Αγορά αυτοκινήτου για μια εταιρεία - πώς;

Φόρος Υπηρεσίας

Το αυτοκίνητο της εταιρείας είναι μια μεγάλη βοήθεια, επομένως η κατοχή του έχει γίνει σχεδόν απαραίτητη. Όταν αγοράζεται, υπάρχουν αμφιβολίες - αγορά με τιμολόγιο ή μίσθωση; Φυσικά, πολλά εξαρτώνται από τις μεμονωμένες συνθήκες, αλλά σοφά γνωρίζετε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα και των δύο όταν κάνετε την επιλογή σας. Ελέγξτε πώς να το κάνετε καλύτερα και πώς να διευθετήσετε την αγορά ενός αυτοκινήτου για την εταιρεία!

Αγορά αυτοκινήτου για εταιρεία

Η αγορά επιβατικού αυτοκινήτου με τιμολόγιο συνεπάγεται συνήθως ένα σχετικά υψηλό κόστος, το οποίο χρηματοδοτείται είτε από την περιουσία του φορολογούμενου είτε από δάνειο. Η επιλογή της σωστής μορφής αγοράς εξαρτάται από την ατομική κατάσταση του φορολογούμενου.

Κατά κανόνα, ο φορολογούμενος πρέπει να καταχωρίσει ένα επιβατικό αυτοκίνητο αξίας άνω των 10.000 PLN στο μητρώο παγίων (καθαρό για ενεργούς υπόχρεους ΦΠΑ, ακαθάριστο για μη φορολογούμενους με ΦΠΑ). Θα πρέπει επίσης να υπόκειται σε απόσβεση - σύμφωνα με τους κανονισμούς που απορρέουν από τον νόμο PIT. Ο έμπορος μπορεί να χρησιμοποιήσει δύο μεθόδους απόσβεσης ανάλογα με το αν το αυτοκίνητο είναι καινούργιο ή μεταχειρισμένο:

 • γραμμική - η τυπική περίοδος διαγραφής αποσβέσεων είναι 5 χρόνια (60 μήνες), χρησιμοποιώντας το ποσοστό 20% από τη λίστα των συντελεστών,
 • με ατομικό επιτόκιο - στην περίπτωση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου (που χρησιμοποιήθηκε πριν από την αγορά για τουλάχιστον έξι μήνες) ο ετήσιος συντελεστής είναι 40% και η περίοδος μειώνεται σε 2,5 χρόνια.

Η αρχική αξία είναι το ποσό της αγοράς και των πρόσθετων τελών που προκύπτουν μέχρι την ημερομηνία εγγραφής του αυτοκινήτου στο μητρώο παγίων. Μπορείτε να συμπεριλάβετε, μεταξύ άλλων:
- έξοδα φόρτωσης, διακίνησης, εκφόρτωσης και εμπορίας,
- έξοδα μεταφοράς και ασφάλισης καθ' οδόν,
- τέλη εγγραφής κ.λπ.,
- πρόσθετος εξοπλισμός και η συναρμολόγησή του. Στην περίπτωση των επιβατικών αυτοκινήτων, υπάρχει ένα ορισμένο όριο που προκύπτει από το άρθ. 23 δευτ. 1 σημείο 4 του νόμου PIT, σχετικά με το ποσό των επιβαρύνσεων απόσβεσης που μπορούν να συμπεριληφθούν στις δαπάνες που εκπίπτουν από τον φόρο. Άρθρο 23 του νόμου περί φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων:
«1. Τα ακόλουθα δεν θεωρούνται φορολογικά εκπιπτόμενα έξοδα:
(...)
4) διαγραφές για τη φθορά του επιβατικού αυτοκινήτου, που γίνονται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στο άρθρο. 22a-22o, εν μέρει καθορίζεται από την αξία του αυτοκινήτου που υπερβαίνει το ποσό:
α) 225.000 PLN - στην περίπτωση επιβατικού αυτοκινήτου που είναι ηλεκτρικό όχημα κατά την έννοια του άρθρου. 2 σημείο 12 του νόμου της 11ης Ιανουαρίου 2018 για την ηλεκτροκίνηση και τα εναλλακτικά καύσιμα (Journal of Laws του 2020, σημεία 908 και 1086),
β) 150.000 PLN - στην περίπτωση άλλων επιβατικών αυτοκινήτων "

Αγορά αυτοκινήτου και εκπίπτουν φορολογικά έξοδα

Τα κεφάλαια που δαπανώνται για τη λειτουργία ενός εταιρικού αυτοκινήτου μπορούν να εγγραφούν στο εκπεστέο κόστος εντός του ορίου:

 • 75% - στην περίπτωση μεικτής (ιδιωτικής εταιρείας) χρήσης επιβατικού αυτοκινήτου και φορτηγού που δεν πληροί τον ορισμό του φορτηγού,
 • 100% - σε περίπτωση χρήσης μόνο για τη δραστηριότητα του οχήματος:
  • Επιβατικό αυτοκίνητο - με την υποχρέωση τήρησης μητρώου χιλιομέτρων οχήματος για σκοπούς ΦΠΑ, κατάρτιση κανονισμών χρήσης του οχήματος στην εταιρεία και δήλωση του οχήματος στην εφορία στο έντυπο ΦΠΑ-26,
  • ένα φορτηγό άνω των 3,5 τόνων,
  • ένα φορτηγό κάτω των 3,5 τόνων με ΦΠΑ-1 / ΦΠΑ-2,
  • φορτηγού κάτω των 3,5 τόνων χωρίς ΦΠΑ-1 / ΦΠΑ-2 - με την απαίτηση τήρησης αρχείων χιλιομέτρων οχήματος για σκοπούς ΦΠΑ, κατάρτιση κανονισμών χρήσης του οχήματος στην εταιρεία και δήλωση του οχήματος στην εφορία για τον ΦΠΑ -26 έντυπο.

Εδώ μιλάμε μεταξύ άλλων για την αγορά ανταλλακτικών, καυσίμων, σέρβις κ.λπ. Κατά την αγορά αυτοκινήτου με πίστωση, το κόστος της εταιρείας μπορεί να περιλαμβάνει τόκους που καταβάλλονται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Σύμφωνα με το άρθ. 23 δευτ. 1 παράγραφοι 46α και 47 στο κόστος απόκτησης εισοδήματος δεν περιλαμβάνει:

 • 25% των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν, με την επιφύλαξη του σημείου 36 (χρήση ιδιωτικών οχημάτων εργαζομένων στην εταιρεία), για τις δαπάνες χρήσης επιβατικού αυτοκινήτου, εκτός από αυτό που καθορίζεται στο σημείο 46 (το ιδιωτικό όχημα του φορολογούμενου δεν έχει εισαχθεί στα σταθερά της εταιρείας περιουσιακά στοιχεία), για τους σκοπούς της επιχειρηματικής δραστηριότητας του φορολογούμενου - εάν το επιβατικό αυτοκίνητο χρησιμοποιείται επίσης για σκοπούς που δεν σχετίζονται με την ασκούμενη δραστηριότητα,
 • ασφάλιστρα αυτοκινήτου εκτός από αυτά που καθορίζονται στο σημείο 46 (το ιδιωτικό όχημα του φορολογούμενου δεν έχει εγγραφεί στα πάγια στοιχεία ενεργητικού της εταιρείας), στο ποσό που υπερβαίνει το μέρος τους που καθορίζεται στην αναλογία στην οποία παραμένει το ποσό των 150.000 PLN προς την αξία του αυτοκινήτου που εγκρίθηκε για ασφαλιστικούς σκοπούς.

Για να χαρακτηριστεί μια δαπάνη ως εκπεστέο κόστος, πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. τεκμηρίωση της δαπάνης,
 2. που δείχνει ότι η δαπάνη πραγματοποιήθηκε για την επίτευξη ή την εξασφάλιση μιας πηγής εισοδήματος,
 3. η δαπάνη δεν εξαιρέθηκε από τον κατάλογο των δαπανών που εκπίπτουν φόρου σύμφωνα με το άρθρο. 23 του νόμου PIT.

Αυτοκίνητο σε εταιρεία και έκπτωση ΦΠΑ

Θα πρέπει να έχετε υπόψη σας τις διατάξεις σχετικά με την έκπτωση του ΦΠΑ κατά την αγορά επιβατικών αυτοκινήτων και τα σχετικά έξοδα. Αν λοιπόν το όχημα χρησιμοποιείται για το λεγόμενο Οι μικτές χρήσεις - σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους - δικαιούνται έκπτωση 50% του ΦΠΑ για δαπάνες που σχετίζονται με την καθημερινή χρήση του και για αγορές καυσίμων. Από την άλλη πλευρά, το δικαίωμα πλήρους έκπτωσης φόρου σε περίπτωση που χρησιμοποιούν το όχημα μόνο για τους σκοπούς της επιχείρησής τους. Επιπλέον, πρέπει να πληρούνται πρόσθετες προϋποθέσεις:

 • εγγράψτε το αυτοκίνητο στην εφορία στο έντυπο ΦΠΑ-26,
 • να διατηρεί λεπτομερή αρχεία των χιλιομέτρων του οχήματος για σκοπούς ΦΠΑ,
 • δημιουργία κανονισμών για τη χρήση του οχήματος στην εταιρεία.

Οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις καθιστούν δυνατό τον αποκλεισμό της χρήσης του οχήματος για προσωπικούς σκοπούς του επιχειρηματία και των εργαζομένων του, γεγονός που θα είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια του δικαιώματος πλήρους έκπτωσης φόρου.

Μίσθωση αυτοκινήτου για εταιρεία

Γίνεται πολύ δημοφιλές η αγορά οχημάτων για μια εταιρεία με τη μορφή χρηματοδοτικής μίσθωσης. Δύο ποικιλίες είναι διαθέσιμες:

 • λειτουργική μίσθωση,
 • Χρηματοδοτική Μίσθωση.

Η πρώτη προϋποθέτει ότι το αντικείμενο της σύμβασης είναι στοιχείο των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, το οποίο επιβάλλει υποχρέωση απόσβεσης. Η χρηματοδοτική μίσθωση είναι το αντίθετο - ο μισθωτής την εισάγει στα πάγια του και κάνει διαγραφές αποσβέσεων. Η λειτουργική μίσθωση είναι πιο δημοφιλής, κυρίως λόγω του χαμηλότερου κόστους στην αρχή της περιόδου μίσθωσης. Μπορεί επίσης να έχει αντίκτυπο ότι στη χρηματοδοτική μίσθωση, ο ΦΠΑ πρέπει να καταβάλλεται προκαταβολικά.

Για φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχείρηση, είναι απαραίτητη η σύναψη σύμβασης λειτουργικής μίσθωσης για καθορισμένη περίοδο τουλάχιστον 40% της τυπικής περιόδου απόσβεσης. Δεδομένου ότι είναι 5 έτη στην περίπτωση των επιβατικών αυτοκινήτων, η διάρκεια μιας τέτοιας σύμβασης πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 έτη. Η οικονομική οντότητα που χρησιμοποιεί τη λειτουργική μίσθωση ως έκπτωση φόρου περιλαμβάνει την αρχική πληρωμή και τις δόσεις μίσθωσης. Από το 2019 θεσπίστηκε όριο αναγνώρισης δαπανών για την αρχική πληρωμή και τις δόσεις μίσθωσης. Σε αυτή την περίπτωση, το ποσό του ορίου εξαρτάται και από τον τύπο του οχήματος που διαθέτετε. Για αυτοκίνητα εσωτερικής καύσης, η τιμή θα είναι 150.000 PLN. PLN (καθαρό για ενεργούς υπόχρεους ΦΠΑ, ακαθάριστο για αυτούς που απαλλάσσονται). Το οφειλόμενο ποσό πέραν της αξίας θα πρέπει να υπολογίζεται ανάλογα με το καθορισμένο όριο που θα ισχύει για κάθε δόση μίσθωσης. Για οχήματα με αξία εντός του ορίου, ολόκληρη η δόση της μίσθωσης μπορεί να συμπεριληφθεί στο εκπίπτον φορολογικό κόστος. Στην περίπτωση μισθωμένου οχήματος, τα λειτουργικά έξοδα, όπως και τα πάγια περιουσιακά στοιχεία, περιλαμβάνονται στο όριο του 75% (μικτή χρήση) ή στο 100% (εταιρική χρήση).

Ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών χωρίς δεσμεύσεις!

Μισθωμένο αυτοκίνητο και έκπτωση ΦΠΑ

Η έκπτωση του ΦΠΑ στα μισθωμένα επιβατικά αυτοκίνητα είναι, κατ' αρχήν, η ίδια όπως και κατά την αγορά με τιμολόγιο. Εάν χρησιμοποιείται τόσο για ιδιωτικούς όσο και για επαγγελματικούς σκοπούς, ο φορολογούμενος δικαιούται να εκπέσει το 50% του ΦΠΑ επί των δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης, των λοιπών τελών που προβλέπονται στη σύμβαση μίσθωσης και των δαπανών που σχετίζονται με την τρέχουσα χρήση του αυτοκινήτου, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς καυσίμων. . Για να αποκτήσετε το δικαίωμα πλήρους εκπτώσεων ΦΠΑ, θα πρέπει να δηλώσετε εταιρικό αυτοκίνητο στην Εφορία, να κρατήσετε χιλιομετρικό σήμα ΦΠΑ και να δημιουργήσετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις.

Αγορά αυτοκινήτου για εταιρεία - ποια μέθοδο να επιλέξετε;

Όταν επιλέγετε μια μέθοδο αγοράς επιβατικού αυτοκινήτου για μια εταιρεία, πρέπει να κοιτάξετε όχι μόνο από οικονομική άποψη, αλλά και από φορολογική άποψη. Οι λειτουργικές μισθώσεις κατανέμουν το κόστος αγοράς με την πάροδο του χρόνου, έτσι ώστε η ρευστότητά σας να διαταράσσεται λιγότερο. Σε αυτή την περίπτωση, το αυτοκίνητο δεν είναι περιουσιακό στοιχείο, επομένως δεν γίνονται διαγραφές υπό απόσβεση. Το κόστος είναι μισθώσεις και λειτουργικά έξοδα.

Όσον αφορά την αγορά αυτοκινήτου με τιμολόγιο, είναι μια εφάπαξ, μεγάλη δαπάνη, η οποία είναι αρκετά επιβάρυνση για την εταιρεία όταν η συναλλαγή πληρώνεται με κεφάλαια από τον τρέχοντα επαγγελματικό λογαριασμό. Τα οφέλη στον τομέα των φόρων επίσης δεν φαίνονται ελκυστικά - δεν μπορείτε να εισαγάγετε τη δαπάνη απευθείας στο κόστος, πρέπει να χρησιμοποιήσετε χρεώσεις απόσβεσης κατανεμημένες με την πάροδο του χρόνου.

Η απόφαση για την επιλογή μιας μεθόδου αγοράς επιβατικού αυτοκινήτου για μια εταιρεία εξαρτάται από ένα πλήθος μεταβλητών. Πρέπει να ληφθούν υπόψη τα περιουσιακά στοιχεία του επιχειρηματία, το είδος της εταιρείας και τα ενδεχόμενα φορολογικά οφέλη. Για να κάνετε μια καλή επιλογή, αξίζει να αξιολογήσετε την κερδοφορία των διαθέσιμων εναλλακτικών λύσεων.

Εγγραφές οχημάτων στο σύστημα wfirma.pl

Το σύστημα wfirma.pl περιέχει ένα μητρώο όλων των οχημάτων που χρησιμοποιούνται στην εταιρεία. Ένα αυτοκίνητο μπορεί να προστεθεί στο σύστημα με 4 τρόπους ανάλογα με τον τύπο του οχήματος, τη μορφή ιδιοκτησίας και τη χρήση. Τα αρχεία οχημάτων είναι διαθέσιμα στην καρτέλα ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ »ΟΧΗΜΑΤΑ.

Ανάλογα με τη μορφή ιδιοκτησίας του οχήματος, τον τύπο του οχήματος και τον τρόπο χρήσης στην εταιρεία (μόνο για επαγγελματικούς ή ιδιωτικούς και επιχειρηματικούς), το σύστημα περιλαμβάνει αυτόματα το ποσό των δεσμευμένων εξόδων που σχετίζονται με την αγορά και την τρέχουσα λειτουργία του οχήματος στο Μητρώο ΦΠΑ αγορών και στήλη 13 του KPiR - μέχρι του ποσού των ισχυόντων ορίων. Οι τρόποι προσθήκης οχημάτων στο σύστημα wfirma.pl περιγράφονται στο άρθρο: Προσθήκη οχήματος στο σύστημα.