Διόρθωση τιμολογίου σε συν από την πλευρά του πωλητή και του αγοραστή

Φόρος Υπηρεσίας

Ως μέρος των συναλλαγών μεταξύ επιχειρηματιών, υπάρχουν περιπτώσεις όπου είναι απαραίτητο να γίνει μια προσαρμογή στην αξία της αρχικής πώλησης. Σύμφωνα με την ορολογία που υιοθετήθηκε, η διόρθωση μπορεί να γίνει είτε σε συν είτε με πλην. Θα εξετάσουμε ποιες επιπτώσεις από την άποψη του φόρου προστιθέμενης αξίας και του φόρου εισοδήματος προκαλεί η διόρθωση του τιμολογίου στο συν, τόσο από την πλευρά του πωλητή όσο και από την πλευρά του αγοραστή.

Τι είναι το πιστωτικό σημείωμα;

Οι σκέψεις πρέπει να ξεκινούν με την εξήγηση του τι είναι το διορθωτικό τιμολόγιο. Ο γενικός κανόνας είναι ότι η πώληση σε άλλον επιχειρηματία πρέπει να τεκμηριώνεται με τιμολόγιο. Εάν το τιμολόγιο που εκδίδει ο φορολογούμενος περιέχει σφάλματα ή αλλάξει η πραγματική κατάσταση μιας συγκεκριμένης συναλλαγής, είναι απαραίτητη η άμεση διόρθωση του τιμολογίου. Αυτό γίνεται ακριβώς μέσω ενός πιστωτικού σημειώματος, ο κύριος σκοπός του οποίου είναι να αντικατοπτρίζει την πραγματική συναλλαγή με τον αντισυμβαλλόμενο. Οι διατάξεις του νόμου περί ΦΠΑ προβλέπουν ότι ένα διορθωτικό τιμολόγιο πρέπει να εκδίδεται όταν, μετά την έκδοση του αρχικού τιμολογίου:

  1. χορηγήθηκε μείωση τιμής με τη μορφή έκπτωσης,
  2. χορηγήθηκαν εκπτώσεις και μειώσεις τιμών,
  3. τα αγαθά και οι συσκευασίες επιστράφηκαν στον φορολογούμενο,
  4. ο αγοραστής έχει αποζημιωθεί εν όλω ή εν μέρει,
  5. η τιμή έχει αυξηθεί ή υπήρξε λάθος στην τιμή, τον συντελεστή, το ποσό φόρου ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο στο τιμολόγιο.

Διόρθωση τιμολογίου βάσει ΦΠΑ

Οι διατάξεις του νόμου περί ΦΠΑ ρυθμίζουν τον τρόπο και την ημερομηνία διόρθωσης των τιμολογίων μειώνοντας το ποσό του φόρου (σε μείον). Όσον αφορά τις προσαρμογές που θα οδηγήσουν σε αύξηση του ποσού του οφειλόμενου φόρου (σε συν), ο νόμος ΦΠΑ δεν προέβλεπε ρητά καμία ρύθμιση. Από την άλλη πλευρά, από το 2021, ο νομοθέτης ρύθμισε στο άρθ. 29α ενότητα 17, ότι εάν η φορολογική βάση έχει αυξηθεί, η διόρθωση αυτής της βάσης γίνεται στο διακανονισμό για τη φορολογική περίοδο που επήλθε η αιτία της αύξησης της φορολογικής βάσης.

Επομένως, εάν η διόρθωση οφείλεται σε λόγους που προέκυψαν ήδη κατά τη στιγμή της έκδοσης του αρχικού τιμολογίου, θα πρέπει να διευθετηθεί στο αρχείο JPK_V7 για την περίοδο κατά την οποία εμφανίστηκε το αρχικό τιμολόγιο. Θα ασχοληθούμε με αυτό σε περίπτωση λάθους στον καθορισμό της τιμής ή του φορολογικού συντελεστή.

Ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών χωρίς δεσμεύσεις!

Παράδειγμα 1.

Τον Φεβρουάριο ο κ. Δανιήλ πούλησε τα εμπορεύματα, τα οποία φορολογούσε με συντελεστή 8%. Τον Ιούνιο, ο φορολογούμενος αντιλήφθηκε ότι τα πωληθέντα αγαθά έπρεπε να φορολογηθούν με συντελεστή 23%, και ως εκ τούτου εξέδωσε διορθωτικό τιμολόγιο. Ο κ. Δανιήλ θα πρέπει να αυξήσει το ποσό του φόρου που οφείλεται στη διόρθωση του αρχείου JPK_V7 για τον Φεβρουάριο, γιατί αυτόν τον μήνα υπήρχε λόγος για τη διόρθωση.

Ωστόσο, σε μια περίπτωση όπου η διόρθωση προκαλείται από λόγους που συνέβησαν μετά την πώληση, η διόρθωση θα πρέπει να γίνει στο αρχείο JPK_V7 για τον μήνα κατά τον οποίο εκδόθηκε το διορθωτικό τιμολόγιο. Αυτό θα συμβεί όταν ο οφειλόμενος φόρος εμφανίστηκε στο σωστό ποσό στο αρχικό τιμολόγιο και ο λόγος της διόρθωσης προέκυψε αργότερα και δεν ήταν προβλέψιμος κατά τη στιγμή της έκδοσης του αρχικού τιμολογίου.

Παράδειγμα 2.

Η κυρία Βερόνικα πούλησε τα εμπορεύματα τον Μάρτιο. Τον Οκτώβριο, μετά από επανεκτίμηση των εμπορευμάτων, δήλωσε ότι θα έπρεπε να αυξηθεί η αξία πώλησης των εμπορευμάτων και ως εκ τούτου εξέδωσε διορθωτικό τιμολόγιο. Η κα Weronika θα πρέπει να αυξήσει το ποσό του φόρου που οφείλεται στο αρχείο JPK_V7 για τον Οκτώβριο, επειδή αυτόν τον μήνα υπήρχε λόγος για τη διόρθωση.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι στις προαναφερόμενες περιπτώσεις, η προσαρμογή του ΦΠΑ από τον πωλητή είναι ανεξάρτητη από το γεγονός ότι ο αγοραστής λαμβάνει τα έγγραφα που επιβεβαιώνουν τους όρους της προσαρμογής. Αυτό σημαίνει ότι το γεγονός και μόνο της έκδοσης διορθωτικού τιμολογίου δίνει το δικαίωμα στον φορολογούμενο να προβεί στη διόρθωση.

Το πρόβλημα προκύπτει όταν πρόκειται για τη στιγμή της διευθέτησης του διορθωτικού τιμολογίου από τον αγοραστή των αγαθών και των υπηρεσιών. Στην περίπτωση των τιμολογίων συν, θα αυξήσει το ποσό του εκπεστέου φόρου εισροών για τον αγοραστή. Σε αντίθεση με τους κανόνες που αναπτύχθηκαν για τον πωλητή, δεν υπάρχει ενιαία θέση στην περίπτωση του αγοραστή. Ωστόσο, θα πρέπει να συμφωνήσει κανείς με την άποψη ότι η διόρθωση πρέπει να γίνει τον μήνα παραλαβής του διορθωτικού τιμολογίου, ανεξάρτητα από τους λόγους έκδοσής του. Προς υποστήριξη αυτής της διατριβής, μπορεί να αναφερθεί η αρχή της επίλυσης αμφιβολιών υπέρ του φορολογούμενου και ελλείψει σαφούς απαγόρευσης εμφάνισης του διορθωτικού τιμολογίου σε συν τον μήνα της παραλαβής του από τον αγοραστή, είναι σωστό να υιοθετηθεί μια τέτοια λύση.

Παράδειγμα 3.

Ο κ. Robert αγόρασε μια παρτίδα αγαθών τον Ιούλιο και αφαίρεσε τον φόρο εισροών σε αυτή τη συναλλαγή. Τον Νοέμβριο, έλαβε διορθωτικό τιμολόγιο αυξάνοντας το ποσό του φόρου εισροών. Ανεξάρτητα από τους λόγους έκδοσης τέτοιου τιμολογίου, ο κ. Robert έχει το δικαίωμα να διορθώσει το ποσό του φόρου εισροών στη φορολογική δήλωση Νοεμβρίου (ή στις δύο επόμενες λογιστικές περιόδους). Ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών χωρίς δεσμεύσεις!

Διόρθωση τιμολογίου συν λόγω φόρου εισοδήματος

Στο βαθμό που τα διορθωτικά τιμολόγια σχετίζονται με την εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος, εμφανίστηκαν για μεγάλο χρονικό διάστημα πολυάριθμες αποκλίσεις σε ποια περίοδο έπρεπε να καταχωρηθούν στο φορολογικό βιβλίο εσόδων και εξόδων. Μόνο η τροποποίηση του νόμου PIT καθόρισε με σαφήνεια αυτούς τους κανόνες. Όσον αφορά την καταχώριση τιμολογίων για τη διόρθωση των εσόδων, επισημάνθηκε ότι εάν η προσαρμογή εσόδων δεν οφείλεται σε λογιστικό λάθος ή άλλο προφανές λάθος, η προσαρμογή γίνεται με μείωση ή αύξηση των εσόδων που προέκυψαν στην περίοδο διακανονισμού στην οποία εκδόθηκε το διορθωτικό τιμολόγιο. εκδόθηκε.

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, θα πρέπει να δηλωθεί ότι όταν η διόρθωση οφείλεται σε λάθος χρέωσης ή σε προφανές λάθος στο αρχικό τιμολόγιο, τα έσοδα πρέπει να διορθωθούν κατά την ημερομηνία του αρχικού τιμολογίου Λ/Ε. Σε άλλες περιπτώσεις, όταν ένα διορθωτικό τιμολόγιο αυξάνει τα έσοδα, αναγνωρίζεται κατά την ημερομηνία έκδοσης στο σκέλος των εσόδων.

Παράδειγμα 4.

Η κα Monika πούλησε τα αγαθά τον Ιανουάριο και για αυτήν την περίοδο αναγνώρισε τα οφειλόμενα έσοδα στο βιβλίο φορολογικών εσόδων και εξόδων. Τον Μάρτιο, παρατήρησε ότι η τιμή είχε καταχωρηθεί λανθασμένα στο τιμολόγιο. Έχει εκδώσει διορθωτικό τιμολόγιο στο plus. Η διαφορά θα πρέπει να καταχωρηθεί στο φορολογικό βιβλίο εσόδων και εξόδων Ιανουαρίου.

Παρόμοιοι κανόνες προβλέπονται και για τον αγοραστή που βάσει διορθωτικού τιμολογίου αλλάζει το φορολογικό βιβλίο από την πλευρά του κόστους. Επισημάνθηκε ότι εάν η προσαρμογή του εκπιπτόμενου φόρου κόστους, συμπεριλαμβανομένης της διαγραφής αποσβέσεων, δεν προκαλείται από λογιστικό λάθος ή άλλο προφανές λάθος, η προσαρμογή γίνεται με τη μείωση ή την αύξηση των φορολογικών εκπιπτόμενων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο διακανονισμού στο που ελήφθη το διορθωτικό τιμολόγιο.

Όταν η προσαρμογή οφείλεται σε σφάλμα χρέωσης ή σε προφανές λάθος στο αρχικό τιμολόγιο, το κόστος πρέπει να προσαρμοστεί την ημερομηνία του αρχικού τιμολογίου αγοράς. Σε άλλες περιπτώσεις, η προσαρμογή αύξησης του κόστους αναγνωρίζεται κατά την ημερομηνία έκδοσης.

Παράδειγμα 5.

Η κα Edyta αγόρασε τα αγαθά τον Απρίλιο και κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου αναγνώρισε την αγορά ως έξοδο στο βιβλίο φορολογικών εσόδων και εξόδων. Τον Ιούνιο έλαβε διορθωτικό τιμολόγιο. Η προσαρμογή προέκυψε από την επανεκτίμηση των εμπορευμάτων που πραγματοποιήθηκε από τον πωλητή. Ως εκ τούτου, η Edyta θα αυξήσει το κόστος απόκτησης εισοδήματος τον Ιούνιο.