Η σύμβαση διαχείρισης και ο φόρος αγαθών και υπηρεσιών

Φόρος Υπηρεσίας

Στην οικονομική πρακτική, θεωρείται ότι μια σύμβαση διαχείρισης είναι μια σύμβαση αστικού δικαίου, βάσει της οποίας ο διαχειριστής αναλαμβάνει, έναντι αμοιβής, να ασκεί διαχείριση στην επιχείρηση του πελάτη σε μόνιμη βάση. Οι διατάξεις για την εντολή εφαρμόζονται αναλόγως στη σύμβαση διαχείρισης ως σύμβαση παροχής υπηρεσιών.

Τι υπόκειται σε ΦΠΑ;

Σύμφωνα με το άρθ. 5 δευτ. 1 σημείο 1 του νόμου της 11ης Μαρτίου 2004 περί φόρου επί αγαθών και υπηρεσιών, εφεξής νόμος περί ΦΠΑ, φορολογίας των προαναφερόμενων ο φόρος υπόκειται στην επί πληρωμή παράδοση αγαθών και στην επί πληρωμή παροχή υπηρεσιών εντός της επικράτειας της χώρας.

Αστείο. 7 δευτ. 1 του νόμου περί ΦΠΑ συνάγεται ότι μέσω της παράδοσης αγαθών που αναφέρονται στο άρθ. 5 δευτ. 1, σημαίνει τη μεταβίβαση του δικαιώματος διάθεσης των αγαθών ως ιδιοκτήτης.

Σύμφωνα με το άρθ. 8 δευτ. 1 του νόμου περί ΦΠΑ μέσω της παροχής υπηρεσιών που αναφέρονται στο άρθ. 5 δευτ. Ως 1 σημείο 1 νοείται κάθε υπηρεσία που παρέχεται σε φυσικό πρόσωπο, νομικό πρόσωπο ή οργανική μονάδα χωρίς νομική προσωπικότητα, η οποία δεν συνιστά παράδοση αγαθών κατά την έννοια του άρθρου. 7, συμπεριλαμβανομένων:

  1. τη μεταβίβαση δικαιωμάτων σε άυλα περιουσιακά στοιχεία, ανεξάρτητα από τη μορφή με την οποία πραγματοποιήθηκε η νομική συναλλαγή·
  2. την υποχρέωση να απόσχετε από την εκτέλεση μιας ενέργειας ή να ανεχτείτε μια ενέργεια ή μια κατάσταση·
  3. παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με εντολή δημόσιας αρχής ή φορέα που ενεργεί για λογαριασμό της ή εντολή που απορρέει από το νόμο.

Η έννοια της παροχής υπηρεσιών έχει πολύ ευρύ πεδίο εφαρμογής. Θα πρέπει να νοούνται ως οποιαδήποτε συμπεριφορά, η οποία μπορεί να συνίσταται τόσο στο να ενεργείς (κάνω, κάνω κάτι προς όφελος άλλου ατόμου) όσο και στο να μην ενεργείς, να μην ενεργείς (να μην κάνεις ή να ανέχεσαι). Κατά την αξιολόγηση της φύσης της παροχής ως υπηρεσίας, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ο νόμος για τη φορολογία αγαθών και υπηρεσιών περιλαμβάνει στην ομάδα υπηρεσιών κάθε παροχή που δεν αποτελεί παροχή σύμφωνα με το άρθρο του. 7. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι η υπηρεσία θα είναι μόνο υπηρεσία για την οποία υπάρχει άμεσος καταναλωτής, ο αποδέκτης της υπηρεσίας, επωφελούμενος χρηματικού οφέλους.

Συνεπώς, η δραστηριότητα φορολογείται μόνο όταν εκτελείται βάσει συμφωνίας υποχρέωσης και ένα από τα μέρη της συναλλαγής μπορεί να θεωρηθεί ως ο άμεσος δικαιούχος αυτής της δραστηριότητας και η σχέση μεταξύ της πληρωμής που ελήφθη και του οφέλους προς το μέρος που πληρώνει πρέπει να είστε αρκετά άμεσοι και σαφείς ώστε να μπορείτε να πείτε ότι η πληρωμή γίνεται σε αντάλλαγμα για αυτό το όφελος.

Όχι κάθε δραστηριότητα που συνιστά παράδοση κατά την έννοια του άρθρου. 7 του νόμου, υπόκειται σε φόρο επί αγαθών και υπηρεσιών. Για να φορολογηθεί μια δεδομένη δραστηριότητα με αυτόν τον φόρο, πρέπει να ασκείται από φορέα που, σε σχέση με την απόδοσή του, είναι φορολογούμενος φόρου προστιθέμενης αξίας.

Οικονομική δραστηριότητα - Φ.Π.Α

Σύμφωνα με το άρθ. 15 δευτ. 1 του νόμου περί ΦΠΑ, φορολογούμενοι είναι τα νομικά πρόσωπα, οι οργανικές μονάδες χωρίς νομική προσωπικότητα και τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν αυτοτελώς οικονομική δραστηριότητα της παρ. 2, ανεξάρτητα από το σκοπό ή το αποτέλεσμα αυτής της δραστηριότητας.

Οικονομική δραστηριότητα, σύμφωνα με την παρ 2 του προαναφερόμενου άρθρου, καλύπτει όλες τις δραστηριότητες των παραγωγών, εμπόρων ή παρόχων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των φορέων που αποκτούν φυσικούς πόρους και των αγροτών, καθώς και τις δραστηριότητες των ελεύθερων επαγγελματιών.

Η οικονομική δραστηριότητα περιλαμβάνει, ειδικότερα, δραστηριότητες που συνίστανται στη χρήση αγαθών ή άυλων περιουσιακών στοιχείων σε συνεχή βάση για εμπορικούς σκοπούς.

Με τη σειρά του, το Art. 15 δευτ. Στην παράγραφο 3 του νόμου περί ΦΠΑ ορίζεται ότι για την ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα που αναφέρεται στην παράγρ. 1, οι ακόλουθες δραστηριότητες δεν λαμβάνονται υπόψη:

  1. για τα οποία τα έσοδα αναγράφονται στο άρθ. 12 δευτ. 1-6 του νόμου της 26ης Ιουλίου 1991 για τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων.
  2. για τα οποία τα έσοδα αναγράφονται στο άρθ. 13 σημεία 2-9 του νόμου περί φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, εάν, λόγω της άσκησης αυτών των δραστηριοτήτων, τα πρόσωπα αυτά συνδέονται με το πρόσωπο που διατάσσει την εκτέλεση αυτών των δραστηριοτήτων με νομικούς δεσμούς που δημιουργούν τη νομική σχέση μεταξύ του προσώπου που διατάσσει την εκτέλεση τις δραστηριότητες και εκείνες που εκτελούν τις δραστηριότητες που έχουν διαταχθεί όσον αφορά τις προϋποθέσεις για την εκτέλεση αυτών των δραστηριοτήτων, την αμοιβή και την ευθύνη του εντολέα να εκτελέσει αυτές τις δραστηριότητες έναντι τρίτων.

Έτσι, με το άρθ. 15 δευτ. 3 σημείο 3 του νόμου περί ΦΠΑ, συνάγεται ότι για να αναγνωριστεί ότι ορισμένες δραστηριότητες που εκτελούνται από φυσικό πρόσωπο δεν συνιστούν ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα και επομένως παραμένουν εκτός των διατάξεων του νόμου περί φόρου προστιθέμενης αξίας, είναι σημαντικό να πληρούνται όλες οι στοιχεία που απαριθμούνται στην παρούσα διάταξη, δηλαδή δέσμευση του αναδόχου με τον εντολέα να εκτελέσει αυτές τις δραστηριότητες με νομικούς δεσμούς που δημιουργούν τη νομική σχέση μεταξύ του εντολέα και του προσώπου που εκτελεί τις παραγγελθείσες δραστηριότητες, ως προς τους όρους:

  • την εκτέλεση αυτών των δραστηριοτήτων,
  • μισθούς και
  • ευθύνη του εντολέα για την εκτέλεση αυτών των δραστηριοτήτων έναντι τρίτων.

Επομένως, εάν τα προαναφερθέντα Οι όροι των δραστηριοτήτων που αναλαμβάνει φυσικό πρόσωπο δεν θεωρούνται δραστηριότητες που εκτελούνται ως μέρος ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας.

Ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών χωρίς δεσμεύσεις!

Σύμβαση διαχείρισης - φορολογία

Η σύμβαση διαχείρισης μεταξύ του διαχειριστή και της εταιρείας πρέπει να πληροί και τις τρεις προϋποθέσεις ώστε να μην μπορούμε να θεωρήσουμε τον διαχειριστή ΦΠΑ. Ταυτόχρονα, η μη τήρηση οποιουδήποτε από αυτά σημαίνει ότι ο διαχειριστής ενεργεί ως υπόχρεος ΦΠΑ. Επομένως, πρέπει πάντα να αναλύουμε τις υπογεγραμμένες συμβάσεις.

Στην οικονομική πρακτική, οι συμβάσεις διαχείρισης είναι δομημένες με τέτοιο τρόπο ώστε να πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις.

Τα παραπάνω σημαίνουν ότι με την κατάλληλη κατάρτιση της σύμβασης δεν θα υπαχθούν σε ΦΠΑ.

Αυτό επιβεβαιώνεται από τη γενική ερμηνεία του Υπουργού Οικονομικών της 6ης Οκτωβρίου 2017, με αριθμό ΠΤ3. 8 Νοεμβρίου 2017:
Βάσει του νόμου περί ΦΠΑ, ο χαρακτηρισμός των διαχειριστικών δραστηριοτήτων (υπηρεσιών) που παρέχονται από μέλη του διοικητικού συμβουλίου βάσει συμβάσεων που έχουν συναφθεί σε σχέση με τις διατάξεις του νόμου σχετικά με τις αρχές καθορισμού της αμοιβής των προσώπων που διαχειρίζονται ορισμένες εταιρείες, λογαριασμός του οποίου τα έσοδα έχουν συμπεριληφθεί στην πηγή εσόδων που καθορίζεται στο άρθρο. 13 σημείο 7 του νόμου περί φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων ".