Ο οφειλέτης θα πληρώσει για την είσπραξη

Υπηρεσία

Για πολλές εταιρείες, ιδιαίτερα πολύ μικρές και μικρές, κάθε πρόσθετο κόστος, συμπεριλαμβανομένου του κόστους είσπραξης οφειλών (ακόμα και των μικρών), είναι μεγάλο πρόβλημα. Ως αποτέλεσμα, πολλοί επιχειρηματίες διαγράφουν χρέη και παραιτούνται από την αναζήτηση χρημάτων από έναν αναξιόπιστο εργολάβο. Η κατάσταση αυτή πρόκειται να αλλάξει με τον Νόμο για τους Όρους Πληρωμής στις Εμπορικές Συναλλαγές, που ισχύει από τις 28 Απριλίου 2013, σύμφωνα με τον οποίο ο πιστωτής μπορεί να ζητήσει από τον οφειλέτη να επιστρέψει το κόστος ανάκτησης της απαίτησης οφειλής ύψους τουλάχιστον 40 ευρώ .

Εφάπαξ αποζημίωση

Για υποχρεώσεις από συμβάσεις που είναι εμπορικές συναλλαγές που συνήφθησαν όταν τα παραπάνω Πράξη, μπορείτε να εφαρμόσετε την τέχνη του. 10, προβλέποντας κατ' αποκοπή αποζημίωση για το κόστος ανάκτησης. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι ο πιστωτής δικαιούται επιστροφή εξόδων ύψους 40 ευρώ, εάν έχει εκπληρώσει την υπηρεσία του και δεν έχει λάβει πληρωμή για αυτήν εντός της προθεσμίας που ορίζεται στη σύμβαση ή σε γραπτή αίτηση του οφειλέτη για πληρωμή, ιδίως στο τιμολόγιο ή τον λογαριασμό που παραδίδεται στον αγοραστή, επιβεβαιώνοντας την παράδοση ή την εκτέλεση μιας υπηρεσίας.

Είναι σημαντικό σε μια τέτοια περίπτωση ο επιχειρηματίας να αποκτήσει αμέσως το δικαίωμα σε κατ' αποκοπή αποζημίωση 40 ευρώ για το κόστος ανάκτησης χρέους, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, δικαστικών εξόδων και τελών αναγκαστικής εκτέλεσης, δραστηριοτήτων εταιρειών είσπραξης οφειλών κατά την προδικασία στάδιο, ή αποστολή αλληλογραφίας. Πρόβλεψη για την επιστροφή των εξόδων δεν χρειάζεται να περιλαμβάνεται στη σύμβαση με δεδομένο αντισυμβαλλόμενο, καθώς το δικαίωμα αυτό ανήκει στον πιστωτή δυνάμει της εν λόγω πράξης.

Για να υπολογιστεί η ακριβής αξία της αποζημίωσης, 40 ευρώ θα πρέπει να μετατραπούν σε PLN με τη μέση συναλλαγματική ισοτιμία ευρώ που ανακοινώθηκε από την Εθνική Τράπεζα της Πολωνίας την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα που προηγείται του μήνα κατά τον οποίο κατέστη απαιτητό το επίδομα σε χρήμα.

Κόστος άνω των 40 ευρώ

Τι γίνεται αν τα έξοδα ανάκτησης που προέκυψαν λόγω καθυστερημένης πληρωμής σε εμπορική συναλλαγή υπερβούν τα αναφερόμενα 40 ευρώ; Σε μια τέτοια περίπτωση, ο πιστωτής δικαιούται επιστροφή των εξόδων αυτών, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων της δικαστικής διαδικασίας, μείον αυτό το ποσό. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή ισχύουν οι γενικοί κανόνες, πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπάρχει διάταξη που να υποχρεώνει τον οφειλέτη να αποζημιώσει τον πιστωτή για οποιοδήποτε ποσό που υπερβαίνει τα 40 ευρώ.

Στην περίπτωση αυτή, οι επιχειρηματίες συχνά χρησιμοποιούν κατάλληλες διατάξεις σε συμβάσεις που συνάπτουν με εργολάβους. Υποδεικνύουν ότι σε περίπτωση καθυστέρησης στην πληρωμή των απαιτήσεων, ο προμηθευτής αγαθών ή υπηρεσιών μπορεί να αναθέσει σε εξωτερική εταιρεία σε βάρος του αγοραστή ή να διατηρήσει ορισμένες προμήθειες για πιθανές δραστηριότητες είσπραξης οφειλών που ενδέχεται να χρεωθούν στους οφειλέτες.

Αποζημίωση όχι για κάθε συναλλαγή

Στο σημείο αυτό, πρέπει να σημειωθεί ότι η εν λόγω κατ' αποκοπή αποζημίωση είναι διαθέσιμη μόνο στην περίπτωση συμβάσεων που έχουν ως αντικείμενο την παράδοση αγαθών εξ επαχθούς αιτίας ή την παροχή υπηρεσιών εξ επαχθούς αιτίας, εάν τα μέρη τη συνάψουν σχετικά με τη δραστηριότητά τους. Αυτό σημαίνει ότι οι διατάξεις των προαναφερθέντων ο νόμος δεν εφαρμόζεται, για παράδειγμα, σε μια σύμβαση μεταξύ ενός επιχειρηματία και ενός καταναλωτή ή, για παράδειγμα, ενός επιχειρηματία και μιας ένωσης κατοικιών.