Κωδικοί αναγνώρισης σε JPK - δυσάρεστη υποχρέωση για τους φορολογούμενους!

Φόρος Υπηρεσίας

Στις αρχές του 2ου και του 3ου τριμήνου του 2020, θα τεθεί σε ισχύ ένα νέο JPK V7M και JPK V7K για να αντικαταστήσει το τρέχον αρχείο ΦΠΑ JPK και τη δήλωση ΦΠΑ και να τα συνδυάσει σε ένα. Καθώς η ημερομηνία εφαρμογής των νέων κανονισμών πλησιάζει, το Υπουργείο Οικονομικών δημοσίευσε τον Φεβρουάριο του 2020 ένα επίσημο ενημερωτικό φυλλάδιο με επεξηγήσεις για το τι περιέχει το νέο SAF-T και τον τρόπο συμπλήρωσής του. Το φυλλάδιο δείχνει ότι οι φορολογούμενοι θα υποχρεούνται όχι μόνο να ορίζουν την ομάδα των πωλούμενων αγαθών και υπηρεσιών, αλλά και να επισημαίνουν τις διαδικασίες πώλησης και αγοράς. Πώς να χρησιμοποιήσετε κωδικούς αναγνώρισης στο JPK; Ας το ελέγξουμε!

Νέο JPK για ποιον;

Το νέο αρχείο JPK θα πρέπει να υποβάλουν οι φορολογούμενοι ΦΠΑ που έχουν μέχρι στιγμής πραγματοποιήσει διακανονισμούς με τη μορφή δηλώσεων ΦΠΑ-7 και ΦΠΑ-7Κ. Για άλλες δηλώσεις ΦΠΑ, π.χ. ΦΠΑ-12, ΦΠΑ-8, ΦΠΑ-9Μ, ΦΠΑ-10 και ΦΠΑ-14, θα ισχύουν οι ισχύοντες κανονισμοί, επομένως τίποτα δεν θα αλλάξει εδώ.

Το νέο JPK θα αντικαταστήσει τη δήλωση VAT-7M και VAT-7K και το υπάρχον αρχείο JPK_VAT.

Κωδικοί αναγνώρισης σε JPK

Την 1η Απριλίου 2020 θα τεθεί επίσης σε ισχύ νέος Κανονισμός του Υπουργού Οικονομικών, Επενδύσεων και Ανάπτυξης για την αναλυτική εμβέλεια των στοιχείων που περιλαμβάνονται στις φορολογικές δηλώσεις και στοιχεία στον τομέα της φορολογίας αγαθών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την οποία, έως την § 10 παρ. 3 κατά τη συμπλήρωση του τμήματος εγγραφής της νέας δομής JPK, θα πρέπει να επισημαίνεται η ομάδα αγαθών και υπηρεσιών.

Ποια προϊόντα και υπηρεσίες επισημαίνονται;

Σύμφωνα με την § 10 sec. 3 του νέου κανονισμού, η παράδοση αγαθών και υπηρεσιών θα επισημαίνεται με τον κατάλληλο αριθμό ονομασίας:

 • 01 - για τα αλκοολούχα ποτά - αιθυλική αλκοόλη, μπύρα, κρασί, ποτά που έχουν υποστεί ζύμωση και ενδιάμεσα προϊόντα, όπως ορίζονται στις διατάξεις για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης,
 • 02 - για τα αγαθά που αναφέρονται στο άρθ. 103 δευτ. 5αα του νόμου περί ΦΠΑ,
 • 03- για το πετρέλαιο θέρμανσης κατά την έννοια των διατάξεων για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και τα λιπαντικά, άλλα λάδια με κωδικούς ΣΟ από 2710 19 71 έως 2710 19 99,
 • 04 - για προϊόντα καπνού, ακατέργαστο καπνό, υγρό για ηλεκτρονικά τσιγάρα και καινοτόμα προϊόντα, κατά την έννοια των διατάξεων για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης,
 • 05 - για τα απόβλητα - καθορίζεται μόνο στο στοιχείο 79-91 του Παραρτήματος 15 του νόμου περί ΦΠΑ,
 • 06 - για ηλεκτρονικές συσκευές και εξαρτήματα και υλικά αυτών, προσδιορίζονται μόνο στο σημείο 7-9, 59-63, 65, 66, 69 και 94-96 του Παραρτήματος 15 του νόμου περί ΦΠΑ,
 • 07 - για οχήματα και ανταλλακτικά αυτοκινήτων με κωδικούς μόνο CN 8701-8708 και CN 8708 10,
 • 08 - για πολύτιμα και βασικά μέταλλα - καθορίζεται μόνο στο τεμάχιο 1-3 του Παραρτήματος 12 του Νόμου και στο σημείο 12-25, 33-40, 45, 46, 56 και 78 του Παραρτήματος 15 του νόμου περί ΦΠΑ,
 • 09 - για φάρμακα και ιατροτεχνολογικά προϊόντα - φάρμακα, τρόφιμα για ειδικές διατροφικές χρήσεις και ιατροτεχνολογικά προϊόντα που υπόκεινται στην υποχρέωση κοινοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο. 37av παράγραφος. 1 του νόμου της 6ης Σεπτεμβρίου 2001 - Φαρμακευτικό Δίκαιο (Journal of Laws του 2019, σημείο 499, όπως τροποποιήθηκε),
 • 10 - για κτίρια, κατασκευές και γη,
 • 11 - για υπηρεσίες στον τομέα της μεταφοράς δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου που αναφέρονται στον νόμο της 12ης Ιουνίου 2015 σχετικά με το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου (Journal of Laws του 2018, σημεία 1201 και 2538 και του 2019, σημείο 730, 1501 και 1532),
 • 12 - για άυλες υπηρεσίες - μόνο: συμβουλευτικές υπηρεσίες, λογιστικά, νομικά, διαχείριση, κατάρτιση, μάρκετινγκ, κεντρικά γραφεία, διαφήμιση, έρευνα αγοράς και έρευνα της κοινής γνώμης, εργασίες έρευνας και ανάπτυξης
 • 13 - για υπηρεσίες μεταφοράς και διαχείριση αποθήκης - Ενότητα H PKWiU 2015 σύμβολο ex 49.4, ex 52.1

Είναι σημαντικό ότι τα δεδομένα της ομάδας πρέπει να εκχωρούνται σε κάθε τιμολόγιο ξεχωριστά και εάν υπάρχουν πολλές ομάδες αγαθών και υπηρεσιών σε ένα τιμολόγιο, θα πρέπει να επιλέξετε όλες τις ομάδες που εμφανίζονται στο τιμολόγιο.