Διόρθωση τιμολογίου που εκδόθηκε σε ξένο νόμισμα - πώς να διακανονιστεί;

Δικτυακός Τόπος

Όταν διευθύνει μια επιχείρηση, ένας επιχειρηματίας συχνά πραγματοποιεί συναλλαγές με ξένους εργολάβους, συμπεριλαμβανομένων τιμολογίων για την προμήθεια αγαθών ή υπηρεσιών. Συμβαίνει ότι το εκδοθέν τιμολόγιο για ξένο εργολάβο περιέχει λάθος, τότε πρέπει να εκδοθεί διορθωτικό τιμολόγιο. Πώς πρέπει να καταχωρείται η διόρθωση τιμολογίου που έχει εκδοθεί σε ξένο νόμισμα; Ποια συναλλαγματική ισοτιμία θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη μετατροπή της προσαρμογής του εισοδήματος σε ξένο νόμισμα σε PLN; Βρείτε τις απαντήσεις στο παρακάτω άρθρο.

Διορθωτικό τιμολόγιο - βασικές πληροφορίες

Τιμολόγιο διόρθωσης επίσημων δεδομένων

Εάν ένα τιμολόγιο εκδίδεται με σφάλμα, θα πρέπει να διορθωθεί με την έκδοση διορθωτικού τιμολογίου. Εάν το σφάλμα αφορά μόνο τυπικά δεδομένα, η εργασία είναι ευκολότερη, καθώς η διόρθωση δεν προκαλεί σημαντικές φορολογικές συνέπειες. Αρκεί να εκδώσετε ένα διορθωτικό τιμολόγιο που θα δείχνει τα σωστά στοιχεία και θα το επισυνάψετε στα έγγραφα της εταιρείας και θα δώσετε στον αγοραστή ένα δεύτερο αντίγραφο. Αυτός ο τύπος διόρθωσης ισχύει ιδίως για τα δεδομένα του αγοραστή ή του πωλητή που περιλαμβάνονται στο τιμολόγιο (π.χ. διεύθυνση, επωνυμία εταιρείας ή αριθμός φορολογικού μητρώου του αναδόχου). Επιπλέον, οι φορολογούμενοι ΦΠΑ, σε περίπτωση διορθωτικού τιμολογίου, τα επίσημα δεδομένα θα πρέπει να διορθώσουν το JPK_V7, το οποίο απαιτεί σωστά δεδομένα.

Τιμολόγιο που διορθώνει τα είδη τιμολογίου

Λόγω σφάλματος στο αρχικό τιμολόγιο σχετικά με την αξία της συναλλαγής, όπως το ποσό, ο συντελεστής ΦΠΑ ή το νόμισμα που χρησιμοποιήθηκε εσφαλμένα, πρέπει να εκδοθεί διορθωτικό τιμολόγιο. Ωστόσο, η διόρθωση λαθών αυτού του τύπου έχει φορολογικές συνέπειες.

Επομένως, κατά την κατάρτιση ενός διορθωτικού τιμολογίου, βασικός λόγος θα είναι ο λόγος έκδοσής του, καθώς σχετίζεται με την εμφάνιση φορολογικής υποχρέωσης και άρα με τη στιγμή της αναγνώρισης της διόρθωσης στα αρχεία.

Οι κανόνες για την ανάρτηση πιστωτικών σημειώσεων στη σωστή περίοδο

Η στιγμή της ανάρτησης του διορθωτικού τιμολογίου εξαρτάται από τον λόγο έκδοσής του. Οι εφαρμοστέοι κανόνες σχετικά με αυτό περιγράφονται στο άρθρο. 14 δευτ. 1m – 1n του νόμου PIT. Σύμφωνα με τους κανονισμούς, εάν η αναπροσαρμογή εσόδων οφείλεται σε άλλο λόγο εκτός από σφάλμα χρέωσης ή προφανές λάθος, η προσαρμογή γίνεται με μείωση ή αύξηση των εσόδων που προκύπτουν στην περίοδο διακανονισμού στην οποία εκδόθηκε το διορθωτικό τιμολόγιο. Επομένως, θα πρέπει να επιστρέψετε στην περίοδο κατά την οποία εκδόθηκε το αρχικό τιμολόγιο. Εάν, στην περίοδο διακανονισμού που εμφανίζεται το διορθωτικό τιμολόγιο, ο φορολογούμενος δεν έχει πραγματοποιήσει έσοδα ή είναι χαμηλότερα από το ποσό της μείωσης, το εκπίπτον φορολογικό κόστος θα πρέπει να αυξηθεί κατά το ποσό κατά το οποίο δεν κατέστη δυνατό να μειωθούν τα έσοδα. Ωστόσο, εάν το αρχικό τιμολόγιο εκδόθηκε σωστά και μόνο αργότερα συνέβησαν οι συνθήκες του διορθωτικού τιμολογίου, όπως η επιστροφή αγαθών ή η χορήγηση έκπτωσης, η διόρθωση θα πρέπει να αναρτηθεί στην τρέχουσα περίοδο.

Αρχές ανάρτησης διορθωτικών τιμολογίων σχετικά με το ΦΠΑ

Στην περίπτωση διορθωτικών τιμολογίων που μειώνουν τη φορολογική βάση, ο πωλητής υποχρεούται να λάβει από τον αγοραστή βεβαίωση παραλαβής της διόρθωσης, σύμφωνα με το άρθ. 29α παράγραφος. 13 του νόμου περί ΦΠΑ.

Άρθρο 29α sc. 13 του νόμου περί ΦΠΑ:
Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγρ. 10 σημεία 1-3, η μείωση της φορολογικής βάσης σε σχέση με τη βάση που ορίζεται στο τιμολόγιο με τον αναγραφόμενο φόρο γίνεται για τη λογιστική περίοδο κατά την οποία ο φορολογούμενος εξέδωσε διορθωτικό τιμολόγιο, εφόσον προκύπτει από τα δικαιολογητικά που κατέχει ο φορολογούμενος ότι συμφώνησε με τον αγοραστή των αγαθών ή τον παραλήπτη τους όρους μείωσης της φορολογικής βάσης για την παράδοση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών που καθορίζονται στο διορθωτικό τιμολόγιο και ότι αυτοί οι όροι πληρούνται και το τιμολόγιο είναι σύμφωνο με την τεκμηρίωση που πραγματοποιήθηκε.Εάν, κατά την περίοδο διακανονισμού κατά την οποία εκδόθηκε το διορθωτικό τιμολόγιο, ο φορολογούμενος δεν διαθέτει τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην πρώτη πρόταση, η φορολογική βάση μειώνεται για την περίοδο διακανονισμού κατά την οποία ελήφθη.

Ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών χωρίς δεσμεύσεις!

Διόρθωση τιμολογίου που έχει εκδοθεί σε ξένο νόμισμα - ποια ισοτιμία πρέπει να χρησιμοποιείται;

Η κατάσταση γίνεται πιο περίπλοκη όταν το αρχικό τιμολόγιο προς διόρθωση εκδόθηκε σε ξένο νόμισμα. Η αναφορά σε αυτή την περίπτωση θα είναι το αρχικό τιμολόγιο. Η φορολογική υποχρέωση βάσει ΦΠΑ προκύπτει, κατά κανόνα, κατά την παράδοση αγαθών ή την παροχή μιας υπηρεσίας, εκτός εάν έχει γίνει μερική ή πλήρης πληρωμή πριν από την παράδοση των αγαθών ή την παροχή της υπηρεσίας, τότε προκύπτει υποχρέωση ΦΠΑ κατά την παραλαβή των κεφαλαίων.

Εάν το τιμολόγιο σε ξένο νόμισμα εκδόθηκε πριν από την εμφάνιση της φορολογικής υποχρέωσης, η αξία του τιμολογίου μετατρέπεται με τη μέση συναλλαγματική ισοτιμία που ανακοινώθηκε από την Εθνική Τράπεζα της Πολωνίας για το συγκεκριμένο νόμισμα από την τελευταία εργάσιμη ημέρα που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης του τιμολογίου, σύμφωνα με το άρθρο. 31α παράγραφος. 2 του νόμου περί ΦΠΑ.

Από την άλλη πλευρά, εάν το τιμολόγιο σε ξένο νόμισμα εκδόθηκε μετά την εμφάνιση της φορολογικής υποχρέωσης, η μέση συναλλαγματική ισοτιμία NBP από την τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν από τη δημιουργία της φορολογικής υποχρέωσης (άρθρο 31α παράγραφος 1 του νόμου περί ΦΠΑ) θα πρέπει να χρησιμοποιείται για μετατρέψτε την αξία από το τιμολόγιο.

Ανεξάρτητα από τον λόγο έκδοσης διορθωτικού τιμολογίου σε ξένο νόμισμα, θα πρέπει να χρησιμοποιείται η ίδια ισοτιμία με τη μετατροπή του αρχικού τιμολογίου, διότι η διόρθωση δεν δείχνει ξεχωριστό οικονομικό γεγονός, αλλά αναφέρεται στην κατάσταση στο παρελθόν. Στοχεύει στη βελτίωση των τιμών που εμφανίζονται στο αρχικό τιμολόγιο. Ενόψει της ανωτέρω διάταξης του νόμου περί ΦΠΑ, η διόρθωση τιμολογίου που έχει εκδοθεί σε ξένο νόμισμα δεν μπορεί να μετατραπεί σύμφωνα με την ισοτιμία της ημέρας που προηγείται της έκδοσης της διόρθωσης. Για τη μετατροπή ποσών που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα στο διορθωτικό τιμολόγιο, θα πρέπει να χρησιμοποιείται η ισοτιμία που χρησιμοποιήθηκε για τη μετατροπή της αξίας στο αρχικό τιμολόγιο.

Επιβεβαίωση της διαδικασίας σε σχέση με τη μετατροπή της διορθωτικής αξίας τιμολογίου σύμφωνα με την κατάλληλη συναλλαγματική ισοτιμία είναι η ατομική ερμηνεία του Διευθυντή της Εθνικής Φορολογικής Ενημέρωσης της 12ης Μαΐου 2017 (αριθμός πρωτ. 0111-ΚΔΙΒ2-1.4010.11.2017.1. BKD), το οποίο δείχνει ότι:

«(...) να μετατραπεί σε PLN διορθώσεις εισοδήματος, ανεξάρτητα από τον λόγο για τη διόρθωση των εσόδων (που προκλήθηκε από λογιστικό λάθος / προφανές λάθος ή γεγονότα που δεν υπήρχαν τη στιγμή που προέκυψαν τα έσοδα) και ανεξάρτητα από στιγμή της διευθέτησης των διορθώσεων (και οι δύο πίσω στην περίοδο διακανονισμού στην οποία επιτεύχθηκε) έσοδα - σε περίπτωση λάθους υπολογισμού / προφανούς λάθους και "σε συνεχή βάση" - σε περίπτωση προσαρμογής λόγω άλλων συνθηκών , που εμφανίζεται post factum), θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η ισοτιμία νομίσματος που χρησιμοποιήθηκε για τη μετατροπή των αρχικών τιμολογίων."

Συνοψίζοντας, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η διόρθωση ενός τιμολογίου που έχει εκδοθεί σε ξένο νόμισμα πρέπει να μετατραπεί σύμφωνα με την ισοτιμία μετατροπής που έχει υιοθετηθεί στο αρχικό τιμολόγιο.

Έκδοση διορθωτικού τιμολογίου σε ξένο νόμισμα στο σύστημα wfirma.pl

Η διόρθωση τιμολογίου στο σύστημα wfirma.pl θα πρέπει να εκδίδεται στην καρτέλα ΕΣΟΔΑ »ΕΚΠΩΛΗΣΗ, όπου θα πρέπει να επιλέξετε το τιμολόγιο που θα διορθωθεί και να επιλέξετε ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ» ΣΩΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ.

Το σύστημα θα χρησιμοποιήσει αυτόματα το ίδιο ποσοστό μετατροπής με το αρχικό τιμολόγιο.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έκδοση διορθωτικού τιμολογίου στο σύστημα wfirma.pl μπορείτε να βρείτε στο άρθρο Διόρθωση στοιχείων τιμολογίου - πώς να εκδώσετε;