Επιβολή των επιδοτήσεων για τους αγρότες - είναι δυνατή;

Υπηρεσία

Επιβολή επιδοτήσεων για τους αγρότες - γενικοί κανόνες

Πολύ συχνά, το κύριο εισόδημα των αγροτών είναι οι επιδοτήσεις που λαμβάνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλ. επιδοτήσεις της ΕΕ. Μέχρι πρόσφατα, δεν ήταν σαφές εάν οι απαιτήσεις που ελήφθησαν από την ΕΕ θα μπορούσαν να υπόκεινται σε εκτελεστικές διαδικασίες. Ορισμένοι υποστήριξαν την αδυναμία διενέργειας επιβολής επιδοτήσεων και ειδών που αγοράζονται από κοινοτικά κονδύλια, κυρίως επειδή ο κανονισμός του Υπουργού Δικαιοσύνης της 25ης Οκτωβρίου 2012, αριθμός αναφοράς: DPrC-4190-4 / 12, και πιο συγκεκριμένα, η τότε διατύπωση του άρθρου. 831 ΚΠολΔ. απέκλεισε αυτή τη δυνατότητα. Σημαντική ρύθμιση στο θέμα αυτό έλαβε χώρα στις 24 Ιανουαρίου 2014, παράλληλα με την εισαγωγή αλλαγών στην πράξη για τις αρχές της αναπτυξιακής πολιτικής. Σε αυτή τη βάση εισήχθη ρητά η εξαίρεση από την επιβολή των κεφαλαίων που λαμβάνουν από την επιδότηση της ΕΕ από τους αγρότες, αλλά η τροποποίηση ισχύει και για άλλους δικαιούχους. Ωστόσο, έγινε μία εξαίρεση, δηλαδή η εκτέλεση είναι δυνατή όταν ο δικαιούχος υποχρεούται να επιστρέψει τα χρήματα λόγω μη εκτέλεσης της σύμβασης σχετικά με τα διατεθέντα κεφάλαια.

Επιβολή επιδοτήσεων αγροτών - ρυθμίσεις

Οι σημαντικότερες αλλαγές που επιφέρει η τροποποίηση των διατάξεων του νόμου. Στην τέχνη. 831 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας στην § 1, το σημείο 2α προστέθηκε ως εξής

2Α) κονδύλια από προγράμματα που χρηματοδοτούνται με τη συμμετοχή των μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 1. 5 δευτ. 1 σημεία 2 και 3 του νόμου της 27ης Αυγούστου 2009 για τα δημόσια οικονομικά (Journal of Laws του 2013, σημεία 885, 938 και 1646), εκτός εάν η αναγκαστική αξίωση προέκυψε σε σχέση με την υλοποίηση του έργου για το οποίο προορίζονταν αυτά τα κεφάλαια·

Η διατύπωση του άρθ. 831 § 2:

§ 2. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην § 1 σημεία 1-2α και 7, τα ποσά και οι παροχές σε είδος που έχουν ήδη καταβληθεί ή έχουν εκδοθεί δεν υπόκεινται σε αναγκαστική εκτέλεση, και στην περίπτωση που αναφέρεται στην § 1 σημείο 2α, δεν υπόκεινται επίσης κεφάλαια πάγια και άυλα περιουσιακά στοιχεία που δημιουργούνται στο πλαίσιο του έργου, για τα οποία χορηγούνται κονδύλια από τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται με τη συμμετοχή των κεφαλαίων που αναφέρονται στο άρθ. 5 δευτ. 1 σημείο 2 και 3 του νόμου της 27ης Αυγούστου 2009 για τα δημόσια οικονομικά, για την περίοδο διατηρήσεώς του που ορίζεται στη σύμβαση συγχρηματοδότησης του έργου.

Συνοψίζοντας, δεν είναι δυνατή η εκτέλεση των κονδυλίων στήριξης που χορηγεί η ΕΕ (η εξαίρεση είναι η επιβολή των επιδοτήσεων για τους αγρότες) και δεν είναι δυνατή η επιβολή ειδών που αγοράζονται από αυτά τα ταμεία ως μέρος του έργου.