Διατηρούμε τα λογιστικά έγγραφα της πηγής για 6 χρόνια

Φόρος Υπηρεσίας

Σύμφωνα με το άρθ. 86 § 1 του Φορολογικού Διατάγματος, οι φορολογούμενοι που υποχρεούνται να τηρούν φορολογικά βιβλία τηρούν αυτά και τα σχετικά έγγραφα μέχρι τη λήξη της φορολογικής υποχρέωσης.

Η φορολογική υποχρέωση λήγει μετά από 5 χρόνια, υπολογίζοντας από το τέλος του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο έληξε η προθεσμία πληρωμής του φόρου.

Σε περίπτωση εκκαθάρισης / διάλυσης νομικού προσώπου ή οργανικής μονάδας χωρίς νομική προσωπικότητα, ο φορέας που διενεργεί την εκκαθάριση ή τη διάλυσή του γνωστοποιεί εγγράφως στην αρμόδια φορολογική αρχή τον τόπο φύλαξης των φορολογικών βιβλίων και των σχετικών με την τήρησή τους εγγράφων. Η γνωστοποίηση θα πρέπει να γίνει το αργότερο την τελευταία ημέρα ύπαρξης αυτού του νομικού προσώπου ή της οργανικής μονάδας.

Τα έγγραφα που σχετίζονται με την τήρηση φορολογικών βιβλίων, δηλαδή τα έγγραφα πηγής, μπορούν να χωριστούν σε:

  • εξωτερικό εξωτερικό - που ελήφθη από εργολάβους (π.χ. τιμολόγια που τεκμηριώνουν την αγορά, λογαριασμοί, διορθωτικά τιμολόγια, αντίγραφα τραπεζικών κινήσεων),
  • εξωτερικά δικά του - παρέχονται στο πρωτότυπο σε εργολάβους (π.χ. τιμολόγια πώλησης),
  • εσωτερική - σχετικά με τις λειτουργίες εντός της μονάδας (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων απογραφής).

Κατά κανόνα τηρούμε φορολογικά βιβλία και έγγραφα σχετικά με την τήρησή τους για περίοδο 5 ετών. Ωστόσο, η πραγματική περίοδος αποθήκευσης είναι 6 χρόνια.

Παράδειγμα:

Η υποχρέωση φόρου ΦΠΑ για τον Φεβρουάριο του 2012 λήγει στις 25 Μαρτίου 2012. Ως εκ τούτου, η υποχρέωση θα λήξει στο τέλος του 2017.