Το λογιστικό έγγραφο πρέπει να φέρει την υπογραφή του συντάκτη

Φόρος Υπηρεσίας

Παράγραφος 12 3 του Κανονισμού για τη διατήρηση του KPiR, ως λογιστικό στοιχείο που αποτελεί τη βάση για τα αρχεία, αναφέρει:

 • τιμολόγια ΦΠΑ, ιδίως τιμολόγια περιθωρίου ΦΠΑ, τιμολόγια ΦΠΑ RR, τιμολόγια ΦΠΑ MP, τελωνειακά έγγραφα, λογαριασμοί καθώς και διορθωτικά τιμολόγια και διορθωτικά σημειώματα,
 • άλλα αποδεικτικά στοιχεία, που αναφέρονται στις παραγράφους 13 και 14, που επιβεβαιώνουν ότι η επιχειρηματική συναλλαγή πραγματοποιήθηκε στην πραγματική της πορεία και περιέχει τουλάχιστον:
  α) αξιόπιστη ταυτότητα του εκδότη ή ένδειξη των μερών (όνομα και διευθύνσεις) που συμμετέχουν στην επιχειρηματική δραστηριότητα στην οποία αναφέρεται η απόδειξη,
  β) την ημερομηνία έκδοσης της απόδειξης και την ημερομηνία ή την περίοδο της οικονομικής συναλλαγής στην οποία αναφέρεται η απόδειξη, υπό την προϋπόθεση ότι εάν η ημερομηνία της οικονομικής συναλλαγής αντιστοιχεί στην ημερομηνία έκδοσης της απόδειξης, αρκεί να αναφέρεται μία μόνο ημερομηνία,
  γ) το αντικείμενο της οικονομικής πράξης και η αξία της καθώς και η ποσοτικοποίησή της, εάν το αντικείμενο της πράξης είναι μετρήσιμο σε φυσικές μονάδες,
  δ) υπογραφές προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να τεκμηριώνουν σωστά τις επιχειρηματικές δραστηριότητες
  - σημειώνεται με αριθμό ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο που επιτρέπει τη σύνδεση της απόδειξης με λογιστικές εγγραφές που γίνονται βάσει αυτής.

Επιπλέον, μπορούν να θεωρηθούν λογιστικά κουπόνια:

 • ημερήσιες δηλώσεις αποδεικτικών στοιχείων (τιμολόγια πωλήσεων) που προετοιμάζονται για ανάρτηση με συλλογική καταχώριση·
 • λογιστικά σημειώματα, που συντάχθηκαν για τη διόρθωση της εγγραφής σε επιχειρηματική συναλλαγή, που προκύπτει από αλλοδαπή ή ίδια ταυτότητα, που ελήφθη από τον εργολάβο του φορολογούμενου ή παρασχέθηκε στον ανάδοχο·
 • αποδεικτικά στοιχεία για βάρδιες·
 • αποδεικτικά ταχυδρομικών και τραπεζικών εξόδων·
 • άλλα αποδεικτικά πληρωμών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έγιναν με βάση τα βιβλία πληρωμών, και έγγραφα που περιέχουν τα δεδομένα που αναφέρονται παραπάνω.

Εσωτερικό κουπόνι ως λογιστικό κουπόνι;

Εσωτερικά στοιχεία που μπορούν να τεκμηριώσουν:

 • αγορά, απευθείας από εγχώριο παραγωγό ή κτηνοτρόφο, φυτικών και ζωικών προϊόντων, που δεν έχουν υποστεί βιομηχανική ή βιομηχανική επεξεργασία, εάν η μεταποίηση περιλαμβάνει ενσίρωση φυτικών προϊόντων ή επεξεργασία γάλακτος ή σφαγή ζώων για σφαγή και μετα-σφαγή αυτών των ζώων·
 • αγορά από το κοινό, ταξινομημένα στην Πολωνική Ταξινόμηση Προϊόντων και Υπηρεσιών (PKWiU), πρώτων υλών φυτικών φυτών και άγριων δασικών βοτάνων, μούρων, φρούτων του δάσους και μανιταριών του δάσους (PKWiU ex 02.30.40.0).
 • την αξία των φυτικών και ζωικών προϊόντων από την καλλιέργεια ή την εκτροφή του ίδιου του φορολογούμενου·
 • αγορά βοηθητικών υλικών σε μονάδες λιανικού εμπορίου· δαπάνες για επιδόματα διαμονής και λοιπές επιβαρύνσεις για το χρόνο του επαγγελματικού ταξιδιού των εργαζομένων και την αξία των επιδομάτων για επαγγελματικά ταξίδια προσώπων που διευθύνουν μια επιχείρηση και προσώπων που συνεργάζονται μαζί τους·
 • αγορά από το κοινό αποβλήτων μετά την κατανάλωση που αποτελούν δευτερεύουσες πρώτες ύλες, εξαιρουμένης της αγοράς (αγοράς) μη σιδηρούχων μετάλλων και αυτοκινήτων και των εξαρτημάτων τους που προορίζονται για σκραπ·
 • δαπάνες που σχετίζονται με πληρωμές ενοικίων, ρεύματος, τηλεφώνου, νερού, φυσικού αερίου και κεντρικής θέρμανσης, στο μέρος που αποδίδεται σε επιχειρηματικές δραστηριότητες. η βάση για τη σύνταξη αυτής της απόδειξης είναι ένα έγγραφο που καλύπτει όλες τις αμοιβές για αυτούς τους σκοπούς·
 • δικαστικά και συμβολαιογραφικά έξοδα·
 • Τέλη χαρτοσήμου καταβλητέα με σημάδια αυτού του τέλους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2008·
 • δαπάνες που σχετίζονται με τη στάθμευση του αυτοκινήτου σε περίπτωση που υποστηρίζονται από έγγραφα που δεν περιέχουν τα δεδομένα που αναφέρονται στην ενότητα § 12 3 σημείο 2; η βάση για την έκδοση εσωτερικής ταυτότητας είναι ένα εισιτήριο από παρκόμετρο, κουπόνι, εισιτήριο μίας χρήσης που επισυνάπτεται στην καταρτισμένη ταυτότητα.
 • εκκαθάριση των δαπανών των επαγγελματικών ταξιδιών των εργαζομένων και της αξίας των αποζημιώσεων για επαγγελματικά ταξίδια προσώπων που διευθύνουν μια επιχείρηση και των προσώπων που συνεργάζονται μαζί τους

Τα εσωτερικά κουπόνια πρέπει να φέρουν ημερομηνία και υπογραφή από πρόσωπα που πραγματοποίησαν απευθείας τα έξοδα, προσδιορίζοντας: κατά την αγορά - το όνομα και την ποσότητα των αγαθών, την τιμή και την αξία μονάδας και σε άλλες περιπτώσεις - το αντικείμενο των οικονομικών πράξεων και το ποσό του κόστους.

Μπορεί μια απόδειξη να είναι λογιστικό κουπόνι;

Σύμφωνα με τον κανονισμό, μια απόδειξη που θεωρείται λογιστικό έγγραφο πρέπει να αναφέρει:

 • αγορά υλικών, προϊόντων καθαρισμού και υγείας και ασφάλειας καθώς και ειδών γραφείου σε μονάδες λιανικής,
 • δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν στο εξωτερικό για αγορά καυσίμων και λιπαντικών,

Επιπλέον, θα πρέπει να συνοδεύεται από την ημερομηνία και τη σφραγίδα (ονομασία) της μονάδας έκδοσης της απόδειξης - προσδιορίζοντας την ποσότητα, την τιμή μονάδας και την αξία για την οποία έγινε η αγορά. Στην πίσω όψη της απόδειξης, ο φορολογούμενος πρέπει να συμπληρώσει το περιεχόμενό του αναγράφοντας το όνομά του (όνομα εργοστασίου), τη διεύθυνση και τον τύπο (όνομα) των αγορασθέντων αγαθών.