Διαφημιστική λαχειοφόρος αγορά - πώς να οργανώσετε σύμφωνα με τους κανονισμούς!

Φόρος Υπηρεσίας

Μια προωθητική λοταρία είναι μια από τις μορφές για να γίνουν οι πωλήσεις πιο ελκυστικές, καθώς η οργάνωσή της μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση των οικονομικών (εμπορικών) δεσμών του φορολογούμενου με τους εργολάβους ή τους άμεσους πελάτες του. Ωστόσο, ένας φορολογούμενος (επιχειρηματίας) που αποφασίζει να οργανώσει αυτή τη μορφή υποστήριξης πωλήσεων θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή όχι μόνο στη νόμιμη προετοιμασία της λοταρίας (κανονισμοί, λήψη σχετικών αδειών), αλλά και σε φορολογικές πτυχές που προκύπτουν από τις διατάξεις του Προσωπικού Εισοδήματος Φορολογικός Νόμος φυσικών προσώπων (PIT).

Τι είναι μια προωθητική λοταρία; Νομική βάση για τη διοργάνωση της κλήρωσης

Σύμφωνα με το άρθ. 2 ρήτρα 1 σημείο 10 του νόμου περί τυχερών παιχνιδιών της 19ης Νοεμβρίου 2009 (Journal of Laws 2018.165, δηλ. 2018.01.19), οι προωθητικές λοταρίες είναι τυχερά παιχνίδια στα οποία κάποιος συμμετέχει αγοράζοντας αγαθά, υπηρεσίες ή άλλη απόδειξη συμμετοχής στο παιχνίδι και συνεπώς συμμετοχής στην κλήρωση είναι δωρεάν και η οντότητα που διοργανώνει τη λαχειοφόρο αγορά προσφέρει χρηματικά έπαθλα ή υλικά.

Η διοργάνωση τυχερών παιγνίων απαιτεί από τον διοργανωτή (φορολογούμενο-επιχειρηματία) να λάβει άδεια, άδεια ή να υποβάλει ειδοποίηση στην αρμόδια κρατική αρχή. Αυτή η γενική αρχή εκφράζεται στο άρθρο. 4 του νόμου περί τυχερών παιχνιδιών: Η διοργάνωση τυχερών παιχνιδιών, αμοιβαίων στοιχημάτων, παιχνιδιών με κάρτες και κουλοχέρηδες καθώς και η διεξαγωγή δραστηριοτήτων στον χώρο αυτό επιτρέπεται με βάση σχετική άδεια, άδεια ή ειδοποίηση.

Η διοργάνωση διαφημιστικής λαχειοφόρου αγοράς απαιτεί άδεια: λαχειοφόροι λοταρίες, κληρώσεις μπίνγκο και λοταρίες προώθησης μπορούν να διοργανωθούν με βάση την άδεια που χορηγείται από φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ή οργανικές μονάδες χωρίς νομική προσωπικότητα (άρθρο 7 παράγραφος 1 του νόμου περί τυχερών παιχνιδιών ).

Άδειες διοργάνωσης λαχειοφόρου αγοράς, λοταρίας audiotele, κλήρωσης μπίνγκο ή διαφημιστικής λαχειοφόρου αγοράς στην περιοχή τοπικής δικαιοδοσίας ενός διευθυντή του επιμελητηρίου φορολογικής διοίκησης, σύμφωνα με το άρθρο. 32 δευτ. 3 του νόμου περί τυχερών παιγνίων, χορηγείται από τον διευθυντή του επιμελητηρίου φορολογικής διοίκησης όπου διοργανώνονται και διεξάγονται τέτοια παιχνίδια στην περιοχή τοπικής δικαιοδοσίας.

Οι επιχειρηματίες που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για άδεια διοργάνωσης διαφημιστικής λαχειοφόρου αγοράς πρέπει να αποδείξουν:

 1. τη νομιμότητα των πηγών κεφαλαίου·
 2. μη ληξιπρόθεσμες με την πληρωμή φόρων που αποτελούν τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού και με την πληρωμή τελωνειακών δασμών·
 3. μη ληξιπρόθεσμες καταβολές εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και ασφάλισης υγείας.

Επιπλέον, ο επιχειρηματίας υποχρεούται να υποβάλει κατάλληλη αίτηση, οι απαιτήσεις της οποίας καθορίζονται στο άρθρο. 39 του νόμου περί τυχερών παιχνιδιών.

Η αίτηση για άδεια διοργάνωσης προωθητικής κλήρωσης περιλαμβάνει:

 1. το όνομα και το νομικό καθεστώς της οντότητας που υποβάλλει την αίτηση, στην περίπτωση εμπορικών εταιρειών επίσης ο αριθμός στο Εθνικό Δικαστήριο και στην περίπτωση αλλοδαπού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται μέσω υποκαταστήματος, ο αριθμός στο Εθνικό Δικαστήριο του υποκαταστήματος αυτού·
 2. προσωπικά δεδομένα (όνομα, επώνυμα, υπηκοότητα, τόπος διαμονής, είδος, σειρά και αριθμός του εγγράφου ταυτότητας) των προσώπων που διαχειρίζονται την οντότητα και εκπροσωπούν την οντότητα που υποβάλλει την αίτηση·
 3. καθορισμός της περιοχής όπου σχεδιάζεται να διευθετηθεί η κλήρωση·
 4. καθορισμός της ώρας κατά την οποία έχει προγραμματιστεί να διευθετηθεί η κλήρωση·
 5. τραπεζικές εγγυήσεις για την πληρωμή των βραβείων·
 6. σχέδιο κανονισμών λαχειοφόρων αγορών·
 7. έγγραφα που επιβεβαιώνουν τη νομιμότητα των πηγών κεφαλαίων που διατίθενται για τη διοργάνωση λαχειοφόρων αγορών·
 8. σε ισχύ βεβαιώσεις μη ληξιπρόθεσμων οφειλών με καταβολή φόρων που αποτελούν τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού, δασμών και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και ασφάλισης υγείας.

Στα προαναφερθέντα του εντύπου αίτησης, ο διοργανωτής πρέπει να επισυνάψει το σχέδιο κανόνων της προωθητικής κλήρωσης (άρθρο 61 παράγραφος 3 του νόμου περί τυχερών παιχνιδιών).

Οι κανονισμοί μιας προωθητικής λοταρίας ή της λοταρίας audiotele ορίζουν:

 1. όνομα λαχειοφόρου αγοράς·
 2. το όνομα της οντότητας που διοργανώνει την κλήρωση·
 3. ένδειξη της αρχής που εκδίδει την άδεια·
 4. κανόνες λαχειοφόρου αγοράς·
 5. την περιοχή όπου θα διεξαχθεί η κλήρωση·
 6. τη διάρκεια της λαχειοφόρου αγοράς·
 7. τη μέθοδο διοργάνωσης της λαχειοφόρου αγοράς, ιδίως τον τόπο και την ημερομηνία της κλήρωσης·
 8. η μέθοδος διασφάλισης της σωστής οργάνωσης της κλήρωσης·
 9. πώς και πότε θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα.
 10. τόπος και ημερομηνία έκδοσης των κερδών·
 11. τη διαδικασία και τα χρονικά όρια για την εξέταση των καταγγελιών και την υποβολή αξιώσεων·
 12. Αξία στο έπαθλο?
 13. σε περίπτωση προωθητικής κλήρωσης - η ημερομηνία έναρξης και ολοκλήρωσης της πώλησης αγαθών ή άλλων αποδεικτικών στοιχείων συμμετοχής στην προωθητική κλήρωση.

Η αίτηση για άδεια διοργάνωσης προωθητικής κλήρωσης εξετάζεται από τον αρμόδιο διευθυντή του επιμελητηρίου φορολογικής διοίκησης εντός 2 μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Υπόκειται σε αμοιβή, το ποσοστό της οποίας είναι 10% της αξίας των βραβείων, τουλάχιστον 50% του βασικού ποσού (το βασικό ποσό είναι το ποσό ίσο με το ποσό του μέσου μηνιαίου μισθού στον επιχειρηματικό τομέα , εξαιρουμένων των πληρωμών από τα κέρδη, το δεύτερο τρίμηνο του προηγούμενου έτους). Στη χορηγηθείσα άδεια, η αρχή αναφέρει, μεταξύ άλλων, την ονομασία της κλήρωσης, την περιοχή που θα διοργανωθεί, τη διάρκεια και την ημερομηνία έναρξης. Η αρχή επισυνάπτει στην εξουσιοδότηση τους εγκεκριμένους κανονισμούς της προωθητικής κλήρωσης. Ο διοργανωτής υποχρεούται να ενημερώσει τον διευθυντή του επιμελητηρίου φορολογικής διοίκησης για την ημερομηνία έναρξης της κλήρωσης, το αργότερο 7 ημέρες πριν από την έναρξή της.

Η διαφημιστική λαχειοφόρος αγορά υπόκειται στον φόρο τυχερών παιχνιδιών;

Σύμφωνα με το άρθ. 71 δευτ. 1 του νόμου περί τυχερών παιγνίων, φορολογούμενος του φόρου παιγνίων είναι φυσικό πρόσωπο, νομικό πρόσωπο ή οργανωτική μονάδα χωρίς νομική προσωπικότητα, η οποία διοργανώνει τυχερά παιχνίδια βάσει άδειας ή άδειας, με εξαίρεση τις διαφημιστικές λοταρίες. , μια οντότητα που διοργανώνει παιχνίδια που υπόκεινται σε κρατικό μονοπώλιο και ένας συμμετέχων σε ένα τουρνουά πόκερ που διοργανώνεται από μια οντότητα που διαθέτει άδεια λειτουργίας καζίνο.

Η διοργάνωση διαφημιστικής λαχειοφόρου αγοράς (άρθρο 71 παράγραφος 2 παράγραφος 1 του νόμου περί τυχερών παιχνιδιών) εξαιρείται νομικά από το αντικείμενο της φορολογίας λόγω της φύσης της. Σύμφωνα με την ατομική ερμηνεία του Διευθυντή του Φορολογικού Επιμελητηρίου στη Βαρσοβία της 30ης Οκτωβρίου 2012, IPPP2 / 443-940 / 12-2 / MM: οι οργανωμένες εκστρατείες θα διαδραματίζουν πρωτίστως, αν όχι αποκλειστικά, λειτουργίες μάρκετινγκ. Σκοπός της κλήρωσης θα είναι η προώθηση και αύξηση των πωλήσεων προϊόντων που υπόκεινται σε προωθητικές πωλήσεις, καθώς και η αύξηση της αναγνωρισιμότητας των ίδιων των εταιρειών και των μεμονωμένων εμπορικών σημάτων. Η συμμετοχή στην προωθητική κλήρωση είναι δωρεάν και ως εκ τούτου ο διοργανωτής (επιχειρηματίας) δεν θα λάβει εισόδημα σε αυτήν την περίπτωση και επομένως δεν υπάρχει βάση για τη φορολόγησή του (χωρίς εισόδημα = χωρίς φορολογική βάση).

Υποχρεώσεις του διοργανωτή της διαφημιστικής λαχειοφόρου αγοράς (επιχειρηματίας) βάσει του νόμου PIT

Σύμφωνα με την ατομική ερμηνεία του Διευθυντή του Φορολογικού Επιμελητηρίου στη Βαρσοβία της 29ης Ιουλίου 2011, IPPB1 / 415-528 / 11-2 / EC: Τα έσοδα από δώρα που αποκτώνται από τους νικητές διαγωνισμών ή διαφημιστικών λαχείων που διοργανώνει η εταιρεία θα υπόκεινται σε κατ' αποκοπή φόρο εισοδήματος 10%, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 30 δευτ. 1 βαθμός 2 u.p.d.o.f. Ο φορολογικός συντελεστής προκύπτει από το άρθ. 30 δευτ. 1 σημείο 2 του νόμου περί φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (Journal of Laws 2018.200, δηλαδή 24.01.2018), εφεξής: ο νόμος PIT.

Πληρώντες του κατ' αποκοπή φόρου εισοδήματος 10% είναι φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, νομικά πρόσωπα και οι οργανικές τους μονάδες καθώς και οργανικές μονάδες χωρίς νομική προσωπικότητα που είναι οι διοργανωτές της προωθητικής κλήρωσης.

Σύμφωνα με το άρθ. 41 δευτ. 4 του νόμου PIT, οι πληρωτές (διοργανωτής διαφημιστικής λαχειοφόρου αγοράς - επιχειρηματίας) που αναφέρονται παραπάνω υποχρεούνται να εισπράξουν κατ' αποκοπή φόρο εισοδήματος για πληρωμές (παροχές) που πραγματοποιήθηκαν ή χρήματα ή χρηματικές αξίες που τίθενται στη διάθεση του φορολογούμενου για τους τίτλους που καθορίζονται στο άρθ. 29, άρθ. 30 δευτ. 1 σημείο 2, 4-5α και 13 και άρθρο. 30α παράγραφος. 1, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2. 5.

Εάν το αντικείμενο των δώρων (βραβείων) που λαμβάνονται από τον διοργανωτή της λαχειοφόρου αγοράς (επιχειρηματία) δεν είναι χρήματα, ο φορολογούμενος (το πρόσωπο που έλαβε το έπαθλο σε είδος στην προωθητική κλήρωση) υποχρεούται να καταβάλει στον διοργανωτή (επιχειρηματία) το ποσό του προκαταβολή ή ο οφειλόμενος κατ' αποκοπή φόρος πριν από τη διάθεση της νίκης (βραβείο) ή των παροχών. Επομένως, σε αυτήν την περίπτωση θα είναι χρηματικό έπαθλο, ο νικητής της προωθητικής κλήρωσης θα λάβει το έπαθλο μετά την αφαίρεση του κατ' αποκοπή φόρου εισοδήματος 10%. Ωστόσο, στην περίπτωση υλικών επάθλων, ο νικητής μιας προωθητικής κλήρωσης θα πρέπει να καταβάλει στον πληρωτή (διοργανωτή) έναν κατ' αποκοπή φόρο εισοδήματος 10% της αξίας του βραβείου πριν από την έκδοση του δώρου.

Προσοχή! Τα έπαθλα των οποίων η εφάπαξ αξία δεν υπερβαίνει τα 2.280 PLN απαλλάσσονται από τον φόρο για τη νίκη της λαχειοφόρου αγοράς.

Ο διοργανωτής (επιχειρηματίας) ως πληρωτής του κατ' αποκοπή φόρου εισοδήματος 10% υποχρεούται να υπολογίσει και να καταβάλει τα προαναφερόμενα φόρος έως την 20ή ημέρα του μήνα που ακολουθεί τον μήνα κατά τον οποίο εισπράχθηκε ο φόρος - στον λογαριασμό της εφορίας, με τη βοήθεια της οποίας εκτελεί τα καθήκοντά του ο προϊστάμενος της αρμόδιας για τον τόπο διαμονής του πληρωτή αρμόδιας εφορίας .

Μια άλλη υποχρέωση του διοργανωτή (επιχειρηματία) - του φορολογούμενου, είναι να αποστείλει στην εφορία μέχρι το τέλος Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος (στο οποίο εισπράχθηκε ο φόρος), με τη βοήθεια του οποίου ο επικεφαλής του αρμόδια για τον τόπο κατοικίας του πληρωτή εφορία εκτελεί τα καθήκοντά του και εάν ο πληρωτής δεν είναι φυσικό πρόσωπο, ανάλογα με την έδρα ή τον τόπο εργασίας, όταν ο πληρωτής δεν έχει έδρα, ετήσιες δηλώσεις με την ένδειξη PIT-8AR.