς το εάν ένα τιμολόγιο ή ένας λογαριασμός πρέπει να εκδοθεί σε μια δεδομένη περίπτωση.