Ποιος δεν δικαιούται εφάπαξ απόσβεση - ενίσχυση de minimis;

Δικτυακός Τόπος

Ο νόμος για τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων και εταιρειών επιτρέπει σε ορισμένους επιχειρηματίες σε επιλεγμένες καταστάσεις να εφαρμόζουν εφάπαξ απόσβεση από ενισχύσεις de minimis για πάγια περιουσιακά στοιχεία αξίας μεγαλύτερης από 10.000 PLN. Καθώς αυτή η επιλογή προκύπτει από τη νομική πράξη, ο φορολογούμενος είναι αυτός που αποφασίζει για την εφαρμογή της χωρίς να χρειάζεται να περιμένει τη συγκατάθεση της φορολογικής αρχής.

Δικαίωμα ενίσχυσης de minimis με τη μορφή εφάπαξ απόσβεσης

Ο νόμος περί φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων στο άρθ. 22k παράγραφος. 7 (άρθρο 16ια παράγραφος 7 του updop, αντίστοιχα) ορίζει ότι «οι φορολογούμενοι, κατά το φορολογικό έτος κατά το οποίο άρχισαν να ασκούν μια επιχείρηση (...) και οι μικροί φορολογούμενοι, μπορούν να προβαίνουν σε εφάπαξ διαγραφές αποσβέσεων από την αρχική αξία των παγίων που κατατάσσονται στην ομάδα 3 -8 Ταξινόμηση, με εξαίρεση τα επιβατικά αυτοκίνητα, στο φορολογικό έτος κατά το οποίο τα μέτρα αυτά καταχωρήθηκαν στο μητρώο παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων, μέχρι το ποσό που δεν υπερβαίνει το φορολογικό έτος ισοδύναμο 50.000 ευρώ της συνολικής αξίας αυτών των διαγραφών αποσβέσεων».

Ως εκ τούτου, η εφάπαξ απόσβεση από ενίσχυση de minimis αφορά πάγια στοιχεία ενεργητικού που ανήκουν στις ακόλουθες ομάδες KŚT:

 • Ομάδα 3 ΛΕΒΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ,
 • Ομάδα 4 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ,
 • Ομάδα 5 ΕΙΔΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ,
 • Ομάδα 6 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ,
 • Ομάδα 7 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ (εκτός επιβατικών αυτοκινήτων),
 • Ομάδα 8 ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΟΡΓΑΝΑ, ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΔΕΝ ΤΑΞΕΙ ΑΛΛΟΥ.

Πάγια περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 10.000 PLN, που δεν υπόκεινται σε εφάπαξ απόσβεση

Η εφάπαξ απόσβεση πάγιων περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο ενίσχυσης de minimis με αρχική αξία μεγαλύτερη από 10.000 PLN δεν μπορεί να ισχύει για:

 • άυλα περιουσιακά στοιχεία (π.χ. δικαιώματα, άδειες λογισμικού υπολογιστών),
 • επιβατικά αυτοκίνητα,
 • περιουσιακά στοιχεία που περιλαμβάνονται στο KŚT:
  • Ομάδα 0 LAND,
  • ΟΜΑΔΑ 1 ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΟΥΣ,
  • Ομάδα 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ,
  • Ομάδα 9 ΑΠΟΘΕΜΑ ΖΩΝΤΑΣ.

Ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών χωρίς δεσμεύσεις!

Οντότητες χωρίς δικαίωμα χρήσης εφάπαξ αποσβέσεων de minimis

Οι διατάξεις των πράξεων για τη φορολογία εισοδήματος από φυσικά και νομικά πρόσωπα αναφέρουν επακριβώς ποιες οντότητες μπορούν να επωφεληθούν από εφάπαξ αποσβέσεις de minimis. Το δικαίωμα αυτό ισχύει κυρίως για οντότητες που ανήκουν στην ομάδα μικρών φορολογουμένων, δηλαδή επιχειρηματίες των οποίων τα έσοδα από τις πωλήσεις (μαζί με το ποσό του οφειλόμενου φόρου αγαθών και υπηρεσιών) κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος δεν υπερέβαιναν το ποσό που μετατράπηκε σε ζλότι που αντιστοιχεί στο ισοδύναμο 1.200.000 ευρώ. Το 2018, το εν λόγω όριο κύκλου εργασιών, μετά τη στρογγυλοποίηση, ανέρχεται σε 5.176.000 PLN.

Εάν η οντότητα δεν είναι, σύμφωνα με τον ορισμό, μικρός φορολογούμενος, τότε η ενίσχυση de minimis με τη μορφή εφάπαξ απόσβεσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο το πρώτο έτος κατά το οποίο άρχισε να λειτουργεί. Εδώ, ωστόσο, ο νόμος περί φόρου εισοδήματος προβλέπει περαιτέρω περιορισμούς. Η εφάπαξ απόσβεση παγίων αξίας άνω των 10.000 PLN δεν θα χρησιμοποιηθεί από φυσικό πρόσωπο που κατά το έτος έναρξης της δραστηριότητας αυτής, καθώς και κατά την περίοδο των δύο ετών, μετρώντας από το τέλος του προηγούμενου έτους. το έτος έναρξης της, ασκούσε επιχειρηματική δραστηριότητα:

 • μόνος ή
 • ως εταίρος εταιρείας χωρίς νομική προσωπικότητα (π.χ. αστική εταιρεία),

ή η δραστηριότητα ασκούνταν από τη σύζυγο του προσώπου αυτού, εάν τότε υπήρχε κοινή περιουσία μεταξύ των συζύγων.

Στην περίπτωση νομικών προσώπων, τα ακόλουθα:

 • ως αποτέλεσμα μετατροπής εταιρείας ή εταιρειών χωρίς νομική προσωπικότητα, ή
 • ως αποτέλεσμα μετασχηματισμού, συγχώνευσης ή διαίρεσης φορολογουμένων, είτε
 • από φυσικά πρόσωπα που συνεισέφεραν στο κεφάλαιο μιας νεοσυσταθείσας οντότητας μια επιχείρηση ή περιουσιακά στοιχεία αυτής της επιχείρησης που λειτουργούσε στο παρελθόν με συνολική αξία που υπερβαίνει το ισοδύναμο PLN τουλάχιστον 10.000 ευρώ.