Τριμηνιαίες δηλώσεις ειδικού φόρου κατανάλωσης - αλλαγές από 1 Ιουλίου 2021

Φόρος Υπηρεσίας

Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι ένας από τους έμμεσους φόρους στην Πολωνία. Ισχύει πολλά χρόνια, αλλά η διευθέτησή του εξακολουθεί να είναι περίπλοκη και δύσκολη. Οι φορολογούμενοι δυσκολεύονται πολύ να το κάνουν σωστά. Επιπλέον, ο νόμος περί ειδικών φόρων κατανάλωσης υπόκειται σε συνεχείς αλλαγές, γεγονός που καθιστά τη διαδικασία αυτή ακόμη πιο δύσκολη. Ποιοι υποχρεούνται να υποβάλλουν τριμηνιαίες δηλώσεις ειδικού φόρου κατανάλωσης; Εξηγούμε στο άρθρο.

Τριμηνιαίες δηλώσεις ειδικού φόρου κατανάλωσης - νέα υποχρέωση

Η νέα υποχρέωση υποβολής φορολογικών δηλώσεων για την τριμηνιαία περίοδο ισχύει για τα ακόλουθα προϊόντα:

 • απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης·

 • φορολογείται με μηδενικό συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης και αναφέρεται στο Παράρτημα 2 του Νόμου, για το οποίο δεν υπήρχε υποχρέωση υποβολής δήλωσης για μηνιαίες περιόδους.

Η δήλωση αυτή θα δείχνει τις ποσότητες των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης μαζί με τον συντελεστή του ειδικού φόρου κατανάλωσης και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που θα οφείλονταν σε περίπτωση μη τήρησης των προϋποθέσεων που επιτρέπουν την απαλλαγή ή την εφαρμογή μηδενικού συντελεστή.

Οι τριμηνιαίες δηλώσεις ειδικού φόρου κατανάλωσης θα υποβάλλονται μεταξύ άλλων από:

 • Φορολογικοί αποθηκάριοι που πρέπει να δηλώνουν μόνο αγαθά που απαλλάσσονται ή υπόκεινται σε μηδενικό συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης·

 • οντότητες που δεν διατηρούν φορολογικές αποθήκες και ασκούν δραστηριότητες που υπόκεινται σε φορολογία στον τομέα μόνο των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης που απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης·

 • οντότητες που είναι φορολογούμενοι του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών για σκοπούς που απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, π.χ. για την παραγωγή ξυδιού, αιθέριων ελαίων·

 • οντότητες που είναι φορολογούμενοι του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην κατανάλωση·

 • παραγωγοί ενεργειακών προϊόντων για τα οποία ισχύει μηδενικός συντελεστής (που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή άλλων προϊόντων, π.χ. χρώματα, βερνίκια).

Τριμηνιαίες δηλώσεις ειδικού φόρου κατανάλωσης – προθεσμίες υποβολής νέων δηλώσεων

Οι νέες δηλώσεις χωρίζονται σε AKC-KZ, που αφορούν το εσωτερικό εμπόριο, και σε απλοποιημένες δηλώσεις AKC-UAKZ.

Ανάλογα με το τι δήλωση κάνουμε, έχουμε διαφορετική προθεσμία.

Οι τριμηνιαίες δηλώσεις ειδικού φόρου κατανάλωσης για τον εγχώριο κύκλο εργασιών θα πρέπει να υποβάλλονται στον αρμόδιο προϊστάμενο της εφορίας έως την 25η ημέρα του δεύτερου μήνα μετά το τρίμηνο κατά το οποίο γεννήθηκε η φορολογική υποχρέωση (βλ. άρθρο 24ε παράγραφος 1 του νόμου περί ειδικών φόρων κατανάλωσης).

Ωστόσο, εάν απαιτείται να υποβάλουμε απλουστευμένη δήλωση, πρέπει να την υποβάλουμε στον αρμόδιο προϊστάμενο της εφορίας έως τη 10η ημέρα του δεύτερου μήνα μετά το τρίμηνο κατά το οποίο γεννήθηκε η φορολογική υποχρέωση (βλ. άρθρο 78 παράγραφος 1 (3β) ) του νόμου περί ειδικών φόρων κατανάλωσης) .

Υποβάλλουμε τις παραπάνω νέες δηλώσεις μόνο από το τρίτο τρίμηνο του 2021.

Παράδειγμα 1.

Μια φορολογική αποθήκη με μόνο προϊόντα με μηδενικό συντελεστή (π.χ. προϊόντα για τη χημική βιομηχανία) πρέπει να υποβάλει δήλωση AKC-KZ. Πότε πρέπει ο παραπάνω φορολογούμενος να υποβάλει την πρώτη τριμηνιαία δήλωση;

Στην αναλυθείσα περίπτωση υποβάλλει την πρώτη δήλωση έως τις 25 Νοεμβρίου 2021.

Νέα πρότυπα δηλώσεων

Ο νομοθέτης όρισε δύο νέες μορφές δήλωσης ειδικού φόρου κατανάλωσης. Το υπόδειγμα της δήλωσης AKC-UAKZ βρίσκεται στον Κανονισμό του Υπουργού Οικονομικών, Ταμείων και Περιφερειακής Πολιτικής της 2ας Ιουνίου 2021 σχετικά με το υπόδειγμα απλουστευμένων δηλώσεων ειδικού φόρου κατανάλωσης για την ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αποτελεί το παράρτημα 2 του παρόντος κανονισμού.

Το υπόδειγμα της δήλωσης AKC-KZ επισυνάπτεται ως Παράρτημα 3 του Κανονισμού του Υπουργού Οικονομικών, Ταμείων και Περιφερειακής Πολιτικής της 30ης Ιουνίου 2021 για την τροποποίηση του κανονισμού για τα υποδείγματα φορολογικών δηλώσεων για δηλώσεις προπληρωμής ειδικών φόρων κατανάλωσης και ειδικών φόρων κατανάλωσης.

Είναι σημαντικό ότι και οι δύο τύποι δηλώσεων θα πρέπει να υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (βλ. άρθρο 24 παράγραφος 1 και άρθρο 78 παράγραφος 1α του νόμου περί ειδικών φόρων κατανάλωσης).

Από την 1η Ιουλίου 2021, οι τριμηνιαίες δηλώσεις ειδικού φόρου κατανάλωσης πρέπει να υποβάλλονται μέσω της πύλης PUESC.

Τι δήλωση πρέπει να υποβάλει ο φορολογούμενος εάν εμπορεύεται και προϊόντα με θετικό συντελεστή, δηλαδή συντελεστή εκτός του μηδενός;

Υπενθυμίζουμε ότι οι φορολογούμενοι εξακολουθούν να υποχρεούνται να υποβάλλουν μηνιαίες φορολογικές δηλώσεις. Ισχύει, για παράδειγμα, στην περίπτωση:

 • παραγωγή προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης εκτός φορολογικής αποθήκης,

 • ολοκλήρωση της ρύθμισης αναστολής του ειδικού φόρου κατανάλωσης,

 • φορολογία:

  • προϊόντα άνθρακα,

  • ηλεκτρική ενέργεια,

  • ακατέργαστος καπνός,

  • προϊόντα αερίου.

Σε πολλές περιπτώσεις, οι φορολογούμενοι δεν εμπορεύονται μόνο αγαθά που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης με μηδενικό φορολογικό συντελεστή.

Ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών χωρίς δεσμεύσεις!

Εάν ο φορολογούμενος υποβάλλει δηλώσεις για μηνιαίες περιόδους στις οποίες εμφανίζει προϊόντα που φορολογούνται με θετικό συντελεστή, μηδενικό συντελεστή ή απαλλασσόμενα προϊόντα, οι φορολογούμενοι αυτοί δεν υπόκεινται στη νέα υποχρέωση υποβολής δηλώσεων για τριμηνιαίες περιόδους.

Είναι σημαντικό ότι η νέα υποχρέωση υποβολής δηλώσεων για τριμηνιαία περίοδο ισχύει για προϊόντα που απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και προϊόντα που φορολογούνται με μηδενικό συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης και αναφέρονται στο παράρτημα 2 του νόμου μόνο για τους φορολογούμενους για τους οποίους δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης για μηνιαίες περιόδους.

Επομένως, εάν ένας φορολογούμενος υποχρεούται να υποβάλλει μηνιαίες φορολογικές δηλώσεις, στην πράξη δεν χρειάζεται πλέον να υποβάλλει τριμηνιαίες δηλώσεις.

Συνολικά, οι νέες δηλώσεις δείχνουν ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι εξαιρετικά περίπλοκος. Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να προσέχουν τι δήλωση πρέπει να υποβάλουν και μέχρι ποια ημερομηνία. Επιπλέον, πρέπει να εγγραφούν μέσω της πύλης PUESC.Έτσι θα πρέπει να ολοκληρώσουν τις κατάλληλες εγγραφές για να μπορούν να υποβάλλουν τις επόμενες τριμηνιαίες δηλώσεις.