Πώς να αναβληθεί η προθεσμία πληρωμής εισφορών ZUS;

Υπηρεσία

Σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες, κάθε επιχειρηματίας υποχρεούται να καταβάλλει μηνιαίες εισφορές ZUS. Ωστόσο, σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης αντιμετωπίζει προσωρινά προβλήματα, έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτηση για αναβολή της προβλεπόμενης προθεσμίας πληρωμής των ασφαλίστρων.

Τι είναι η αναβολή καταβολής των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης;

Είναι μια από τις μορφές βοήθειας που προσφέρει η ZUS, συμπεριλαμβανομένων επιχειρηματίες, γεγονός που επιτρέπει την αναβολή της προθεσμίας για την καταβολή οφειλόμενων εισφορών. Αυτό εμποδίζει την έναρξη μιας υποχρεωτικής ανάκτησης χρέους από έναν υπερχρεωμένο επιχειρηματία και η ZUS δεσμεύεται επιπλέον να μην χρεώσει τόκους καθυστερημένης πληρωμής.

Τέλος παράτασης

Είναι αλήθεια ότι η ZUS αναλαμβάνει να μην χρεώσει τόκους καθυστερημένης πληρωμής, αλλά χρεώνει τέλος παράτασης. Υπολογίζεται από την επόμενη ημέρα της καταβολής της εισφοράς (δηλαδή από την 11η ημέρα ενός δεδομένου μήνα κατά τον οποίο ο επιχειρηματίας ήταν υποχρεωμένος να καταβάλει εισφορές για τον προηγούμενο μήνα ή από τη 16η ημέρα εάν ο επιχειρηματίας απασχολεί επιπλέον εργαζόμενους). Το τέλος παράτασης είναι 50% του τόκου υπερημερίας και χρεώνεται μέχρι την ημέρα της αναβολής.

Προθεσμία υποβολής της αίτησης

Η αίτηση για αναβολή της ημερομηνίας πληρωμής των εισφορών ZUS θα πρέπει να υποβληθεί το αργότερο πριν από την τελευταία ημέρα κατά την οποία έπρεπε να καταβληθεί η εισφορά (δηλαδή έως τη 10η ημέρα ή, εάν ο επιχειρηματίας απασχολεί εργαζόμενους μέχρι τον 15ο μήνα - για τον προηγούμενο μήνας).

Αίτηση για αναβολή της ημερομηνίας πληρωμής

Ο επιχειρηματίας θα πρέπει να συμπεριλάβει στην αίτηση:

 • το αντικείμενο της αίτησης (π.χ. υποβάλλω αίτηση για αναβολή της προθεσμίας πληρωμής εισφορών),
 • τη φύση της ενίσχυσης (αν ο επιχειρηματίας χρησιμοποιεί ενίσχυση de minimis ή μεμονωμένη ενίσχυση),
 • το ποσό των εισφορών που σκοπεύει να κατανείμει με την πάροδο του χρόνου, συμπεριλαμβανομένου του προτεινόμενου προγράμματος αποπληρωμής του,
 • αιτιολόγηση της αίτησης (εξειδίκευση των λόγων αδυναμίας πραγματοποίησης της πληρωμής λόγω ZUS σε συνεχή βάση).

Η αίτηση θα πρέπει επιπλέον να περιέχει τα στοιχεία του επιχειρηματία ως εισφοροπληρωτή και τα στοιχεία του υποκαταστήματος ZUS στο οποίο υπάγεται η εταιρεία και στο οποίο απευθύνεται η επιστολή.

Συνημμένα στην εφαρμογή

Εκτός από την αίτηση για αναβολή της ημερομηνίας πληρωμής, η ZUS απαιτεί την υποβολή εγγράφων που επιβεβαιώνουν την κακή οικονομική κατάσταση ή δείχνουν τις τρέχουσες δυνατότητες πληρωμής της εταιρείας. Τα έγγραφα που επιβεβαιώνουν το εύρος της δραστηριότητας που διεξάγεται και την οικονομική της κατάσταση μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • εγγραφή στο μητρώο επιχειρήσεων,
 • βιβλίο εσόδων και εξόδων (σύνοψη),
 • αρχεία πωλήσεων,
 • αρχεία αγορών και πωλήσεων,
 • φωτοαντίγραφο φορολογικών δηλώσεων ΦΠΑ για τα τελευταία 3 χρόνια,
 • φορολογικές δηλώσεις (οριστικές για το προηγούμενο έτος και προκαταβολικές δηλώσεις για το τρέχον έτος),
 • βεβαίωση από την εφορία που να βεβαιώνει ότι δεν υπάρχουν καθυστερήσεις ή καθυστερήσεις με φόρους,
 • τρέχοντα έγγραφα που επιβεβαιώνουν χρέη λόγω άλλων υποχρεώσεων, π.χ. ενοίκια, ρεύμα, φυσικό αέριο, τραπεζικό δάνειο,
 • χρονοδιαγράμματα αποπληρωμής τραπεζικών δανείων ή οφειλών σε άλλες οντότητες, π.χ. στην εφορία,
 • δήλωση σχετικά με την έγκαιρη πληρωμή των τελών από τους αγοραστές,
 • κατάσταση της εκτιμώμενης αξίας των εταιρικών υποχρεώσεων.

Η αίτηση μαζί με τη συνημμένη τεκμηρίωση θα πρέπει να παραδοθεί στο υποκατάστημα της ZUS που είναι κατάλληλο για έναν συγκεκριμένο επιχειρηματία ή να αποσταλεί ταχυδρομικώς. Οι πληρωτές με ειδική υπογραφή μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα ηλεκτρονικά μέσα που παρέχονται από την Πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (e-PUAP).

Απάντηση ZUS στην εφαρμογή

Οι αιτήσεις εξετάζονται το πολύ εντός 14 ημερών από την ημερομηνία συμπλήρωσης των απαραίτητων δικαιολογητικών για την εξέταση της υπόθεσης και το αργότερο εντός δύο μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης.

Εάν η αίτηση εγκριθεί, είναι δυνατή η υπογραφή συμφωνίας με το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (στο υποκατάστημα) που περιέχει τις προϋποθέσεις για την αναβολή της καταβολής των εισφορών. Εάν, κατά τη γνώμη του ιδρύματος, δεν δικαιολογείται η αναβολή της καταβολής των εισφορών από έναν δεδομένο πληρωτή, ο επιχειρηματίας μπορεί να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης. Ωστόσο, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι σε περίπτωση άρνησης χορήγησης έκπτωσης, ο πληρωτής θα υποχρεωθεί να καταβάλει τις οφειλόμενες εισφορές μαζί με τόκους υπερημερίας, υπολογιζόμενους μέχρι και την ημερομηνία πληρωμής.

Συνιστούμε

Γνωρίζατε ότι μπορείτε να επωφεληθείτε από τις φορολογικές ελαφρύνσεις για μια νεοσύστατη εταιρεία;

Σπουδαίος!!! Εάν ο επιχειρηματίας απασχολεί υπαλλήλους, δεν είναι δυνατή η αναβολή ολόκληρης της εισφοράς. Εντός της νόμιμης περιόδου, θα πρέπει να καταβάλλονται εισφορές για ασφάλιση συνταξιοδότησης, καθώς και εισφορές για ασφάλιση υγείας για μισθωτούς και άλλους ασφαλισμένους που δεν καταβάλλουν εισφορές για τη δική τους ασφάλιση (π.χ. εργολάβοι, πληρωτές). Πρέπει επίσης να καταβληθούν για την περίοδο που θα καλυφθεί από οποιαδήποτε αναβολή ζητηθεί από τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης.

Λόγω της δύσκολης οικονομικής κατάστασης, ο επιχειρηματίας έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτηση στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ZUS) για αναβολή της προθεσμίας πληρωμής. Η θετική εξέταση της αίτησης θα του επιτρέψει να αποφύγει εν μέρει την ανάγκη πληρωμής τόκων λόγω καθυστερημένης πληρωμής εισφορών ZUS.