Ηλεκτρονική παράδοση - τι έχει αλλάξει;

Δικτυακός Τόπος

Τα τελευταία χρόνια, οι κρατικές αρχές γίνονται όλο και πιο μηχανογραφημένες. Μία από τις αλλαγές είναι τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας μεταξύ αρχών ή δικαστηρίων και αιτούντων. Από την άποψη αυτή, από την 1η Ιουλίου 2021, εισήχθη στις επιχειρηματικές και διοικητικές και δικαστικές διαδικασίες ένας νέος τύπος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, το λεγόμενο ηλεκτρονική παράδοση. Η αλλαγή θα έχει ως αποτέλεσμα η ηλεκτρονική παράδοση να έχει τα ίδια αποτελέσματα με την παραδοσιακή παράδοση αλληλογραφίας. Ο νομοθέτης θέλει αυτή η μορφή να είναι κυρίαρχη. Η διαδικασία ηλεκτρονικής παράδοσης κατανέμεται με την πάροδο του χρόνου.

Εξαιρούνται οι επιστολές από την ηλεκτρονική παράδοση

Ο νομοθέτης αναγνώρισε ότι δεν επιτρέπεται να αποστέλλεται όλη η αλληλογραφία ηλεκτρονικά. Δεν εφαρμόζουμε τους παραπάνω κανονισμούς στην αλληλογραφία:

  • που περιέχει διαβαθμισμένες πληροφορίες·

  • αποστέλλονται στη διαδικασία ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και σε διαγωνισμούς που διεξάγονται βάσει του νόμου - Νόμος για τις δημόσιες συμβάσεις·

  • αποστέλλονται στη διαδικασία ανάθεσης παραχώρησης που διεξάγεται βάσει του νόμου περί παραχώρησης κατασκευαστικών έργων ή υπηρεσιών·

  • το οποίο, βάσει χωριστών κανονισμών, αποστέλλεται ή λαμβάνεται χρησιμοποιώντας τεχνικές και οργανωτικές λύσεις εκτός της ηλεκτρονικής διεύθυνσης παράδοσης (π.χ. σε λογαριασμούς σε συστήματα ΤΠΕ που υποστηρίζουν δικαστικές διαδικασίες ή σε αποθήκες εγγράφων).

Σε περίπτωση που η αρχή γνωρίζει ότι ένα φυσικό πρόσωπο με διεύθυνση ηλεκτρονικής υπηρεσίας έχει στερηθεί την ελευθερία του, δεν χρησιμοποιούμε επίσης αυτή τη μορφή υπηρεσίας.

Ηλεκτρονική και υβριδική παράδοση

Ο νόμος περιγράφει λεπτομερώς πότε πρέπει να χρησιμοποιείται η ηλεκτρονική παράδοση. Επιπλέον, ο νομοθέτης εισήγαγε την επιλογή της υβριδικής υπηρεσίας.

Οι δημόσιοι φορείς θα πρέπει να παραδίδουν αλληλογραφία μεταξύ τους με ηλεκτρονική παράδοση.

Επιπλέον, οι δημόσιοι φορείς θα παραδίδουν επιστολές μέσω ηλεκτρονικής παράδοσης σε εταιρείες και ιδιώτες.

Η παράδοση θα είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι εταιρείες και ιδιώτες έχουν διεύθυνση ηλεκτρονικής παράδοσης. Η διεύθυνση αυτή θα πρέπει να καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων των ηλεκτρονικών διευθύνσεων, η οποία θα τηρείται από τον αρμόδιο για την ψηφιοποίηση υπουργό.

Επιπλέον, το λεγόμενο μια δημόσια υβριδική υπηρεσία. Αποσκοπεί στη διασφάλιση της ηλεκτρονικής ανταλλαγής επιστολών και σε επαφές με άτομα που, για διάφορους λόγους, δεν μπορούν να λάβουν αλληλογραφία σε ηλεκτρονική μορφή.

Σε αυτή την περίπτωση, τα άτομα θα λαμβάνουν αλληλογραφία αυτεπαγγέλτως σε έντυπη μορφή. Είναι σημαντικό ότι οι επιστολές θα δημιουργηθούν και θα αποσταλούν ηλεκτρονικά, στη συνέχεια θα εκτυπωθούν και θα παραδοθούν σε έντυπη μορφή μέσω ταχυδρομείου. Μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2025, θα επιλεγεί σε διαγωνισμό φορέας που ασχολείται με υβριδικές αποστολές.

Νέα βάση δεδομένων ηλεκτρονικών διευθύνσεων

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο νομοθέτης εισήγαγε μια βάση δεδομένων ηλεκτρονικών διευθύνσεων. Εισήχθη λοιπόν νέο δημόσιο μητρώο, το οποίο τηρεί ο Υπουργός Ψηφιοποίησης.

Το παραπάνω μητρώο θα περιέχει διευθύνσεις ηλεκτρονικής παράδοσης όλων των φορέων που χρησιμοποιούν αυτή τη φόρμα.

Για ορισμένες οντότητες, η εγγραφή στη λίστα θα είναι υποχρεωτική. Τα ανωτέρω ισχύουν, μεταξύ άλλων, για:

  • δικηγόροι, νομικοί σύμβουλοι, συμβολαιογράφοι που ασκούν το επάγγελμά τους·

  • φορολογικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι αναδιάρθρωσης που ασκούν το επάγγελμά τους·

  • δικηγόροι διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στο επάγγελμά τους·

  • Σύμβουλοι της Γενικής Εισαγγελίας που ασκούν υπηρεσιακά καθήκοντα.

Επιπλέον, η βάση πρέπει να περιλαμβάνει:

  • επιχειρηματίες που διευθύνουν μια επιχείρηση βάσει καταχώρισης στο CEIDG, δηλαδή φυσικά πρόσωπα που διευθύνουν μια επιχείρηση·

  • επιχειρήσεις που λειτουργούν βάσει εγγραφής στο Εθνικό Δικαστήριο.

Οι επιχειρηματίες που είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Δικαστήριο θα πρέπει να ορίσουν έναν διαχειριστή θυρίδας παράδοσης. Στην περίπτωση φυσικών προσώπων δεν θα υπάρχει τέτοια υποχρέωση.

Κατά κανόνα, μία οντότητα θα έχει μόνο μία διεύθυνση για ηλεκτρονική παράδοση στη βάση δεδομένων.

Υπάρχουν μερικές εξαιρέσεις σε αυτόν τον κανόνα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η οντότητα μπορεί να έχει πολλές διευθύνσεις - με την προϋπόθεση ότι δικαιολογείται από τη δομή, την οργάνωση ή το μέγεθος της οντότητας.

Ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών χωρίς δεσμεύσεις!

Έχει εισαχθεί μια μεταβατική περίοδος

Λαμβάνοντας υπόψη πόσο σημαντικές θα εισαχθούν οι αλλαγές, ο νομοθέτης εισήγαγε μια μεταβατική περίοδο.

Σε αυτή την περίπτωση, η διαδικασία εφαρμογής της ηλεκτρονικής παράδοσης δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το 2029. Από την 1η Ιουλίου 2021, οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για εγγραφή στη βάση δεδομένων ηλεκτρονικών διευθύνσεων.

Ο νομοθέτης διευκρίνισε επίσης αναλυτικά μέχρι ποια ημερομηνία θα πρέπει να εγγραφούν στο μητρώο οι οντότητες.

Οι επιχειρήσεις που υπόκεινται σε εγγραφή στο Εθνικό Δικαστήριο θα πρέπει να καταχωρίσουν τη διεύθυνσή τους έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Από την άλλη πλευρά, οι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται βάσει εγγραφής στο CEIDG θα πρέπει να εκπληρώσουν αυτήν την υποχρέωση έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Επιπλέον, ο νομοθέτης έχει καθορίσει από πότε πρέπει να εφαρμόζεται η πράξη για την ηλεκτρονική παράδοση από επιμέρους δημόσιους φορείς στον τομέα της ηλεκτρονικής παράδοσης.

Ηλεκτρονική παράδοση - ZUS

Το ίδρυμα που παραδίδει πολύ μεγάλο αριθμό δεμάτων είναι το ZUS. Έτσι, οι νέες λύσεις εισήγαγαν νέους κανόνες για την παράδοση αλληλογραφίας με τη ZUS μέσω e-delivery.

Οι αλλαγές τίθενται σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2021, αλλά η ZUS πρόκειται να εφαρμόσει τους νέους κανονισμούς από την 1η Ιανουαρίου 2022.

Συνοψίζοντας, η ηλεκτρονική παράδοση θα προκαλέσει σιγά σιγά τη λήξη της παραδοσιακής μεθόδου. Είναι σημαντικό ότι ο νομοθέτης έδωσε χρόνο σε οντότητες και ιδρύματα να προσαρμοστούν στις αλλαγές. Ο μεγάλος χρόνος εφαρμογής τους θα πρέπει να αξιολογηθεί θετικά.