Dropshipping - πώς να διευθετήσετε τις πωλήσεις σε αυτό το μοντέλο logistics;

Επιχειρήσεις Υπηρεσιών

Το Dropshipping είναι ένα λογιστικό μοντέλο διαδικτυακών πωλήσεων που μεταφέρει τη διαδικασία αποστολής στον προμηθευτή. Αντίθετα απ' ό,τι φαίνεται, ο φορολογικός διακανονισμός αυτού του είδους συναλλαγών δεν είναι και ο απλούστερος, γιατί οι νομικές ρυθμίσεις δεν ισχύουν άμεσα για αυτές. Επομένως, πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διακανονισμού του dropshipping, τόσο για σκοπούς ΦΠΑ όσο και για φόρο εισοδήματος, θα πρέπει να βρεθούν στους γενικούς κανονισμούς και τις φορολογικές ερμηνείες.

Φόρος εισοδήματος και dropshipping

Ο τρόπος με τον οποίο αυτός ο τύπος συναλλαγής λογιστικοποιείται για σκοπούς φορολογίας εισοδήματος εξαρτάται από το εάν η πώληση αγαθών πραγματοποιείται στο όνομά της και για δικό της λογαριασμό ή εάν συνίσταται στην παροχή εμπορικών μεσιτικών υπηρεσιών.

Πώληση αγαθών για λογαριασμό σας και dropshipping

Το Dropshipping σε αυτή τη μορφή είναι το πιο συνηθισμένο. Ο ιδιοκτήτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ασχολείται με την απόκτηση πελατών, την προσφορά τους αγαθών και στη συνέχεια τη συλλογή παραγγελιών και τη διευθέτηση των πληρωμών που προκύπτουν. Ωστόσο, δεν έχει καμία επαφή με το ίδιο το προϊόν - αφού λάβει την παραγγελία, μεταβιβάζει πληροφορίες σχετικά με αυτό στον διανομέα, δίνοντάς του την εντολή να αποστείλει το αντικείμενο της συναλλαγής.

Υπάρχουν δύο οικονομικά γεγονότα από την πλευρά του πωλητή:

  • αγορά αγαθών από προμηθευτή και
  • πώληση στον τελικό αγοραστή.

Σύμφωνα με το άρθ. 14 δευτ. 1γ του νόμου περί φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα προκύπτει, κατά κανόνα, κατά την ημερομηνία παράδοσης του αντικειμένου, πώληση δικαιωμάτων ιδιοκτησίας ή παροχή υπηρεσίας ή μερική παροχή υπηρεσίας, αλλά όχι αργότερα από:

  • έκδοση τιμολογίου ή
  • πληρωμή των απαιτήσεων.

Αυτός είναι ένας γενικός κανόνας που αντικατοπτρίζεται στο dropshipping. Μια τέτοια θέση προκύπτει, μεταξύ άλλων, από από την ατομική ερμηνεία του Διευθυντή του Φορολογικού Επιμελητηρίου στο Πόζναν της 15ης Σεπτεμβρίου 2011 (αριθμός αναφοράς ILPB1 / 415-782 / 11-2 / TW):(...) Λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που παρουσιάζονται στην αίτηση και τις προαναφερθείσες διατάξεις, θα πρέπει να θεωρηθεί ότι στην προκειμένη περίπτωση, τα έσοδα που προέκυψαν σε σχέση με την πώληση αγαθών μέσω Διαδικτύου χρησιμοποιώντας το μοντέλο logistics dropshipping αποτελούν έσοδα από μη αγροτικές επιχειρηματικές δραστηριότητες, που προσδιορίζονται στο ύψος των απαιτήσεων που κατέβαλε ο αγοραστής στον ενδιαφερόμενο για τα εμπορεύματα. Κατά κανόνα, το εισόδημα αυτό προκύπτει όταν τα κεφάλαια πιστώνονται στον τραπεζικό λογαριασμό του αιτούντος, εκτός εάν ο αιτών έχει εκδώσει προηγουμένως τιμολόγιο για τη συναλλαγή πώλησης. (...).

Αξίζει να αναφερθούμε και στα έξοδα εδώ. Για να αναγνωρίσει ένας φορολογούμενος μια δεδομένη δαπάνη, πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρ. 22 δευτ. 1 του νόμου περί φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, ο οποίος δείχνει ότι οι εκπιπτόμενες από τον φόρο δαπάνες είναι δαπάνες που πραγματοποιούνται για την επίτευξη εισοδήματος ή για τη διατήρηση ή την εξασφάλιση μιας πηγής εισοδήματος, με εξαίρεση τις δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο. 23.

Επιπλέον, δεν πρέπει να λησμονείται ότι πρέπει να τεκμηριώνονται κατάλληλα, π.χ. με τιμολόγιο, λογαριασμό ή άλλο λογιστικό έγγραφο που πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρ. 12-14 του Κανονισμού Τήρησης Φορολογικού Βιβλίου Εσόδων και Εξόδων.

Εμπορική διαμεσολάβηση και dropshipping

Εδώ, ο επιχειρηματίας δεν αγοράζει τα αγαθά, αλλά συλλέγει μόνο παραγγελίες, δέχεται πληρωμές και τις μεταφέρει στον προμηθευτή. Συνοψίζοντας - λειτουργεί μόνο ως ενδιάμεσος σε ολόκληρη τη συναλλαγή. Πώς γίνεται τότε η σωστή αναγνώριση του εισοδήματος; Η θέση επί του θέματος παρουσιάστηκε από τον Διευθυντή του Φορολογικού Επιμελητηρίου στο Πόζναν στην ατομική ερμηνεία, αριθ. ILPB1 / 415-1183 / 11-2 / TW της 13ης Ιανουαρίου 2012:(...) Οι πληροφορίες που παρέχονται στην αίτηση δείχνουν ότι ο αιτών προτίθεται να παρέχει εμπορικές υπηρεσίες μεσιτείας. Σε αυτή τη δραστηριότητα, το κέρδος (εισόδημα κατά την έννοια του άρθρου 14 του νόμου περί φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων) θα είναι η προμήθεια που λαμβάνεται σε αυτόν τον λογαριασμό - η διαφορά μεταξύ του ποσού που μεταφέρεται με τραπεζικό έμβασμα από τον πελάτη και του ποσού που μεταφέρεται στον προμηθευτή.

Ως εκ τούτου, σε μια κατάσταση όπου - όπως υποδεικνύει ο Ενδιαφερόμενος - ο ρόλος του θα περιορίζεται στη μεσιτεία, το εισόδημα θα είναι η αξία της προμήθειας, για την οποία - όπως δήλωσε ο αιτών, θα εκδοθεί τιμολόγιο ΦΠΑ. (.. .).

Dropshipping και ΦΠΑ

Από πλευράς ΦΠΑ, η παράδοση στο μοντέλο dropshipping είναι η λεγόμενη αλυσιδωτή συναλλαγή. Αν και η παράδοση εντός της επικράτειας της χώρας δεν δημιουργεί αμφιβολίες (καθώς ο εφαρμοστέος συντελεστής ΦΠΑ είναι ο ίδιος), το πρόβλημα μπορεί να προκύψει όταν τα αγαθά εισάγονται από το εξωτερικό. Κατά την εισαγωγή αγαθών - π.χ. από την Κίνα, ένας Πολωνός πωλητής θα είναι υποχρεωμένος να διακανονίσει την εισαγωγή αγαθών. Ανεξάρτητα από αυτόν τον διακανονισμό, ο πωλητής πρέπει επίσης να φορολογήσει χωριστά την παράδοση στον τελικό ανάδοχο στην Πολωνία.

Είναι σημαντικό ότι κατά την εισαγωγή αγαθών από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι, εκτός από τον ΦΠΑ, πρέπει να διακανονίζονται και οι δασμοί που προκύπτουν από τελωνεία και ειδικούς φόρους κατανάλωσης.