Εισαγωγή αγαθών - όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Φόρος Υπηρεσίας

Τι είναι η εισαγωγή αγαθών;

Η βασική νομική πράξη που ρυθμίζει φορολογικά θέματα που σχετίζονται με τις εισαγωγές αγαθών είναι ο νόμος της 11ης Μαρτίου 2004 για τη φορολογία αγαθών και υπηρεσιών. Σύμφωνα με αυτήν, εισαγωγή είναι η μεταφορά εμπορευμάτων από το έδαφος μιας χώρας εκτός ΕΕ στο έδαφος της Δημοκρατίας της Πολωνίας. Είναι δηλαδή η εισαγωγή αγαθών από το έδαφος τρίτης χώρας στο έδαφος της χώρας.

Ο νόμος ορίζει και τα αγαθά. Σημαίνουν όλα τα κινητά και κάθε μορφή ενέργειας, κτίρια και κατασκευές ή μέρη τους, που αποτελούν αντικείμενο δραστηριοτήτων που υπόκεινται σε φόρο επί αγαθών και υπηρεσιών, που απαριθμούνται στις ταξινομήσεις που εκδίδονται βάσει των διατάξεων για τις επίσημες στατιστικές, καθώς και ως γη.

Φορολογούμενοι ΦΠΑ κατά την εισαγωγή αγαθών

Οι φορολογούμενοι που υποχρεούνται να καταβάλουν την εισφορά που σχετίζεται με τον φόρο επί της εισαγωγής αγαθών είναι νομικά πρόσωπα, οργανικές μονάδες χωρίς νομική προσωπικότητα και φυσικά πρόσωπα που:

 • υποχρεούνται να πληρώσουν τελωνειακούς δασμούς και στην περίπτωση που, βάσει τελωνειακών κανονισμών, τα εισαγόμενα εμπορεύματα είναι αδασμολόγητα ή ο δασμός επί των εμπορευμάτων έχει ανασταλεί, εν μέρει ή πλήρως, ή όταν προνομιακός, μειωμένος ή μηδενικός έχει εφαρμοστεί δασμολογικός συντελεστής·
 • δικαιούνται να κάνουν χρήση του τελωνειακού καθεστώτος, συμπεριλαμβανομένης της τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, του προσωρινού εκτελωνισμού, της επεξεργασίας υπό τελωνειακό έλεγχο, συμπεριλαμβανομένων των προσώπων στα οποία, σύμφωνα με χωριστούς κανονισμούς, έχουν μεταβιβαστεί τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που σχετίζονται με αυτές τις διαδικασίες.

Η φορολογική βάση

Το φορολογητέο ποσό κατά την εισαγωγή αγαθών, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί ΦΠΑ, είναι:

 • δασμολογητέα αξία προσαυξημένη κατά τον οφειλόμενο δασμό (σύμφωνα με το έγγραφο ΕΔΕ),
 • εάν το αντικείμενο της εισαγωγής είναι εμπορεύματα που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, η βάση επιβολής του φόρου είναι η δασμολογητέα αξία προσαυξημένη κατά τον οφειλόμενο φόρο και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.

Ο νόμος ΦΠΑ προβλέπει επίσης ειδική μέθοδο υπολογισμού της φορολογικής βάσης στην περίπτωση εισαγωγής αγαθών υπό καθεστώς τελειοποίησης προς επανεισαγωγή και εισαγωγής αγαθών που καλύπτονται από τη διαδικασία προσωρινής εισαγωγής με μερική απαλλαγή από τους δασμούς μεταφοράς, καθώς και τη διαδικασία επεξεργασία υπό τελωνειακό έλεγχο. Στην περίπτωση εισαγωγής εμπορευμάτων υπό καθεστώς τελειοποίησης προς επανεισαγωγή, η βάση επιβολής του φόρου είναι η διαφορά μεταξύ της δασμολογητέας αξίας των παράγωγων προϊόντων ή προϊόντων αντικατάστασης που τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία και της αξίας των προσωρινά εξαγόμενων εμπορευμάτων, προσαυξημένη κατά τον οφειλόμενο δασμό. Από την άλλη πλευρά, στην περίπτωση εισαγωγής εμπορευμάτων στο πλαίσιο της διαδικασίας προσωρινής εισαγωγής με μερική απαλλαγή από τους δασμούς αποστολής και τη μεταποίηση υπό τελωνειακό έλεγχο, η βάση επιβολής του φόρου είναι η δασμολογητέα αξία προσαυξημένη κατά τον οφειλόμενο δασμό, ο οποίος θα οφειλόταν εάν τα εμπορεύματα ήταν τοποθετείται κάτω από τη διαδικασία απελευθέρωσης σε ελεύθερη κυκλοφορία.

Στην περίπτωση των εισαγωγών, οι διατάξεις για τον φόρο εισοδήματος εταιρειών και φυσικών προσώπων υποδεικνύουν μόνο ότι το κόστος σε ξένα νομίσματα μετατρέπεται σε πολωνικό ζλότι σύμφωνα με τις μέσες συναλλαγματικές ισοτιμίες της Εθνικής Τράπεζας της Πολωνίας που ανακοινώθηκαν την ημέρα που προηγήθηκε της επιβάρυνσης του κόστους. Στην πράξη, η μέση συναλλαγματική ισοτιμία της Εθνικής Τράπεζας της Πολωνίας χρησιμοποιείται για την αποτίμηση των εισαγόμενων εμπορευμάτων, η οποία χρησιμοποιείται από τα τελωνεία για τον προσδιορισμό της δασμολογητέας αξίας και εμφανίζεται στο έγγραφο εκτελωνισμού του ΕΔΕ.

Εξαιρέσεις στις εισαγωγές αγαθών

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο φόρος εισαγωγής απαλλάσσεται:

 • εμπορεύματα που υπάγονται στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή στο πλαίσιο του συστήματος αναστολής κατά την έννοια των τελωνειακών κανονισμών,
 • εμπορεύματα που υπάγονται στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής με πλήρη απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς,
 • χρυσός από την Εθνική Τράπεζα της Πολωνίας,
 • εμπορεύματα που επιστρέφουν από το έδαφος τρίτης χώρας, αδασμολόγητα, που πραγματοποιούνται από τον φορολογούμενο που εξήγαγε προηγουμένως αυτά τα αγαθά,
 • σε λιμένες δια θαλάσσης αλιείς των δικών τους αλιευμάτων, που δεν έχουν ακόμη παραδοθεί, δεν έχουν υποστεί επεξεργασία ή διατηρούνται για σκοπούς παράδοσης,
 • ανθρώπινα όργανα και μητρικό γάλα,
 • αίμα, πλάσμα σε πλήρη σύνθεση, αιμοσφαίρια ή παρασκευάσματα αίματος ανθρώπινης προέλευσης, μη φάρμακα,
 • νομίσματα, τραπεζογραμμάτια και κέρματα που χρησιμοποιούνται ως νόμιμο χρήμα, με εξαίρεση τα συλλεκτικά είδη που είναι χρυσά, ασημένια ή άλλα μεταλλικά νομίσματα και τραπεζογραμμάτια που συνήθως δεν χρησιμοποιούνται ως νόμιμο χρήμα ή έχουν νομισματική αξία,
 • εμπορεύματα από τις ένοπλες δυνάμεις χωρών άλλων εκτός της Δημοκρατίας της Πολωνίας που έχουν υπογράψει τη Συνθήκη του Βορείου Ατλαντικού για τη χρήση τέτοιων δυνάμεων ή πολιτικού προσωπικού που τις συνοδεύει ή για τον εφοδιασμό των φαγητών και των κυλικείων τους, εάν οι δυνάμεις αυτές συμμετέχουν σε κοινές αμυντικές επιχειρήσεις,
 • αέριο στο σύστημα αερίου ή ηλεκτρική ενέργεια στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας.

Άλλες εξαιρέσεις:

 • εισαγωγή προσωπικών αντικειμένων, σε σχέση με την αλλαγή του τόπου κατοικίας,
 • εισαγωγή κληρονομικών ειδών,
 • εισαγωγή ειδών για τις προσωπικές ανάγκες ενός μαθητή ή μαθητή,
 • εισαγωγή αγαθών που περιλαμβάνονται σε δέματα - αξίας μικρότερης των 22 EUR,
 • εισαγωγή παγίων στοιχείων ενεργητικού και εξοπλισμού επιχειρηματία που μεταφέρει επιχειρηματική δραστηριότητα,
 • εισαγωγή γεωργικών και δασικών προϊόντων από παραμεθόριες εκμεταλλεύσεις,
 • εισαγωγή εμπορευμάτων σε προσωπικές αποσκευές αξίας έως 300 ευρώ,
 • εισαγωγή εργαστηριακών ζώων και βιολογικών ουσιών.

Αξίζει να θυμηθούμε ότι σύμφωνα με το άρθρο. 51 παράγραφος 1 του νόμου περί ΦΠΑ, η εισαγωγή αγαθών που τοποθετούνται σε αποστολές που αποστέλλονται από το έδαφος τρίτης χώρας απευθείας στον παραλήπτη που κατοικεί στην επικράτεια της χώρας απαλλάσσεται από φόρο (εάν η συνολική αξία των αγαθών στην αποστολή δεν υπερβαίνει τα 22 ευρώ). Αυτή η εξαίρεση δεν ισχύει για αγαθά που εισάγονται μέσω παραγγελίας αποστολής και δεν ισχύει για:

 • αλκοολούχα ποτά,
 • καπνός και προϊόντα καπνού,
 • αρώματα και νερά τουαλέτας.

Διαδικασίες εκτελωνισμού: γενικές και απλουστευμένες

Η γενική αρχή της έκπτωσης του ΦΠΑ επιτρέπει στον φορολογούμενο να ασκήσει το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου επί των εισροών κατά την εισαγωγή αγαθών στο διακανονισμό για μία από τις δύο επόμενες φορολογικές περιόδους.

Σε περίπτωση που τα αγαθά υπόκεινται στην απλοποιημένη διαδικασία, κατά την οποία η φορολογική περίοδος είναι ημερολογιακός μήνας, ο φορολογούμενος μπορεί να διακανονίσει το ποσό του φόρου που οφείλεται κατά την εισαγωγή αγαθών στη φορολογική δήλωση που υποβάλλεται για την περίοδο κατά την οποία η φορολογική υποχρέωση για την εισαγωγή αυτών των εμπορευμάτων προέκυψε. Είναι μια απλοποίηση σε σχέση με τη γενική αρχή των διακανονισμών ΦΠΑ στις εισαγωγές αγαθών.

Από την 1η Απριλίου 2011 εισήχθησαν διευκολύνσεις στον τομέα του διακανονισμού του ΦΠΑ στην εισαγωγή αγαθών απευθείας στη δήλωση. Επιπλέον, καταργήθηκε η υποχρέωση παροχής εγγύησης για το ποσό του φόρου ως προϋπόθεση για τη ρύθμιση του φόρου εισαγωγής αγαθών στη φορολογική δήλωση.

Η υποχρέωση παροχής στην τελωνειακή αρχή εγγράφων που επιβεβαιώνουν τη διευθέτηση του ποσού του οφειλόμενου φόρου κατά την εισαγωγή στη φορολογική δήλωση εντός τεσσάρων μηνών από τον μήνα κατά τον οποίο γεννήθηκε η φορολογική υποχρέωση για την εισαγωγή αγαθών άλλαξε επίσης. Εάν ο φορολογούμενος δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός της καθορισμένης προθεσμίας, θα χάσει τη δυνατότητα ρύθμισης του φόρου εισαγωγής αγαθών στη φορολογική δήλωση ως προς το ποσό του φόρου που έπρεπε να εκπληρώσει στη φορολογική δήλωση, και υποχρεούται να καταβάλει στην τελωνειακή αρχή το ποσό του φόρου μαζί με τους τόκους.

Εάν ο φορολογούμενος δεν τηρήσει την προθεσμία για να προσκομίσει στην τελωνειακή αρχή τα έγγραφα που επιβεβαιώνουν την εκκαθάριση του οφειλόμενου ΦΠΑ κατά την εισαγωγή στη φορολογική δήλωση, ο προϊστάμενος της εφορίας μπορεί να στερήσει από αυτόν το φορολογούμενο το δικαίωμα να διακανονίσει τον φόρο για περίοδο 36 μηνών.

Πληρωμή φόρου

Ο φορολογούμενος υποχρεούται να καταβάλει το υπολογιζόμενο ποσό του φόρου εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης από την τελωνειακή αρχή του ποσού της φορολογικής υποχρέωσης. Εάν η τελωνειακή αρχή διαπιστώσει ότι το ποσό του φόρου έχει αναγραφεί λανθασμένα στην τελωνειακή διασάφηση, ο προϊστάμενος του τελωνείου εκδίδει απόφαση με την οποία προσδιορίζει τον φόρο στο σωστό ποσό. Ο επικεφαλής του τελωνείου μπορεί να καθορίσει ανεξάρτητα το ποσό του φόρου στην απόφαση για τους τελωνειακούς δασμούς. Σε άλλες περιπτώσεις, ο φορολογούμενος υποχρεούται να καταβάλει το ποσό του οφειλόμενου φόρου εντός της προθεσμίας και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται για την πληρωμή του δασμού, και όταν τα εμπορεύματα έχουν αφορολόγητο ή οι δασμολογικοί συντελεστές έχουν ανασταλεί ή μειωθεί στο 0. %.

Ωστόσο, είναι δυνατό να αναφέρεται διαφορετική ημερομηνία πληρωμής του φόρου κατά την εισαγωγή αγαθών. Αποφασίζεται από τον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος δύναται με διάταγμα να ορίζει άλλες προθεσμίες πληρωμής φόρου και προϋποθέσεις για την εφαρμογή άλλων προθεσμιών, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού. Ο Υπουργός εξέδωσε τέτοια ρύθμιση, με την οποία όριζε ότι εάν τα εμπορεύματα τοποθετηθούν στο έδαφος της χώρας με απλουστευμένη διαδικασία, κατά την οποία η φορολογική περίοδος είναι ημερολογιακός μήνας, ο φορολογούμενος θα καταβάλει το ποσό του υπολογιζόμενου φόρου. έως τη 16η ημέρα του μήνα που ακολουθεί τη φορολογική αυτή περίοδο, το αργότερο όμως πριν από την υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ στην οποία εμφανίζει τα ποσά αυτά.

Η διάταξη αυτή μπορεί να εφαρμοστεί μόνο εάν ο φορολογούμενος προσκομίσει στην τελωνειακή αρχή (όπου ο φορολογούμενος διακανονίζει τον φόρο επί της εισαγωγής αγαθών) τρέχον πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί το νωρίτερο έξι μήνες πριν από την εισαγωγή, το οποίο επιβεβαιώνει:

 • καμία καθυστέρηση σε φόρους που αποτελούν έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού και καμία καθυστέρηση σε καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης,
 • εγγραφή ως ενεργός φορολογούμενος ΦΠΑ (όχι λιγότερο από έξι μήνες).

Η προϋπόθεση προσκόμισης των πιστοποιητικών δεν ισχύει εάν η τελωνειακή αρχή διαθέτει έγκυρα πιστοποιητικά που υποβάλλονται από τον φορολογούμενο.

Τα απαραίτητα έγγραφα για τον εκτελωνισμό

Για τον εκτελωνισμό των εμπορευμάτων απαιτούνται ιδίως τα ακόλουθα έγγραφα:

 • τελωνειακή διασάφηση ΕΔΕ,
 • τιμολόγιο αλλοδαπού εργολάβου βάσει του οποίου προσδιορίζεται η δασμολογητέα αξία των εμπορευμάτων,
 • προσωρινό τιμολόγιο ή προφορικό τιμολόγιο ελλείψει τιμολογίου· προδιαγραφή εμπορευμάτων ή κατάλογος εμπορευμάτων, εάν το τιμολόγιο δεν πληροί τον ρόλο μιας προδιαγραφής,
 • έγγραφα που είναι απαραίτητα για την εφαρμογή των δασμολογικών προτιμήσεων· δήλωση δασμολογητέας αξίας,
 • άδεια, άδεια ή άλλα έγγραφα, εάν απαιτούνται σε σχέση με την εξαγωγή ή την εισαγωγή αγαθών,
 • εξουσιοδότηση για Universal Express Sp. ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ. να δηλώνει εμπορεύματα και να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον της τελωνειακής αρχής,
 • τρέχοντα εταιρικά έγγραφα (REGON, NIP, επιβεβαίωση ύπαρξης τραπεζικού λογαριασμού, επιβεβαίωση εγγραφής εταιρείας ανάλογα με τον τύπο της οντότητας, όπως π.χ. KRS, πιστοποιητικό εγγραφής στο μητρώο επιχειρήσεων ή άλλο),
 • άλλα έγγραφα που απαιτούνται για τον προσδιορισμό της δασμολογητέας αξίας και για τον προσδιορισμό της φορολογητέας βάσης των εμπορευμάτων,
 • επιβεβαίωση της σύστασης της εγγύησης για το ποσό που προκύπτει από την τελωνειακή οφειλή, εάν η εγγύηση έχει παρασχεθεί,
 • πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον κατασκευαστή ή μια εξουσιοδοτημένη ερευνητική μονάδα, που περιέχει τη χημική και τη σύνθεση της πρώτης ύλης (έως 100%) και τις πληροφορίες που απαιτούνται από τις σημειώσεις σε επιμέρους τμήματα του Δασμολογίου, εάν ένα τέτοιο έγγραφο είναι απαραίτητο για τον καθορισμό της δασμολογικής κατάταξης των αγαθών,
 • άλλα έγγραφα, εφόσον απαιτούνται βάσει επιμέρους διατάξεων ή ειδικών διατάξεων.

Το τιμολόγιο από τον ανάδοχο θα πρέπει να περιλαμβάνει ειδικότερα:

 • το όνομα και τη διεύθυνση του συμβαλλόμενου μέρους που εκδίδει το τιμολόγιο,
 • το όνομα και τη διεύθυνση του αγοραστή,
 • όνομα και διεύθυνση του παραλήπτη εάν ο αγοραστής δεν είναι ο παραλήπτης - αριθμός σειράς, τόπος και ημερομηνία έκδοσης,
 • είδος και ποσότητα αγαθών, τιμή μονάδας και η αξία τους εκφρασμένη σε μετατρέψιμο νόμισμα, σε νόμισμα
 • Πολωνικά ή σε ξένο νόμισμα που δεν είναι μετατρέψιμο νόμισμα,
 • όροι παράδοσης (π.χ.σύμφωνα με το INCOTERMS 2000),
 • πληροφορίες για τη χώρα προέλευσης.

Υποσύστημα Δεδομένων Αναφοράς

Την 1η Ιουλίου 2010, το Υπουργείο Οικονομικών εισήγαγε ένα ηλεκτρονικό σύστημα αναφοράς, δηλαδή το Υποσύστημα Δεδομένων Αναφοράς (PDR). Όλες οι εταιρείες που χρησιμοποιούν εκτελωνισμό υποχρεούνται να εγγραφούν σε αυτό το σύστημα και ο εκτελωνισμός χωρίς εγγραφή στο PDR δεν θα είναι δυνατός. Οι αποστολές με courier αποτελούν εξαίρεση. Οι κανονισμοί επιτρέπουν σε κάθε εταιρεία να εγγραφεί στο σύστημα PDR ανεξάρτητα ή από τελωνειακό γραφείο. Η μετάβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα τελωνειακών διασαφήσεων προϋποθέτει τη μελλοντική απόσυρση του έντυπου εγγράφου ΕΔΕ - θα αντικατασταθεί από ένα ηλεκτρονικό έντυπο που ονομάζεται PZC. Νέα παραστατικά σε μορφή xml θα αποτελέσουν τη βάση για την ανάρτηση της εισαγωγής στα λογιστικά βιβλία.

Για την εγγραφή μιας εταιρείας:

 • συμπληρώστε τη φόρμα εγγραφής PDR, η οποία περιλαμβάνει όλους τους εκπροσώπους σας στον τομέα των τελωνειακών υπηρεσιών (σε αυτή τη βάση, θα εισαχθούν στο σύστημα),
 • επισυνάψτε μια δήλωση σχετικά με τις οδηγίες, το πρωτότυπο ή ένα επίσημα επικυρωμένο αντίγραφο Εξουσιοδοτήσεων και Εκχώρησης για όλους τους αντιπροσώπους, επιβεβαίωση πληρωμής χαρτοσήμου (17 PLN για κάθε εξουσιοδότηση), επιβεβαιωμένη από εξουσιοδοτημένα άτομα, αντίγραφο του Εθνικού Δικαστηρίου ή πιστοποιητικό επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Οποιεσδήποτε μεταγενέστερες αλλαγές θα απαιτήσουν την υποβολή ενημέρωσης στο σύστημα PDR.

Λόγω της ιδιαιτερότητάς του, το εμπόριο ειδών ταχυμεταφοράς εξαιρείται από την υποχρέωση δημιουργίας σχέσης οντότητας-εκπροσώπου στο PDR, πράγμα που στην πράξη σημαίνει ότι οι επιχειρηματίες που εξυπηρετούνται από εταιρείες ταχυμεταφορών μπορούν, αλλά δεν χρειάζεται, να υποδεικνύουν εταιρείες ταχυμεταφορών στη Φόρμα Εγγραφής - PDR και μπορεί, αλλά δεν χρειάζεται να υποβάλουν τις σχετικές εξουσιοδοτήσεις (αν αναφέρουν εταιρεία ταχυμεταφορών στην Κάρτα, θα πρέπει να προσκομίσουν και την εξουσιοδότηση).

Εισαγωγή αγαθών στην πράξη

Σε ποια χώρα θα αναγνωριστεί η εισαγωγή αγαθών όταν αγαθά από τρίτη χώρα εισάγονται πρώτα σε κράτος μέλος άλλο από την Πολωνία και στη συνέχεια μεταφέρονται στην Πολωνία;

Είτε πρόκειται για εισαγωγή εμπορευμάτων είτε για ενδοκοινοτική απόκτηση - εξαρτάται από το εάν τα εμπορεύματα αυτά θα υπόκεινται σε εκτελωνισμό σε μια κοινοτική χώρα ή εάν θα εισαχθούν μόνο για σκοπούς παροχής, για παράδειγμα, υπηρεσιών τελειοποίησης προς επανεξαγωγή , θα τεθούν υπό τη διαδικασία προσωρινής εισαγωγής, σε τελωνειακή αποθήκη ή θα περάσουν από αυτή τη χώρα μόνο κατά τη διέλευση. Στην πρώτη περίπτωση, η εισαγωγή εμπορευμάτων θα γίνει σε χώρα της Κοινότητας και η μεταφορά τους στην Πολωνία θα αποτελεί ενδοκοινοτική εξαγορά για πολωνική εταιρεία. Στη δεύτερη περίπτωση, η εισαγωγή αγαθών θα γίνει στην Πολωνία.