Εισαγωγή προσωπικών αντικειμένων κατά τη μετακίνηση στην Πολωνία και υποχρέωση καταβολής ΦΠΑ

Φόρος Υπηρεσίας

Μία από τις δραστηριότητες που υπόκεινται σε φόρο ΦΠΑ είναι οι εισαγωγές. Φορολογική υποχρέωση προκύπτει και για φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα. Ως εκ τούτου, αξίζει να εξεταστεί πώς οι διατάξεις του νόμου περί ΦΠΑ ρυθμίζουν το ζήτημα της εισαγωγής προσωπικών αντικειμένων στη Δημοκρατία της Πολωνίας σε περίπτωση μετακίνησης στη χώρα μας.

Η εισαγωγή ως δραστηριότητα που υπόκειται σε ΦΠΑ

Καταρχάς να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με το άρθ. 2 σημείο 7 του νόμου περί ΦΠΑ, εισαγωγή αγαθών είναι η εισαγωγή αγαθών από το έδαφος τρίτης χώρας στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατά συνέπεια, κάθε διακίνηση αγαθών από τρίτη χώρα στο έδαφος της ΕΕ συνιστά εισαγωγή αγαθών. Δεν υπάρχει εισαγωγή όταν τα εμπορεύματα διακινούνται εντός της ΕΕ.

Επιπλέον, αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι με εισαγωγή θα ασχοληθούμε και όταν ο φορολογούμενος εισάγει τα δικά του αγαθά. Σημειώνεται ότι προϋπόθεση για να γίνει η εισαγωγή είναι η πραγματική και φυσική κίνηση των εμπορευμάτων. Δεν είναι απαραίτητο μια τέτοια μεταβίβαση να είναι αποτέλεσμα σύμβασης που έχει συναφθεί, π.χ. πώληση.

Στη συνέχεια, να επισημάνουμε ότι σύμφωνα με το άρθ. 17 δευτ. 1 σημείο 1 του νόμου περί ΦΠΑ, στους φορολογούμενους περιλαμβάνονται επίσης νομικά πρόσωπα, οργανικές μονάδες χωρίς νομική προσωπικότητα και φυσικά πρόσωπα που υποχρεούνται να καταβάλουν δασμούς, και στην περίπτωση που, βάσει τελωνειακών κανονισμών, τα εισαγόμενα εμπορεύματα είναι αδασμολόγητα. ή τα εμπορεύματα έχουν ανασταλεί, εν μέρει ή πλήρως, ή έχει εφαρμοστεί προτιμησιακός, μειωμένος ή μηδενικός συντελεστής δασμού.

Ως αποτέλεσμα, στην περίπτωση αυτή, η υποχρέωση διακανονισμού του φόρου εκροών βαρύνει τον εισαγωγέα των αγαθών, δηλαδή το πρόσωπο που μεταφέρει τα αγαθά στην Πολωνία.

Το περιεχόμενο του Τέχνης. 26α παράγραφος. 1 του νόμου περί ΦΠΑ, ο οποίος ορίζει ότι τόπος εισαγωγής των αγαθών είναι η επικράτεια του κράτους μέλους όπου βρίσκονται τα αγαθά κατά την είσοδό τους στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό, με τη σειρά του, σημαίνει ότι εάν τα αγαθά εισάγονται από τρίτη χώρα στο έδαφος της Πολωνίας, η φορολογική υποχρέωση προκύπτει στην Πολωνία.

Ωστόσο, η κατάσταση θα ήταν διαφορετική εάν ο φορολογούμενος εισήγαγε τα αγαθά σε άλλη χώρα της ΕΕ, π.χ. στη Γερμανία, και στη συνέχεια μετέφερε τα αγαθά στη Δημοκρατία της Πολωνίας. Υπό αυτές τις συνθήκες, η υποχρέωση καταλογισμού του φόρου εισαγωγής θα διέπεται από τη γερμανική φορολογική νομοθεσία.

Η εισαγωγή είναι μια δραστηριότητα που υπόκειται σε ΦΠΑ από την πλευρά του εισαγωγέα, ο οποίος είναι το πρόσωπο που εισάγει τα αγαθά από το έδαφος τρίτης χώρας στο έδαφος της Δημοκρατίας της Πολωνίας.

Εισαγωγή προσωπικών αντικειμένων και απαλλαγή

Αποδεικνύεται, ωστόσο, ότι τα άτομα που μετακινούνται στην Πολωνία δεν χρειάζεται απαραίτητα να ανησυχούν για τον ΦΠΑ σε σχέση με την εισαγωγή προσωπικών αντικειμένων στην Πολωνία. Έχουμε, στον νόμο ΦΠΑ, τις κατάλληλες φορολογικές απαλλαγές που προβλέπονται σε τέτοιες περιπτώσεις.

Όπως διαβάζουμε στο Art. 47 του νόμου περί ΦΠΑ, η εισαγωγή προσωπικών αντικειμένων φυσικού προσώπου που μεταφέρει τον τόπο διαμονής από το έδαφος τρίτης χώρας στο έδαφος της χώρας απαλλάσσεται του φόρου, εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  1. τα είδη χρησιμοποιήθηκαν για προσωπική χρήση αυτού του ατόμου στον τόπο διαμονής στο έδαφος τρίτης χώρας, υπό την προϋπόθεση ότι τα αγαθά που δεν προορίζονται για κατανάλωση πρέπει να έχουν χρησιμοποιηθεί για τέτοια χρήση για περίοδο τουλάχιστον 6 μηνών πριν από την ημερομηνία στην οποία το πρόσωπο αυτό έπαψε να έχει την κατοικία του στο έδαφος της τρίτης χώρας·

  2. τα πράγματα θα χρησιμοποιούνται στο έδαφος της χώρας για τον ίδιο σκοπό που χρησιμοποιήθηκαν στο έδαφος τρίτης χώρας·

  3. το φυσικό πρόσωπο έχει διαμένει στο έδαφος τρίτης χώρας συνεχώς για περίοδο τουλάχιστον 12 μηνών πριν από την αλλαγή της κατοικίας·

  4. Αυτά τα είδη δεν μπορούν να επιστραφούν ως εγγύηση, να πωληθούν, να ενοικιαστούν, να δανειστούν, να μισθωθούν ή να μεταβιβαστούν με άλλο τρόπο έναντι πληρωμής ή δωρεάν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση της τελωνειακής αρχής για 12 μήνες από την ημερομηνία κοινοποίησης για τη διαδικασία θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία.

Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι μόνο η εκπλήρωση όλων των προαναφερθέντων προϋποθέσεις δίνει το δικαίωμα να επωφεληθούν από την απαλλαγή εισαγωγής από τον ΦΠΑ. Επιπλέον, η πράξη εισάγει μια τυπική προϋπόθεση υπό τη μορφή υποχρέωσης κοινοποίησης προσωπικών αντικειμένων για τη διαδικασία εισαγωγής στη διαπραγμάτευση. Η κοινοποίηση αυτή θα πρέπει να γίνει εντός 12 μηνών από την ημερομηνία μεταφοράς του τόπου κατοικίας στη Δημοκρατία της Πολωνίας.

Ωστόσο, πρέπει να επισημάνουμε ότι η απαλλαγή δεν ισχύει για κανένα είδος αγαθού. Δεν θα χρησιμοποιηθεί για την εισαγωγή:

  1. αλκοολούχα ποτά;

  2. καπνός και προϊόντα καπνού·

  3. μεταφορικά μέσα που προορίζονται για επιχειρηματικές δραστηριότητες·

  4. είδη απαραίτητα για την άσκηση του επαγγέλματος ή του επαγγέλματος, εκτός από αντικείμενα που είναι φορητά για εφαρμοσμένη ή φιλελεύθερη τέχνη.

Στην περίπτωση εισαγωγής των προαναφερόμενων αγαθών, ένας φορολογούμενος που μετακομίζει στην Πολωνία δεν μπορεί να επωφεληθεί από την απαλλαγή από τον ΦΠΑ.

Σε περίπτωση εισαγωγής προσωπικών αντικειμένων, υπάρχει η δυνατότητα να επωφεληθείτε από την απαλλαγή από τον ΦΠΑ. Όσον αφορά τις επίσημες υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να δηλώνονται τα εμπορεύματα για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία.

Η προϋπόθεση για τη μόνιμη μεταφορά του κέντρου διαβίωσης στην επικράτεια της Δημοκρατίας της Πολωνίας

Αν και η αναφερόμενη προϋπόθεση δεν αναφέρθηκε ρητά στη διατύπωση του άρθρου. 47 του νόμου περί ΦΠΑ, ωστόσο, μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα από τη διαθέσιμη νομολογία ότι είναι απαραίτητο η μετακίνηση στο έδαφος της Δημοκρατίας της Πολωνίας να είναι μόνιμη και όχι προσωρινή.

Για παράδειγμα, όπως διαβάζουμε στην απόφαση του Επαρχιακού Διοικητικού Δικαστηρίου στο Białystok της 12ης Ιουνίου 2013 (I SA / Bk 137/13), προκειμένου να εφαρμοστεί η απαλλαγή κατά την εισαγωγή, ο νόμος ΦΠΑ απαιτεί από ένα άτομο που επανεγκαθίσταται να πληροί τις βασικές προϋπόθεση, που είναι το γεγονός της μεταφοράς της μόνιμης κατοικίας του από το κράτος το τρίτο στην επικράτεια της Ε.Ε. Μόνο η διαπίστωση τέτοιων περιστάσεων δίνει τη βάση για την εφαρμογή της εξαίρεσης.

Αξίζει να τονιστεί ότι τα κριτήρια που καθορίζουν την έννοια της μόνιμης διαμονής αφορούν τόσο τους επαγγελματικούς όσο και τους προσωπικούς δεσμούς ενός συγκεκριμένου ατόμου με έναν συγκεκριμένο τόπο, καθώς και τη διάρκεια αυτών των δεσμών και επομένως θα πρέπει να αναλυθούν από κοινού. Ως συνήθης κατοικία θα πρέπει να θεωρείται ο τόπος όπου ο φορολογούμενος έχει εγκαταστήσει το μόνιμο κέντρο συμφερόντων του.

Στην περιγραφόμενη περίπτωση, κατά την εκτίμηση του τόπου κατοικίας του φορολογούμενου, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις διατάξεις του αστικού δικαίου.

Ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών χωρίς δεσμεύσεις!

Όπως διαβάζουμε στο Art. 25 του Αστικού Κώδικα, τόπος κατοικίας φυσικού προσώπου είναι ο τόπος στον οποίο διαμένει το πρόσωπο με πρόθεση μόνιμης διαμονής. Στο πλαίσιο αυτού του κανονισμού, υποστηρίζεται συνήθως ότι για να υποδειχθεί ένας δεδομένος τόπος ως το κέντρο της δραστηριότητας ζωής ενός ατόμου, είναι απαραίτητο να αναλυθεί εάν υπάρχουν δύο αναπόσπαστα στοιχεία του τόπου κατοικίας, δηλαδή το animus - ένα υποκειμενικό στοιχείο αυτής της έννοιας που εκφράζεται στην πρόθεση μόνιμης διαμονής σε μια δεδομένη τοποθεσία.

Επομένως, για τον καθορισμό του τόπου κατοικίας δεν αρκεί μόνο η φυσική κατοικία, αλλά χωρίς πρόθεση μόνιμης διαμονής ή απλή πρόθεση μόνιμης διαμονής σε μια δεδομένη τοποθεσία, που δεν συνδέεται με τη διαμονή στην τοποθεσία αυτή. Από την άλλη πλευρά, κατά τον καθορισμό της πρόθεσης, δεν μπορεί κανείς να περιοριστεί μόνο σε δηλώσεις, διότι η πρόθεση μόνιμης παραμονής σε μια δεδομένη τοποθεσία δεν συνιστά κατοικία, αλλά πρέπει να συνδυάζεται με διαμονή σε μια δεδομένη τοποθεσία - και με τέτοια παραμονή έχει τα χαρακτηριστικά της ίδρυσης εκεί κέντρου προσωπικών και περιουσιακών συμφερόντων.

Βασική προϋπόθεση για να επωφεληθείτε από την εξαίρεση κατά την εισαγωγή αγαθών από τρίτη χώρα στην Πολωνία είναι η πραγματική αλλαγή του τόπου διαμονής, η οποία νοείται ως η μεταφορά του κέντρου διαβίωσης μόνιμα και με πρόθεση μόνιμης διαμονής.

Προχωρώντας στη σύνοψη, θα πρέπει επομένως να επισημανθεί ότι παρόλο που ένα φυσικό πρόσωπο που εισάγει προσωπικά αντικείμενα στην Πολωνία σε σχέση με τη μετακόμισή του στο έδαφος της Δημοκρατίας της Πολωνίας είναι φορολογούμενος ΦΠΑ για αυτόν τον λόγο, είναι δυνατό να επωφεληθεί από το φορολογική απαλλαγή που ορίζεται στο άρθρο. 47 του νόμου περί ΦΠΑ.