Τριμηνιαία ρύθμιση ΦΠΑ το 2022 - ποιοι θα ωφεληθούν;

Συνεργαζόμενη Αλλαγή

Από το 2022 θα υπάρξει αλλαγή στον τριμηνιαίο διακανονισμό του ΦΠΑ, που οφείλεται στο νεοσύστατο όριο πωλήσεων για τους μικρούς φορολογούμενους στον φόρο αγαθών και υπηρεσιών. Ελέγξαμε ποιο θα ισχύει το όριο πωλήσεων για να καταστεί δυνατή η διευθέτηση του ΦΠΑ σε τριμηνιαία βάση!

Τριμηνιαία ρύθμιση ΦΠΑ - ποιος μπορεί να ωφεληθεί;

Τριμηνιαίες διακανονισμοί ΦΠΑ είναι δυνατοί για επιχειρηματίες που έχουν την ιδιότητα του μικρού φορολογούμενου για σκοπούς φορολογίας αγαθών και υπηρεσιών. Ο φορολογούμενος έχει αυτή την ιδιότητα εάν πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • έχουν παρέλθει 12 μήνες από τη στιγμή της εγγραφής του ΦΠΑ ως ενεργού φορολογούμενου,

  • οι πωλήσεις την προηγούμενη χρονιά ήταν λιγότερες από 1.200.000 ευρώ.

Το όριο πωλήσεων μετατρέπεται σε PLN σύμφωνα με τη μέση συναλλαγματική ισοτιμία NBP από την πρώτη εργάσιμη ημέρα του Οκτωβρίου του προηγούμενου φορολογικού έτους.

Κατά το τρέχον έτος - 2021, το όριο είναι 5.418.000 PLN, ωστόσο, σύμφωνα με τον παραπάνω κανόνα, ορίζεται για κάθε έτος ξεχωριστά. Ποιο θα είναι λοιπόν το όριο το 2022;

Το όριο πωλήσεων το 2022 και ο τριμηνιαίος διακανονισμός ΦΠΑ

Σύμφωνα με την υιοθετηθείσα αρχή υπολογισμού του ορίου, η συναλλαγματική ισοτιμία NBP από την πρώτη εργάσιμη ημέρα του Οκτωβρίου που προηγείται του φορολογικού έτους για το οποίο ισχύει το όριο είναι 4,5941 PLN. Οι τριμηνιαίες διακανονισμοί ΦΠΑ το 2022 θα είναι δυνατοί για φορολογούμενους των οποίων οι πωλήσεις το 2021 δεν υπερέβαιναν τα 5.513.000 PLN.