Πώς να αποκτήσετε ευρωπαϊκή εντολή πληρωμής;

Υπηρεσία

Πώς να λάβετε ευρωπαϊκή εντολή πληρωμής;

Η ευρωπαϊκή εντολή πληρωμής εισήχθη στο πολωνικό σύστημα με τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1896/2006. Η ουσία της ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής είναι η δυνατότητα άμεσης εκτέλεσης των απαιτήσεών του έναντι αλλοδαπού οφειλέτη, δηλαδή ο πιστωτής έχει το δικαίωμα να αξιώσει την εξόφληση χρηματικών απαιτήσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις από πρόσωπα που έχουν την κατοικία τους ή είναι εγγεγραμμένα γραφείο (στην περίπτωση νομικών προσώπων) σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκτός από τη Δανία). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η παρουσία διασυνοριακού στοιχείου. Ένα σημαντικό ζήτημα που εισάγει ο προαναφερόμενος κανονισμός είναι μια σειρά εξαιρέσεων που προβλέπονται για ορισμένες κατηγορίες υποχρεώσεων, μεταξύ των οποίων δημόσιο και φορολογικό δίκαιο, πτωχευτικό ή εξωσυμβατικό.

Ευρωπαϊκή Εντολή Πληρωμής - διαδικασία

Η όλη διαδικασία για τη λήψη ευρωπαϊκής εντολής πληρωμής βασίζεται σε έντυπα. Πριν λάβει μια τέτοια εντολή, το δικαστήριο εξετάζει τη νομιμότητα και τις τυπικές πτυχές της αξίωσης. Εάν η δήλωση αξίωσης συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις, το δικαστήριο θα εκδώσει ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής αμέσως (εντός το πολύ 30 ημερών). Ο εναγόμενος μπορεί να αντιταχθεί στην εντολή (εντός 30 ημερών από την επίδοση), η οποία θα προκαλέσει την εκκρεμότητα περαιτέρω διαδικασίας ενώπιον του δικαστηρίου που εκδίδει την ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής (δηλαδή ενώπιον δικαστηρίου κράτους μέλους) και τις γενικές διατάξεις του Κώδικα Θα εφαρμοστεί η Πολιτική Δικονομία. Εάν ο εναγόμενος δεν αντιταχθεί, το δικαστήριο θα κηρύξει την ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής εκτελεστή και θα αναγνωριστεί και θα εκτελεστεί σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται δήλωση εκτελεστότητας της διαταγής στο εξωτερικό και δεν υπάρχει δυνατότητα αντίρρησης για την αναγνώριση από άλλα κράτη. Ως αποτέλεσμα, έχοντας μια τέτοια εντολή, ο πιστωτής μπορεί να πάει μαζί της σε δικαστικό επιμελητή σε ένα δεδομένο κράτος μέλος και να ξεκινήσει εκτελεστική διαδικασία κατά του οφειλέτη.