Μια εταιρεία χωρίς ZUS - είναι δυνατόν;

Υπηρεσία

Ένα από τα ερωτήματα που κάνουν συχνότερα οι επιχειρηματίες που θέλουν να μειώσουν σημαντικά το κόστος τους είναι αν είναι δυνατόν να λειτουργήσει μια επιχείρηση χωρίς να πληρώσει ασφάλιστρα. Σε αυτήν την κατάσταση, οι περισσότεροι θέλουν να απαντήσουν "όχι", επειδή κάθε επιχειρηματίας πληρώνει εισφορές ZUS. Ωστόσο, πρέπει να ξέρετε ότι μια εταιρεία χωρίς ZUS είναι επίσης δυνατή!

Πότε υπόκεινται σε συνεισφορές ZUS;

Ο κατάλογος των ατόμων που υποχρεούνται να καταβάλλουν εισφορές βρίσκεται στη διεύθυνση:

  • τέχνη. 6 του νόμου για το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης·
  • τέχνη. 66 του νόμου για τις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης που χρηματοδοτούνται από δημόσιους πόρους.

Εάν κάποιος δεν υποχρεούται να καταβάλει εισφορές βάσει των προαναφερθέντων Νόμων, τότε μπορεί να μην καταβάλει την εν λόγω εισφορά.

Άρθρο 6 δευτ. 1 σημείο 5 του νόμου της 13ης Οκτωβρίου 1998 για το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης

1. Υποχρεωτική συνταξιοδοτική και αναπηρική ασφάλιση σύνταξης, με την επιφύλαξη του άρθ. 8 και 9, φυσικά πρόσωπα που στο έδαφος της Δημοκρατίας της Πολωνίας είναι:

[...]

5) πρόσωπα που ασκούν μη γεωργική δραστηριότητα και άτομα που συνεργάζονται μαζί τους.

Άρθρο 8 δευτ. 6 σημείο 1 και σημείο 4 του νόμου για το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης

6. Πρόσωπο που ασκεί μη γεωργική δραστηριότητα θεωρείται:

1) πρόσωπο που ασκεί μη γεωργική επιχείρηση σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου της 6ης Μαρτίου 2018 - Νόμος περί επιχειρηματιών ή άλλες ειδικές διατάξεις, με εξαίρεση την παράγραφο 6Α;

[...]

4) εταίρος μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και εταίροι ομόρρυθμης, ετερόρρυθμης ή εταιρικής εταιρείας.

Ως εκ τούτου, οι περισσότερες μορφές επιχειρηματικής δραστηριότητας καλύπτονται από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση. Δηλαδή, η υποχρέωση καταβολής εισφορών ZUS χρεώνεται, μεταξύ άλλων:

  • ατομικές επιχειρήσεις που ασκούν μεμονωμένες δραστηριότητες βάσει εγγραφής στο CEiDG·
  • ατομικές επιχειρήσεις που λειτουργούν στο πλαίσιο αστικής εταιρείας·
  • εταίροι ομόρρυθμης εταιρείας·
  • εταίροι μιας συνεργαζόμενης εταιρείας·
  • εταίροι ετερόρρυθμης εταιρείας·
  • μέτοχοι ατομικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης.

Μια εταιρεία χωρίς ZUS, δηλαδή μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης

Σύμφωνα με το ήδη αναφερθέν άρθ. 8 δευτ. 6 σημείο 4 του νόμου για το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, αυτό σημαίνει ότι μόνο μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ενός ατόμου απαιτεί την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Μια τέτοια υποχρέωση δεν συνδέεται πλέον με την ιδιότητα του εταίρου σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που αποτελείται από πολλά άτομα.

Ωστόσο, πρέπει να θυμόμαστε ότι μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ατομικής επιχείρησης αντιμετωπίζεται ως ατομική επιχείρηση για την οποία πρέπει να πληρώσετε εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Στην περίπτωσή της επίσης δεν είναι δυνατό να επωφεληθεί η ελάφρυνση και είναι απαραίτητη η εξ ολοκλήρου καταβολή εισφορών, τα λεγόμενα «Μεγάλο ZUS». Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να εξεταστεί προσεκτικά η κατανομή του αριθμού των μετοχών της εταιρείας μεταξύ των εταίρων. Σύμφωνα με τη νομολογία, μια μεγάλη δυσαναλογία μετοχών της εταιρείας μπορεί να αξιολογηθεί ως απατηλή λόγω του γεγονότος ότι ένας μέτοχος κατέχει δεσπόζουσα θέση. Έτσι, η εταιρεία μπορεί να θεωρηθεί ως ατομική επιχείρηση και σε μια τέτοια περίπτωση θα είναι απαραίτητο να καταβληθούν εισφορές ZUS. Σε περίπτωση εταιρείας περιορισμένης ευθύνης δύο ατόμων Αξίζει να επικοινωνήσετε με έναν δικηγόρο και να λάβετε μια διαβούλευση για τον τρόπο διαμόρφωσης της κατανομής των μετοχών, ώστε το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων να μην αναγνωρίσει ότι το τμήμα είναι απατηλό και να διατάξει την καταβολή εισφορών.

Παράδειγμα 1.

Ο κύριος Αδάμ και η σύζυγός του Άννα διατηρούν μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης. Ο κ. Αδάμ, ως πρόεδρος, κατέχει το 99% των μετοχών. Η κυρία Άννα ως αντιπρόεδρος είχε μόνο το 1% των μετοχών. Ένα τέτοιο τμήμα δημιουργήθηκε για να μην χρειάζεται να πληρώσει την υποχρεωτική εισφορά ZUS. Μια τέτοια διαδικασία εγκυμονεί τον κίνδυνο να βρεθεί μια απατηλή δυσαναλογία μετοχών, και κατά συνέπεια, ο κ. Adam και η σύζυγός του ενδέχεται να υποχρεωθούν να καταβάλουν εισφορές ZUS.

Απόφαση του Εφετείου στο Κατοβίτσε της 15ης Νοεμβρίου 2018, φάκελος αριθ. III AUa 916/1:

«Ως εκ τούτου, η υιοθέτηση μιας κυριολεκτικής ερμηνείας του άρθ. 8 δευτ. Το 6 σημείο 4 του συστημικού νόμου -όπως έγινε από το Επαρχιακό Δικαστήριο- οδηγεί σε παραβίαση της αρχής της καθολικότητας της κοινωνικής ασφάλισης και της συνταγματικής εγγύησης κάθε πολίτη για την κοινωνική ασφάλιση. Η εκπλήρωση αυτών των εγγυήσεων είναι η κοινωνική ασφαλιστική κάλυψη του κυρίαρχου μετόχου (που κατέχει το 92% των μετοχών) - που αντιμετωπίζεται για τους σκοπούς της νομοθεσίας περί κοινωνικής ασφάλισης ως ο μοναδικός μέτοχος [...]. Από τη σκοπιά της νομοθεσίας περί κοινωνικής ασφάλισης, αυτός ο τύπος εταιρείας θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ατομική επιχείρηση. Αυτός ο νομικός χαρακτηρισμός των διαπιστωθέντων γεγονότων βασίζεται στην αιτιολόγηση των αποφάσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου της 3ης Αυγούστου 2011 (αριθμός αναφοράς φακέλου I UK 8/11) και της 11ης Σεπτεμβρίου 2013 (αριθμός αναφοράς αρχείου II UK 36/13)».

Ωστόσο, εάν, ως εταίρος σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, δεν θα πληρώσετε εισφορές ZUS, τότε δεν καλύπτεστε από κοινωνική ασφάλιση και ασφάλιση υγείας. Στην περίπτωση αυτή δεν θα είναι δυνατή η δωρεάν χρήση της δημόσιας υπηρεσίας υγείας ή άλλων παροχών, όπως επιδομάτων. Για τη διασφάλιση της καταβολής των εισφορών, ένας εταίρος μπορεί να απασχολείται στην εταιρεία μόνο με πλήρη απασχόληση. Μια τέτοια διαδικασία θα εξασφαλίσει ότι έχει ασφάλεια.

Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 (αριθμός αναφοράς φακέλου I UK 162/08):

«Ένας εταίρος διπρόσωπου σπ. Ζ ωο, ο οποίος ως μισθωτός διαχειρίζεται τον χώρο εργασίας αυτοπροσώπως για λογαριασμό του εν λόγω εργοδότη (άρθρ. 31 εργατικού κώδικα σε συνδυασμό με το άρθρο 22 § 1 και § 11 του Κ.Ν. Κώδικας), καλύπτεται υποχρεωτικά από τον τίτλο υπαγωγής του σε κοινωνική ασφάλιση».

Ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών χωρίς δεσμεύσεις!

Μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και ανάγλυφα ZUS

Κατά την εγγραφή μιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ενός ατόμου, πρέπει να εγγραφείτε ως πληρωτής εισφορών εντός 7 ημερών από την εγγραφή της εταιρείας. Δυστυχώς, σε μια τέτοια περίπτωση, οι μέτοχοι δεν μπορούν να επωφεληθούν από τους προνομιακούς όρους και τις εκπτώσεις. Συνέταιρος σε ατομική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης πρέπει να καταβάλει κοινωνική ασφάλιση ύψους τουλάχιστον 60% της βάσης του προβλεπόμενου μέσου μηνιαίου μισθού.

Ωστόσο, υπάρχει πιθανότητα κάποιας βελτιστοποίησης των εισφορών ZUS - συνδυασμός ιδιότητας μέλους σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ενός ατόμου. με επιχειρηματικές δραστηριότητες που διεξάγονται εκτός της εταιρείας. Στη συνέχεια υπάρχει συρροή ασφαλιστικών τίτλων. Σύμφωνα με αυτούς, πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις για υποχρεωτική συνταξιοδοτική και αναπηρική ασφάλιση υπό πολλούς τίτλους, σε ορισμένες περιπτώσεις υποχρεούται να καταβάλει εισφορές μόνο για ορισμένους από αυτούς. Αυτή η κατάσταση λαμβάνει χώρα όταν συνδυάζονται επιχειρηματικές δραστηριότητες και συμμετοχή σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ατομικής επιχείρησης. - ο καταβάλλων εισφορών καλύπτεται υποχρεωτικά από αυτή την άποψη, η οποία θεσπίστηκε νωρίτερα. Σημαντικό, ωστόσο, είναι ότι μπορεί οικειοθελώς, κατόπιν αιτήματός του, να καλύπτεται από ασφάλιση συνταξιοδότησης και αναπηρίας από άλλους, όλους ή επιλεγμένους τίτλους ή να αλλάξει τον ασφαλιστικό τίτλο. Επομένως, ο πληρωτής είναι ελεύθερος να προσδιορίσει ποια δραστηριότητα τον αναγκάζει να καταβάλει εισφορές. Ωστόσο, είναι σημαντικό εάν ο ασφαλισμένος που ασκεί μη γεωργική δραστηριότητα αποκτά εισόδημα από περισσότερες από μία από αυτές τις δραστηριότητες, το ασφάλιστρο ασφάλισης υγείας να καταβάλλεται χωριστά από καθεμία από αυτές.

Παράδειγμα 2.

Την 1η Ιουλίου 2020, ο κ. Mariusz ίδρυσε μια ατομική επιχείρηση και χρησιμοποίησε τον φόρο εκκίνησης για 6 μήνες. Ωστόσο, από την 1η Ιανουαρίου 2021 εγγράφηκε στη ZUS για προνομιακές εισφορές με τον κωδικό 0570. Στις 15 Ιανουαρίου 2021 ίδρυσε και μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης. Σε μια τέτοια κατάσταση, ο κ. Mariusz καταβάλλει κοινωνικές εισφορές με τους ίδιους όρους (εκμεταλλεύεται τις προτιμήσεις) και επιπλέον πληρώνει διπλή εισφορά για ασφάλιση υγείας.

Παράδειγμα 3.

Τον Δεκέμβριο του 2020, η κα Καρολίνα ίδρυσε μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης. και για το λόγο αυτό πληρώνει τα λεγόμενα «Μεγάλο ZUS». Τον Απρίλιο ξεκίνησε και ατομική επιχείρηση. Σε μια τέτοια κατάσταση, δεν μπορεί να επωφεληθεί από τις ελαφρύνσεις ZUS και να πληρώνει κοινωνικές εισφορές με βάση τους προηγούμενους κανόνες (μεγάλο ZUS) και από τον Απρίλιο πληρώνει διπλή εισφορά ασφάλισης υγείας.

Ίδρυση εταιρείας περιορισμένης ευθύνης Σίγουρα μπορεί να βοηθήσει στη βελτιστοποίηση των συνεισφορών της ZUS. Στην περίπτωση μιας τέτοιας εταιρείας, μια εταιρεία χωρίς ZUS είναι δυνατή. Ωστόσο, είναι σημαντικό να εξεταστεί προσεκτικά η δομή της συμμετοχής σε τέτοιες δραστηριότητες.