Ηλεκτρονική ταμειακή μηχανή σε λογιστικό γραφείο - είναι υποχρεωτικό;

Λογιστικά Γραφεία

Σύμφωνα με την τροποποίηση του νόμου για τη φορολογία αγαθών και υπηρεσιών, οι φορολογούμενοι που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα σε ορισμένους κλάδους υποχρεούνται να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές ταμειακές μηχανές. Ένα λογιστικό γραφείο πρέπει να έχει και ηλεκτρονική ταμειακή μηχανή ή μπορεί να απαλλαγεί από αυτή την υποχρέωση; Η τροποποίηση της πράξης και η ηλεκτρονική ταμειακή μηχανή στο λογιστήριο.

Ηλεκτρονική ταμειακή μηχανή στο λογιστήριο

Την 1η Μαΐου 2019 τέθηκε σε ισχύ η πράξη τροποποίησης του νόμου περί φόρου αγαθών και υπηρεσιών και ο νόμος περί μέτρων. Κατ' αυτήν τροποποιήθηκαν οι διατάξεις για την κατοχή ταμειακών μηχανών. Οι διατάξεις του νόμου προβλέπουν τη δυνατότητα και για τους φορολογούμενους που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στους αναφερόμενους, ευαίσθητους κλάδους, την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών ταμειακών μηχανών. Ο νέος τύπος ταμειακών μηχανών πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την τήρηση αρχείων πωλήσεων σε μη επιχειρηματικά φυσικά πρόσωπα και κατ' αποκοπή αγρότες.

Το περιεχόμενο της τροποποιημένης πράξης για τη φορολογία αγαθών και υπηρεσιών, κοινώς γνωστή ως νόμος ΦΠΑ, ορίζει τους όρους και τις ομάδες φορολογουμένων που υποχρεούνται να διαθέτουν ηλεκτρονική ταμειακή μηχανή. Εάν ο φορολογούμενος ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα σε κλάδο διαφορετικό από αυτόν που ορίζει ο Νόμος, η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει για αυτόν. Σε αυτήν την περίπτωση, η πώληση μπορεί να καταγραφεί με χρήση παραδοσιακής ταμειακής μηχανής - δηλαδή με ηλεκτρονικό ή έντυπο αρχείο αντιγράφου, το οποίο δεν επιτρέπει τη σύνδεση και τη μεταφορά δεδομένων μεταξύ της ταμειακής μηχανής και του Κεντρικού Αποθετηρίου Ταμειακών Μηχανών.

Είναι απαραίτητη η ηλεκτρονική ταμειακή μηχανή σε λογιστικό γραφείο;

Η σωστή ερμηνεία των κανονισμών προκαλεί μερικές φορές κάποιες αμφιβολίες από την πλευρά των επιχειρηματιών. Ο ιδιοκτήτης του λογιστηρίου ρώτησε τον Διευθυντή της Εθνικής Διοίκησης Εσόδων για την αναγκαιότητα χρήσης ηλεκτρονικής ταμειακής μηχανής. Όπως τόνισε, διαθέτει ταμειακή μηχανή, η οποία όμως δεν χρησιμοποιείται γιατί το γραφείο δεν υποστηρίζει ιδιώτες και μεμονωμένους αγρότες. Επιπλέον, ο επιχειρηματίας δεν σκοπεύει να παρέχει υπηρεσίες σε φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και κατ' αποκοπή αγρότες - το λογιστικό γραφείο λειτουργεί μόνο για επιχειρηματικές οντότητες.

Σε μια τέτοια κατάσταση, το λογιστικό γραφείο υποχρεούται να χρησιμοποιεί διαδικτυακή ταμειακή μηχανή, παρόλο που δεν πραγματοποιεί τζίρο που θα τον απαιτούσε και δεν παρέχει υπηρεσίες σε ιδιώτες και μεμονωμένους αγρότες; Σύμφωνα με τη θέση της εφορίας, σε αυτή την περίπτωση το λογιστήριο δεν χρειάζεται να διαθέτει ηλεκτρονική ταμειακή μηχανή. Διαπιστώθηκε ότι δεδομένου ότι η δραστηριότητα του γραφείου βασίζεται αποκλειστικά στην εκτέλεση δραστηριοτήτων για επιχειρηματικές οντότητες, δηλαδή εταιρείες, ο επιχειρηματίας δεν χρειάζεται να καταγράφει τέτοιες πωλήσεις με ταμειακή μηχανή, και επομένως - δεν είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί διαδικτυακό ταμειακή μηχανή.

Από την άλλη, πότε μπορεί ένα λογιστικό γραφείο να επωφεληθεί από την υποκειμενική εξαίρεση από την υποχρέωση καταγραφής πωλήσεων με χρήση ταμειακής μηχανής; Τα λογιστικά γραφεία δεν υποχρεούνται να τηρούν αρχεία πωλήσεων με χρήση ταμειακής μηχανής σε περίπτωση που δεν υπερβαίνει το ποσό του κύκλου εργασιών του προηγούμενου φορολογικού έτους για φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και αγρότες εφάπαξ ποσού PLN 20.000. Τέτοια στοιχεία βρίσκονται στην ατομική ερμηνεία του Διευθυντή Εθνικών Φορολογικών Στοιχείων της 22ας Φεβρουαρίου 2021, με αριθμό 0112-KDIL3.4012.705.2020.1.LS.

Σημαντική είναι και η διάταξη του κανονισμού για τις ταμειακές μηχανές, η οποία προβλέπει την υποχρέωση χρήσης ταμειακής μηχανής στην περίπτωση παροχής φορολογικών συμβουλευτικών υπηρεσιών σε άτομα που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και κατ' αποκοπή αγρότες. Τα λογιστικά γραφεία παρέχουν πολύ συχνά υπηρεσίες σε τέτοιους φορείς μια φορά το χρόνο και αφορούν τη σύνταξη της ετήσιας φορολογικής δήλωσης PIT. Ο Υπουργός Οικονομικών εξέδωσε γενική διερμηνεία στις 9 Απριλίου 2015, η οποία ορίζει τι είναι οι φορολογικές συμβουλευτικές υπηρεσίες και ότι δεν σχετίζονται με λογιστικές και λογιστικές υπηρεσίες, οι οποίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:

  • τήρηση λογιστικών βιβλίων,

  • τήρηση φορολογικών βιβλίων,

  • τήρηση άλλων αρχείων για φορολογικούς σκοπούς,

  • συμπλήρωση φορολογικών δηλώσεων.

Ποιος χρειάζεται να χρησιμοποιεί διαδικτυακή ταμειακή μηχανή από το 2021;

Σύμφωνα με το άρθ. 145β παράγραφος. 1 σημείο 3 του νόμου περί ΦΠΑ, οι φορολογούμενοι μπορούσαν να καταγράφουν τις πωλήσεις χρησιμοποιώντας ταμειακές μηχανές με ηλεκτρονική ή έντυπη καταχώριση αντιγράφου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών:

  • κομμωτική,

  • καλλυντικά και κοσμετολογικά,

  • ιατρική περίθαλψη που παρέχεται από γιατρούς και οδοντιάτρους,

  • κατασκευή,

  • νομικός,

  • που σχετίζονται με τις δραστηριότητες εγκαταστάσεων για τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης - μόνο στον τομέα εισαγωγής.

Η διάταξη αυτή ίσχυε μόνο για ταμειακές μηχανές που χρησιμοποιούνταν για την τήρηση αρχείων για τις πωλήσεις αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 Άρθ. 145β παράγραφος. 2 του Νόμου.

Ηλεκτρονικά δημοσιονομικά μητρώα από την 1η Ιουλίου 2021 - ποιος πρέπει να έχει;

Στις 19 Ιουνίου 2020 τέθηκε σε ισχύ κανονισμός του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία παρατάθηκε μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021 η ημερομηνία καταγραφής της πώλησης με χρήση ταμειακών μηχανών με ηλεκτρονικά ή έντυπα αντίγραφα. Την 1η Ιουλίου 2021, την ίδια καταληκτική ημερομηνία για την έναρξη της τήρησης αρχείων πωλήσεων με χρήση ηλεκτρονικής ταμειακής μηχανής. Αυτή η υποχρέωση ισχύει για τους κλάδους που αναφέρθηκαν προηγουμένως και απαριθμήθηκαν στον νόμο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.

Η τροποποίηση του νόμου για τη φορολογία αγαθών και υπηρεσιών επέβαλε σε ορισμένες ομάδες επιχειρηματιών την υποχρέωση να καταγράφουν τις πωλήσεις με τη χρήση ηλεκτρονικών ταμειακών μηχανών. Ωστόσο, αυτή η υποχρέωση δεν ισχύει πάντα για τα λογιστικά γραφεία. Δεν είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές ταμειακές μηχανές εάν η δραστηριότητά τους συνίσταται αποκλειστικά στην παροχή υπηρεσιών σε άλλες επιχειρηματικές οντότητες ή στην παροχή υπηρεσιών πλην φορολογικών συμβουλών σε άτομα που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά η συνολική τους αξία δεν υπερβαίνει το όριο των 20.000 PLN ετησίως .