Πώς να συμπληρώσετε ΦΠΑ-R - λεπτομερής περιγραφή

Φόρος Υπηρεσίας

Η δήλωση ΦΠΑ υποβάλλεται με σκοπό την καταχώριση ή ενημέρωση στοιχείων στον τομέα της φορολογίας αγαθών και υπηρεσιών (ΦΠΑ). Δίνει τη δυνατότητα στον επιχειρηματία να εγγραφεί ως ενεργός υπόχρεος ΦΠΑ, αλλά και ως απαλλασσόμενος ΦΠΑ. Επιπλέον, η εκτύπωση επιτρέπει τόσο την καταχώριση όσο και την ενημέρωση των δεδομένων που σχετίζονται με το ΦΠΑ-ΕΕ. Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο συμπλήρωσης του ΦΠΑ.

Πώς να συμπληρώσετε το ΦΠΑ-R - επισκόπηση των πεδίων της φόρμας

Όπως περιγράφεται στο έντυπο, ο φορολογούμενος συμπληρώνει σαφή πεδία. Τα σκοτεινά πεδία επιφυλάσσεται για συμπλήρωση από υπάλληλο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. Εάν το έντυπο συμπληρώνεται χειρόγραφα, χρησιμοποιούνται κεφαλαία γράμματα. Αντί να συμπληρώνετε χειροκίνητα την αίτηση ΦΠΑ, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον διαδραστικό δημιουργό εγγράφων έτοιμα για εκτύπωση ή αποστολή αρχείων σε μορφή PDF / XML. Το έντυπο ΦΠΑ μπορεί να υποβληθεί στην εφορία:

 • προσωπικά (μετά εκτυπώνουμε δύο έντυπα: το πρώτο να σταλεί στην εφορία, το δεύτερο - να φυλάσσεται στα λογιστικά βιβλία μαζί με τα στοιχεία όταν υποβλήθηκαν και έγιναν δεκτά από το γραφείο).
 • ταχυδρομικώς (είναι σημαντικό να θυμάστε ότι η φόρμα που στέλνετε είναι υπογεγραμμένη).
 • ηλεκτρονικά χρησιμοποιώντας ειδική ηλεκτρονική υπογραφή ή αξιόπιστο προφίλ, όπου ο ΦΠΑ-R αποτελεί συνημμένο στην αίτηση εγγραφής ή για αλλαγή της καταχώρισης στο CEiDG. Κατά τη συμπλήρωση της φόρμας εισάγετε πρώτα τον ΑΦΜ - ΑΦΜ του φορολογούμενου στο πεδίο 1 αριστερά. Στην περίπτωση της ατομικής επιχείρησης αναγράφεται το ΑΦΜ του ιδιοκτήτη, ενώ στην περίπτωση της αστικής εταιρείας -το ΑΦΜ της εταιρείας- ενεργός υπόχρεος ΦΠΑ θα είναι η εταιρεία και όχι οι ιδιοκτήτες της. Τα στοιχεία 2 και 3 συμπληρώνονται από υπάλληλο της εφορίας.

 • Δήλωση ΦΠΑ - μέρος Α. Σκοπός και τόπος υποβολής της δήλωσης και στοιχεία για τα ακίνητα του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ.

Ο φορολογούμενος υποβάλλει αίτηση ΦΠΑ προκειμένου:

 • εγγραφή ή
 • ενημέρωση δεδομένων.

Η αίτηση εγγραφής υποβάλλεται πριν από την άσκηση της πρώτης δραστηριότητας που υπόκειται σε φόρο αγαθών και υπηρεσιών. Η διάταξη αυτή ισχύει και για τους φορολογούμενους που είχαν προηγουμένως απαλλαγεί από τον ΦΠΑ. Σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία, η εγγραφή πρέπει να γίνεται πριν από την ημερομηνία κατά την οποία ο φορολογούμενος χάνει το δικαίωμα να επωφεληθεί από την απαλλαγή. Σε περίπτωση παραίτησης από την υποκείμενη απαλλαγή, θα πρέπει να δηλωθεί στην εφορία πριν από την πρώτη ημέρα του μήνα κατά τον οποίο θα φορολογηθούν οι συναλλαγές του επιχειρηματία. Συνεπώς, η εγγραφή μπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους. Ο φορολογούμενος μπορεί να λάβει πιστοποιητικό εγγραφής. Αυτό σχετίζεται με την καταβολή τέλους 170 PLN από τον φορολογούμενο (εθελοντική δραστηριότητα). Σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων που περιλαμβάνονται στο έντυπο ΦΠΑ, ο φορολογούμενος υποχρεούται να αναφέρει τη μεταβολή στον προϊστάμενο της εφορίας εντός 7 ημερών από την ημερομηνία που έγινε η αλλαγή.

Στο πεδίο 5 δώστε τα στοιχεία της εφορίας στην οποία απευθύνεται η δήλωση.

Αρμόδιο γραφείο για σκοπούς διακανονισμού ΦΠΑ είναι:

 • για φυσικά πρόσωπα (π.χ. ατομικές επιχειρήσεις) - το αρμόδιο γραφείο για τη διεύθυνση κατοικίας του φορολογούμενου (όπως και για τον φόρο εισοδήματος)·
 • για πρόσωπα εκτός των φυσικών προσώπων (π.χ. εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, αστικές εταιρίες) - το γραφείο που είναι αρμόδιο για τη διεύθυνση της έδρας της εταιρείας.

Τα πεδία 6 και 7 συμπληρώνονται μόνο όταν ο επιχειρηματίας έχει διεύθυνση κατοικίας εκτός Πολωνίας.

Στην περίπτωση ενημέρωσης του ΦΠΑ-Ρ συμπληρώνονται τα στοιχεία 8 και 9, στα οποία διευκρινίζεται αν έχει αλλάξει η εφορία στην οποία καταβάλλεται ο ΦΠΑ (αυτό σχετίζεται με ενδεχόμενη αλλαγή του τόπου δραστηριότητας).

 • Δήλωση ΦΠΑ - μέρος Β. Στοιχεία του φορολογούμενου που υποβάλλει το Φ.Π.Α

Το μέρος Β προορίζεται για τη συμπλήρωση των στοιχείων ταυτότητας του φορολογούμενου. Λάβετε υπόψη ότι τα πεδία που σημειώνονται με "*" αναφέρονται σε φορολογούμενο που δεν είναι φυσικό πρόσωπο και αυτά με την ένδειξη "**" - φορολογούμενος που είναι φυσικό πρόσωπο (συμπεριλαμβανομένων των ατομικών επιχειρήσεων).

Στην περίπτωση φυσικών προσώπων, το έντυπο εγγραφής περιλαμβάνει τη διεύθυνση κατοικίας και για πρόσωπα που δεν είναι φυσικά πρόσωπα - τη διεύθυνση της έδρας. Τα στοιχεία που καταχωρούνται στο έντυπο ΦΠΑ-R θα πρέπει να περιλαμβάνονται στα τιμολόγια πωλήσεων και αγορών. Για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, η σωστή διεύθυνση στο τιμολόγιο ΦΠΑ θα είναι επομένως η διεύθυνση του τόπου κατοικίας και όχι η διεύθυνση της έδρας, όπως συχνά εσφαλμένα υποθέτουν οι φορολογούμενοι.

Το πεδίο Β.3 πρέπει να συμπληρωθεί μόνο για αλλοδαπούς φορολογούμενους. Ως αλλοδαπός νοείται ο φορολογούμενος που δεν έχει έδρα ή μόνιμη έδρα στη χώρα.

 • Δήλωση ΦΠΑ - μέρος Γ. Φορολογική υποχρέωση στο πεδίο του φόρου αγαθών και υπηρεσιών

Το μέρος Γ του εντύπου VAT-R χωρίζεται σε τρία μέρη, αντίστοιχα που σχετίζονται με:

 • περιστάσεις που καθορίζουν τη φορολογική υποχρέωση·
 • πληροφορίες σχετικά με την υποβολή της δήλωσης·
 • πληροφορίες σχετικά με την εκτέλεση ενδοκοινοτικών συναλλαγών.

Στα τετραγωνίδια Γ.1, Γ.2 και Γ.3 σημειώνονται τα τετράγωνα που είναι κατάλληλα για τον φορολογούμενο (τόσο για τη δήλωση εγγραφής όσο και για την επικαιροποίησή της).

 • Δήλωση ΦΠΑ - μέρος Γ.1. Περιστάσεις που καθορίζουν τη φορολογική υποχρέωση

Στοιχείο 26: επισημαίνεται από φορέα που δεν είναι φορολογούμενος κατά την έννοια του άρθρου. 15 του νόμου περί ΦΠΑ, δηλαδή δεν είναι νομικό πρόσωπο, οργανική μονάδα χωρίς νομική προσωπικότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα.

Θέμα 27: καταχωρείται για φορολογούμενο που είναι εγκατεστημένος εκτός της επικράτειας της χώρας.

Στοιχείο 28: επισημαίνεται από φορολογούμενο ο οποίος, κατά την έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας, δεν έχει δικαίωμα απαλλαγής από τη φορολογία με τον φόρο αγαθών και υπηρεσιών λόγω, μεταξύ άλλων, επί:

 • αναμενόμενος κύκλος εργασιών·
 • πραγματοποιώντας παραδόσεις:
  • Τεχνουργήματα από πολύτιμα μέταλλα ή με αυτά τα μέταλλα.
  • εμπορεύματα που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, με εξαίρεση την ηλεκτρική ενέργεια και τα προϊόντα καπνού κατά την έννοια των διατάξεων για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης·
  • νέα μέσα μεταφοράς·
  • εργοτάξια;
  • ανταλλακτικά χονδρικής και λιανικής για μηχανοκίνητα οχήματα και μοτοσικλέτες.
 • παροχή νομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, καθώς και υπηρεσιών κοσμήματος.

Θέμα 29: καταχωρείται για φορολογούμενο που δικαιούται απαλλαγή βάσει του άρθ. 113 παράγραφος. 1 ή 9 του νόμου περί ΦΠΑ (υποκειμενική απαλλαγή), τα λεγόμενα μικροέμπορος. Αξίζει να θυμηθούμε ότι αυτός ο φορολογούμενος δεν υποχρεούται να εγγραφεί ως υπόχρεος ΦΠΑ, αλλά με την υποβολή της αίτησης εγγραφής, μπορεί να εγγραφεί ως «φορολογούμενος ΦΠΑ» - οι εγγεγραμμένοι φορολογούμενοι που απαλλάσσονται από ΦΠΑ μπορούν να εκδίδουν τιμολόγια αντί για λογαριασμούς (παρέχοντας τη νομική βάση για την εξαίρεση σε αυτά τα έγγραφα - δεν ισχύει για την εξαίρεση) υποκειμενική).

Στοιχείο 30: καταχωρείται από φορολογούμενο που πωλεί μόνο αγαθά και υπηρεσίες που απαλλάσσονται από το φόρο βάσει του άρθρου. 43 δευτ. 1 (αντικειμενική εξαίρεση), με εξαίρεση το σημείο 3 και το άρθ. 82, ο οποίος δεν υποχρεούται να εγγραφεί ως υπόχρεος ΦΠΑ, αλλά μπορεί να εγγραφεί ως «αφορολόγητος ΦΠΑ».

Ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών χωρίς δεσμεύσεις!

Θέμα 31: καταχωρείται από τον φορολογούμενο που δικαιούται την απαλλαγή που αναφέρεται στο άρθ. 43 δευτ. 1 σημείο 3 του νόμου, δηλαδή αγρότης κατ' αποκοπή που προμηθεύει γεωργικά προϊόντα από τη δική του αγροτική δραστηριότητα ή παρέχει γεωργικές υπηρεσίες.

Θέμα 32: επισημαίνεται από τον φορολογούμενο που παραιτείται από την απαλλαγή που αναφέρεται στο άρθ. 113 παράγραφος. 1 ή 9 - αυτός που δικαιούταν απαλλαγή λόγω του ύψους του κύκλου εργασιών και που παραιτήθηκε από την απαλλαγή αυτή.

Θέμα 33: επισημαίνεται από τον φορολογούμενο που παραιτείται από την απαλλαγή που αναφέρεται στο άρθ. 43 δευτ. 1 σημείο 3 του νόμου, δηλαδή αγρότης κατ' αποκοπή.

Θέμα 34: καταχωρείται από τον φορολογούμενο που χάνει ή έχει χάσει το δικαίωμα της απαλλαγής που αναφέρεται στο άρθ. 113 παράγραφος. 1 ή 9 (απαλλαγή κύκλου εργασιών).

Στοιχείο 35: επισημαίνεται από τον φορολογούμενο που ασκεί τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο. 113 παράγραφος. 13 του Νόμου, δηλαδή δραστηριότητες, η εκτέλεση των οποίων δεν παρέχει το δικαίωμα εφαρμογής της υποκειμενικής απαλλαγής από τον ΦΠΑ.

Στοιχείο 36: καταχωρείται για προμηθευτή που δεν είναι εγκατεστημένος στην επικράτεια της χώρας που θα πραγματοποιεί (διενεργεί) ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που βρίσκονται εντός της επικράτειας της χώρας κατά την έναρξη της αποστολής ή της μεταφοράς.

Θέμα 37: επισημαίνεται από τον φορολογούμενο που θα διευκολύνει (διευκολύνει) τις παραδόσεις που αναφέρονται στο άρθ. 7α παράγραφος. 1 και 2 του νόμου.

Θέμα 38: καταχωρείται από τον φορολογούμενο που θα διευκολύνει (διευκολύνει) τις προμήθειες και τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθ. 109β παράγραφος. 1 της πράξης

Θέμα 39: εδώ είναι η ημερομηνία κατά την οποία ο φορολογούμενος θα είναι ή θα επωφεληθεί ήδη από την απαλλαγή ή από την οποία χάνει ή παραιτείται από το δικαίωμα της απαλλαγής.

Κεφάλαιο 40: Περιλαμβάνει δεδομένα σχετικά με τη φορολογική υποχρέωση μικρών φορολογουμένων:

 • Το πεδίο 1 επιλέγει την οντότητα που επιλέγει τη μέθοδο μετρητών, η οποία συνίσταται στο γεγονός ότι η φορολογική υποχρέωση προκύπτει κατά την ημερομηνία πλήρους ή μέρους της πληρωμής (εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση που η πώληση πραγματοποιείται σε φορολογούμενους που απαλλάσσονται από ΦΠΑ, εάν η πληρωμή είναι δεν διακανονίζεται, τότε η φορολογική υποχρέωση προκύπτει εντός 180 ημερών από την ημερομηνία πώλησης των αγαθών ή παροχής της υπηρεσίας).
 • Το πλαίσιο 2. επιλέγει έναν φορολογούμενο που χάνει ή έχει χάσει το δικαίωμα να πραγματοποιήσει πληρωμές σε μετρητά, δηλαδή έναν φορολογούμενο που έχασε την ιδιότητα του «μικρού φορολογούμενου» λόγω υπέρβασης του ορίου κύκλου εργασιών.
 • Το τετραγωνίδιο 3 επιλέγεται από τον φορολογούμενο που αποχωρεί από την ταμειακή μέθοδο.

Στοιχεία 41, 41, 42, 44: συμπληρώνονται μόνο από τους φορολογούμενους που έχουν επιλέξει τη μέθοδο μετρητών, χάνουν το δικαίωμα να τη χρησιμοποιήσουν ή την εγκαταλείπουν (δηλαδή αυτοί που σημείωσαν ένα από τα τετράγωνα στο σημείο 40). Στα πεδία εισάγετε το τρίμηνο και το έτος έναρξης χρήσης της ταμειακής μεθόδου ή τον μήνα / τρίμηνο και έτος απώλειας του δικαιώματος / παραίτησης από τη χρήση της.

Ο φορολογούμενος που εκκαθαρίζει το ΦΠΑ σε τριμηνιαία βάση συμπληρώνει τα πεδία 41 και 42 και σε περίπτωση μηνιαίων διακανονισμών τα πεδία 43 και 44.

Στοιχείο 45:

 • Το τετραγωνίδιο 1. επιλέγεται από τον φορολογούμενο που επιλέγει τη λογιστική για τριμηνιαίες περιόδους.

 • Το τετραγωνίδιο 2 επιλέγεται από τον φορολογούμενο που παραιτείται από την υποβολή δηλώσεων για τριμηνιαίες περιόδους.

Τριμηνιαία εκκαθάριση ΦΠΑ παρέχεται σε μικρούς φορολογούμενους που είναι εγγεγραμμένοι στο ΦΠΑ για τουλάχιστον 12 μήνες, των οποίων ο κύκλος εργασιών κατά το φορολογικό έτος δεν υπερβαίνει τα 1.200.000 ευρώ.

Θέματα 46 και 47: αυτό το πεδίο αφορά τον φορολογούμενο που παραιτείται από το δικαίωμα υποβολής τριμηνιαίων δηλώσεων εισάγοντας το τρίμηνο και το έτος της πιο πρόσφατης τριμηνιαίας δήλωσης που υποβλήθηκε.


Στοιχείο 48:

 • Το πλαίσιο 1 επιλέγει τον φορολογούμενο που επιλέγει να φορολογήσει τις υπηρεσίες ταξί με τη μορφή εφάπαξ ποσού (σύμφωνα με το άρθρο 114 παράγραφος 1 του νόμου)·

 • Το πλαίσιο 2. επιλέγει τον φορολογούμενο που παραιτείται από τη φορολόγηση των υπηρεσιών ταξί με τη μορφή εφάπαξ ποσού (σύμφωνα με το άρθρο 114 παράγραφος 4 του νόμου).

 • Στο πλαίσιο 3 επιλέγεται ο φορολογούμενος που δικαιούται την απαλλαγή που αναφέρεται στο άρθ. 122 του νόμου, δηλαδή φορολογούμενος που ασκεί τις δραστηριότητες προμήθειας, ενδοκοινοτικής απόκτησης και εισαγωγής επενδυτικού χρυσού·

 • Το τετραγωνίδιο 4 επιλέγεται από τον φορολογούμενο που αποχωρεί από την απαλλαγή, σύμφωνα με το άρθ. 123 του νόμου·

Θέματα 49 και 50: συμπληρώνεται μόνο από τον φορολογούμενο που κατά την παροχή υπηρεσιών ταξί επιλέγει ή παραιτείται από την εφάπαξ φορολόγηση, αναγράφοντας τον μήνα και το έτος επιλογής ή αποχώρησης από τη φορολογία εφάπαξ.

 • Δήλωση ΦΠΑ - μέρος Γ.2. Πληροφορίες για την υποβολή της δήλωσης

Στοιχείο 51: ισχύει για φορολογούμενους που υποβάλλουν ή σχεδιάζουν να υποβάλλουν JPK_V7 μηνιαία (διακανονισμός ΦΠΑ σε μηνιαία βάση).

Στοιχείο 52: ισχύει για τους φορολογούμενους που υποβάλλουν JPK_V7 ανά τρίμηνο, οι οποίοι έχουν γνωστοποιήσει στο γραφείο την επιλογή της μορφής τριμηνιαίου διακανονισμού ΦΠΑ.

Θέμα 53: αφορά φορολογούμενους που υποβάλλουν δηλώσεις ΦΠΑ-8, δηλαδή φορολογούμενους που απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ που αγοράζουν αγαθά από εργολάβους από χώρες που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Θέμα 54: ισχύει για τους φορολογούμενους που υποβάλλουν δηλώσεις ΦΠΑ-12 στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθ. 114 δευτ. 3 του Νόμου (οι φορολογούμενοι που παρέχουν υπηρεσίες επιβατικών ταξί φορολογούνται με τη μορφή εφάπαξ, με υποβολή συνοπτικής φορολογικής δήλωσης).

Θέματα 55, 56, 57 και 58: σε αυτά τα πεδία, ο φορολογούμενος παρέχει το τρίμηνο / μήνα και το έτος για το οποίο θα υποβάλει την πρώτη φορολογική δήλωση που αναφέρεται στα σημεία 51 έως 54.

 • Δήλωση ΦΠΑ - μέρος Γ.3. Πληροφορίες για την εκτέλεση ενδοκοινοτικών συναλλαγών

Το μέρος αυτό συμπληρώνεται από τους φορολογούμενους που αναφέρονται στο άρθ. 97 δευτ. 1, 2, 3 ή 13 του Νόμου (δηλαδή πραγματοποίηση ενδοκοινοτικών συναλλαγών, οι οποίοι υποχρεούνται να εγγραφούν ως φορολογούμενοι ΦΠΑ-ΕΕ).

Στοιχεία 59, 60 και 61: επισημάνετε τους φορολογούμενους που πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις περιγραφές.

Στοιχείο 59: ισχύει για υποκείμενους στο φόρο που διενεργούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων:

 • WNT;
 • WDT;
 • εισαγωγή υπηρεσιών·
 • παροχή υπηρεσιών σε ξένους εργολάβους.

Στοιχείο 60: ισχύει για φορολογούμενους που απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ, καθιστώντας τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών (ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών - υποχρεωτική εγγραφή μετά την υπέρβαση της αξίας ενδοκοινοτικής κτήσης των 50.000 PLN).

Στοιχείο 61: ισχύει για τους φορολογούμενους που επωφελούνται από την απαλλαγή από τον ΦΠΑ που παρέχουν υπηρεσίες σε εργολάβους από χώρες της ΕΕ ή αγοράζουν υπηρεσίες για τις οποίες ο αγοραστής είναι ο φορολογούμενος - Άρθ. 28β του νόμου περί ΦΠΑ.

Θέμα 62: στο πεδίο αυτό ο φορολογούμενος παρέχει την αναμενόμενη ημερομηνία έναρξης των ενδοκοινοτικών συναλλαγών για τις οποίες εγγράφεται.

Θέμα 63: συμπληρώνεται από τον ΦΠΑ ΕΕ-ΕΕ σε περίπτωση που παύσει να πραγματοποιεί ενδοκοινοτικές συναλλαγές με αποτέλεσμα τη διαγραφή του ΦΠΑ-ΕΕ.

Θέμα 64: συμπληρώνεται από τον φορολογούμενο ΦΠΑ-ΕΕ σε περίπτωση που παύσει να πραγματοποιεί ενδοκοινοτικές συναλλαγές (θα σημειωθεί το στοιχείο 63).

 • Δήλωση ΦΠΑ - μέρος Δ. Αίτηση για βεβαίωση εγγραφής φορέα ως υπόχρεος ΦΠΑ

Στο μέρος Δ του εντύπου VAT-R, μπορείτε να ζητήσετε επιβεβαίωση εγγραφής ΦΠΑ

Υπογραφή του φορολογούμενου ή του προσώπου που εκπροσωπεί τον φορολογούμενο

Στο μέρος Ε, πρέπει να εισαγάγετε τα στοιχεία του φορολογούμενου ή του εκπροσώπου του και να το υπογράψετε.

Το συμπληρωμένο έντυπο παραδίδεται στην αρμόδια ΔΟΥ σύμφωνα με τον τόπο κατοικίας.

Στο τέλος του εντύπου ΦΠΑ-Ρ προστέθηκε οδηγία βάσει της οποίας υπάρχει κίνδυνος ευθύνης που προβλέπει ο Δημοσιονομικός Ποινικός Κώδικας για παροχή αναληθών ή απόκρυψη της αλήθειας.

Πώς να συμπληρώσετε ΦΠΑ-R στο σύστημα wFirma.pl

Οι χρήστες του συστήματος WFirma.pl μπορούν εύκολα να συμπληρώσουν τον ΦΠΑ χρησιμοποιώντας μια διαδραστική φόρμα. Για να το κάνετε αυτό, μεταβείτε στην καρτέλα: ΕΝΑΡΞΗ »ΦΟΡΟΙ» ΦΟΡΟΣ ΦΠΑ »ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΗΛΩΣΗΣ» ΑΙΤΗΣΗ ΦΠΑ.

Ο χρήστης θα ανακατευθυνθεί στη φόρμα VAT-R, η οποία επιλέγει τα πεδία που θα συμπληρώσει.

Η αποστολή του VAT-R απευθείας από το wFirma.pl είναι δυνατή με τη δική σας ειδική υπογραφή. Για να χρησιμοποιήσετε μια δεδομένη λειτουργία, επιλέξτε τον ΦΠΑ που δημιουργείται και επιλέξτε ΑΠΟΣΤΟΛΗ / ΕΞΑΓΩΓΗ »ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ.