Έλεγχος από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Υπηρεσία

Οι έλεγχοι των πληρωτών που υποχρεούνται να καταβάλλουν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης διενεργούνται από επιθεωρητές ελέγχου της ZUS. Ο έλεγχος της εκτέλεσης καθηκόντων και υποχρεώσεων στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης από τους εισφοροπληρωτές διενεργείται με τέτοια συχνότητα ώστε να καθίσταται δυνατή η είσπραξη των καταβληθεισών εισφορών και παροχών. Ωστόσο, στην περίπτωση εισφορών που υποχρεούνται να καταβάλλουν εισφορές αποκλειστικά για τη δική τους ασφάλιση, έλεγχοι μπορούν να διενεργούνται μόνο σε δικαιολογημένες περιπτώσεις.

Εάν ο εισφορέας είναι μικροεπιχειρηματίας, η διάρκεια του ελέγχου σε ένα ημερολογιακό έτος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 12 εργάσιμες ημέρες. Στην περίπτωση μικρού επιχειρηματία, είναι 18 εργάσιμες ημέρες και στην περίπτωση μεσαίου επιχειρηματία - 24 εργάσιμες ημέρες. Στην περίπτωση άλλων επιχειρηματιών, η επιθεώρηση δεν μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από 48 εργάσιμες ημέρες. Οι προαναφερόμενοι χρονικοί περιορισμοί ελέγχου στους πληρωτές εισφορών δεν ισχύουν, μεταξύ άλλων, για: σε περίπτωση που η επιθεώρηση είναι απαραίτητη για την αποτροπή διάπραξης εγκλήματος ή πλημμελήματος από τον εισφοροπληρωτή. Η επιθεώρηση ξεκινά από κατάλληλο επιθεωρητή ZUS αφού προσκομίσει το δελτίο ταυτότητας και παραδώσει την εξουσιοδότηση για τη διεξαγωγή της επιθεώρησης. Σε περίπτωση απουσίας του επιχειρηματία, η επιθεώρηση μπορεί να ξεκινήσει με την προσκόμιση των προαναφερόμενων εγγράφων σε πρόσωπο εξουσιοδοτημένο να εκπροσωπεί ή να διαχειρίζεται τις υποθέσεις του εισφοροπληρωτή. Για όλες τις δραστηριότητες συντάσσεται πρωτόκολλο και παραδίδεται αμέσως στον εισφορέα. Ο επιχειρηματίας που είναι παρών κατά την επιθεώρηση (καθώς και το πρόσωπο που υποδεικνύεται από αυτόν) έχει δικαίωμα συμμετοχής στις δραστηριότητες επιθεώρησης. Ο επιχειρηματίας θα πρέπει να ενημερώνεται για τον τόπο και την ημερομηνία λήψης στοιχείων από καταθέσεις μαρτύρων ή επιθεώρηση κατά τρόπο που του επιτρέπει να συμμετέχει στη λήψη αυτών των αποδεικτικών στοιχείων. Εάν δικαιολογείται η άμεση έναρξη του ελέγχου και ο επιχειρηματίας απουσιάζει, τότε δεν είναι απαραίτητο να γνωστοποιηθεί στον πληρωτή τα προσκομισθέντα αποδεικτικά στοιχεία. Η απουσία αυτή καταγράφεται στην έκθεση επιθεώρησης.

Το πεδίο του ελέγχου του επιχειρηματία από τη ZUS περιλαμβάνει ειδικότερα: αναφορά στην κοινωνική ασφάλιση, ορθότητα και αξιοπιστία υπολογισμού, αφαίρεσης και καταβολής εισφορών, προσδιορισμό του δικαιώματος για παροχές κοινωνικής ασφάλισης και καταβολή αυτών των παροχών και διευθέτηση ως προς αυτό, σωστή και έγκαιρη προετοιμασία αιτήσεων για συνταξιοδοτικά επιδόματα και συντάξεις αναπηρίας, έκδοση πιστοποιητικών ή αναφορά στοιχείων για λόγους κοινωνικής ασφάλισης και έλεγχος της περιουσίας των εισφοροπληρωτών που καθυστερούν με καταβολή εισφορών. Οι επιθεωρητές εξουσιοδοτούνται επίσης να ελέγχουν άλλες πληρωμές που η ZUS υποχρεούται να εισπράξει.

Κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης, οι επιθεωρητές της ZUS μπορούν να εξετάσουν όλα τα βιβλία, τα οικονομικά, λογιστικά και προσωπικά έγγραφα καθώς και άλλους φορείς πληροφοριών που σχετίζονται με το εύρος της επιθεώρησης. Επίσης, πραγματοποιούν οπτικό έλεγχο και απογραφή των περιουσιακών στοιχείων των επιχειρηματιών που καθυστερούν με καταβολή εισφορών. Διαφυλάσσουν τα συλλεγέντα αποδεικτικά στοιχεία και μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες, ταυτοποίηση προσώπων προκειμένου να διαπιστωθεί η ταυτότητά τους και ανακρινόμενοι μάρτυρες και ο καταβάλλων εισφορά.

Οι δραστηριότητες ελέγχου πραγματοποιούνται στην έδρα του επιχειρηματία και στους χώρους όπου ασκεί την επιχείρησή του. Μπορούν να εκτελούνται και εκτός των προαναφερόμενων χώρων, εάν ο καταβάλλων εισφορά δεν έχει παράσχει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για τον έλεγχο ή εάν το επιβάλλει η φύση της δραστηριότητας.

Ο επιθεωρητής ελέγχου ZUS δικαιούται να εισέρχεται και να κυκλοφορεί στις εγκαταστάσεις του πληρωτή, δεν υπόκειται σε προσωπική επιθεώρηση, εάν προβλέπεται από τους κανονισμούς της εταιρείας, αλλά πρέπει να συμμορφώνεται με τους κανονισμούς υγείας και ασφάλειας.