Διόρθωση ΦΠΑ εισροών σε δαπάνες ανακαίνισης ακινήτων

Φόρος Υπηρεσίας

Η αλλαγή του σκοπού του ακινήτου δημιουργεί την ανάγκη εφαρμογής συστήματος διόρθωσης ΦΠΑ. Σε αυτό το άρθρο όμως δεν θα ασχοληθούμε με την περίπτωση αναπροσαρμογής του ΦΠΑ που εκπίπτει σε σχέση με την αγορά ή την κατασκευή ακινήτου, αλλά σε σχέση με την ανακαίνιση. Ας ελέγξουμε αν είναι απαραίτητο να διορθωθεί ο ΦΠΑ εισροών στα έξοδα ανακαίνισης ακινήτων.

Κανόνες για τη διόρθωση του ΦΠΑ σε σχέση με την αλλαγή προορισμού

Ο βασικός κανόνας υποδεικνύει ότι όταν ένας φορολογούμενος επιβαρύνεται με έξοδα που σχετίζονται με επιχειρηματική δραστηριότητα (αγορά αγαθών και υπηρεσιών), δικαιούται να εκπέσει τον φόρο εισροών.

Ωστόσο, πρέπει να θυμόμαστε ότι ο σκοπός του ακινήτου μπορεί να αλλάξει. Μιλάμε εδώ για μια αλλαγή που συνίσταται τόσο στην έναρξη χρήσης για σκοπούς αφορολόγητης δραστηριότητας (που έχει ως αποτέλεσμα την ανάγκη διόρθωσης προς τα κάτω) όσο και σε μια αντίστροφη (σε συν) διόρθωση, όταν ο σκοπός της δραστηριότητας αλλάζει από αφορολόγητο έως φορολογημένο.

Η βάση της παραπάνω διατύπωσης είναι το άρθρο. 91 παράγραφος. 7 του νόμου περί ΦΠΑ που ορίζει ότι η προσαρμογή γίνεται όταν ο φορολογούμενος είχε το δικαίωμα να μειώσει το ποσό του οφειλόμενου φόρου κατά ολόκληρο το ποσό του φόρου εισροών για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που χρησιμοποίησε και έκανε μια τέτοια μείωση ή δεν είχε τέτοιο δικαίωμα , και στη συνέχεια το δικαίωμα μείωσης του ποσού άλλαξε τον φόρο εκροών κατά το ποσό του φόρου εισροών σε αυτό το αγαθό ή την υπηρεσία.

Η αλλαγή του σκοπού της ακίνητης περιουσίας συνεπάγεται την ανάγκη διόρθωσης του φόρου εισροών που είχε εκπέσει προηγουμένως ο φορολογούμενος. Μια τέτοια προσαρμογή δεν ισχύει μόνο για τις δαπάνες για την απόκτηση ακινήτων, αλλά και για τις δαπάνες για την ακίνητη περιουσία.

Για ποια περίοδο ισχύει η προσαρμογή του φόρου εισροών σε σχέση με τα έξοδα ακινήτων

Η υποχρέωση για προσαρμογές σε σχέση με αλλαγή σκοπού δεν είναι απεριόριστη χρονικά. Η ανάγκη διόρθωσης του προηγουμένως αφαιρεθέντος ΦΠΑ προκύπτει μόνο όταν η αλλαγή προορισμού επέλθει κατά τη διάρκεια της περιόδου διόρθωσης.

Ταυτόχρονα, πρέπει να τονιστεί ότι ο νόμος ΦΠΑ καθορίζει διαφορετικές περιόδους διόρθωσης.

Πρώτον, σύμφωνα με το άρθ. 91 παράγραφος. 7α του νόμου περί ΦΠΑ, είναι 10 έτη στην περίπτωση αγοράς εκείνων των αγαθών και υπηρεσιών που, σύμφωνα με τις διατάξεις περί φόρου εισοδήματος, ταξινομούνται από τον φορολογούμενο ως πάγια και άυλα περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε απόσβεση, εξαιρουμένων αυτών των οποίων η αρχική η αξία δεν υπερβαίνει τα 15.000 PLN.

Ως αποτέλεσμα, ο παραπάνω κανόνας θα ισχύει, για παράδειγμα, στις δαπάνες για τη βελτίωση της ακίνητης περιουσίας, καθώς η βελτίωση αποσβένεται με φόρους εισοδήματος.

Αυτό το θέμα είναι εντελώς διαφορετικό στην περίπτωση της ανακαίνισης. Εδώ είναι που η Τέχνη. 91 παράγραφος. 7β σε σχέση με από την παράγραφο 7γ του νόμου περί ΦΠΑ. Ο παρών κανονισμός ισχύει για αυτά τα αγαθά και τις υπηρεσίες εκτός από εκείνα που αναφέρονται στην ενότητα. 7α. Αυτή η διάταξη ισχύει για όλα τα αγαθά και τις υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των παγίων και των άυλων περιουσιακών στοιχείων που υπόκεινται σε απόσβεση, η αρχική αξία των οποίων δεν υπερβαίνει τα 15.000 PLN. Αυτή η προσαρμογή δεν γίνεται εάν έχουν παρέλθει 12 μήνες από τη λήξη της περιόδου διακανονισμού κατά την οποία τα αγαθά ή οι υπηρεσίες τέθηκαν σε χρήση.

Επομένως, εάν σε μια δεδομένη πραγματική κατάσταση έχουμε να κάνουμε με ανακαίνιση ακινήτων, τότε σε περίπτωση αλλαγής του σκοπού του ακινήτου, το άρθ. 91 παράγραφος. 7α του νόμου περί ΦΠΑ, σχετικά με τα πάγια περιουσιακά στοιχεία και τις βελτιώσεις τους, όπου η περίοδος διόρθωσης είναι 10 έτη. Σε τέτοιες περιπτώσεις, είναι 12 μήνες από τον μήνα που ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ανακαίνισης.

Παρόμοια συμπεράσματα εξήγαγε ο Διευθυντής του IS στο Κατοβίτσε στην ερμηνεία της 3ης Ιανουαρίου 2017 (αρ. 2461-IBPP1.4512.741.2016.2.ES), όπου μπορούμε να διαβάσουμε ότι σε σχέση με αγαθά και υπηρεσίες που αγοράστηκαν σε σχέση με την ανακαίνιση της στέγης του κτιρίου που πραγματοποιήθηκε το 2016, λόγω του ότι δεν επρόκειτο για δαπάνες για βελτίωση, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθ. 91 παράγραφος.7β και 7γ του νόμου, σύμφωνα με τις οποίες οι προσαρμογές γίνονται μία φορά στη φορολογική δήλωση που υποβάλλεται για τη λογιστική περίοδο κατά την οποία επέρχεται η αλλαγή προορισμού, αλλά το αργότερο εντός 12 μηνών από το τέλος της λογιστικής περιόδου κατά την οποία τα εμπορεύματα ήταν κυκλοφορήσει για χρήση.

Ως αποτέλεσμα, μπορούμε να αναφέρουμε ότι μόνο σε περίπτωση που δεν έχουν περάσει 12 μήνες από την ημερομηνία ολοκλήρωσης των εργασιών ανακαίνισης έως την αλλαγή χρήσης του ακινήτου, σύμφωνα με το άρθρο. 91 παράγραφος. 7β και παράγραφος 7γ του Νόμου, ο φορολογούμενος υποχρεούται να διορθώσει τον φόρο εισροών λόγω δαπανών που πραγματοποιήθηκαν για την ανακαίνιση στη δήλωση που υποβλήθηκε για τη λογιστική περίοδο που έγινε η αλλαγή προορισμού.

Παράδειγμα 1.

Ο φορολογούμενος ΦΠΑ αγόρασε το ακίνητο για το ακίνητο της εταιρείας και άρχισε να το χρησιμοποιεί το 2010. Κατά συνέπεια, αφαίρεσε τον φόρο εισροών. Επιπλέον, τον Ιούλιο του 2019, προέβη σε έξοδα για την ανακαίνιση του ακινήτου, σε σχέση με τα οποία έκανε έκπτωση και ΦΠΑ. Τον Ιανουάριο του 2021 παρέδωσε το ακίνητο για ιδιωτικούς σκοπούς. Λόγω του ότι έχουν περάσει πάνω από 12 μήνες από την ολοκλήρωση των εργασιών ανακαίνισης, δεν χρειάζεται να διορθωθεί ο προηγουμένως αφαιρεθείς ΦΠΑ σε αυτόν τον λογαριασμό. Υποχρέωση διόρθωσης δεν προκύπτει και ως προς τον εκπτωθέντα ΦΠΑ της απόκτησης, καθώς και στην περίπτωση αυτή έχει παρέλθει η 10ετής διορθωτική περίοδος.

Διόρθωση του φόρου που παρακρατείται σε σχέση με τις δαπάνες ανακαίνισης ακινήτων δεν γίνεται εάν έχει παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών από τη λήξη της περιόδου διακανονισμού στην οποία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ανακαίνισης.

Διόρθωση ΦΠΑ εισροών σε δαπάνες ανακαίνισης ή βελτίωσης ακινήτων;

Από τις ρυθμίσεις που παρουσιάσαμε είναι ξεκάθαρο ότι διαφορετική περίοδος διόρθωσης προκύπτει στην περίπτωση δαπανών για βελτίωση και άλλη σε μια κατάσταση που έχουμε να κάνουμε με ανακαίνιση ακινήτων.

Επομένως, από τη σκοπιά του φορολογούμενου, είναι πολύ σημαντικό να διακρίνουμε πότε υπάρχει ανακαίνιση και πότε σημειώνεται βελτίωση.

Ανακαίνιση σύμφωνα με το άρθρο. 3 σημείο 8 του Νόμου - Κατασκευαστικός Νόμος είναι η εκτέλεση οικοδομικών εργασιών σε υφιστάμενο κτιριακό αντικείμενο που συνίσταται στην αποκατάσταση της αρχικής τεχνικής και λειτουργικής κατάστασης παγίου και δεν συνιστά τρέχουσα συντήρηση, ενώ επιτρέπεται η χρήση δομικών προϊόντων εκτός από αυτά που χρησιμοποιήθηκαν στην αρχική κατάσταση.

Ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών χωρίς δεσμεύσεις!

Τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την αντικατάσταση φθαρμένων στοιχείων πάγιου περιουσιακού στοιχείου με νέα, κατασκευασμένα από πιο σύγχρονα υλικά, δεν αλλάζουν τη φύση της εργασίας που εκτελείται, διότι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η μεταβαλλόμενη οικονομική πραγματικότητα και η τεχνική πρόοδος. Δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι κάθε αντικατάσταση φθαρμένων στοιχείων παγίου με νέα με τη χρήση πιο σύγχρονων υλικών αποτελεί βελτίωση.

Από την άλλη πλευρά, μια βελτίωση συμβαίνει όταν πραγματοποιούνται επενδύσεις σε ακίνητα που αυξάνουν την αξία χρήσης του περιουσιακού στοιχείου. Υπό αυτή την έννοια, η έννοια της βελτίωσης περιλαμβάνει:

  • ανακατασκευή, δηλαδή διεύρυνση (επέκταση) στοιχείων ιδιοκτησίας, ιδίως κτιρίων και κατασκευών, τεχνολογικών γραμμών κ.λπ., σημαντική αλλαγή στην εσωτερική δομή μιας ήδη υπάρχουσας εγκατάστασης χωρίς αύξηση της έκτασης·

  • προσαρμογή, δηλαδή προσαρμογή (επεξεργασία) ενός περιουσιακού στοιχείου που θα χρησιμοποιηθεί για άλλο σκοπό από αυτόν για τον οποίο προοριζόταν αρχικά ή για να του δώσει νέα λειτουργικά χαρακτηριστικά·

  • ανακατασκευή, δηλαδή αποκατάσταση (ανακατασκευή) πλήρως ή μερικώς χρησιμοποιημένων περιουσιακών στοιχείων·

  • εκσυγχρονισμός, δηλαδή εκσυγχρονισμός του παγίου.

Στο πλαίσιο του καθορισμού της περιόδου διόρθωσης, είναι σημαντικό να καθοριστεί εάν οι δεδομένες δαπάνες στο ακίνητο είχαν τη μορφή βελτίωσης ή ανακαίνισης. Η ανακαίνιση είναι ουσιαστικά όταν ο φορολογούμενος αποκαθιστά την αρχική κατάσταση και λειτουργικότητα του ακινήτου.

Οι παρουσιαζόμενες ρυθμίσεις οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η αλλαγή του σκοπού του ακινήτου συνεπάγεται την ανάγκη διόρθωσης του ΦΠΑ επί των δαπανών ανακαίνισης ακινήτων. Θα πρέπει επίσης να τονιστεί ότι η περίοδος διόρθωσης των 12 μηνών είναι σημαντική.