Ηλεκτρονική ταμειακή μηχανή - μπορεί να απενεργοποιηθεί όταν δεν εκδίδονται αποδείξεις;

Δικτυακός Τόπος

Οι φορολογούμενοι πρέπει πλέον να στραφούν σε ηλεκτρονικά ταμεία. Τα παραπάνω δεν ισχύουν για όλες τις επιχειρηματικές οντότητες. Αυτό γίνεται για να διασφαλιστεί ότι τα έσοδα του προϋπολογισμού θα είναι υψηλότερα και ότι οι φορολογούμενοι θα καταγράφουν όλες τις συναλλαγές τους στο ταμείο. Στο άρθρο θα εξηγήσουμε εάν η ηλεκτρονική ταμειακή μηχανή πρέπει να ενεργοποιείται σε περίπτωση περιστασιακής καταγραφής των πωλήσεων.

Ποιος χρειάζεται να καταγράφει τις πωλήσεις στο ταμείο;

Σύμφωνα με το άρθ. 111 δευτ. 1 του νόμου περί ΦΠΑ, οι φορολογούμενοι που πωλούν σε φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και κατ' αποκοπή αγρότες υποχρεούνται να τηρούν αρχείο της πώλησης χρησιμοποιώντας ταμειακές μηχανές.

Η παραπάνω διάταξη ορίζει έναν γενικό κανόνα ότι η υποχρέωση τήρησης αρχείων με τη χρήση ταμειακής μηχανής ισχύει για όλους τους φορολογούμενους που πωλούν στους αποδέκτες που αναφέρονται σε αυτήν, δηλαδή φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και κατ' αποκοπή αγρότες. Έτσι, ένα από τα βασικά κριτήρια που καθορίζουν την υποχρέωση υποβολής αίτησης για την εγγραφή των ταμειακών μηχανών είναι η ιδιότητα του αγοραστή των παροχών που παρέχει ο φορολογούμενος.

Διαδικτυακό ταμείο

Ο νομοθέτης εισήγαγε σημαντικές αλλαγές στον τομέα των ταμειακών μηχανών στο νόμο περί ΦΠΑ. Οι νέοι κανονισμοί προϋποθέτουν, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα (και για τους φορολογούμενους που ασκούν επιχείρηση σε ευαίσθητους τομείς που καθορίζονται στην πράξη - υποχρέωση) να χρησιμοποιούν νέου τύπου ταμειακές μηχανές, τα λεγόμενα ηλεκτρονικές ταμειακές μηχανές για την τήρηση αρχείων πωλήσεων για φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και κατ' αποκοπή αγρότες.

Παράδειγμα 1.

Ο φορολογούμενος παρέχει κατασκευαστικές υπηρεσίες. Τις πραγματοποιεί για φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα. Πρέπει να εγκαταστήσει την ηλεκτρονική ταμειακή μηχανή σε αυτή την περίπτωση;

Από την 1η Ιουλίου 2021, οι κατασκευαστικές εταιρείες υποχρεούνται να καταχωρούν πωλήσεις σε ιδιώτες χρησιμοποιώντας ηλεκτρονική ταμειακή μηχανή. Έτσι, στην αναλυόμενη περίπτωση, ο φορολογούμενος υποχρεούται να αντικαταστήσει την ταμειακή μηχανή.

Ο φορολογούμενος έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει το 90% της καθαρής αξίας, αλλά όχι περισσότερο από 700 PLN, κατά την αντικατάσταση της ταμειακής μηχανής με μια ηλεκτρονική ταμειακή μηχανή.

Είναι σημαντικό ότι οι ηλεκτρονικές ταμειακές μηχανές είναι εξοπλισμένες με νέες λειτουργίες που επιτρέπουν, εκτός από την εξοικονόμηση στη δημοσιονομική μνήμη και την προστατευμένη ταμειακή μηχανή, τη συνεχή, αυτοματοποιημένη και άμεση μεταφορά δεδομένων που έχουν καταχωριστεί με τη χρήση τους από τα τηρούμενα αρχεία και δεδομένα για γεγονότα σημαντικά για η λειτουργία ταμειακών μηχανών στο σύστημα ΤΠΕ Κεντρική Αποθήκη Ταμειακών Διαθεσίμων.

Οι ηλεκτρονικές ταμειακές μηχανές συνδέονται με το Κεντρικό Αποθετήριο Ταμειακών Μηχανών μέσω του τηλεπικοινωνιακού δικτύου με τρόπο που διασφαλίζει:

 1. αποστολή δεδομένων από ταμειακές μηχανές στο Κεντρικό Αποθετήριο Ταμειακών Μηχανών με άμεσο, συνεχή, αυτοματοποιημένο τρόπο ή κατόπιν αιτήματος του Προϊσταμένου της Εθνικής Διοίκησης Εσόδων, σε ηλεκτρονική μορφή που αντιστοιχεί στη λογική δομή που αναφέρεται στο Φορολογικό Διάταγμα.

 2. αποστολή εντολών από το Κεντρικό Αποθετήριο ταμειακών μηχανών σε ταμειακές μηχανές σχετικά με τη λειτουργία των ταμειακών μηχανών και την παραλαβή τους από αυτές τις ταμειακές μηχανές:

 • που σχετίζονται με τη φορολογική προσαρμογή της ταμειακής μηχανής,

 • συμπεριλαμβανομένου του όρου:

  • τη μέθοδο και το εύρος της μεταφοράς δεδομένων από αυτήν την ταμειακή μηχανή,

  • τον τρόπο λειτουργίας της ταμειακής μηχανής,

 • τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας της ταμειακής μηχανής.

Είναι σημαντικό ότι ο νόμος ορίζει τις απαιτήσεις και τις αρχές λειτουργίας που πρέπει να πληρούν οι ηλεκτρονικές ταμειακές μηχανές (άρθρο 111 παράγραφος 6α του νόμου περί ΦΠΑ). Σύμφωνα με την προαναφερθείσα διάταξη, η ταμειακή μηχανή πρέπει να διασφαλίζει τη σωστή καταγραφή, αποθήκευση και ασφαλή μεταφορά δεδομένων από την ταμειακή μηχανή σε εξωτερικούς φορείς δεδομένων και να επιτρέπει τη σύνδεση και μεταφορά δεδομένων μεταξύ της ταμειακής μηχανής και του Κεντρικού Αποθετηρίου Ταμειακών Μηχανών.

Τι κάνουμε όταν δεν υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο;

Εάν, για λόγους πέραν του ελέγχου του φορολογούμενου, δεν είναι δυνατή η παροχή της σύνδεσης που αναφέρεται παραπάνω:

 • προσωρινά - ο φορολογούμενος υποχρεούται να τηρεί αρχεία πωλήσεων και να διασφαλίζει αυτή τη σύνδεση μόλις παύσουν να υφίστανται αυτοί οι λόγοι.

 • μόνιμη - ο φορολογούμενος υποχρεούται να τηρεί αρχεία πωλήσεων και, με τη σύμφωνη γνώμη του προϊσταμένου της εφορίας, να διασφαλίζει τη σύνδεση αυτή κατά διαστήματα που συμφωνούνται με τον προϊστάμενο της εφορίας.

Επομένως, όπως προκύπτει από τα προαναφερθέντα κανονισμών, το πρωταρχικό καθήκον του φορολογούμενου είναι να διασφαλίζει τη σύνδεση της ταμειακής μηχανής που επιτρέπει τη μεταφορά δεδομένων μεταξύ της ηλεκτρονικής ταμειακής μηχανής και του Κεντρικού Αποθετηρίου Ταμειακών Μηχανών. Η ηλεκτρονική ταμειακή μηχανή θα πρέπει να παρέχει σύνδεση και μεταφορά δεδομένων μεταξύ της ταμειακής μηχανής και του Κεντρικού Αποθετηρίου Ταμειακών Μηχανών κατά τις πωλήσεις που απαιτούν καταγραφή στο ταμείο, κάτι που θα πρέπει επίσης να νοείται ως η ετοιμότητα του φορολογούμενου να πραγματοποιήσει μια τέτοια πώληση.

Ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών χωρίς δεσμεύσεις!

Η ηλεκτρονική ταμειακή μηχανή μπορεί να απενεργοποιηθεί

Πολλοί φορολογούμενοι διαθέτουν διαδικτυακή ταμειακή μηχανή, αλλά λόγω της ιδιαιτερότητας της επιχείρησής τους, τη χρησιμοποιούν σποραδικά.

Παράδειγμα 2.

Ο φορολογούμενος διατηρεί κατασκευαστική εταιρεία. Τηρεί αρχεία πωλήσεων για φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα on-line ταμειακή μηχανή με κάρτα Διαδικτύου. Λόγω της φύσης της επιχείρησής της - κατασκευαστικές υπηρεσίες διάρκειας πολλών εβδομάδων - εκδίδει μία ή δύο αποδείξεις το μήνα. Παρά το γεγονός ότι καταγράφει μόνο μία ή δύο φορές το μήνα, περιλαμβάνει καθημερινά την ταμειακή μηχανή.

Ο φορολογούμενος πιστεύει ότι στην περίπτωσή του έχει το δικαίωμα να απενεργοποιήσει την ηλεκτρονική ταμειακή μηχανή. Θέλει να το ενεργοποιήσει μόνο όταν εκδίδει απόδειξη ή ημερήσια ή μηνιαία αναφορά. Εκτελεί τις υπηρεσίες της εκτός της μόνιμης έδρας της. Επομένως, έχει δίκιο ο φορολογούμενος όταν εξαιρεί την ηλεκτρονική ταμειακή μηχανή;

Η ηλεκτρονική ταμειακή μηχανή θα πρέπει να παρέχει σύνδεση και μεταφορά δεδομένων μεταξύ της ταμειακής μηχανής και του Κεντρικού Αποθετηρίου Ταμειακών Μηχανών κατά τις πωλήσεις που απαιτούν καταγραφή στο ταμείο, κάτι που θα πρέπει επίσης να νοείται ως η ετοιμότητα του φορολογούμενου να πραγματοποιήσει μια τέτοια πώληση.

Έτσι, κατά κανόνα, μια ηλεκτρονική ταμειακή μηχανή θα πρέπει να συνδέεται στο Διαδίκτυο κατά τις εργάσιμες ώρες, δηλαδή στο άνοιγμα ενός καταστήματος εξυπηρέτησης ή μιας εταιρείας, και όχι μόνο όταν υπάρχει συναλλαγή πώλησης. Υπό τις παρουσιαζόμενες συνθήκες, δεδομένου ότι το έργο του φορολογούμενου συνίσταται στην παροχή υπηρεσίας σε τοποθεσία όπου εκτελείται υπηρεσία ανακαίνισης ή άλλης κατασκευής, αυτό δεν συμβαίνει.

Συνοπτικά, λόγω της φύσης της επιχείρησης, δηλαδή όταν η πώληση θα πραγματοποιηθεί μόνο μετά την ολοκλήρωση της κατασκευαστικής υπηρεσίας, η οποία - όπως περιγράφεται στην περίπτωση του φορολογούμενου - μπορεί να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες, η ηλεκτρονική ταμειακή μηχανή δεν πρέπει να είναι συνεχώς ενεργοποιημένο.