Ποιος μπορεί να λάβει αποφάσεις για τη λειτουργία της εταιρείας;

Υπηρεσία

Η διαδικασία λήψης αποφάσεων σε μια εταιρεία εξαρτάται πρωτίστως από την εσωτερική της δομή και τη νομική μορφή με την οποία λειτουργεί. Μπορεί να λειτουργεί τόσο από φυσικά πρόσωπα, εταίρους, όσο και από το όργανο που το εκπροσωπεί, π.χ. το διοικητικό συμβούλιο. Ποιος μπορεί να λάβει αποφάσεις για τη λειτουργία της εταιρείας; Απαντήστε παρακάτω.

Αποφάσεις σχετικά με τη λειτουργία της εταιρείας και της ατομικής επιχείρησης

Στην περίπτωση της ατομικής επιχείρησης, οι αποφάσεις σχετικά με τη λειτουργία της εταιρείας λαμβάνονται από φυσικό πρόσωπο - τον ιδιοκτήτη της εταιρείας. Είναι αυτός που επιλέγει το αντικείμενο της δραστηριότητας, αποκτά εργολάβους, εκτελεί συμβάσεις και εκπληρώνει υποχρεώσεις δημοσίου δικαίου.

Φυσικά, ο επιχειρηματίας μπορεί να χορηγήσει πληρεξούσιο ή πληρεξούσιο, το οποίο εξουσιοδοτεί τρίτους, π.χ. υπαλλήλους, να εκπροσωπούν την εταιρεία εκτός ή να προβαίνουν σε ενέργειες που στοχεύουν στην εσωτερική ανάπτυξη.

Σύμφωνα με το άρθ. 98 του Αστικού Κώδικα, το γενικό πληρεξούσιο περιλαμβάνει την εξουσιοδότηση για την άσκηση συνήθων διαχειριστικών δραστηριοτήτων. Για δραστηριότητες που υπερβαίνουν το πεδίο εφαρμογής της καθημερινής διαχείρισης, απαιτείται πληρεξούσιο που να προσδιορίζει τον τύπο τους, εκτός εάν ο νόμος απαιτεί πληρεξούσιο για μια συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Ένας άλλος τύπος πληρεξουσιότητας είναι ο πληρεξούσιος. Σύμφωνα με το άρθ. 1091 § 1 ΑΚ, είναι πληρεξούσιο που χορηγείται από επιχειρηματία με την υποχρέωση εγγραφής στο Κεντρικό Μητρώο και Πληροφορίες Οικονομικής Δραστηριότητας ή στο μητρώο επιχειρηματιών του Εθνικού Δικαστηρίου, το οποίο περιλαμβάνει εξουσιοδότηση δικαστικές και εξωδικαστικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τη λειτουργία μιας επιχείρησης.

Παράδειγμα 1.

Ο Jan Kowalski διευθύνει μια ατομική επιχείρηση - χονδρέμπορο φρούτων και λαχανικών. Έδωσε εξουσιοδότηση στον υπάλληλο να εκπροσωπεί τα συμφέροντά του εκτός και να συνάπτει συμβάσεις με εργολάβους - παραγωγούς οπωροκηπευτικών. Ο εργαζόμενος, ως εκπρόσωπος εξουσιοδοτημένος για τη σύναψη συμβάσεων, επηρεάζει τη λειτουργία της εταιρείας και αποκτά νέους εργολάβους, χάρη στους οποίους αποφέρει κέρδη για την εταιρεία.

Αποφάσεις σχετικά με τη λειτουργία της εταιρείας και μιας εμπορικής εταιρείας

Τόσο στην περίπτωση των εταιρικών σχέσεων όσο και των κεφαλαιουχικών εταιρειών, οι εταίροι διαδραματίζουν βασικό ρόλο στη λήψη δράσεων και αποφάσεων σε μια εταιρεία.

Στην περίπτωση ομόρρυθμης εταιρείας, κάθε εταίρος μπορεί, χωρίς προηγούμενη απόφαση των εταίρων, να διεκπεραιώνει θέματα που δεν υπερβαίνουν το πεδίο των συνήθων δραστηριοτήτων της εταιρείας.Καθένας από αυτούς έχει επίσης το δικαίωμα και την υποχρέωση να διευθύνει τις υποθέσεις της εταιρείας.

Είναι επίσης δυνατό να περιοριστεί η ικανότητα των μετόχων να αναλαμβάνουν ενέργειες για την εταιρεία. Η διενέργεια των υποθέσεών της μπορεί να ανατεθεί σε έναν ή περισσότερους εταίρους, είτε σύμφωνα με το καταστατικό είτε σύμφωνα με μεταγενέστερη απόφαση των εταίρων. Οι υπόλοιποι στη συνέχεια αποκλείονται από τη διαχείριση των υποθέσεων της εταιρείας.

Στην περίπτωση της εταιρικής σχέσης, όπως και σε μια ομόρρυθμη εταιρεία, κάθε εταίρος έχει το δικαίωμα να εκπροσωπεί την εταιρική σχέση μόνος του, εκτός εάν η εταιρική σύμβαση ορίζει διαφορετικά.

Από την άλλη, η στέρηση του δικαιώματος εκπροσώπησης της εταιρείας σε εταίρο μπορεί, σύμφωνα με το άρθ. 96 § 2 του Κώδικα Εμπορικών Εταιρειών, λαμβάνουν χώρα μόνο για σημαντικούς λόγους με ψήφισμα που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων των ψήφων παρουσία των δύο τρίτων τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των εταίρων. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει αυστηρότερες απαιτήσεις για την έγκριση ψηφίσματος.

Η συμφωνία εταιρικής σχέσης μπορεί να προβλέπει ότι στο διοικητικό συμβούλιο ανατίθεται η διαχείριση των υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας.

Σε μια ετερόρρυθμη εταιρεία, η εταιρεία εκπροσωπείται από ομόρρυθμους εταίρους που δεν έχουν στερηθεί του δικαιώματος εκπροσώπησης της εταιρείας βάσει της εταιρικής σύμβασης ή έγκυρης δικαστικής απόφασης. Ο ετερόρρυθμος εταίρος μπορεί να την εκπροσωπήσει μόνο ως πληρεξούσιος.

Στην περίπτωση της ετερόρρυθμης εταιρείας, κάθε ομόρρυθμος εταίρος έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να διευθύνει τις υποθέσεις του. Το καταστατικό της μπορεί να προβλέπει ότι η διαχείριση των υποθέσεων της εταιρείας ανατίθεται σε έναν ή περισσότερους ομόρρυθμους εταίρους.

Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ενεργεί από το διοικητικό συμβούλιο ως όργανο εξουσιοδοτημένο να εκπροσωπεί. Η διαχείριση των υποθέσεων της εταιρείας και η απόφαση για την κατεύθυνση των δραστηριοτήτων της ανήκει στους εταίρους ή πιο συγκεκριμένα στη συνέλευση των μετόχων.

Ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών χωρίς δεσμεύσεις!

Σύμφωνα με το άρθ. 228 του Κώδικα Εμπορικών Εταιρειών, για απόφαση της συνέλευσης των μετόχων απαιτείται:

  1. επανεξέταση και έγκριση της έκθεσης του διοικητικού συμβουλίου για τις δραστηριότητες της εταιρείας, τις οικονομικές καταστάσεις για το προηγούμενο οικονομικό έτος και την αναγνώριση της εκπλήρωσης των καθηκόντων από μέλη των οργάνων της εταιρείας.

  2. απόφαση σχετικά με αξιώσεις αποζημίωσης για ζημίες που προκλήθηκαν κατά την ίδρυση της εταιρείας ή κατά την άσκηση διαχείρισης ή εποπτείας·

  3. πώληση και μίσθωση της επιχείρησης ή του οργανωμένου μέρους της και σύσταση περιορισμένου δικαιώματος ιδιοκτησίας επ' αυτής·

  4. αγοραπωλησία ακινήτου, αέναη επικαρπία ή μερίδιο σε ακίνητη περιουσία, εκτός εάν το καταστατικό ορίζει διαφορετικά·

  5. επιστροφή των επιδοτήσεων·

  6. σύναψη της σύμβασης που αναφέρεται στο άρθ. 7 (λόγος εξάρτησης).

Τόσο η υιοθέτηση της απόφασης για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων όσο και για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων αποτελεί υποχρεωτικό θέμα στην ημερήσια διάταξη της τακτικής συνέλευσης των μετόχων. Η μη συμπερίληψη αυτών των θεμάτων στην ημερήσια διάταξη θα παραβιάζει το άρθρο. 231 § 1 του Κώδικα Εμπορικών Εταιρειών.

Η ρύθμιση δικαιώματος ή η ανάληψη υποχρέωσης καταβολής αξίας διπλάσιας της αξίας του μετοχικού κεφαλαίου απαιτεί απόφαση των μετόχων, εκτός εάν το καταστατικό ορίζει διαφορετικά. Η διάταξη του άρθ. 17 § 1 του Κώδικα Εμπορικών Εταιρειών.

Υπό το πρίσμα του σκοπού του κανονισμού που περιέχεται στο άρθρο. 230 του Κώδικα Εμπορικών Εταιρειών, που είναι η προστασία των εταίρων και της εταιρείας από ανεύθυνες ενέργειες μελών του διοικητικού συμβουλίου, δεν δικαιολογείται η εφαρμογή του άρθ. 230 του Κώδικα Εμπορικών Εταιρειών και Συνεταιρισμών σε ατομικές επιχειρήσεις στις οποίες ο μέτοχος είναι και το μοναδικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου, καθώς οι δραστηριότητές του μπορεί να είναι μόνο επιβλαβείς για αυτόν.

Επιπλέον, συμφωνία για την αγορά ακίνητης περιουσίας ή μεριδίου σε ακίνητα ή πάγια στοιχεία ενεργητικού για την εταιρεία για τιμή που υπερβαίνει το ένα τέταρτο του μετοχικού κεφαλαίου, αλλά όχι μικρότερη από 50.000 PLN, η οποία συνάπτεται εντός δύο ετών από την ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας, απαιτεί και απόφαση των μετόχων, εκτός αν η συμφωνία προβλεπόταν στο καταστατικό.

Επιπλέον, η επιρροή των εταίρων στις εργασίες της εταιρείας εκδηλώνεται με το δικαίωμα εταίρου ή εταίρων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων και την τοποθέτηση ορισμένων θεμάτων. στην ατζέντα του. Το αίτημα αυτό θα πρέπει να υποβληθεί εγγράφως στο διοικητικό συμβούλιο το αργότερο ένα μήνα πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία της συνέλευσης των μετόχων.

Παρόμοιες ρυθμίσεις αντικατοπτρίζονται σε μια ανώνυμη εταιρεία.