Η διερμηνεία 590 ως λύση που εισήχθη ως μέρος του Πολωνικού Τάγματος

Φόρος Υπηρεσίας

Το New Polish Deal περιέχει πολλές διαφορετικές λύσεις που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της λειτουργίας των επιχειρηματιών στις νομικές και φορολογικές συναλλαγές. Ένα από αυτά τα ιδρύματα είναι η προτεινόμενη ερμηνεία 590, η οποία πρόκειται να αποτελέσει δεσμευτική γνώμη σχετικά με τις φορολογικές συνέπειες της σχεδιαζόμενης επένδυσης. Στο παρακάτω άρθρο, θα ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά στις τρέχουσες λύσεις και τις προγραμματισμένες αλλαγές.

Δεσμευτικές ερμηνείες και γνώμες που ισχύουν επί του παρόντος

Υπό το φως των κανονισμών που ισχύουν επί του παρόντος, καμία γνώμη φορολογικών συμβούλων ή δικηγορικών γραφείων δεν είναι δεσμευτική για τις εφορίες. Ένας επιχειρηματίας που επιθυμεί να λάβει επίσημη θέση από την εφορία σε δεδομένη πραγματική κατάσταση ή σε σχέση με μελλοντικό γεγονός, μπορεί να χρησιμοποιήσει τον θεσμό της ατομικής διερμηνείας.

Σύμφωνα με το άρθ. 14β § 1 του Φορολογικού Διατάγματος, ο Διευθυντής της Εθνικής Φορολογικής Ενημέρωσης, κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερόμενου, εκδίδει ερμηνεία των διατάξεων του φορολογικού δικαίου (ατομική ερμηνεία) στην ατομική του περίπτωση. Περιλαμβάνει μια περιεκτική περιγραφή της πραγματικής κατάστασης ή του μελλοντικού γεγονότος που παρουσιάζεται στην αίτηση και μια αξιολόγηση της θέσης του αιτούντος μαζί με τη νομική αιτιολόγησή του. Η νομική αιτιολόγηση μπορεί να παραιτηθεί εάν η θέση του αιτούντος είναι απολύτως σωστή. Σε περίπτωση αρνητικής αξιολόγησης της θέσης του αιτούντος, η ατομική ερμηνεία περιλαμβάνει ένδειξη της σωστής θέσης μαζί με τη νομική αιτιολόγηση.

Η εκδοθείσα φορολογική ερμηνεία δεν αποτελεί πηγή δικαίου, αλλά παρέχει προστασία στον φορολογούμενο. Όπως η Τέχνη. 14κ § 1 του Φορολογικού Διατάγματος, που εφαρμόζεται σε ατομική διερμηνεία πριν από την τροποποίησή της, δήλωση λήξης της ή ενώπιον της φορολογικής αρχής με αντίγραφο νομίμως έγκυρης απόφασης διοικητικού δικαστηρίου που καταργεί την ατομική ερμηνεία δεν μπορεί να είναι επιζήμια για την αιτούντος, καθώς και αν δεν ληφθεί υπόψη στην επίλυση φορολογικής υπόθεσης.

Ένας επιχειρηματίας που θέλει να λάβει αξιολόγηση των γεγονότων ή ενός μελλοντικού γεγονότος από την εφορία πρέπει να υποβάλει αίτηση για ατομική διερμηνεία.

Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι σύμφωνα με το άρθ. 14β § 1α του Φορολογικού Διατάγματος, στο πεδίο εφαρμογής που καλύπτεται από τις πληροφορίες δεσμευτικού συντελεστή που αναφέρονται στις διατάξεις του νόμου περί ΦΠΑ, δεν εκδίδονται ατομικές ερμηνείες.

Ως αποτέλεσμα, ερχόμαστε σε ένα άλλο ίδρυμα, το οποίο είναι δεσμευτικές πληροφορίες επιτοκίων (WIS).

Σύμφωνα με το άρθ. 42α του νόμου περί ΦΠΑ, οι δεσμευτικές πληροφορίες συντελεστών, εφεξής καλούμενες ως WIS, είναι μια απόφαση που εκδίδεται για σκοπούς φορολόγησης των παραδόσεων αγαθών, εισαγωγής αγαθών, ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, η οποία περιλαμβάνει :

 1. περιγραφή των αγαθών ή των υπηρεσιών που αποτελούν αντικείμενο του WIS·

 2. ταξινόμηση των εμπορευμάτων ανά κεφάλαιο, είδος, διάκριση ή κωδικό συνδυασμένης ονοματολογίας (ΣΟ) ή ανά τμήμα, ομάδα, κατηγορία, κατηγορία, υποκατηγορία ή είδος της Πολωνικής Ταξινόμησης Προϊόντων και Υπηρεσιών ή κατά τμήμα, τμήμα, ομάδα ή τάξη της Πολωνικής Ταξινόμησης Κατασκευαστικών Αντικειμένων ή υπηρεσιών από τμήμα, ομάδα, τάξη, κατηγορία, υποκατηγορία ή θέση της Πολωνικής Ταξινόμησης Προϊόντων και Υπηρεσιών, απαραίτητες για:

  1. τον καθορισμό του φορολογικού συντελεστή που είναι κατάλληλος για ένα αγαθό ή μια υπηρεσία,

  2. την εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου και των εκτελεστικών κανονισμών που εκδόθηκαν βάσει αυτού - στην περίπτωση που αναφέρεται στο άρθ. 42β παράγραφος. 4;

 3. ο φορολογικός συντελεστής που ισχύει για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες.

Οι εκδοθείσες δεσμευτικές πληροφορίες ποσοστού δεσμεύουν τις φορολογικές αρχές, κάτι που επιβεβαιώνεται από το περιεχόμενο του άρθ. 42 γ της παραγράφου 1. 1 του νόμου περί ΦΠΑ, όπου αναφερόταν ότι το WIS δεσμεύει τις φορολογικές αρχές έναντι των οντοτήτων για τις οποίες εκδόθηκε, σε σχέση με:

 1. εμπορεύματα που αποτελούν αντικείμενο παράδοσης, εισαγωγής ή ενδοκοινοτικής απόκτησης που έγιναν μετά την ημερομηνία παράδοσης του WIS·

 2. μια υπηρεσία που εκτελέστηκε μετά την ημέρα παράδοσης του WIS·

 3. αγαθά και υπηρεσίες που αποτελούν από κοινού μια φορολογητέα δραστηριότητα που εκτελείται μετά την ημερομηνία παράδοσης του WIS.

Μιλώντας για το WIS, πρέπει επίσης να θυμόμαστε ότι παρόμοια λύση ισχύει και για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, όπου έχουμε να κάνουμε με δεσμευτικές πληροφορίες ειδικών φόρων κατανάλωσης (WIA).

Υπό το φως της διατύπωσης του άρθ. Το 7δ του νόμου περί ειδικού φόρου κατανάλωσης WIA είναι μια απόφαση που εκδίδεται για σκοπούς φορολόγησης ενός προϊόντος που υπόκειται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης ή ενός επιβατικού αυτοκινήτου με ειδικό φόρο κατανάλωσης, την οργάνωση εμπορίου αγαθών που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης ή τη σήμανση αυτών των προϊόντων με ένσημα, η οποία προσδιορίζει:

 1. ταξινόμηση του προϊόντος που υπόκειται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης ή του επιβατικού αυτοκινήτου στο σύστημα που αντιστοιχεί στη Συνδυασμένη Ονοματολογία (ΣΟ), ή

 2. το είδος των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης περιγράφοντας τα αγαθά σε τέτοιο βαθμό λεπτομέρειας που είναι επαρκής για τον προσδιορισμό της φορολόγησης των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, για την οργάνωση του εμπορίου προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης ή για τη σήμανση αυτών των αγαθών με γραμματόσημα. Το WIA δεσμεύει τις φορολογικές αρχές και την οντότητα στην οποία εκδόθηκε σε σχέση με αγαθά ή επιβατικά αυτοκίνητα για τα οποία οι δραστηριότητες που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης πραγματοποιήθηκαν μετά την ημερομηνία κατά την οποία κατέστη οριστική. Το WIA ισχύει για περίοδο 5 ετών από την ημερομηνία έκδοσής του.

Ένας φορολογούμενος που ενδιαφέρεται να λάβει θέση σχετικά με τον κατάλληλο συντελεστή ΦΠΑ και ειδικού φόρου κατανάλωσης υποβάλλει ξεχωριστές αιτήσεις WIS και WIA.

Ωστόσο, αυτό δεν είναι το τέλος, διότι οι επιχειρηματίες που σχεδιάζουν συγκεκριμένα μέτρα βελτιστοποίησης και θέλουν να προστατευτούν από την εφαρμογή της ρήτρας κατά της φοροαποφυγής που ορίζεται στο άρθρο. 119α του Φορολογικού Κώδικα, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για γνωμάτευση προστασίας.

Η προστατευτική γνώμη περιλαμβάνει ειδικότερα:

 1. εξαντλητική περιγραφή της δραστηριότητας με την οποία αφορούσε το αίτημα·

 2. η εκτίμηση ότι η διάταξη του άρθ. 119α.

Ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών χωρίς δεσμεύσεις! Επιπλέον, οι οντότητες που σχεδιάζουν συναλλαγές με συνδεδεμένες οντότητες μπορούν να υποβάλουν αίτηση για προηγούμενη συμφωνία τιμολόγησης. Ο προϊστάμενος της Εθνικής Διοίκησης Εσόδων, κατόπιν αιτήματος εγχώριας συνδεδεμένης οντότητας, εκδίδει συμφωνία προηγούμενης τιμής για ελεγχόμενη συναλλαγή, στην οποία συμμετέχει η εν λόγω εγχώρια συνδεδεμένη οντότητα.

Η συμφωνία εκ των προτέρων τιμολόγησης προσδιορίζει ειδικότερα:

 1. ελεγχόμενη συναλλαγή που καλύπτεται από τη ΣΠΤ και τις σχετικές οντότητες που εμπλέκονται στην εκτέλεσή της·

 2. το λειτουργικό προφίλ των συνδεδεμένων οντοτήτων που συμμετέχουν στην ελεγχόμενη συναλλαγή, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των λειτουργιών που εκτελούνται, των κινδύνων που αναλαμβάνονται και των σχετικών περιουσιακών στοιχείων·

 3. μέθοδος επαλήθευσης τιμής μεταφοράς·

 4. μέθοδος υπολογισμού τιμής μεταφοράς·

 5. κρίσιμες παραδοχές βάσει των οποίων έγινε η υπόθεση ότι η μέθοδος που περιγράφεται στο σημείο 3 αντικατοπτρίζει επακριβώς την τιμή μεταφοράς·

 6. εύρος των επιμέρους πληροφοριών που πρέπει να αναφέρονται στην έκθεση για την εφαρμογή της ΣΠΤ.

Άλλα ιδρύματα που παρέχουν προστασία στους φορολογούμενους είναι η γνώμη αντιστάθμισης κινδύνου και η προηγούμενη συμφωνία τιμής.

Ερμηνεία 590 ως συνολική γνώμη

Όπως φαίνεται από την ανάλυση που παρουσιάζεται, υπάρχουν επί του παρόντος πολυάριθμα ιδρύματα σε ισχύ, τα οποία πρόκειται να αντικατασταθούν από την ερμηνεία 590, η οποία αναφέρεται σε όλες τις φορολογικές συνέπειες της σχεδιαζόμενης επένδυσης.

Κατά συνέπεια, οι φορολογούμενοι δεν θα χρειάζεται πλέον να υποβάλλουν χωριστές αιτήσεις για διαφορετικούς φόρους σε διαφορετικές φορολογικές αρχές. Η προαναφερθείσα διερμηνεία 590 προορίζεται να αντικαταστήσει πλήθος επιστολών και πρόκειται να εκδοθεί απευθείας από τον Υπουργό Οικονομικών.

Τέλος, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η ερμηνεία 590 δεν αφαιρεί τις προαναφερθείσες ρυθμίσεις από τις δικαιοπραξίες, αλλά διευκολύνει τις οντότητες που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη ανάλυση της φορολογικής τους κατάστασης.