Εισφορά αλληλεγγύης - για ποιον, από πότε, πώς να τεκμηριωθεί;

Φόρος Υπηρεσίας

Την 1η Ιανουαρίου 2019 εισήχθη νέος φορέας φορολογίας εισοδήματος, ο λεγόμενος εισφορά αλληλεγγύης. Έως τις 30 Απριλίου 2021 τα φυσικά πρόσωπα θα υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση για το ύψος της εισφοράς αλληλεγγύης. Ισχύει μόνο για άτομα των οποίων το εισόδημα, αφού ληφθούν υπόψη οι κρατήσεις, θα υπερβεί το 1.000.000 PLN. Παρακάτω θα βρείτε πληροφορίες για το ποιος υποχρεούται να καταβάλει την εισφορά αλληλεγγύης, σε ποιο ποσό και πώς υπολογίζεται;

Ποιος υποχρεούται να πληρώσει την εισφορά αλληλεγγύης;

Η εισφορά αλληλεγγύης είναι ένα νέο επίδομα που ρυθμίζεται στον νόμο περί φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων. Το κεφάλαιο 6α (διατάξεις των άρθρων 30η-30θ) εφαρμόζεται στα εισοδήματα (έσοδα) που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2019.

Η ουσία της εισφοράς αλληλεγγύης συνοψίζεται στην υποχρέωση για τα φυσικά πρόσωπα που κερδίζουν περισσότερα από 1.000.000 PLN να καταβάλλουν το 4% της βάσης για τον υπολογισμό της εισφοράς. Υποχρεωμένος να πληρώσει το φόρο τιμής δεν είναι μόνο ένας στατιστικός Κοβάλσκι, αλλά και ένας ξένος στην Πολωνία που κερδίζει εισόδημα από συγκεκριμένες πηγές.

Η εισφορά αλληλεγγύης είναι μια ανεξάρτητη επιβάρυνση δημοσίου δικαίου στον φόρο εισοδήματος. Για το λόγο αυτό, τα φυσικά πρόσωπα δεν απαλλάσσονται από την καταβολή φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται για τα φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων αυτών που ασκούν επιχείρηση, δηλαδή φορολογούνται σύμφωνα με τη φορολογική κλίμακα ή τη σταθερή μέθοδο.

Σκοπός της θέσπισης εισφοράς αλληλεγγύης είναι η συγκέντρωση φόρου τιμής από τους πλουσιότερους, ο οποίος θα υποστηριχθεί από το Ταμείο Αλληλεγγύης για τη Στήριξη των Ατόμων με Αναπηρία.

Σε ποιο εισόδημα θα πληρώσετε φόρο τιμής;

Στη βάση υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης δεν θα περιλαμβάνονται όλα τα εισοδήματα / εισοδήματα που αποκτούν φυσικά πρόσωπα. Θα αποκλειστεί, μεταξύ άλλων έσοδα από μερίσματα, διάθεση ακινήτων, μη γνωστοποιημένες πηγές εσόδων. Ο νομοθέτης απέκλεισε από την υποχρέωση καταβολής εισφοράς αλληλεγγύης και πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα φορολογούμενο με κατ' αποκοπή φόρο εισοδήματος, όπως φορολογικό δελτίο ή εφάπαξ επί του εγγεγραμμένου εισοδήματος. Εξαιρούνταν επίσης τα εισοδήματα φυσικών προσώπων που υπάγονται στον νόμο περί κληρονομικής διαχείρισης επιχείρησης φυσικού προσώπου.

Ένα φυσικό πρόσωπο πρέπει να περιλαμβάνει στη φορολογική βάση της εισφοράς αλληλεγγύης:

  • εισόδημα που φορολογείται σύμφωνα με τη φορολογική κλίμακα, συμπ. εισόδημα από εργασία, επιχειρηματική δραστηριότητα, συντάξεις, συντάξεις αναπηρίας, αμοιβές από συμβάσεις εντολής και για συγκεκριμένη εργασία, πνευματικά δικαιώματα κ.λπ.
  • εισόδημα από διάθεση τίτλων ή παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων εξ επαχθούς αιτίας, από διάθεση μετοχών και μετοχών εξ επαχθούς αιτίας και από την απόκτηση μετοχών και μετοχών έναντι συνεισφοράς σε είδος·
  • εισόδημα από οικονομική δραστηριότητα ή ειδικά τμήματα αγροτικής παραγωγής που αποκτώνται με την επιλογή του κατ' αποκοπή συντελεστή 19%.
  • τα έσοδα της ελεγχόμενης αλλοδαπής εταιρείας.

Ανάλογη θέση παρουσιάστηκε και στην επιμέρους ερμηνεία των διατάξεων του φορολογικού νόμου της 7ης Οκτωβρίου 2019, φάκ. 0113-ΚΔΙΠΤ2-1.4011.404.2019.1.ΚΟ.

Κατά τον καθορισμό του ποσού της βάσης υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης, εισοδήματα που αποκτώνται στην αλλοδαπή, απαλλάσσονται του φόρου βάσει συμφωνιών αποφυγής διπλής φορολογίας ή άλλων διεθνών συμφωνιών που αναφέρονται στο άρθ. 27 δευτ. 8 του νόμου περί φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (η λεγόμενη μέθοδος αποκλεισμού).

Πώς να υπολογίσετε τη φορολογική βάση;

Η βάση για τον υπολογισμό της εισφοράς αλληλεγγύης είναι το πλεόνασμα άνω του 1.000.000 PLN στο άθροισμα του φορολογητέου εισοδήματος σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στο άρθρο. 27 δευτ. 1, 9 και 9α, άρθ. 30b, 30c και 30f u.p.d.o.f. (αυτά είναι τα εισοδήματα που αναφέρονται στο παραπάνω σημείο) αφού μειωθούν κατά τα ποσά των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (συμπεριλαμβανομένων των αλλοδαπών) που αφαιρούνται από το εισόδημα, τα ποσά που περιλαμβάνονται στη φορολογική βάση του φορολογούμενου των μερισμάτων που λαμβάνονται από ελεγχόμενη οντότητα αλλοδαπής και το ποσό του εισοδήματος από διάθεση από τον φορολογούμενο συμμετοχής σε αλλοδαπή την ελεγχόμενη οντότητα, εν μέρει περιλαμβανόμενη στη φορολογική της βάση. Επομένως, δεν εκπίπτουν άλλες κρατήσεις που προβλέπονται στον ετήσιο διακανονισμό φυσικού προσώπου, όπως: εισφορές στον ατομικό λογαριασμό συνταξιοδοτικής ασφάλειας, δωρεές, ελάφρυνση αποκατάστασης. Η απλή υπέρβαση του εισοδήματος στο ποσό του 1.000.000 PLN δεν σημαίνει αυτόματα ότι ένα φυσικό πρόσωπο θα υποχρεωθεί να καταβάλει εισφορά αλληλεγγύης. Η βάση για τον υπολογισμό της εισφοράς αλληλεγγύης λαμβάνει υπόψη ορισμένες κρατήσεις από το εισόδημα. Δεν είναι ίδιες με τις κρατήσεις που οφείλονται στον φορολογούμενο στην ετήσια φορολογική δήλωση. Κατά τον καθορισμό του ορίου εισοδήματος, για τον καθορισμό του ποσού της εισφοράς αλληλεγγύης, το εισόδημα που πρέπει να γνωστοποιείται στον ετήσιο υπολογισμό του φόρου λαμβάνεται υπόψη σε:

  • PIT-40A (υπό την προϋπόθεση ότι ο φόρος που προκύπτει από αυτόν τον διακανονισμό είναι οφειλόμενος φόρος) και
  • στις φορολογικές δηλώσεις PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 και PIT-CFC, για τις οποίες η προθεσμία υποβολής είναι από την 1η Μαΐου του έτους που προηγείται του ημερολογιακού έτους έως τις 30 Απριλίου του ημερολογιακού έτους.

Συνοψίζοντας, ο αλγόριθμος για τον υπολογισμό της βάσης της εισφοράς αλληλεγγύης έχει ως εξής:
∑ 𝑑𝑜𝑐ℎ𝑜ó𝑤 - φθίνοντα ποσά - 1.000.000 PLN = βάση για τον υπολογισμό της εισφοράς αλληλεγγύης.
Η βάση για τον υπολογισμό της εισφοράς αλληλεγγύης στρογγυλοποιείται σε πλήρη ζλότι με τον ίδιο τρόπο όπως η βάση υπολογισμού του φόρου (τελικά ποσά μικρότερα από 50 γρόσια παραλείπονται και τα τελικά ποσά 50 γρόσια και άνω αυξάνονται σε πλήρη ζλότι).

Παράδειγμα 1.

Η κυρία Άννα και ο σύζυγός της Ryszard διαχειρίζονται μια επιχείρηση με τη μορφή ομόρρυθμης εταιρείας. Το προκαταρκτικό εισόδημα για τους εταίρους συνολικά, συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων, θα ανέλθει σε 1.900.000 PLN.Θα χρειαστεί να καταβληθεί εισφορά αλληλεγγύης από το ποσό των 900.000 PLN ή αν υποτεθεί ότι κάθε σύζυγος θα κερδίσει 950.000 PLN, αυτό δεν θα έχει ως αποτέλεσμα την υποχρέωση καταβολής εισφοράς αλληλεγγύης;

Η εισφορά αλληλεγγύης ισχύει για τα φυσικά πρόσωπα, το κάθε άτομο ξεχωριστά, επομένως στην περίπτωση των παντρεμένων ζευγαριών που υποβάλλουν κοινή ετήσια φορολογική δήλωση, δεν επηρεάζει τον καθορισμό της υποχρέωσης καταβολής της εισφοράς.

Στην περίπτωση που αναλύθηκε, το εισόδημα κάθε συζύγου εξετάζεται χωριστά για τον καθορισμό της εισφοράς αλληλεγγύης. Το προγραμματισμένο εισόδημα, λαμβάνοντας υπόψη τις κρατήσεις, δεν θα υπερβαίνει το 1.000.000 PLN, επομένως κανένας από τους δύο σύζυγους δεν θα υποχρεωθεί να καταβάλει εισφορά αλληλεγγύης.

Ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών χωρίς δεσμεύσεις!

Υποβάλετε τη φορολογική σας δήλωση και πληρώστε το φόρο σας

Η δήλωση για το ύψος της εισφοράς αλληλεγγύης θα πρέπει να υποβληθεί έως τις 30 Απριλίου του δεδομένου ημερολογιακού έτους στην εφορία που ρυθμίζεται ο φόρος εισοδήματος, δηλαδή στο αρμόδιο γραφείο για τον τόπο κατοικίας του φορολογούμενου. Ο φορολογούμενος υποχρεούται να υποβάλει φορολογική δήλωση αλληλεγγύης στην αρμόδια για τον τόπο κατοικίας εφορία την τελευταία ημέρα του φορολογικού έτους και εάν η διαμονή στην Πολωνία έπαυσε πριν από την ημερομηνία αυτή - στην εφορία που εξυπηρετεί τον αρμόδιο προϊστάμενο σύμφωνα με τελευταίος τόπος διαμονής του στη χώρα.

Ο φορολογούμενος υποχρεούται να υποβάλει δήλωση του ποσού της εισφοράς αλληλεγγύης σύμφωνα με τον τύπο στο έντυπο DSF-1. Μπορεί να υποβληθεί από φυσικό πρόσωπο σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Δυνατότητα υποβολής της δήλωσης είναι και με πληρεξούσιο δικηγόρο, εφόσον προσκομιστεί το πληρεξούσιο για την υπογραφή της δήλωσης. Κατά τον καθορισμό του ποσού της βάσης για τον υπολογισμό της εισφοράς αλληλεγγύης που καταβάλλεται εντός αυτής της περιόδου, το εισόδημα που αποκτήθηκε από την 1η Ιανουαρίου του λογιστικού έτους και τα ποσά που μειώνουν αυτό το εισόδημα, που εμφανίζονται στο PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT- 38, λαμβάνονται υπόψη PIT-CFC και PIT- 40Α, η προθεσμία υποβολής των οποίων λήγει στις 30 Απριλίου του επόμενου έτους.

Η εισφορά αλληλεγγύης θα πρέπει να καταβληθεί στον κατάλληλο λογαριασμό της εφορίας για θέματα φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων. Είναι η φορολογική αρχή που θα υποχρεωθεί να μεταφέρει κεφάλαια από εισφορές αλληλεγγύης στο Ταμείο Αλληλεγγύης Υποστήριξης Ατόμων με Αναπηρία.

Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι η μη έγκαιρη καταβολή της εισφοράς αλληλεγγύης θα έχει ως αποτέλεσμα την ανάγκη καταβολής τόκων σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί φορολογικών διατάξεων, ακόμη και την έναρξη εκτελεστικών διαδικασιών.

Τα φυσικά πρόσωπα με εισόδημα άνω του 1.000.000.000 PLN υποχρεούνται να καταβάλουν την εισφορά αλληλεγγύης. Τα πρόσωπα αυτά, πέραν του φόρου εισοδήματος που υπολογίζεται σύμφωνα με την κλίμακα φόρου ή κατ' αποκοπή φόρο, υποχρεούνται να καταβάλουν πρόσθετη εισφορά αλληλεγγύης ύψους 4% της βάσης υπολογισμού. Το ποσό του φόρου και η σχετική φορολογική δήλωση υποχρεούνται να καταβάλουν και να υποβάλουν έως τις 30 Απριλίου μετά τη λήξη του φορολογικού έτους.