ωράριο εργασίας

Υπηρεσία

Σύμφωνα με την τροποποίηση του Εργατικού Κώδικα που ψηφίστηκε από το Sejm, θα είναι υποχρέωση των επιχειρηματιών που χρησιμοποιούν ευέλικτο χρόνο εργασίας να δημιουργήσουν ένα χρονοδιάγραμμα εργασίας. Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις, η περίοδος εκκαθάρισης του χρόνου εργασίας θα επεκταθεί επίσης σε ένα έτος.

Οι παραπάνω διατάξεις επιβάλλουν μια δαπανηρή και χρονοβόρα υποχρέωση δημιουργίας λεπτομερών ωραρίων εργασίας για τους εργαζόμενους. Για έναν επιχειρηματία, σημαίνει την αναγκαιότητα να αναθέσει πρόσθετη εργασία σε υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού ή ακόμα και να προσλάβει νέους ανθρώπους που θα αναλάβουν αυτή τη δραστηριότητα.

Εάν ο επιχειρηματίας έχει το κατάλληλο υλικό, τότε φυσικά η δημιουργία ενός τέτοιου προγράμματος δεν απαιτεί πολύ χρόνο. Ωστόσο, για εταιρείες που απασχολούν περισσότερα άτομα και δεν διαθέτουν τέτοια προγράμματα, ο χρόνος που χρειάζεται για τη δημιουργία ενός χρονοδιαγράμματος είναι σημαντικά μεγαλύτερος. Τα ωράρια μπορεί να είναι πολύ επαχθή και για τους εργαζόμενους που δεν θα μπορούν να αλλάξουν το χρόνο εργασίας τους ανά πάσα στιγμή (με τη συγκατάθεση του εργαζομένου).

Ο προγραμματισμός περιορίζει την ευελιξία του χρονοδιαγράμματος εργασίας. Σε περιόδους οικονομικής επιβράδυνσης, με υψηλή αβεβαιότητα και αστάθεια των παραγγελιών, οι εταιρείες δεν είναι σε θέση να προβλέψουν την εργασία ούτε δύο εβδομάδες μπροστά. Τα χρονοδιαγράμματα αναμφίβολα θα σκληρύνουν την οργάνωση και τον προγραμματισμό της εργασίας. Πρέπει να προετοιμαστούν τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την έναρξη της εργασίας και ο επιχειρηματίας θα πρέπει να παραδώσει ένα τέτοιο σχέδιο στα χέρια του εργαζομένου τουλάχιστον μία εβδομάδα νωρίτερα.

Η τροπολογία δεν επιβάλλει υποχρέωση εφαρμογής νέων λύσεων σχετικά με την παράταση της περιόδου διακανονισμού του χρόνου εργασίας. Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής θα απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των συνδικαλιστικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην εταιρεία. Εάν η συνδικαλιστική οργάνωση δεν εκφράσει την απαιτούμενη συναίνεση ως προς την παράταση της περιόδου διακανονισμού ή τη θέσπιση ευέλικτου ωραρίου, θα είναι αδύνατη η εφαρμογή αυτών των λύσεων.

Εάν τα σωματεία δεν συμφωνήσουν, ο επιχειρηματίας δεν θα μπορεί να επωφεληθεί από τη νέα ρύθμιση που λέει ότι η επαναλαμβανόμενη εργασία την ίδια μέρα δεν συνιστά υπερωρία.