Πώς να αποφύγετε τη διαγραφή από τον ΦΠΑ παρά την έλλειψη οικονομικής δραστηριότητας;

Φόρος Υπηρεσίας

Μία από τις υποχρεώσεις των ενεργών φορολογουμένων ΦΠΑ είναι να εγγραφούν για σκοπούς ΦΠΑ. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται στο έντυπο ΦΠΑ. Η πράξη εγγραφής είναι σημαντική τόσο για τον ίδιο τον φορολογούμενο όσο και για τους εργολάβους του, καθώς επιτρέπει να συναχθεί το συμπέρασμα ότι η συναλλαγή δεν περιλαμβάνει φορολογικό απατεώνα. Η πράξη για τη φορολογία αγαθών και υπηρεσιών προβλέπει στον προϊστάμενο της εφορίας τη δυνατότητα διαγραφής του φορολογούμενου από το μητρώο ΦΠΑ σε περίπτωση ορισμένων πραγματικών περιστάσεων. Η απάντηση στο ερώτημα πώς να αποφύγετε την ανάληψη από τον ΦΠΑ μπορείτε να βρείτε στο παρακάτω άρθρο.

Λόγοι διαγραφής φορολογούμενου από το μητρώο ΦΠΑ

Καταρχάς, πρέπει να επισημανθεί ότι σύμφωνα με το άρθ. 96 δευτ. 9 του νόμου περί ΦΠΑ, ο προϊστάμενος της εφορίας διαγράφει αυτεπάγγελτα τον φορολογούμενο από το μητρώο ως υπόχρεο ΦΠΑ χωρίς να ειδοποιήσει σχετικά τον φορολογούμενο, εάν:

  1. ο φορολογούμενος δεν υπάρχει ή
  2. παρά τις τεκμηριωμένες προσπάθειες που έγιναν, δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με τον φορολογούμενο ή τον εκπρόσωπό του, ή
  3. τα στοιχεία που παρέχονται στην αίτηση εγγραφής αποδεικνύονται ψευδή, ή
  4. ο φορολογούμενος ή ο εκπρόσωπός του παραλείπει να εμφανιστεί στην κλήση του προϊσταμένου της εφορίας, του προϊσταμένου της τελωνειακής και εφορίας, του διευθυντή του επιμελητηρίου φορολογικής διοίκησης ή του προϊσταμένου της Εθνικής Διοίκησης Εσόδων, ή
  5. Οι διαθέσιμες πληροφορίες δείχνουν ότι ο φορολογούμενος ασκεί δραστηριότητες με σκοπό να επωφεληθεί από τις δραστηριότητες των τραπεζών.

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο. 96 δευτ. 9α του νόμου, ο φορολογούμενος που:

  1. ανέστειλε την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας βάσει των διατάξεων για την αναστολή της οικονομικής δραστηριότητας για περίοδο τουλάχιστον 6 συνεχών μηνών ή
  2. υποχρεούται να υποβάλει τη δήλωση που αναφέρεται στο άρθ. 99 δευτ. 1, 2 ή 3, δεν υπέβαλε τέτοιες δηλώσεις για 6 συνεχείς μήνες ή 2 συνεχόμενα τρίμηνα, ή
  3. υπέβαλαν για 6 συνεχείς μήνες ή 2 συνεχόμενα τρίμηνα τις δηλώσεις που αναφέρονται στο άρθ. 99 δευτ. 1, 2 ή 3, στο οποίο δεν έδειξε την πώληση ή την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών με τα προς έκπτωση ποσά φόρου, ή
  4. εκδοθέντα τιμολόγια ή διορθωτικά τιμολόγια που τεκμηριώνουν δραστηριότητες που δεν έχουν εκτελεστεί, ή
  5. όταν ασκούσε επιχειρηματική δραστηριότητα, γνώριζε ή είχε βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι προμηθευτές ή αγοραστές που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στην παροχή των ίδιων αγαθών ή υπηρεσιών συμμετείχαν σε άδικο φορολογικό διακανονισμό προκειμένου να αποκομίσουν οικονομικά οφέλη.

Η έλλειψη οικονομικής δραστηριότητας ως λόγος διαγραφής από το μητρώο ΦΠΑ

Ενεργός φορολογούμενος ΦΠΑ που ασκεί φορολογητέες δραστηριότητες, δηλαδή προμήθεια αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, υποχρεούται να αναφέρει τα γεγονότα αυτά στις δηλώσεις που υποβάλλονται για σκοπούς ΦΠΑ. Οι δηλώσεις έχουν τη μορφή υποβαλλόμενων μηνιαίων (ΦΠΑ-7) ή τριμηνιαίων (ΦΠΑ-7Κ). Είναι σημαντικό, ωστόσο, ότι οι φορολογούμενοι υποχρεούνται να υποβάλλουν αυτές τις δηλώσεις, ακόμη και αν δεν έχουν ασκήσει φορολογητέες δραστηριότητες σε μια δεδομένη φορολογική περίοδο. Σε μια τέτοια κατάσταση, ο φορολογούμενος υποβάλλει μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ.

Στο πλαίσιο των παραπάνω, αξίζει να δοθεί προσοχή στο περιεχόμενο του Άρθ. 96 δευτ. 9α, σημείο 3 του νόμου περί ΦΠΑ, που ορίζει ότι εάν ο φορολογούμενος υποβάλλει δηλώσεις για 6 συνεχείς μήνες ή 2 συνεχόμενα τρίμηνα κατά τις οποίες δεν έχει αποδείξει την πώληση ή την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών με ποσά φόρου προς έκπτωση, ο προϊστάμενος του φόρου γραφείο έχει το δικαίωμα να διαγράψει έναν τέτοιο φορολογούμενο από το μητρώο ΦΠΑ. Κατά συνέπεια, οι φορολογούμενοι πρέπει να θυμούνται ότι η υποβολή μηδενικών δηλώσεων για 6 συνεχείς μήνες ή δύο συνεχόμενα τρίμηνα έχει ως αποτέλεσμα τη διαγραφή από το μητρώο ΦΠΑ.

Πώς να αποφύγετε τη διαγραφή από τον ΦΠΑ;

Ένας επιχειρηματίας κατά τη διάρκεια της δραστηριότητάς του μπορεί να αντιμετωπίσει διάφορες οικονομικές καταστάσεις. Για παράδειγμα, ένας φορολογούμενος μπορεί να διεξάγει εποχιακές δραστηριότητες ή να περιμένει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα την υλοποίηση μιας επένδυσης που θα του αποφέρει κέρδη στο μέλλον. Φυσικά, τέτοιες περιστάσεις δεν θα πρέπει να έχουν αρνητικές συνέπειες για τον φορολογούμενο με τη μορφή διαγραφής από το μητρώο. Ο νομοθέτης προέβλεψε τη δυνατότητα τέτοιων συγκεκριμένων περιπτώσεων και εισήγαγε το άρθ. 96 δευτ. 9ε του νόμου περί ΦΠΑ, όπου αναφέρεται ότι η διάταξη της παρ. Το σημείο 9α, το σημείο 3 δεν εφαρμόζεται εάν η μη εμφάνιση της πώλησης ή αγοράς αγαθών ή υπηρεσιών με τα ποσά του φόρου που πρέπει να αφαιρεθούν οφείλεται, σύμφωνα με τις εξηγήσεις του φορολογούμενου, από την ειδική φύση της επιχείρησης.

Επομένως, πώς να αποφύγετε τη διαγραφή από τον ΦΠΑ; Εάν ο φορολογούμενος είναι σε θέση να εξηγήσει ότι η υποβολή μηδενικών δηλώσεων για σκοπούς ΦΠΑ, χωρίς να εμφανίζονται φορολογητέες δραστηριότητες, προκύπτει από ειδικές συνθήκες και ιδιαιτερότητα της επιχειρηματικής δραστηριότητας, ο επικεφαλής δεν θα διαγράψει τον φορολογούμενο από το μητρώο ΦΠΑ.

Οι διατάξεις του νόμου περί φόρου προστιθέμενης αξίας δεν ορίζουν καμία μορφή τέτοιας εξήγησης, πράγμα που σημαίνει ότι ο φορολογούμενος μπορεί να την υποβάλει με οποιαδήποτε μορφή. Εάν ο φορολογούμενος εκτιμά ότι η περίοδος υποβολής μηδενικών δηλώσεων θα είναι τουλάχιστον 6 μήνες, αξίζει να υποβάλει αυτή την εξήγηση κατά την υποβολή της πρώτης δήλωσης για αποφυγή προβλημάτων.