Η πίστωση φόρου είναι ένας τρόπος αποφυγής πληρωμής φόρου

Φόρος Υπηρεσίας

Όταν διευθύνει μια επιχείρηση που παράγει εισόδημα, ο επιχειρηματίας υποχρεούται να πληρώσει προκαταβολή φόρου εισοδήματος. Ωστόσο, εάν πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις και χρησιμοποιούνται σωστά οι φορολογικές ρυθμίσεις, η υποχρέωση αυτή μπορεί να αποφευχθεί στη διάρκεια του έτους. Η δυνατότητα αυτή δίνεται με έκπτωση φόρου.

Έκπτωση φόρου - ποιος δικαιούται;

Το φορολογικό δάνειο είναι μια απαλλαγή από την υποχρέωση προκαταβολής για φόρο εισοδήματος. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από επιχειρηματίες που ξεκίνησαν τη δική τους επιχείρηση για πρώτη φορά.

Το εισόδημα που αποκτάται κατά το έτος κατά το οποίο χορηγήθηκε το φορολογικό δάνειο διακανονίζεται, χωρίς τόκο, κατά την επόμενη πενταετία από το έτος χρήσης του δανείου.

Σπουδαίος!!!

Στους επιχειρηματίες που μπορούν να επωφεληθούν από την έκπτωση φόρου περιλαμβάνονται άτομα που κατά το έτος έναρξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας και στην περίοδο τριών ετών από το τέλος του έτους που προηγείται του έτους έναρξης της, δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα - ανεξάρτητα ή ως συνεργάτη της εταιρείας.

Προϋπόθεση επίσης είναι η μη άσκηση οικονομικής δραστηριότητας για περίοδο τριών ετών από τον σύζυγο, εάν υπήρχε κοινή περιουσία μεταξύ των συζύγων.

Πότε μπορείτε να επωφεληθείτε από την έκπτωση φόρου;

Παρά το γεγονός ότι οι φορολογούμενοι που έχουν ξεκινήσει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα μπορούν να επωφεληθούν από την απαλλαγή από την καταβολή προκαταβολών φόρου εισοδήματος, δεν μπορούν να επωφεληθούν από αυτό το προνόμιο τον πρώτο χρόνο λειτουργίας. Το δικαίωμα έκπτωσης φόρου χορηγείται μόνο στο επόμενο έτος λειτουργίας. Ωστόσο, κατά το έτος έναρξης των εργασιών, η εταιρεία πρέπει να λειτουργεί για περίοδο 10 μηνών.

Παράδειγμα 1.

Ο επιχειρηματίας ξεκίνησε τη λειτουργία του στις 15 Φεβρουαρίου 2015.
Ως εκ τούτου, θα μπορεί να κάνει χρήση του φορολογικού δανείου από την 1η Ιανουαρίου 2016.

Παράδειγμα 2.

Ο επιχειρηματίας ξεκίνησε τη λειτουργία του στις 20 Μαΐου 2015.
Το δικαίωμα χρήσης του φορολογικού δανείου ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2017.

Πίστωση φόρου - σημαντικό ποσό εισοδήματος

Ο επιχειρηματίας πρέπει να έχει μέσο μηνιαίο εισόδημα τουλάχιστον 1000 ευρώ. Το ποσό αυτό μετατρέπεται σύμφωνα με τη μέση συναλλαγματική ισοτιμία του ευρώ που ανακοινώθηκε από την Εθνική Τράπεζα της Πολωνίας την τελευταία ημέρα του έτους που προηγείται του έτους έναρξης των εργασιών. Η συναλλαγματική ισοτιμία του ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2014 ήταν 4,2623 PLN. Αυτό σημαίνει ότι για να μπορέσετε να επωφεληθείτε από το φορολογικό δάνειο, το μέσο μηνιαίο εισόδημα το 2014 έπρεπε να είναι 4.262,30 PLN.

Σημαντικό είναι επίσης το εισόδημα αυτό να επιτυγχάνεται στο έτος ή για το έτος που χρησιμοποιείται η απαλλαγή ή στα επόμενα πέντε φορολογικά έτη. Διαφορετικά, το δικαίωμά σας για την έκπτωση φόρου θα πάψει να ισχύει.

Άλλες προϋποθέσεις απαραίτητες για την αξιοποίηση της έκπτωσης φόρου

Πέραν των ανωτέρω προϋποθέσεων, οι διατάξεις απαιτούν να πληρούνται και άλλα κριτήρια για να μπορεί να επωφεληθεί η έκπτωση φόρου. Ανάμεσά τους συμπεριλαμβάνουμε:

  • που έχει την ιδιότητα του μικρού φορολογούμενου από την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας έως την 1η Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο ο επιχειρηματίας θα χρησιμοποιήσει την πίστωση φόρου·
  • που απασχολεί τουλάχιστον 5 άτομα με σύμβαση εργασίας, που μετατρέπεται σε θέσεις πλήρους απασχόλησης. Αυτή η προϋπόθεση πρέπει να πληρούται σε κάθε μήνα του έτους που προηγείται του έτους χρήσης της έκπτωσης φόρου.

  • δεν χρησιμοποιείται στη δραστηριότητα που διεξάγεται:

- πάγια στοιχεία ενεργητικού,

- άυλα περιουσιακά στοιχεία,

- άλλα περιουσιακά στοιχεία σημαντικής αξίας, τα οποία διατέθηκαν δωρεάν από πρόσωπα που ανήκουν στις φορολογικές ομάδες I και II·

  • φορολογία με βάση τη φορολογική κλίμακα του έτους κατά το οποίο χρησιμοποιήθηκε η πίστωση φόρου.

Προθεσμίες χρήσης της έκπτωσης φόρου

Για την αξιοποίηση φορολογικού δανείου θα πρέπει να υποβληθεί στον αρμόδιο προϊστάμενο της εφορίας γραπτή δήλωση χρήσης φορολογικού δανείου. Η προθεσμία από την άποψη αυτή είναι η 31η Ιανουαρίου του φορολογικού έτους κατά το οποίο ο επιχειρηματίας θέλει να χρησιμοποιήσει την πίστωση φόρου.

Έκπτωση φόρου και υποβολή της δήλωσης

Κατά την εκμετάλλευση φορολογικού δανείου, παρόλο που ο επιχειρηματίας δεν έκανε προκαταβολές φόρου εισοδήματος, πρέπει να υποβάλει φορολογική δήλωση μετά το τέλος του έτους. Η φορολογική δήλωση δείχνει το εισόδημα για το έτος που καλύπτεται από την απαλλαγή, αλλά το εισόδημα που εμφανίζεται στη φορολογική δήλωση δεν φορολογείται.

Όπως προαναφέρθηκε, η ληφθείσα έκπτωση φόρου διακανονίζεται την επόμενη πενταετία μετά το τέλος του φορολογικού έτους. Η εκκαθάριση αυτή γίνεται στη φορολογική δήλωση μετά το τέλος κάθε έτους (από τα πέντε αυτά έτη). Στη συνέχεια, το 20% του εισοδήματος για το έτος κατά το οποίο χρησιμοποιήθηκε η πίστωση φόρου θα πρέπει να προστεθεί στο εισόδημα που αποκτήθηκε σε ένα δεδομένο φορολογικό έτος. Το προστιθέμενο ποσό εμφανίζεται σε PIT / Z και, στη συνέχεια, στη φορολογική δήλωση PIT-36 ή PIT-36L.

Έκπτωση φόρου και το είδος της φορολογίας

Η πίστωση φόρου μπορεί να χρησιμοποιηθεί από επιχειρηματίες που έχουν επιλέξει γενικούς κανόνες ή ένα εφάπαξ ποσό ως μορφή φορολογίας.