Ποια είναι η νομική ισχύς του τραπεζικού εκτελεστού τίτλου;

Υπηρεσία

Οι τράπεζες ως δημόσιοι οργανισμοί χαρακτηρίζονται από τεράστια εμπιστοσύνη εκ μέρους των πελατών, των κρατικών αρχών και ολόκληρης της κοινωνίας, και ως εκ τούτου διαθέτουν πολυάριθμες εξουσίες. Μία από τις εξουσίες που παρέχονται στις τράπεζες είναι η δυνατότητα έκδοσης τραπεζικού εκτελεστού τίτλου με βάση τα τραπεζικά τους βιβλία ή άλλα έγγραφα που σχετίζονται με την εκτέλεση δραστηριοτήτων από την τράπεζα.

Τι είναι η τραπεζική εκτελεστή εντολή;

Ο τραπεζικός εκτελεστός τίτλος έχει τη νομική ισχύ ίση με τον συνήθη εκτελεστό τίτλο που εκδίδεται από δικαστήριο, δηλαδή εγγυάται τη δυνατότητα διενέργειας εκτελεστών διαδικασιών. Ο σκοπός της θέσπισης ενός τέτοιου ιδρύματος ήταν να παραχωρηθεί στις τράπεζες το προνόμιο να είναι σε θέση να εκτελούν απαιτήσεις χωρίς να προσφεύγουν στα δικαστήρια και χωρίς να απαιτείται η απόκτηση τίτλου εκτέλεσης με τη μορφή οριστικής δικαστικής απόφασης. Δεδομένου ότι η τραπεζική εκτελεστή εντολή έχει ισχύ ίση με νομικά έγκυρη δικαστική απόφαση, μπορεί να δηλωθεί ότι αντικαθιστά επίσης την αγωγή.

Λόγοι έκδοσης τραπεζικού εκτελεστού τίτλου

Τραπεζικό εκτελεστό ένταλμα μπορεί να εκδοθεί μόνο βάσει βιβλίων που τηρεί η τράπεζα ή άλλων τραπεζικών εγγράφων που σχετίζονται με την εκτέλεση τραπεζικών δραστηριοτήτων. Λεπτομερείς ρυθμίσεις σχετικά με αυτό περιλαμβάνονται στον περί Τραπεζών Νόμο της 29ης Αυγούστου 1997.

Οι τραπεζικές δραστηριότητες πρέπει να νοούνται ως:

- αποδοχή καταθέσεων μετρητών πληρωτέες κατόπιν ζήτησης ή σε καθορισμένη ημερομηνία και τήρηση λογαριασμών αυτών των καταθέσεων.

- τήρηση άλλων τραπεζικών λογαριασμών.

- χορήγηση πιστώσεων·

- χορήγηση και επιβεβαίωση τραπεζικών εγγυήσεων και άνοιγμα και επιβεβαίωση πιστωτικών επιστολών·

- έκδοση τραπεζικών τίτλων·

- διενέργεια διακανονισμών τραπεζικών χρημάτων.

- την εκτέλεση άλλων δραστηριοτήτων που προβλέπονται αποκλειστικά από την τράπεζα σε χωριστές πράξεις.

Οι τραπεζικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν επίσης τις ακόλουθες δραστηριότητες, εφόσον εκτελούνται από τράπεζες:

- χορήγηση δανείων σε μετρητά.

- οι πράξεις επιταγών και συναλλαγματικών καθώς και οι πράξεις των οποίων είναι εντάλματα,

- παροχή υπηρεσιών πληρωμών και έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος·

- έγκαιρες οικονομικές πράξεις.

- αγορά και πώληση απαιτήσεων σε μετρητά.

- την αποθήκευση αντικειμένων και τίτλων και την παροχή θυρίδων.

- Αγορά και πώληση συναλλαγματικών αξιών.

- χορήγηση και επιβεβαίωση εγγυήσεων·

- εκτέλεση ανατεθέντων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την έκδοση τίτλων·

- διαμεσολάβηση για μεταφορές χρημάτων και διακανονισμούς συναλλάγματος.

Επίσημες απαιτήσεις για την τραπεζική εκτελεστή εντολή:

  • Ορισμός της τράπεζας που εξέδωσε τον τίτλο

  • Ορισμός της τράπεζας για την οποία θα διεξαχθεί η εκτέλεση

  • Ορισμός του οφειλέτη

  • Αναφορά του ποσού της υποχρέωσης του οφειλέτη, συμπεριλαμβανομένων των τόκων και της ημερομηνίας πληρωμής

  • Αναφορά της ημερομηνίας έκδοσης του τραπεζικού εκτελεστού τίτλου

  • Προσδιορισμός της τραπεζικής δραστηριότητας από την οποία προκύπτουν οι βεβαιωμένες απαιτήσεις,

  • Σημείωση σχετικά με τη λήξη της διεκδικούμενης αξίωσης.

  • Επικολλάται με τη σφραγίδα της εκδότριας τράπεζας

  • Υπογραφές προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να ενεργούν για λογαριασμό της τράπεζας.

Ελλείψει οποιουδήποτε από τα προαναφερθέντα στοιχεία του τραπεζικού εκτελεστού τίτλου, το δικαστήριο στη διαδικασία της ρήτρας θα πρέπει να απορρίψει την αίτηση για έκδοση ρήτρας εκτέλεσης στον τραπεζικό εκτελεστό τίτλο.

Τι γίνεται αν η τραπεζική εκτελεστή εντολή είναι λάθος;

Ο οφειλέτης έχει το δικαίωμα να ασκήσει αγωγή κατά της τράπεζας για τη διαπίστωση της ύπαρξης ή μη έννομης σχέσης προτού η τράπεζα εκδώσει τέτοιο εκτελεστό διάταγμα. Είναι σημαντικό ότι ακόμη και αν η τραπεζική εκτελεστή εντολή έχει παρασχεθεί δικαστική ρήτρα, ο οφειλέτης έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία κατά της απόφασης του δικαστηρίου για έκδοση ρήτρας εκτέλεσης. Ένα άλλο δικαίωμα του οφειλέτη είναι η δυνατότητα άσκησης αγωγής κατά της εκτέλεσης ενώπιον του δικαστηρίου απαιτώντας την ανάκληση του τραπεζικού εκτελεστού τίτλου σε περίπτωση που ο οφειλέτης δεν συμφωνεί ως προς το ποσό της οφειλής που υπολογίστηκε από την τράπεζα ή αμφισβητήσει πλήρως την ύπαρξη του χρέους. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο οφειλέτης σε βάρος του οποίου έχει κινηθεί η εκτέλεση βάσει τραπεζικού εκτελεστού τίτλου κατά παραβίαση του δικαιώματός του, έχει απαίτηση έναντι της τράπεζας για αποζημίωση.

 

Σπουδαίος! Το Συνταγματικό Δικαστήριο διέταξε την αλλαγή της πράξης, πράγμα που στην πράξη σήμαινε ότι για μισό χρόνο οι τράπεζες ήταν μάλλον δεν εκδίδουν πλέον ΜΤΕ, παρόλο που έχουν το δικαίωμα να το κάνουν (μέχρι το τέλος του έτους).