Ποιοι είναι οι κανόνες για την απόσπαση εργαζομένων για εργασία στα κράτη μέλη της ΕΕ;

Υπηρεσία

Η Πολωνία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ελευθερία εγκατάστασης που ισχύει στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, η οποία ρυθμίζεται στη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρα 49-55 ΣΛΕΕ), παρέχει στα φυσικά και νομικά πρόσωπα το δικαίωμα να επιλέγουν τον τόπο και τη μορφή οικονομικής δραστηριότητας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χάρη σε αυτό, οι Πολωνοί επιχειρηματίες έχουν την ευκαιρία να παρέχουν υπηρεσίες σε άλλη χώρα της ΕΕ χωρίς να χρειάζεται να εγγράψουν την επιχείρησή τους εκεί. Για το σκοπό αυτό, μπορούν να αναθέσουν τους υπαλλήλους τους να εκτελούν παραγγελίες στο εξωτερικό. Πώς να αποσπάσετε εργαζομένους για εργασία σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εξηγούμε παρακάτω. Οι κανόνες για την απόσπαση εργαζομένων σε άλλες χώρες της ΕΕ ορίζονται στην Οδηγία 96/71 / ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 1996 για την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών (εφεξής: Οδηγία 96/71 / ΕΚ), με στόχο την υλοποίηση ενός από τους βασικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την εξάλειψη των εμποδίων μεταξύ των κρατών μελών στην ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων και υπηρεσιών.

Πότε ισχύει η οδηγία;

Η οδηγία 96/71 / ΕΚ εφαρμόζεται όταν οι επιχειρήσεις:

 • αποσπούν εργαζομένους για ίδιο λογαριασμό και υπό τη διαχείρισή τους στην επικράτεια κράτους μέλους βάσει σύμβασης που συνάπτεται μεταξύ της επιχείρησης απόσπασης και του αποδέκτη υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένος σε αυτό το κράτος μέλος, υπό τον όρο ότι υπάρχει σχέση εργασίας μεταξύ της επιχείρησης απόσπασης και του εργαζόμενος κατά την περίοδο απόσπασης·

 • αποσπά εργαζομένους σε εγκατάσταση ή επιχείρηση που ανήκει σε ομάδα επιχειρηματιών στην επικράτεια κράτους μέλους, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει εργασιακή σχέση μεταξύ της επιχείρησης απόσπασης και του εργαζομένου κατά την περίοδο της απόσπασης εργαζομένων·

 • ως επιχείρηση προσωρινής απασχόλησης ή πρακτορείο απασχόλησης, προσλαμβάνουν εργαζόμενο σε χρήστη που είναι εγκατεστημένος ή δραστηριοποιείται στην επικράτεια κράτους μέλους, υπό την προϋπόθεση ότι υφίσταται εργασιακή σχέση μεταξύ της επιχείρησης προσωρινής απασχόλησης ή του γραφείου απασχόλησης και του εργαζομένου καθ' όλη την περίοδο ανάρτηση.

Συνοψίζοντας, ένας εργοδότης που επιθυμεί να αποσπάσει έναν εργαζόμενο για να εργαστεί στην ΕΕ πρέπει να έχει μια επιχείρηση στην Πολωνία κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου και να έχει σχέση εργασίας με τον εν λόγω εργαζόμενο.

Ποιος είναι αποσπασμένος εργαζόμενος;

Κατά την έννοια της Οδηγίας 96/71 / ΕΚ, αποσπασμένος εργαζόμενος είναι αυτός που, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, εκτελεί την εργασία του σε έδαφος άλλο από αυτό στο οποίο εργάζεται συνήθως, κράτους μέλους.

Απόσπαση ή επαγγελματικό ταξίδι στο εξωτερικό;

Ο νόμιμος ορισμός του επαγγελματικού ταξιδιού περιλαμβάνεται στο άρθρο. 775 παρ.1 του Εργατικού Κώδικα, που ορίζει ότι εργαζόμενος που εκτελεί υπηρεσιακά καθήκοντα μετά από αίτηση του εργοδότη εκτός του τόπου όπου βρίσκεται ο εργοδότης ή εκτός του μόνιμου τόπου εργασίας δικαιούται απαιτήσεις για την κάλυψη των εξόδων που σχετίζονται με επαγγελματικό ταξίδι. Ως εκ τούτου, επαγγελματικό ταξίδι θα πρέπει να θεωρείται αναχώρηση εργαζομένου κατόπιν αιτήματος του εργοδότη (γραπτή ή προφορική), εκτός του τόπου όπου βρίσκεται η έδρα ή ο μόνιμος τόπος εργασίας του εργοδότη, για την εκτέλεση συγκεκριμένων υπηρεσιακών καθηκόντων εσωτερικού ή εξωτερικού. Ωστόσο, στην περίπτωση απόσπασης εργαζομένων αλλάζει ο τόπος εργασίας, κάτι που θα πρέπει να αποτυπώνεται στο περιεχόμενο της σύμβασης εργασίας.

Υπάρχει αρχή ίσης μεταχείρισης;

Κατά την απόσπαση εργαζομένου για εργασία στην επικράτεια άλλης χώρας της ΕΕ, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι πρέπει να του εξασφαλίζονται συνθήκες απασχόλησης όχι χειρότερες από αυτές που προβλέπονται στις ισχύουσες διατάξεις στη χώρα απόσπασης εργαζομένων. Η αναγκαιότητα αυτή προκύπτει από την αρχή της ίσης μεταχείρισης που ισχύει στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και αφορά τα ακόλουθα ζητήματα:

 • μέγιστες περιόδους εργασίας και ελάχιστες περιόδους ανάπαυσης·

 • ελάχιστη περίοδος ετήσιας άδειας μετ' αποδοχών·

 • αποδοχές με το ποσοστό για υπερωρίες·

 • προϋποθέσεις για την πρόσληψη εργαζομένων, ιδίως από επιχειρήσεις προσωρινής απασχόλησης·

 • υγεία, ασφάλεια και υγιεινή στο χώρο εργασίας·

 • προστατευτικά μέτρα όσον αφορά τις συνθήκες απασχόλησης εγκύων ή γυναικών αμέσως μετά τη γέννηση παιδιού, παιδιών και εφήβων·

 • ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών καθώς και άλλες διατάξεις περί μη διάκρισης·

 • τις συνθήκες στέγασης των εργαζομένων, όταν αυτές παρέχονται από τον εργοδότη για εργαζομένους που βρίσκονται μακριά από τον κανονικό τόπο εργασίας τους·

 • επιδόματα ή επιστροφή εξόδων ταξιδίου, διατροφής και διαμονής για εργαζομένους εκτός σπιτιού για επαγγελματικούς λόγους.

Επομένως, η αμοιβή ενός αποσπασμένου εργαζομένου δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη από τον κατώτατο μισθό που ισχύει στη χώρα όπου εκτελείται η εργασία.

Αυτό επιβεβαιώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο, δηλώνοντας στην απόφαση της 3ης Μαρτίου 2010 (αριθμός αναφοράς II PK 208/10) ότι οι εργαζόμενοι που αποσπώνται για εργασία σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα πρέπει να λαμβάνουν τουλάχιστον τον κατώτατο μισθό που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι στη συγκεκριμένη χώρα εργασίας .

Παράδειγμα 1.

Η εταιρεία XYZ Sp. z o. o., που ασχολείται με την εκτέλεση ηλεκτρικών και ηλεκτροτεχνικών εγκαταστάσεων, σύναψε σύμβαση για την εκτέλεση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σε κτίριο γραφείων στο Neustadt στη Γερμανία. Για να εκπληρώσει τη σύμβαση, ανέθεσε τέσσερις υπαλλήλους της να εργαστούν με σύμβαση εργασίας. Η μηνιαία αμοιβή τους για εργασία είναι 3.900 PLN μεικτά. Οι εργαζόμενοι για το διάστημα που εργάζονται στη Γερμανία θα δικαιούνται αμοιβή για εργασία ίση με τον κατώτατο μισθό που ισχύει στη Γερμανία (το 2019 είναι 11,40 ευρώ ανά ώρα).

Ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών χωρίς δεσμεύσεις!

Κοινωνική ασφάλιση και απόσπαση εργαζομένων

Η απασχόληση των εργαζομένων συνδέεται με την υποχρέωση κοινωνικής ασφάλισης. Κατά την απόσπαση υπαλλήλου για εργασία στην επικράτεια άλλου κράτους μέλους της ΕΕ, τίθεται το ερώτημα εάν υπόκειται σε πολωνική ή ξένη κοινωνική ασφάλιση. Εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από την περίοδο κατά την οποία ο εργαζόμενος αποσπάστηκε για να εργαστεί σε άλλη χώρα της ΕΕ. Προκειμένου να υποστηριχθεί η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και των υπηρεσιών στην ΕΕ, έχει διαπιστωθεί ότι οι εργαζόμενοι που αποσπώνται για εργασία σε άλλη χώρα της ΕΕ θα συνεχίσουν να υπόκεινται στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης της χώρας στην οποία λειτουργούν κανονικά για περιορισμένο χρονικό διάστημα (έως 24 μήνες κατ' ανώτατο όριο).

Παράδειγμα 2.

Η εταιρεία XYZ Sp. z o. o., που ασχολείται με υδραυλικές εγκαταστάσεις, σύναψε σύμβαση για την εγκατάσταση σε κτίριο γραφείων στο Neustadt στη Γερμανία. Για να εκπληρώσει την παραγγελία, η εταιρεία ανέθεσε τέσσερις υπαλλήλους της να εργαστούν με σύμβαση εργασίας για τρεις μήνες. Εκτός από το μόνιμο προσωπικό, η εταιρεία χρειάζεται τρεις επιπλέον έκτακτους υπαλλήλους από πρακτορείο προσωρινής απασχόλησης Β. Λόγω του γεγονότος ότι η προκαθορισμένη περίοδος αντιπροσωπείας είναι μικρότερη των 24 μηνών, οι αποσπασμένοι υπάλληλοι - και οι δύο που απασχολούνται από την XYZ Sp. z o. o. και στο γραφείο προσωρινής απασχόλησης Β θα εξακολουθούν να υπόκεινται στο πολωνικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης.