Το όριο απαλλαγής από τον ΦΠΑ θα παραμείνει αμετάβλητο για τα επόμενα χρόνια

Συνεργαζόμενη Αλλαγή

Οι φορολογούμενοι που επωφελούνται της υποκειμενικής απαλλαγής από τον ΦΠΑ δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το όριο που τους παρέχει το δικαίωμα χρήσης. Όπως προκύπτει, το όριο απαλλαγής από τον ΦΠΑ θα παραμείνει αμετάβλητο τα επόμενα χρόνια. Ελέγξαμε την περίοδο για την οποία θα ισχύει το τρέχον ποσό του!

Όριο απαλλαγής ΦΠΑ - πόσο είναι;

Σύμφωνα με το άρθ. 113 παράγραφος. 1 του νόμου περί φόρου αγαθών και υπηρεσιών, το όριο απαλλαγής από τον ΦΠΑ είναι 200.000 PLN και αποτελείται από την αξία των φορολογητέων πωλήσεων.

Αυτό το ποσό είναι η συμβατικά αποδεκτή αξία μετά τη μετατροπή του κύκλου εργασιών των 40.000 ευρώ με τη μέση συναλλαγματική ισοτιμία της Εθνικής Τράπεζας της Πολωνίας κατά την ημερομηνία κατά την οποία η Πολωνία προσχώρησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εγκρίθηκε με βάση την εκτελεστική απόφαση αριθ. 2018/1919 της 4ης Δεκεμβρίου 2018.

Όριο απαλλαγής ΦΠΑ - πόσο καιρό θα ισχύει;

Με την υπ' αριθμ. 2021/1780 απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που δημοσιεύτηκε στις 11 Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους, το όριο της απαλλαγής από τον ΦΠΑ θα διατηρηθεί στο σημερινό ποσό, δηλαδή 200.000 PLN.

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποστήριξε την απόφαση αυτή με κέρδη που μεταφράζονται σε τους μικρότερους επιχειρηματίες που επωφελούνται από την υποκειμενική εξαίρεση.

Το ισχύον όριο απαλλαγής από τον ΦΠΑ θα ισχύει μέχρι το τέλος του 2024.