Επίδομα αλληλεγγύης - ποιοι το δικαιούνται και πώς να το λάβουν;

Επιχειρήσεις Υπηρεσιών

Στις 21 Ιουνίου 2020, τέθηκε σε ισχύ ο νόμος της 19ης Ιουνίου 2020 για το επίδομα αλληλεγγύης, που χορηγήθηκε για την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων του COVID-19. Το συμπλήρωμα αλληλεγγύης είναι 1.400 PLN ανά ημερολογιακό μήνα για άτομα που έχουν χάσει τη δουλειά τους ως αποτέλεσμα της κρίσης COVID-19.

Ο νόμος ορίζει τους κανόνες απόκτησης του δικαιώματος, το ποσό, τη διαδικασία χορήγησης και τους κανόνες καταβολής και χρηματοδότησης του επιδόματος, που είναι το επίδομα αλληλεγγύης.

Η ιδέα του νομοθέτη στο πεδίο εφαρμογής του αναφερόμενου επιδόματος είναι η οικονομική βοήθεια σε άτομα που έχασαν τη δουλειά τους κατά τη διάρκεια της επιδημίας. Αυτή η βοήθεια παρέχεται μέσω οικονομικής στήριξης σε άτομα που έχουν χάσει την πηγή εισοδήματός τους λόγω της οικονομικής κατάστασης που προκλήθηκε από την κρίση του COVID-19. Εδώ πρέπει να επισημανθεί ότι το επίδομα είναι μια μορφή βοήθειας που χορηγείται για περίοδο τριών μηνών και αποτελεί οικονομική ασφάλεια για άτομα που αναζητούν νέα εργασία.

Ποιος και υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να υποβάλει αίτηση για το επίδομα

Ένα άτομο που κατοικεί στην επικράτεια της Δημοκρατίας της Πολωνίας μπορεί να υποβάλει αίτηση για επίδομα αλληλεγγύης εάν είναι:

  1. πολίτης της Δημοκρατίας της Πολωνίας ή
  2. έχει το δικαίωμα διαμονής ή το δικαίωμα μόνιμης διαμονής στο έδαφος της Δημοκρατίας της Πολωνίας, είναι πολίτης των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) - μέρη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή η Ελβετική Συνομοσπονδία, ή
  3. αλλοδαπός που διαμένει νόμιμα στο έδαφος της Δημοκρατίας της Πολωνίας, εξουσιοδοτημένος να εκτελεί εργασίες στο έδαφος της Δημοκρατίας της Πολωνίας κατά την έννοια του άρθρου. 87 δευτ. 1 του νόμου της 20ης Απριλίου 2004 για την προώθηση της απασχόλησης και τους θεσμούς της αγοράς εργασίας.

Λόγω του γεγονότος ότι η συχνότητα εμφάνισης του κορωνοϊού στην Πολωνία αυξήθηκε τον Μάρτιο του 2020, η περίοδος του 2020 θα ληφθεί υπόψη στο προσόν για τη χορήγηση του επιδόματος. Το επίδομα αλληλεγγύης χορηγείται σε πρόσωπο που το 2020 υπήχθη σε κοινωνική ασφάλιση βάσει της εργασιακής σχέσης βάσει του νόμου της 13ης Οκτωβρίου 1998 για το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης (Journal of Laws of 2020, άρθρα 266, 321, 568, 695 και 875). για συνολική περίοδο τουλάχιστον 60 ημερών και:

  1. με την οποία ο εργοδότης κατήγγειλε τη σύμβαση εργασίας μετά τις 15 Μαρτίου 2020 ή
  2. του οποίου η σύμβαση εργασίας μετά τις 15 Μαρτίου 2020 λύθηκε στο τέλος της περιόδου για την οποία συνήφθη.

Επιπλέον, το επίδομα αλληλεγγύης χορηγείται σε δικαιούχο που δεν υπόκειται σε κοινωνική ασφάλιση βάσει του νόμου της 13ης Οκτωβρίου 1998 για το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, κοινωνική ασφάλιση αγροτών σύμφωνα με τον νόμο της 20ης Δεκεμβρίου 1990 για την κοινωνική ασφάλιση των αγροτών ( Journal of Laws του 2020, σημεία 174 και 782) ή υποχρέωση ασφάλισης υγείας βάσει του νόμου της 27ης Αυγούστου 2004 για τις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης που χρηματοδοτούνται από δημόσιους πόρους (Journal of Laws του 2019, σημείο 1373, όπως τροποποιήθηκε) . Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να πληρούνται όλοι οι περιορισμοί για την περίοδο λήψης του συμπληρώματος.

Διαδικασία αίτησης με τη συμμετοχή της ηλεκτρονικής πύλης για τη χορήγηση του επιδόματος

Θέσπιση του δικαιώματος παροχής υπό την επωνυμία το επίδομα αλληλεγγύης γίνεται μετά από αίτηση του δικαιούχου, που υποβάλλεται στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το αργότερο έως τις 31 Αυγούστου 2020. Αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την 31η Αυγούστου 2020 δεν λαμβάνονται υπόψη. Η αρχή απαιτεί την υποβολή σχετικών πληροφοριών για την εξέταση της αίτησης, π.χ. προσωπικά δεδομένα, αριθμό PESEL, δηλώσεις και άλλα. Οι αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές σε έντυπη μορφή, αλλά μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, χρησιμοποιώντας το πληροφοριακό προφίλ που δημιουργήθηκε στο σύστημα ΤΠΕ που παρέχεται από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Με τη μορφή ηλεκτρονικού εγγράφου με αναγνωρισμένη ηλεκτρονική υπογραφή, αξιόπιστη υπογραφή, προσωπική υπογραφή ή με χρήση της μεθόδου επιβεβαίωσης της προέλευσης και της ακεραιότητας των δεδομένων που παρέχονται δωρεάν από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο σύστημα ΤΠΕ.

Το ποσό και ο χρόνος λήψης του επιδόματος

Το συμπλήρωμα αλληλεγγύης οφείλεται στο ποσό των 1.400 PLN ανά ημερολογιακό μήνα. Για την περίοδο όχι μεγαλύτερη από την 1η Ιουνίου 2020 έως την 31η Αυγούστου 2020, αλλά όχι νωρίτερα από τον ημερολογιακό μήνα κατά τον οποίο υποβλήθηκε η αίτηση θεμελίωσης του δικαιώματος στο συμπλήρωμα αλληλεγγύης. Καταβάλλεται σε μη μετρητά στον καθορισμένο λογαριασμό πληρωμών του δικαιούχου.

Ο νομοθέτης προέβλεπε επίσημη προθεσμία για τη λήψη του επιδόματος. Ωστόσο, σύμφωνα με το γεγονός ότι για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της εξάπλωσης του COVID-19, το Υπουργικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να ορίσει περίοδο επιδομάτων αλληλεγγύης μεγαλύτερη των 3 μηνών, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση στην αγορά εργασίας και τη δυνατότητα εύρεσης νέας εργασίας από άτομα που έχουν χάσει την εργασία τους Λόγω της εξάπλωσης του COVID-19, υπάρχει πιθανότητα να παραταθεί αυτή η περίοδος.

Απόφαση για την πύλη e-ZUS

Πληροφορίες για τη χορήγηση του δικαιώματος σε επίδομα αλληλεγγύης διατίθενται από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο πληροφοριακό προφίλ του δικαιούχου, που δημιουργήθηκε στο σύστημα ΤΠΕ του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δηλαδή μέσω της ίδιας πύλης μέσω της οποίας υποβλήθηκε η αίτηση. Η άρνηση χορήγησης του δικαιώματος σε επίδομα αλληλεγγύης γίνεται με απόφαση που μπορεί να προσβληθεί απευθείας στο δικαστήριο, με τους συνήθεις κανόνες να εφαρμόζονται εδώ, προσφυγές που βασίζονται μεταξύ άλλων στις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Χρηματοδότηση της ανάγκης για επιδόματα αλληλεγγύης

Σύμφωνα με το άρθ. 9 του Νόμου, το επίδομα αλληλεγγύης και τα έξοδα εξυπηρέτησης της καταβολής αυτού του επιδόματος χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Εργασίας, που υποστηρίζεται από το Ταμείο που αναφέρεται στην Πράξη της 31ης Μαρτίου 2020 για την τροποποίηση του νόμου περί ειδικών λύσεων που σχετίζονται με την πρόληψη, Πρόληψη και καταπολέμηση του COVID-19, άλλων λοιμωδών νοσημάτων και καταστάσεων κρίσης που προκαλούνται από αυτά και ορισμένες άλλες πράξεις (Εφημερίδα των Νόμων, στοιχεία 568 και 695) ή με τη μορφή επιδοτήσεων από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Επίπτωση της καταβολής του επιδόματος στους δικαιούχους

Η πράξη στοχεύει στην παροχή οικονομικής στήριξης σε άτομα που έχουν χάσει την πηγή εισοδήματός τους λόγω της οικονομικής κατάστασης που προκλήθηκε από την κρίση που προκάλεσε η επιδημία COVID-1, επομένως το επίδομα είναι απαλλαγμένο από τυχόν κρατήσεις και επιβολή.

Η προβλεπόμενη μορφή αίτησης για το επίδομα δεν απαιτεί περισσότερη προσπάθεια από την πλευρά του αιτούντος, ο οποίος εκείνη τη στιγμή θα πρέπει να αναζητήσει νέα θέση εργασίας.

Νομική βάση:

  • Νόμος της 19ης Ιουνίου 2020 σχετικά με το επίδομα αλληλεγγύης που χορηγείται για την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων του COVID-19, (Journal of Laws 2020.1068).
  • Νόμος της 20ής Απριλίου 2004 σχετικά με την προώθηση της απασχόλησης και τους θεσμούς της αγοράς εργασίας (Νομική Εφημερίδα του 2019, σημείο 1482, όπως τροποποιήθηκε).
  • Πράξη της 17ης Νοεμβρίου 1964 - Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας (Νομοθετική Εφημερίδα του 2019, θέμα 1460, όπως τροποποιήθηκε).

Υλικό που ετοίμασε η ομάδα του «Tak Prawnik». Ο ιδιοκτήτης της μάρκας "Tak Prawnik" είναι η BZ Group Sp. ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ.