Μπορεί μια υποτροφία αλλοδαπής να εξαιρεθεί από το PIT;

Φόρος Υπηρεσίας

Οι Πολωνοί φοιτητές που σπουδάζουν σε ξένα πανεπιστήμια μπορούν να υποβάλουν αίτηση για υποτροφία στο εξωτερικό. Ως πρόσωπα που παραμένουν φορολογικοί κάτοικοι Πολωνίας, υποχρεούνται να διακανονίσουν τον φόρο στη Δημοκρατία της Πολωνίας. Ως εκ τούτου, τίθεται ένα ερώτημα σχετικά με τη μέθοδο διακανονισμού της υποτροφίας αλλοδαπής βάσει του πολωνικού φόρου. Πρώτα απ 'όλα, θα εξετάσουμε εάν είναι δυνατή η εφαρμογή της φορολογικής απαλλαγής PIT σε αυτήν την περίπτωση.

Ξένες υποτροφίες και φορολογικές υποχρεώσεις στην Πολωνία

Αρχικά, ας ξεκινήσουμε με τον καθορισμό του τόπου που ένα δεδομένο φυσικό πρόσωπο θα διακανονίσει τον φόρο. Το θέμα αυτό εξαρτάται πρωτίστως από το πού έχει τη φορολογική του κατοικία.

Αναφερόμενοι στις διατάξεις της πολωνικής νομοθεσίας, να επισημάνουμε ότι σύμφωνα με το άρθ. 3 δευτ. 1α του νόμου PIT, πρόσωπο που κατοικεί στην επικράτεια της Δημοκρατίας της Πολωνίας είναι φυσικό πρόσωπο που:

  1. έχει κέντρο προσωπικών ή οικονομικών συμφερόντων (κέντρο ζωτικών συμφερόντων) στην επικράτεια της Δημοκρατίας της Πολωνίας, ή

  2. διαμένει στο έδαφος της Δημοκρατίας της Πολωνίας για περισσότερες από 183 ημέρες σε ένα φορολογικό έτος.

Εάν διαπιστωθεί ότι ένα συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο έχει την κατοικία του στη Δημοκρατία της Πολωνίας, θα θεωρείται φορολογικός κάτοικος Πολωνίας που υπόκειται σε απεριόριστη φορολογική υποχρέωση.

Σε μια τέτοια κατάσταση, αυτό το άτομο είναι υποχρεωμένο να διακανονίσει φόρο στην Πολωνία τόσο για το εξωτερικό όσο και για το εγχώριο εισόδημα.

Επομένως, εάν έχουμε να κάνουμε με έναν φοιτητή του οποίου το επίκεντρο των ενδιαφερόντων της ζωής είναι η Πολωνία, αλλά που σπουδάζει στο εξωτερικό, ο τόπος διαμονής του θα είναι ωστόσο η Πολωνία.

Φυσικά πρόσωπα που κατοικούν στην Πολωνία ενδέχεται να υποχρεωθούν να διακανονίσουν φόρο λόγω υποτροφιών αλλοδαπών λόγω του γεγονότος ότι υπόκεινται σε απεριόριστη φορολογική υποχρέωση.

Η υποτροφία και η πηγή εισοδήματος

Πριν περάσουμε στο θέμα της δυνατότητας αξιοποίησης της φοροαπαλλαγής, είναι απαραίτητο να εξεταστεί ποια πηγή εισοδήματος πρέπει να συμπεριλάβει ο φορολογούμενος στην υποτροφία.

Από αυτή την άποψη, ας υπενθυμίσουμε το περιεχόμενο του άρθ. 20 παράγραφος 1 του νόμου PIT. Υπό το πρίσμα της διάταξης αυτής, για έσοδα από άλλες πηγές που αναφέρονται στο άρθ. 10 δευτ. 1 σημείο 9, ειδικότερα: ποσά που καταβάλλονται μετά το θάνατο μέλους αορίστου συνταξιοδοτικού ταμείου σε πρόσωπο ή μέλος της στενής οικογένειάς του, κατά την έννοια των διατάξεων για την οργάνωση και λειτουργία των συνταξιοδοτικών ταμείων, ατομικό λογαριασμό συνταξιοδοτικής ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που γίνονται προς όφελος του δικαιούχου σε περίπτωση θανάτου του αποταμιευτή, παροχές σε χρήμα από κοινωνική ασφάλιση, διατροφή, υποτροφίες, παροχές που λαμβάνονται βάσει της σύμβασης για ενίσχυση για τη συγκομιδή, επιδοτήσεις (επιδοτήσεις) εκτός αυτά που αναφέρονται στο άρθρ. 14, προσαυξήσεις, βραβεία και άλλες δωρεάν παροχές που δεν περιλαμβάνονται στα έσοδα που αναφέρονται στο άρθρο. 12-14 και άρθ. 17.

Οι παραπάνω απαριθμητικές λίστες, μεταξύ άλλων, υποτροφίες. Αυτό σημαίνει ότι τα κεφάλαια που λαμβάνονται σε αυτόν τον λογαριασμό αποτελούν εισόδημα του φοιτητή από τα λεγόμενα άλλες πηγές που αναφέρονται στο άρθ. 10 δευτ. 1 σημείο 9 του νόμου PIT.

Ο φορολογούμενος διακανονίζει αυτό το είδος εισοδήματος σε εφάπαξ βάση στη φορολογική δήλωση PIT-36 που υποβάλλεται έως τις 30 Απριλίου του έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος. Συνεπώς, δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής μηνιαίων προκαταβολών φόρου. Για τη φορολόγηση της υποτροφίας ισχύουν οι γενικοί κανόνες και η φορολογική κλίμακα. Τα έσοδα από την υποτροφία προστίθενται στα λοιπά εισοδήματα του φορολογούμενου.

Σύμφωνα με τον φόρο PIT, η υποτροφία είναι εισόδημα από άλλες πηγές, το οποίο φορολογείται με συντελεστή 17% (εάν η φορολογική βάση υπερβαίνει τα 85.528 PLN, ο συντελεστής είναι 32%).

Απαλλαγή υποτροφιών και φόρου εισοδήματος εξωτερικού

Ο νόμος PIT προβλέπει ρητά ειδική εξαίρεση για άτομα που λαμβάνουν εισόδημα από υποτροφίες εξωτερικού.

Σύμφωνα με το άρθ. 21 δευτ. 1 πόντος 23α λιτ. και του νόμου PIT, μέρος του εισοδήματος των προσώπων που αναφέρονται στο άρθ. 3 δευτ. 1, προσωρινή διαμονή στο εξωτερικό και λήψη εισοδήματος από υποτροφίες - στο ποσό ίσο με τη διατροφή για επαγγελματικά ταξίδια εκτός της χώρας, που καθορίζονται στις διατάξεις για το ποσό και τις προϋποθέσεις για τον καθορισμό των ποσών που οφείλονται σε υπάλληλο που απασχολείται σε κρατικό ή τοπικό προϋπολογισμό μονάδα για επαγγελματικό ταξίδι στο εξωτερικό, για κάθε ημέρα λήψης της υποτροφίας.

Το ποσό ίσο με το επίδομα επαγγελματικών ταξιδιών στο εξωτερικό καθορίζεται στον Κανονισμό του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής της 29ης Ιανουαρίου 2013 για τις απαιτήσεις έναντι υπαλλήλου που απασχολείται σε μονάδα προϋπολογισμού του κράτους ή της τοπικής αυτοδιοίκησης για επαγγελματικό ταξίδι για κάθε ημέρα. για την οποία ελήφθη η υποτροφία.

Κατά συνέπεια, μόνο το πλεόνασμα της υποτροφίας επί του ποσού που καλύπτεται από την απαλλαγή που αναφέρεται στο άρθ. 21 δευτ. 1 σημείο 23α του νόμου, είναι φορολογητέο εισόδημα ως εισόδημα από άλλες πηγές και υπόκειται σε γνωστοποίηση στο PIT-36.

Παράδειγμα 1.

Ένας Πολωνός φοιτητής σπουδάζει στις Βρυξέλλες, όπου λαμβάνει υποτροφία από το τοπικό πανεπιστήμιο. Το βελγικό επίδομα διατροφής είναι 48 €. Ο μαθητής έπαιρνε υποτροφία για 100 ημέρες. Κατά συνέπεια, το ισόποσο της υποτροφίας μέχρι 4.800 ευρώ απαλλάσσεται του φόρου. Μόνο το πλεόνασμα της υποτροφίας πάνω από αυτό το ποσό θα φορολογηθεί.

Για πρόσωπα που λαμβάνουν υποτροφία αλλοδαπής, προβλέπεται φορολογική απαλλαγή που ορίζεται στο άρθ. 21 δευτ. 1 σημείο 23α του νόμου PIT, σύμφωνα με το οποίο η αξία της υποτροφίας είναι αφορολόγητη, που αντιστοιχεί στο ποσό της δίαιτας για κάθε ημέρα λήψης υποτροφίας εξωτερικού. Ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών χωρίς δεσμεύσεις!

Το εύρος της απαλλαγής της υποτροφίας αλλοδαπής

Έχουμε ήδη μάθει τους κανόνες με τους οποίους ισχύει η εξαίρεση για την υποτροφία εξωτερικού. Τώρα είναι απαραίτητο να εξεταστεί το εύρος του. Πρόκειται για τον καθορισμό του τι περιλαμβάνεται στην έννοια της υποτροφίας υπό το φως της φορολογικής νομοθεσίας.

Όπως επισημαίνει ο Διευθυντής του ΚΙΣ στην ερμηνεία της 22ας Ιανουαρίου 2020 (αρ. 0113-KDIPT2-2.4011.538.2019.3.EC), οι διατάξεις του νόμου PIT δεν ορίζουν τον όρο «υποτροφία». Επομένως, για να προσδιοριστεί η σημασία του, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί μια γλωσσική ερμηνεία. Αυτός ο όρος σημαίνει περιοδική οικονομική βοήθεια από κρατικούς, κοινωνικούς ή ιδιωτικούς πόρους - κυρίως για φοιτητές, φοιτητές και εργαζόμενους στην επιστήμη. Ως εκ τούτου, από νομική άποψη, πρόκειται για περιοδική παροχή, κυρίως σε μετρητά, που παρέχεται σε καθορισμένο πρόσωπο και αποσκοπεί στην υποστήριξη των δραστηριοτήτων του που αποσκοπούν στην απόκτηση γνώσεων ή επιστημονικής δημιουργικότητας.

Αυτό σημαίνει ότι ο όρος «υποτροφία» που χρησιμοποιείται στο άρθρ. 21 δευτ. Το 1 σημείο 23α του νόμου θα πρέπει να νοείται ως οικονομική βοήθεια με τη μορφή περιοδικής παροχής (κυρίως) σε μετρητά για καθορισμένο πρόσωπο για συγκεκριμένο σκοπό.

Ως αποτέλεσμα, το πεδίο εφαρμογής αυτής της έννοιας θα περιλαμβάνει επίσης τον αποδέκτη της υποτροφίας που καταβάλλεται για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσης κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού.

Το περιεχόμενο των ερμηνειών που εκδόθηκαν από τις φορολογικές αρχές δείχνει ότι το πεδίο εφαρμογής της απαλλαγής που ορίζεται στο άρθ. 21 δευτ. Το 1 σημείο 23α του νόμου PIT περιλαμβάνει επίσης τα κεφάλαια της υποτροφίας που διατίθενται σε φυσικό πρόσωπο για τη συντήρησή της.

Μια υποτροφία αλλοδαπής μπορεί να επωφεληθεί από την εξαίρεση PIT, ωστόσο, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι αυτός ο τύπος εξαίρεσης είναι περιορισμένος. Από την άλλη πλευρά, το πλεόνασμα επί του αφορολόγητου ποσού θα φορολογηθεί στη Δημοκρατία της Πολωνίας ως εισόδημα από άλλες πηγές.

Έχετε μια ερώτηση; Ρωτήστε τον ειδικό μας! Καθημερινές διαδικτυακές συμβουλές! Κάνε μια ερώτηση ΟΜΑΔΑ
wFirma.pl