Εφάπαξ φορολογική απόσβεση

Δικτυακός Τόπος

Η εφάπαξ φορολογική απόσβεση αποτελεί φορολογικό πλεονέκτημα για τους μικρούς φορολογούμενους και για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις. Διαβάστε το άρθρο και μάθετε περισσότερα.

Εφάπαξ απόσβεση - ποιος δεν δικαιούται

Εφάπαξ αποσβέσεις δεν έχουν οι φορολογούμενοι φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων που ξεκινούν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα το έτος έναρξης της δραστηριότητας αυτής, καθώς και κατά την περίοδο των δύο ετών, που υπολογίζονται από το τέλος του έτους που προηγείται του έτους έναρξης της. :

  • διηύθυναν μια επιχείρηση ανεξάρτητα.
  • είχαν μια επιχείρηση ως εταίροι μιας εταιρείας χωρίς νομική προσωπικότητα·
  • ο σύζυγος του φορολογούμενου ασκούσε τις προαναφερόμενες δραστηριότητες, ενώ οι σύζυγοι ήταν ταυτόχρονα κοινή περιουσία.

Επίσης, από το εφάπαξ όφελος απόσβεσης εξαιρούνται οι φορολογούμενοι εταιρικού φόρου εισοδήματος που ξεκινούν μια επιχείρηση και έχουν ιδρυθεί:

  • ως αποτέλεσμα μετασχηματισμού, συγχώνευσης ή διαίρεσης φορολογουμένων, ή
  • ως αποτέλεσμα μετατροπής εταιρείας ή εταιρειών χωρίς νομική προσωπικότητα, ή
  • από φυσικά πρόσωπα που συνεισέφεραν στο κεφάλαιο της νεοσύστατης οντότητας μια επιχείρηση που διοικούνταν προηγουμένως, ή
  • περιουσιακά στοιχεία αυτής της επιχείρησης με συνολική αξία που υπερβαίνει το ισοδύναμο PLN τουλάχιστον 10.000 ευρώ.

Ποιος μπορεί να επωφεληθεί από την εφάπαξ απόσβεση

Οι φορολογούμενοι που ξεκινούν μια επιχείρηση και οι «μικροί φορολογούμενοι» μπορούν να προβούν σε εφάπαξ αποσβέσεις σε σχέση με ορισμένες κατηγορίες παγίων περιουσιακών στοιχείων. Πρόκειται για πάγια περιουσιακά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ομάδα 3-8 της Ταξινόμησης των παγίων στοιχείων ενεργητικού, εξαιρουμένων των επιβατικών αυτοκινήτων.

Εφάπαξ διαγραφές αποσβέσεων μπορούν να γίνουν μόνο για πάγια στοιχεία. Δεν μπορούν να εφαρμοστούν σε άυλα περιουσιακά στοιχεία.

Οι φορολογικές ρυθμίσεις έχουν θεσπίσει όριο στο μέγιστο ποσό μιας εφάπαξ διαγραφής λόγω της ταχείας μεθόδου φορολογικής απόσβεσης. Το 2011, το όριο είναι 50.000 ευρώ. Το εφάπαξ όριο απόσβεσης που καθορίζεται από τη φορολογική νομοθεσία είναι ετήσιο όριο. Έτσι, οι φορολογούμενοι του φόρου εισοδήματος μπορούν να προβούν σε εφάπαξ διαγραφές φόρων σε επόμενα έτη, εάν σε κάθε φορολογικό έτος ή εάν πληρούν τις προϋποθέσεις που επιτρέπουν σε εφάπαξ απόσβεση.

Το ετήσιο όριο δεν περιλαμβάνει διαγραφές αποσβέσεων περιουσιακών στοιχείων, η αξία των οποίων δεν υπερβαίνει τα 3.500 PLN. Υπάρχει επίσης πιθανότητα εφάπαξ απόσβεσης των παγίων που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Οι φορολογούμενοι μπορούν να προβαίνουν σε εφάπαξ διαγραφές αποσβέσεων όχι νωρίτερα από τον μήνα κατά τον οποίο τα πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρήθηκαν στο μητρώο παγίων.

Η αυτοτελής απόφαση του φορολογούμενου να εγγραφεί στα βιβλία δεν αρκεί για να εφαρμόσει ο φορολογούμενος εφάπαξ απόσβεση. Η καταχώριση στα αρχεία θα πρέπει να πραγματοποιείται όταν τα αγορασμένα περιουσιακά στοιχεία έχουν μετατραπεί σε πάγια στοιχεία ενεργητικού.

Επομένως, μόνο μια εγγραφή στα αρχεία σε συνδυασμό με τη θέση ενός περιουσιακού στοιχείου σε χρήση σάς επιτρέπει να επωφεληθείτε από την εφάπαξ φορολογική απόσβεση.

Το προνόμιο της εφάπαξ απόσβεσης φόρου δεν ισχύει μόνο για νέα περιουσιακά στοιχεία. Μπορεί επίσης να ισχύει για χρησιμοποιημένα πάγια στοιχεία ενεργητικού ή επενδύσεις σε πάγια στοιχεία του εξωτερικού.

Κατά γενικό κανόνα, δεν μπορείτε να επωφεληθείτε από μια εφάπαξ απόσβεση το έτος έναρξης της επιχείρησής σας, καθώς αυτή η κατάσταση εξαρτάται από τα κέρδη του προηγούμενου έτους.