Διόρθωση PIT-4R - περιστατικά γεγονότα

Φόρος Υπηρεσίας

Πολλές εταιρείες στην Πολωνία απασχολούν τουλάχιστον έναν υπάλληλο. Η ύπαρξη εργαζομένων συνδέεται με την εκπλήρωση πολλών υποχρεώσεων απέναντί ​​τους. Επιπλέον, υπάρχουν υποχρεώσεις έναντι της ZUS και της εφορίας. Μεταξύ όλων των υποχρεώσεων και διατυπώσεων που σχετίζονται με την απασχόληση, ενίοτε υπάρχουν και λάθη στη ρύθμιση των αποδοχών του εργαζομένου. Άλλοτε ο εργαζόμενος είναι αυτός που δεν προσκομίζει στον εργοδότη όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τον σωστό υπολογισμό των αποδοχών. Η ακόλουθη μελέτη παρουσιάζει διάφορες καταστάσεις στις οποίες, ως αποτέλεσμα διαφόρων περιστάσεων, ο επιχειρηματίας έπρεπε -ή όχι- να διορθώσει τον φόρο μισθοδοσίας (διόρθωση PIT-4R).

PIT-4R - τι είναι;

Το έντυπο PIT-4R είναι ένα έγγραφο που αποτελεί συλλογική περίληψη των βάσεων και των ποσών των προκαταβολών φόρου και φόρου που εισπράττονται και μεταφέρονται στην Εφορία από τον πληρωτή σε μια δεδομένη λογιστική χρήση. Το PIT-4R είναι ένα έντυπο που ο πληρωτής υποχρεούται να υποβάλει στη Δ.Ο.Υ. Σε αντίθεση με το PIT-11, ο εργοδότης δεν υποχρεούται από το νόμο να παρέχει το PIT-4R και στον εργαζόμενο στον οποίο ισχύει αυτή η δήλωση. Το PIT-4R περιέχει πληροφορίες για τα ποσά των εισπραχθέντων προκαταβολών φόρου εισοδήματος. Η δήλωση αυτή θα πρέπει να υποβληθεί απευθείας στη ΔΟΥ μέχρι την τελευταία ημέρα του Ιανουαρίου του δεδομένου έτους για το προηγούμενο έτος.

Το PIT-4R που παραδίδεται στη ΔΟΥ από πληρωτή που είναι φυσικό πρόσωπο σε ηλεκτρονική μορφή δεν χρειάζεται να φέρει ηλεκτρονική υπογραφή. Κατά την αποστολή της δήλωσης, θα πρέπει να παρέχονται μόνο τα στοιχεία εξουσιοδότησης του πληρωτή

Η υποβολή της δήλωσης PIT-4R στη ΔΟΥ που περιέχει λανθασμένα στοιχεία θα έχει ως συνέπεια την υποχρέωση διόρθωσής της. Η διόρθωση PIT-4R απαιτείται συχνότερα όταν περιλαμβάνονται σφάλματα στην αρχική δήλωση. Τα πιο συνηθισμένα σφάλματα είναι:

  • βραχυκύκλωμα στο PIT-4R εσφαλμένων αριθμητικών δεδομένων - που προκύπτει από εσφαλμένους υπολογισμούς,
  • παροχή λανθασμένων προσωπικών δεδομένων του φορολογούμενου στη δήλωση, ή
  • εισαγωγή δεδομένων σε λάθος σημεία εκτύπωσης.

Αλλαγή προσόντων από συμβάσεις για συγκεκριμένη εργασία με σύμβαση εντολής στο πλαίσιο επιθεώρησης από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων

(...) Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι οι πληροφορίες και οι φορολογικές δηλώσεις, συμπεριλαμβανομένων των PIT-11 και PIT-4R, χρησιμοποιούνται για την αναπαραγωγή της πραγματικής κατάστασης κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους και όχι για τη δημιουργία της. Επομένως, στις πληροφορίες PIT-11 και στη δήλωση PIT-4R που υποβάλλεται για ένα δεδομένο φορολογικό έτος, ο πληρωτής θα πρέπει να αναφέρει, μεταξύ άλλων, τα ποσά της προκαταβολής (ειλημμένες προκαταβολές) που αντικατοπτρίζουν τις δραστηριότητές του ως πληρωτή, π.χ. πραγματικών ποσών που εισπράχθηκαν σε αυτό το φορολογικό έτος.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, θα πρέπει να αναφερθεί ότι βάσει των γεγονότων που παρουσιάζονται και μελλοντικών γεγονότων, ο αιτών δεν υποχρεούται να διορθώσει τη δήλωση PIT-4R και τα στοιχεία PIT-11 που εκδόθηκαν για τα έτη 2012-2014, διότι η εκδοθείσα τα έγγραφα συντάχθηκαν σωστά, καθώς αντανακλούσαν το ποσό που χρεώθηκε από τον πληρωτή - τον αιτούντα - προκαταβολές, που προέκυψαν από την επικύρωση των συμβάσεων που έχουν συναφθεί από τον αιτούντα. Ως εκ τούτου, δεν συντρέχουν νομικοί λόγοι μείωσης των προκαταβολών φόρου εισοδήματος που καταβλήθηκαν για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 από εισφορές ασφάλισης υγείας που καταβλήθηκαν από τον αιτούντα τα επόμενα έτη και διόρθωση των στοιχείων και των δηλώσεων που εκδόθηκαν.

Θέση του Διευθυντή του Φορολογικού Επιμελητηρίου στο Bydgoszcz στην ατομική ερμηνεία της 16ης Φεβρουαρίου 2017, αριθ. 0461-ITPB2.4511.936.2016.2.ENB.

Λανθασμένα εκπιπτόμενα έξοδα φόρου και υπερεκτίμηση της προκαταβολής και της προσαρμογής PIT-4R

(...) Τέχνη. 81 του Φορολογικού Διατάγματος, λοιπόν, η διόρθωση της δήλωσης (πληροφοριών) αποσκοπεί στη διόρθωση λάθους που έγινε κατά την προηγούμενη σύνταξή της και μπορεί να ισχύει για οποιοδήποτε από τα στοιχεία της - εκτός εάν ξεχωριστοί κανονισμοί ορίζουν διαφορετικά. Άρα μπορεί να αφορά, μεταξύ άλλων, λογιστικά λάθη, προφανή λάθη, καθώς και όταν συμπληρώθηκε ασυμβίβαστα με τις απαιτήσεις ή υπάρχουν αμφιβολίες ως προς την ορθότητα των στοιχείων που περιέχονται σε αυτά. Θα μπορούσε να είχε οριστεί εσφαλμένα, μεταξύ άλλων, το ποσό της φορολογικής υποχρέωσης, το ποσό της υπερκαταβολής ή επιστροφής φόρου, καθώς και άλλα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο της δήλωσης. Επομένως, η διόρθωση της δήλωσης συνίσταται στη σωστή συμπλήρωση της φόρμας εκ νέου, υποδεικνύοντας ότι στην περίπτωση αυτή έχουμε να κάνουμε με διόρθωση της προηγουμένως υποβληθείσας δήλωσης.

Λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω νομικές ρυθμίσεις και το περιεχόμενο της αίτησης, θα πρέπει να δηλωθεί ότι η κατάσταση - που περιγράφεται στην αίτηση - δεν απαιτεί από τον αιτούντα να διορθώσει τις πληροφορίες PIT-11 και τη δήλωση PIT-4R, επειδή το εκδοθέν PIT- 11 πληροφορίες και δηλώσεις PIT-4R έγιναν σωστά, αντανακλώντας την πραγματική κατάσταση των πραγμάτων εκείνη τη στιγμή, δηλαδή το ποσό των κρατήσεων στα προαναφερθέντα περίοδο από τον πληρωτή - τον Αιτητή - φορολογικά εκπιπτόμενα έξοδα, επομένως δεν υπάρχει νομική βάση για τη διόρθωσή τους.

Έτσι, λόγω της μείωσης του φορολογικού εκπιπτόμενου κόστους και συνεπώς της υπερεκτίμησης της προκαταβολής φόρου, τα στοιχεία PIT-11 και η δήλωση PIT-4R για τα έτη που έχουν ήδη εκκαθαριστεί (2014 και 2015) δεν θα πρέπει να διορθωθούν.

Θέση του Διευθυντή του Φορολογικού Επιμελητηρίου στο Πόζναν στην ατομική απόφαση της 2ας Δεκεμβρίου 2016, αριθ. 3063-ILPB1-1.4511.254.2016.1.AMN.

Ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών χωρίς δεσμεύσεις!

Διόρθωση PIT-4R λόγω αχρεωστήτως καταβληθέντος φόρου από τον εργοδότη;

Η αχρεωστήτως καταβολή φόρου στην περίπτωση του πληρωτή ισχύει μόνο για τις περιπτώσεις στις οποίες η περιουσία του υφίσταται ζημία ως αποτέλεσμα της καταβολής του οφειλόμενου οφέλους σε ποσό μεγαλύτερο από αυτό κατά το οποίο εισπράχθηκε. Εάν η πλημμέλεια της συμπεριφοράς του πληρωτή οδηγεί σε μείωση της περιουσίας του φορολογούμενου, η υπερκαταβολή προκύπτει από τον φορολογούμενο, ο οποίος στην περίπτωση αυτή είναι ο μόνος φορέας που δικαιούται να λάβει την επιστροφή του.

Στα γεγονότα που παρουσιάζονται στην αίτηση, τα περιουσιακά στοιχεία του αιτούντος μειώθηκαν σε σχέση με την πληρωμή της προκαταβολής Νοεμβρίου 2013 σε σχέση με τον προσδιορισμό του εισοδήματος του εργαζομένου από τη δωρεάν παροχή και δεν εισπράχθηκε ο καταβληθέντος φόρος (προκαταβολή). από τον εργαζόμενο, γιατί ο πληρωτής δεν είχε την πραγματική δυνατότητα είσπραξής του λόγω της μακροχρόνιας αναρρωτικής άδειας του εργαζόμενου και της έλλειψης εισοδήματος με τη μορφή χρημάτων. Επομένως, θα πρέπει να θεωρηθεί ότι υπάρχει υπερπληρωμή από την πλευρά του πληρωτή - του αιτούντος -.

Σε σχέση με τα παραπάνω - σύμφωνα με το άρθ. 75 § 2 σημείο 2 λιτ. α του Φορολογικού Διατάγματος - ο αιτών έχει δικαίωμα να απευθυνθεί στον προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ για καταβολή υπερπληρωμής. Σύμφωνα με το άρθρο. 75 § 3 Φορολογικού Διατάγματος - μαζί με την υποβολή αίτησης για καταβολή υπερπληρωμής, ο αιτών υποχρεούται να υποβάλει διόρθωση της δήλωσης PIT-4R έτους 2013, διότι στην υποβληθείσα δήλωση PIT-4R, ο αιτών - ως πληρωτής. - έχει δείξει και πληρώσει φόρο σε ποσό μεγαλύτερο από το εισπραχθέν φόρο.

Θέση του Διευθυντή του Φορολογικού Επιμελητηρίου στο Πόζναν στην ατομική απόφαση της 8ης Φεβρουαρίου 2017, αριθ. 3063-ILPB1-1.4511.369.2016.1.KF.

Αγορά ιατρικού πακέτου και ασφαλιστηρίου συμβολαίου εργαζομένων χωρίς να εμφανίζεται στο εισόδημα του εργαζομένου - υποτίμηση του PIT-4R

Σχετικά με τη διόρθωση της δήλωσης PIT-4R για το 2010, θα πρέπει να σημειωθεί ότι κατά τη διόρθωση της δήλωσης PIT-4R, ήταν απαραίτητο να εμφανιστεί η οφειλόμενη προκαταβολή, η οποία έπρεπε να είχε εισπραχθεί από τον πληρωτή (Αιτών) σε σχέση με τις υποχρεώσεις του πληρωτή που του επιβάλλονται από τις διατάξεις του νόμου περί φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων. Η δήλωση PIT-4R θα πρέπει να περιλαμβάνει τις δέουσες προκαταβολές, δηλαδή αυτές που πρέπει να συλλέγονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Ως προς αυτό (διόρθωση PIT-4R), η θέση του Αιτούντος θα πρέπει να θεωρείται σωστή.

Εάν ο αιτών (πληρωτής) το 2010 εισέπραξε προκαταβολές φόρου εισοδήματος σε ποσό χαμηλότερο από αυτό που οφειλόταν και η φορολογική αρχή έλαβε προκαταβολή στο χαμηλότερο ποσό, τότε η διαφορά μεταξύ των προκαταβολών που εισπράχθηκαν και καταβλήθηκαν και των οφειλόμενων είναι η καθυστέρηση φόρου επί του οποίου οφείλονται. τόκοι υπερημερίας...»

Θέση του Διευθυντή του Φορολογικού Επιμελητηρίου στο Κατοβίτσε στην ατομική ερμηνεία της 28ης Αυγούστου 2013, αριθ. IBPBII / 1 / 415-575 / 13 / MK.