Όριο 15.000 PLN για συναλλαγές με μετρητά

Φόρος Υπηρεσίας

Οι κανονισμοί που περιέχονται στον νόμο περί επιχειρηματιών περιέχουν ένα όριο 15.000 PLN για την πραγματοποίηση συναλλαγών σε μετρητά. Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου, ο φορολογούμενος δεν μπορεί να τακτοποιήσει τη δαπάνη ως φορολογικό κόστος.

Σύμφωνα με το άρθ. 19 του Νόμου της 6ης Μαρτίου 2018, Νόμος περί Επιχειρηματιών, η πραγματοποίηση ή η λήψη πληρωμών που σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα που ασκείται πραγματοποιείται μέσω του λογαριασμού πληρωμών του επιχειρηματία, όταν πληρούνται από κοινού και οι δύο προϋποθέσεις:

  • μέρος της συναλλαγής από την οποία προκύπτει η πληρωμή είναι άλλος επιχειρηματίας και

  • η εφάπαξ αξία συναλλαγής, ανεξάρτητα από τον αριθμό των πληρωμών που προκύπτουν από αυτήν, υπερβαίνει το ισοδύναμο των 15.000 PLN.

Εάν ο επιχειρηματίας διακανονίσει συναλλαγές σε ξένα νομίσματα, αυτές θα πρέπει να μετατραπούν σε ζλότι σύμφωνα με τη μέση συναλλαγματική ισοτιμία ξένων νομισμάτων που ανακοινώθηκε από την Εθνική Τράπεζα της Πολωνίας την τελευταία εργάσιμη ημέρα που προηγείται της ημερομηνίας συναλλαγής.

Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθ. 22p παράγραφος. 1 του νόμου PIT, οι φορολογούμενοι που ασκούν μη γεωργική οικονομική δραστηριότητα δεν περιλαμβάνουν το κόστος στο μέρος στο οποίο το ποσό της πληρωμής που σχετίζεται με τη συναλλαγή που αναφέρεται στο άρθρο. 19 του Νόμου - Νόμος για τους Επιχειρηματίες έγινε χωρίς τη χρήση λογαριασμού πληρωμών. Με τη σειρά του, το Art. 22p παράγραφος. 2 του νόμου PIT ορίζει ότι εάν το κόστος στο μέρος στο οποίο η πληρωμή για τη συναλλαγή που αναφέρεται στο άρθρο. 19 του Νόμου - περί Επιχειρηματιών Νόμου έγινε χωρίς τη μεσολάβηση λογαριασμού πληρωμών, οι φορολογούμενοι που ασκούν μη αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα:

  • μείωση του εκπεστέου κόστους είτε

  • εάν είναι αδύνατο να μειωθούν οι φορολογικές δαπάνες - αυξάνουν τα έσοδα

- τον μήνα κατά τον οποίο έγινε η πληρωμή.

Παρά τους φαινομενικά σαφείς και διαφανείς κανονισμούς, όπως δείχνει η πρακτική, οι επιχειρηματίες έχουν πολλές αμφιβολίες για το πώς να τους εφαρμόσουν σωστά. Παρακάτω παρουσιάζουμε τις πιο συνηθισμένες.

Πληρωμή σε λογαριασμό τρίτου

Οι φορολογικές αρχές επιτρέπουν την πληρωμή μέσω του λογαριασμού πληρωμών - σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πωλητή - σε λογαριασμό τρίτου που υποδεικνύεται από τον πωλητή.

Μια τέτοια θέση επιβεβαίωσε ο Διευθυντής της Εθνικής Φορολογικής Ενημέρωσης στην ατομική απόφαση της 31ης Μαρτίου 2017, φάκελος αρ. 1061-IPTPB1.4511.15.2017.1.KU, όπου μπορούμε να διαβάσουμε:

(...) αγοράζοντας επιβατικά αυτοκίνητα εκτός του εδάφους της Δημοκρατίας της Πολωνίας αξίας άνω των 15.000 PLN και πληρώνοντας για τα αγορασμένα αυτοκίνητα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πωλητή, δηλαδή μέσω λογαριασμού πληρωμής τρίτου που υποδεικνύεται από τον πωλητή , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 22p του νόμου περί φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, ο αιτών θα μπορεί να υπολογίζει ως εκπεστέες φορολογικές δαπάνες στην επιχειρηματική δραστηριότητα, υπό την προϋπόθεση ότι οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες τεκμηριώνονται δεόντως (...).

Εξωτερική συναλλαγή και το όριο των 15.000 PLN

Οι κανονισμοί που αφορούν τη διόρθωση του κόστους μετά την υπέρβαση του ορίου των 15.000 PLN δεν αποκλείουν την υποχρέωση εφαρμογής των εν λόγω κανονισμών όταν η πληρωμή για τα αγαθά ή την υπηρεσία που αγοράσατε πραγματοποιείται σε επιχειρηματία από χώρα διαφορετική από την Πολωνία. Επομένως, εάν ένας Πολωνός επιχειρηματίας πραγματοποιήσει μια συναλλαγή με έναν αλλοδαπό επιχειρηματία, η αξία της οποίας υπερβαίνει το όριο των 15.000 PLN και τη διακανονίσει πλήρως σε μετρητά, δεν θα μπορεί να συμπεριλάβει αυτή τη δαπάνη ως φορολογικά εκπιπτόμενα έξοδα.

Τέτοια θέση επιβεβαίωσε ο Διευθυντής της Εθνικής Φορολογικής Ενημέρωσης με επιστολή της 4ης Απριλίου 2017, φάκ. 0461-ITPB1.4511.88.2017.1.MR, όπου μπορούμε να διαβάσουμε:

(...) Στα περιστατικά που παρουσιάστηκαν, ο αιτών, μεταξύ άλλων, αγοράζει αυτοκίνητο από εταιρείες / άτομα που δραστηριοποιούνται στη Γερμανία. Η αγορά ενός τέτοιου αυτοκινήτου μπορεί, μετατραπεί σε PLN, να έχει αξία μεγαλύτερη από 15.000 PLN. Οι γερμανοί αντισυμβαλλόμενοι δεν θέλουν να δέχονται πληρωμές μέσω τραπεζικού λογαριασμού, αλλά απαιτούν πληρωμές σε μετρητά από τον αιτούντα.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, θα πρέπει να δηλωθεί ότι ο αιτών, όταν αγοράζει αγαθά (αυτοκίνητα) εκτός της Δημοκρατίας της Πολωνίας με αξία που υπερβαίνει το όριο των 15.000 PLN σε μετρητά, παραλείποντας τον λογαριασμό πληρωμών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου. 22p του νόμου περί φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, δεν θα μπορεί να συμπεριλάβει το ποσό που δαπανήθηκε για την αγορά τους ως φορολογικά εκπιπτόμενα έξοδα (...).

με αντικαταβολή

Οι επιχειρηματίες πολύ συχνά κάνουν αντικαταβολή, δηλαδή πληρώνουν με μετρητά στον κούριερ και στη συνέχεια μεταφέρει τα χρήματα στον τραπεζικό λογαριασμό του πωλητή. Στην περίπτωση αυτή, οι φορολογικές αρχές παρουσιάζουν μια περιοριστική θέση, σύμφωνα με την οποία σε μια τέτοια κατάσταση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι η πληρωμή έγινε από τον αγοραστή μέσω λογαριασμού πληρωμών.

Μια τέτοια θέση επιβεβαίωσε ο Διευθυντής του Φορολογικού Επιμελητηρίου στο Λοντζ με επιστολή της 27ης Φεβρουαρίου 2017, αρ. 1061-IPTPB1.4511.1071.2016.1.AP, η οποία αναφέρει:

(...) δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι ρυθμίσεις που περιέχονται στο άρθ. Το άρθρο 22p του νόμου περί φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων μπορεί να εφαρμόζεται μόνο σε εκείνες τις υποχρεώσεις της Εταιρείας που αναφέρονται στην αίτηση, οι οποίες σχετίζονται με συναλλαγές με άλλον επιχειρηματία. Ωστόσο, αυτά τα έξοδα σίγουρα δεν μπορούν να περιλαμβάνουν έξοδα που διακανονίζονται με μετρητά με αντικαταβολή, παραλείποντας τον λογαριασμό πληρωμής - σε αυτή την περίπτωση δεν μπορούμε να μιλάμε για συναλλαγή ή συμφωνία μεταξύ επιχειρηματιών που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, σχετικά με το μελλοντικό γεγονός που παρουσιάζεται στην αίτηση, θα πρέπει να αναφέρεται ότι μετά την 31η Δεκεμβρίου 2016, ο Αιτών, που είναι εταίρος της ομόρρυθμης εταιρείας, δεν θα δικαιούται να συμπεριλάβει στις φορολογικές εκπιπτόμενες δαπάνες , δαπάνες που ρυθμίζονται σε μετρητά πραγματοποιώντας πληρωμές με αντικαταβολή χωρίς λογαριασμό πληρωμής (...).