Ποια είναι η ποινή για ακατάλληλη τήρηση λογιστικών εσόδων και εξόδων;

Δικτυακός Τόπος

Οι φορολογούμενοι που τηρούν Φορολογικό Βιβλίο Εσόδων και Εξόδων υποχρεούνται να το τηρούν με αξιόπιστο και μη ελαττωματικό τρόπο. Επιπλέον, οι εγγραφές σε αυτό πρέπει να γίνονται στα πολωνικά και σε πολωνικό νόμισμα με προσεκτικό, ευανάγνωστο και μόνιμο τρόπο, με βάση σωστά και αξιόπιστα στοιχεία. Διαβάστε το άρθρο και μάθετε ποια είναι η ποινή για ακατάλληλη τήρηση βιβλίων!

Το βιβλίο είναι ελαττωματικό όταν...

Το φορολογικό βιβλίο εσόδων και εξόδων θεωρείται ελαττωματικό εάν δεν τηρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού και με επεξηγήσεις στο υπόδειγμα του βιβλίου.

Το βιβλίο είναι αναξιόπιστο όταν ....

Όπως προκύπτει από την παρ. Το άρθρο 11 του Κανονισμού του Κώδικα Ανταγωνισμού και Προστασίας των Καταναλωτών θεωρείται αναξιόπιστο εάν οι εγγραφές που γίνονται σε αυτόν δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματική κατάσταση πραγμάτων.

Το βιβλίο θεωρείται επίσης αναξιόπιστο σε περίπτωση μη εγγραφής ή λανθασμένων εγγραφών σχετικά με δαπάνες που εκπίπτουν φόρου.

Από την άλλη πλευρά, ένα βιβλίο θεωρείται αξιόπιστο όταν:

  • τα άγραφα ή εσφαλμένα καταχωρημένα ποσά εσόδων δεν υπερβαίνουν συνολικά το 0,5% των εσόδων που εμφανίζονται στο βιβλίο για ένα δεδομένο φορολογικό έτος ή των εσόδων που εμφανίζονται στο φορολογικό έτος μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία ο προϊστάμενος της εφορίας ή η φορολογική επιθεώρηση η αρχή βρήκε αυτά τα σφάλματα ή
  • η έλλειψη κατάλληλων εγγραφών σχετίζεται με ατύχημα ή τυχαίο γεγονός που εμπόδισε τον φορολογούμενο να κρατήσει το βιβλίο, ή
  • λάθη οδήγησαν σε αύξηση του ποσού της φορολογικής βάσης, με εξαίρεση τα σφάλματα που συνίστανται σε αδυναμία εμφάνισης ή υποτίμησης του κόστους αγοράς βασικών υλικών, εμπορικών αγαθών και κόστους εργασίας, ή
  • ο φορολογούμενος συμπλήρωσε τις εγγραφές ή διόρθωσε λανθασμένες εγγραφές στο βιβλίο πριν από την έναρξη του ελέγχου από τον προϊστάμενο της εφορίας ή από τη φορολογική αρχή, ή
  • οι λανθασμένες εγγραφές είναι αποτέλεσμα προφανούς λάθους και ο φορολογούμενος διαθέτει λογιστικά στοιχεία που πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ενότητα § 12 3.

Ποιος είναι λοιπόν ο κίνδυνος ενός επιχειρηματία όταν κρατά το βιβλίο ακατάλληλα;

Ελαττωματικά ή αναξιόπιστα σημαίνει ότι η φορολογική αρχή δεν επανεξετάζει τέτοια βιβλία ως αποδεικτικά στοιχεία. Ωστόσο, εάν το βιβλίο τηρείται εσφαλμένα αλλά αξιόπιστα και τα ελαττώματα που αποκαλύφθηκαν είναι υπό το φως της υπόθεσης, τότε το KPiR μπορεί να θεωρηθεί ως απόδειξη.

Η δήλωση αναξιοπιστίας του βιβλίου από τη φορολογική αρχή έχει ως αποτέλεσμα την απόρριψή του. Αποτελεί ειδική πράξη σύμφωνα με το άρθρο. 61 § 1 του Δημοσιονομικού Ποινικού Κώδικα ως φορολογικό αδίκημα και τιμωρείται με πρόστιμο μέχρι 240 ημερήσιες συντελεστές. Αξίζει να τονιστεί ότι η απόρριψη του KPiR μπορεί να αναγκάσει τη φορολογική αρχή να καθορίσει τη φορολογική βάση του φορολογούμενου εκτιμώντας τι μπορεί να είναι δυσμενές για αυτόν.

Από την άλλη πλευρά, η πλημμελής τήρηση βιβλίων τιμωρείται με πρόστιμο για φορολογικό αδίκημα, επομένως το αποτέλεσμα της ελαττωματικής τήρησης βιβλίων είναι πολύ λιγότερο σοβαρό για τον φορολογούμενο από ό,τι στην περίπτωση αναξιόπιστης τήρησης βιβλίων.