Το κόστος του επιχειρηματία

Δικτυακός Τόπος

Μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στην αγορά επιβαρύνεται με πολλά έξοδα που σχετίζονται με την επιχειρηματική της δραστηριότητα. Ωστόσο, δεν είναι όλα φορολογικά εκπιπτόμενα έξοδα που μπορούν να αφαιρεθούν από τα έσοδα και, κατά συνέπεια, από τον φόρο εισοδήματος.

Προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται από τη δαπάνη προκειμένου να θεωρηθεί ως εκπεστέο κόστος:

 • πρέπει να τεκμηριωθεί σωστά
 • πρέπει να σχετίζεται αιτιωδώς με το εισόδημα ή την πηγή εισοδήματος και να προκύπτει για την επίτευξη εισοδήματος ή τη διατήρηση ή την εξασφάλιση της πηγής εισοδήματος
 • μπορεί να μην περιλαμβάνεται στον κατάλογο δαπανών που δεν αναγνωρίζονται ως φορολογικά εκπιπτόμενα έξοδα που αναφέρονται στο άρθρο 1. 23 δευτ. 1 του νόμου περί φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων

Το πιο συνηθισμένο κόστος του επιχειρηματία

Τα πιο δημοφιλή έξοδα που εκπίπτουν φόρου περιλαμβάνουν:

 • μισθούς για τους εργαζόμενους
 • αγορά αγαθών και βασικών υλικών
 • ενοίκια ή ενοικιάσεις
 • χρεώσεις τηλεφώνου και internet
 • τραπεζικές χρεώσεις
 • Ταχυδρομικά τέλη
 • τόκους πιστώσεων και δανείων που έχουν ληφθεί
 • λογιστικές υπηρεσίες
 • προστασία και παρακολούθηση
 • λογαριασμοί για ενέργεια, φυσικό αέριο, θέρμανση, νερό
 • φόροι ιδιοκτησίας
 • αγορά καυσίμου για το αυτοκίνητο
 • έξοδα που σχετίζονται με τη χρήση του αυτοκινήτου: αντικατάσταση ανταλλακτικών, αστική ευθύνη και ασφάλιση αυτοκινήτου, πλύσιμο αυτοκινήτου, αγορά αξεσουάρ κ.λπ.
 • αποσβέσεις παγίων
 • αγορά ειδών γραφείου: χαρτί, μελάνι εκτυπωτή, αξεσουάρ γραφείου κ.λπ.
 • ασφάλιση παγίων περιουσιακών στοιχείων, χώρων
 • δαπάνες για διαφημιστικές υπηρεσίες
 • έξοδα που σχετίζονται με την έναρξη μιας επιχείρησης, π.χ. τέλη χαρτοσήμου, τέλη εισόδου κ.λπ.
 • αγορά εξοπλισμού, π.χ. έπιπλα, χαλιά, εξοπλισμό υπολογιστών κ.λπ.
 • δαπάνες ανακαίνισης της έδρας της εταιρείας

Οι φορολογούμενοι πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για το γεγονός ότι θα πρέπει να αποδείξουν στον υπάλληλο τη σχέση μεταξύ των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν και των εσόδων της εταιρείας.

Κόστος επιχειρηματίας – αποκλεισμοί

Από την άλλη πλευρά, το εκπεστέο κόστος δεν περιλαμβάνει δαπάνες που σχετίζονται με:

 • κτήση γης ή δικαίωμα αέναης επικαρπίας γης
 • βελτιώσεις στα πάγια στοιχεία του ενεργητικού
 • ζημιές σε πάγια και άυλα στοιχεία ενεργητικού στο τμήμα που καλύπτεται από το άθροισμα των χρεώσεων απόσβεσης
 • ζημιές που προκύπτουν από τη ρευστοποίηση μη πλήρως αποσβεσμένων παγίων, εάν έχουν χάσει τη χρησιμότητά τους λόγω αλλαγής του επιχειρηματικού προφίλ
 • αποπληρωμή δανείων, εκτός από τους τόκους των δανείων αυτών
 • διαγραφές αποσβέσεων από την αρχική αξία των άυλων περιουσιακών στοιχείων
 • δική εργασία του φορολογούμενου, συζύγου και ανηλίκων τέκνων
 • προσαρμογή του παγίου προς χρήση
 • ζημίες κυκλοφορούντος ενεργητικού
 • συνεισφορές σε οργανισμούς στους οποίους η συμμετοχή δεν είναι υποχρεωτική
 • ακυρωμένες οφειλές και δάνεια
 • φόρος εισοδήματος
 • φόρος κληρονομιάς και δωρεάς
 • ΔΕΞΑΜΕΝΗ
 • κυρώσεις, τέλη, ζημιές από ατυχήματα
 • δωρεές και θυσίες κάθε είδους
 • έξοδα αντιπροσώπευσης, ιδίως εκείνα που προκύπτουν για υπηρεσίες εστίασης, αγορά τροφίμων και ποτών, συμπεριλαμβανομένων των αλκοολούχων ποτών
 • ζημίες ως αποτέλεσμα προπληρωμών (προκαταβολές)
 • δαπάνες και δαπάνες που χρηματοδοτούνται άμεσα από έσοδα (έσοδα)
 • αξία και επιδόματα επαγγελματικών ταξιδιών προσώπων που ασκούν επιχείρηση και συνεργαζόμενων με αυτούς - κατά το μέρος που υπερβαίνει το ποσό των επιδομάτων που οφείλονται σε υπαλλήλους, που καθορίζονται σε χωριστούς κανονισμούς που εκδίδει ο αρμόδιος Υπουργός.
 • συντήρηση κοινωνικών εγκαταστάσεων της εταιρείας, που καλύπτονται εν μέρει από το ταμείο κοινωνικών παροχών της εταιρείας
 • συμβατικές κυρώσεις και αποζημίωση για ελαττώματα των παραδοθέντων αγαθών, των εργασιών και των υπηρεσιών που εκτελούνται καθώς και για καθυστερήσεις στην παράδοση αγαθών χωρίς ελαττώματα ή καθυστέρηση στην άρση ελαττωμάτων αγαθών ή εκτελεσμένων εργασιών και υπηρεσιών

Περισσότερα για αυτό μπορείτε να βρείτε στο Art. 23 του νόμου περί φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων.